A képviselő-testület előtt a környezetvédelem, ingatlanok és költségvetési ügyek

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 14-én, szerdán 15 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tartott, ahol többek között környezetvédelemről, településrendezésről, költségvetés-módosításról tárgyaltak.

Sürgősséggel került a testület elé dr. Sebők Balázs külsős taggá választása a Humán Erőforrás Bizottságba. A képviselők elfogadták a jelölést, így dr. Sebők Balázs esküvel erősítette meg hűségét Magyarország Alaptörvényéhez bizottsági tagságából eredő feladatai elvégzésére.

Formabontó módon Bobák Zsolt képviselő kérdéssel indította a napirend szerinti ülést, amelyet Jászberény rendőrkapitányához intézett az elmúlt napok botrányos, rendőrséget is érintő gyermek-elhelyezési ügyével kapcsolatban. A polgármester írásban kérte a választ, hozzátette a testületnek nem feladata a média által felkapott hírekkel, álhírekkel foglalkozni. A továbbiakban a meghívó szerint folytatódott az ülés a tájékoztatók elfogadásával.

Környezetvédelmi program. A beszámolók sorát Lányi László Városüzemeltetési irodavezető Környezetvédelmi Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló dokumentációja nyitotta. A Környezetvédelmi Programban, illetve a 2018. évi Akció Tervben megfogalmazott cselekvési programnak megfelelően vízvédelem és fenntarthatóság terén az alábbi feladatok végrehajtása valósult meg: A városi ivóvíz-hálózat tisztítása, az egyes műtárgyak és hálózat javítása, időszakos vezetéki rekonstrukciók betervezése, megvalósítása, a csapadékelvezető művek karbantartása, felújítása, fejlesztése, bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztése. Talajvédelem terén erdő és zöldterület növelést célzó munkákat végeztek. Az ivóvízellátás fejlesztés keretében azbesztcement vezeték kiváltásokra került sor. A szennyvízhálózatban pótlások és szivattyú-felújítások voltak. A hulladékgazdálkodásban elsősorban a megelőzésre helyezték a hangsúlyt lakossági tájékoztatással (szórólapok, nyomtatott sajtó) a szelektív hulladékgyűjtés és komposztálás ösztönzésével, szemléletformálással. Az elmúlt évekhez hasonlóan városunkban továbbra is az illegális hulladéklerakás okozza a legnagyobb problémát. A J.V.V. Nonprofit Zrt. folyamatosan végzi az önkormányzattal megkötött szerződés alapján az illegális hulladékok – mind a kül-, mind a belterületen – gyűjtését és kezelő-ártalmatlanító telepre történő szállítását, amely komoly terhet ró városunkra és a JVVN Zrt.-re egyaránt.

A város a beruházásai során törekszik a bontott anyagok újrahasznosítására. Az illegális hulladéklerakást rendszeresen ellenőrzik, és igyekeznek azokat megszüntetni. Jászberény Város a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló BM rendelet módosításáról szóló rendelet alapján a II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A katasztrófavédelem szakmai támogatást nyújt a városüzemeltető számára, szoros együttműködés keretein belül végzik az éves felülvizsgálatokat, aktualizálásokat.

A környezeti tudatformálásra való nevelés városunkban már az óvodai intézményekben megkezdődik és a város támogatásával valamennyi oktatási intézményben működik. A fenntartható fogyasztói szemlélet kialakítása érdekében a helyi termékek, ökogazdálkodásból származó termékek piacának ösztönzése, a figyelemfelkeltés folyamatosan történik a városüzemeltetés részéről, amit pályázatokkal is segítenek.
Az előterjesztéseket a polgármester rendeletmódosítási javaslatai nyitották. A helyi adókról szóló rendelethez jogszabályok alapján javasolta rendeletben szabályozni a csoportos beszedési megbízással történő fizetési módot, az interneten keresztüli bankkártyás, valamint POS terminál útján történő fizetési módokat. Második módosításként javasolta a képviselő-testület által alapított kitüntetések sorát kiegészíteni a „Jászberény Város Környezetvédelméért Díjjal”. A harmadik módosítás a testületi SzMSz-re vonatkozott az időn túl érkező módosító javaslatok írásbeli benyújtásának módjával kapcsolatban. A jegyző írásbeli módosító javaslatot nyújtott be, ezért rövid technikai szünetet rendelt el a polgármester a végső szavazásig, amelyben elfogadták az előterjesztést.

Településrendezés. Szünetet követően Alvári Csaba főépítész előterjesztése következett Jászberény város településrendezési eszközei módosításának lezárása – a Huszárlaktanya mögötti gyűjtőút vonatkozásában. Gedei képviselő kérdezett az anyaggal kapcsolatban a területen található védett mocsári ciprusok sorsáról, illetve a területen létesítendő sportcsarnok helyzetéről. A főépítész kifejtette, hogy az út nem érinti a ciprusok élőhelyét, a növények védettséget élveznek. A sportcsarnok építési engedélyt kapott a közelmúltban, de nem erre a konkrét területre, hanem a Jász-Plasztik Kft. egy másik részére. A tulajdonos részéről újabb belső út megépítésének tervéről nem tudnak. Balogh Béla a terület tulajdonjogáról érdeklődött. Alvári Csaba elmondta, hogy jelenleg nincs szó területátadásról, a szóban forgó út nem a városé.

Költségvetés, gazdálkodás. A következő polgármesteri előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítására vonatkozott. A 2018. július 1. és 2018. szeptember 30. közötti adatokat az alábbiak szerint szükséges módosítani: módosított bevételi előirányzat: 11.511.963.113 Ft, módosított kiadási előirányzat : 11.511.963.113 Ft. A III. negyedévben a működési célú támogatások államháztartáson belül címszó előirányzata a központi költségvetésből származó szociális ágazati pótlék, kulturális pótlék, a bérkompenzáció, a Jász Múzeum uniós támogatásával, a bölcsődei működtetés támogatásával, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatására leutalt összegével módosult. A finanszírozási bevételeknél az évközben felvett likviditási hitel összegével került az előirányzat megemelésre. Képviselői kérdésre Kiss József, a PH Közgazdasági iroda vezetője elmondta, hogy a négymilliárdos hitelkeretből még lehívásra nem került sor, ugyanakkor a korábbi fejlesztési hitelünk mintegy 120 millió forinton áll jelenleg. Szabó Tamás hozzátette az utolsó negyedévben projekt finanszírozás miatt sor kerülhet hitel lehívására.
A továbbiakban a Jászberény Városi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi tájékoztatójának elfogadásáról szavaztak. Szabó Tamás kifejtette kifejtette, hogy a pályázatok ütem szerint haladnak. A gazdaságfejlesztési stratégia elkészítése a gazdasági viszonyok feltárására és iránymutatásul készült a további fejlesztések végrehajtásához a fenntarthatóság figyelembevételével.

A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének módosításáról szavaztak a következő napirendi pontban. A 2018. szeptember 1-től új, kötelező szolgáltatás (óvodai és iskolai szociális segítőszolgáltatás) bevezetéséhez nyújtott 8.157.699 Ft állami normatív finanszírozás összegével került a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi költségvetése megemelésre. Az intézmény óvodai és iskolai szociális segítő álláshelyeit meghirdették, azonban a szükséges kilencből csak két munkavállalót sikerült eddig felvenni. A betöltetlen álláshelyekből fakadó személyi juttatások, járulékok előirányzatát a tárgyi feltételek megteremtése érdekében a beruházási előirányzatok közé szükséges átcsoportosítani.
A költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló határozat módosításáról, valamint egyesület támogatásáról döntöttek a továbbiakban. Az önkormányzat 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást adott a JSE-n keresztül a Vízilabda-szakosztálynak. A támogatás összegének kifizetését az önkormányzat és a JSE között létrejött támogatási megállapodás két egyenlő részletben határozza meg. Az első rész – 300.000 Ft – kifizetése megtörtént.

Időközben a szakosztály működtetése kikerült a JSE feladatai közül, és a jövőben a Családi és Egészségmegőrző Sportegyesület (CSESZ) keretein belül folytatja működését a szakosztály. Az önkormányzat a fenti 600.000 Ft-os támogatás még fennmaradó részét az új szakosztály működésének elősegítésére kívánja fordítani. Ennek érdekében javasolta előterjesztésében a polgármester a határozatban szereplő, a JSE-nek juttatott, a szakosztályt támogatandó összeg csökkentését 300.000 Ft-ra. Az így felszabaduló 300.000 forintot pedig kiegészítve további 900.000 Ft-tal a szakosztályt tovább működtető CSESZ SE részére javasolja átadni, mint a szakosztály vissza nem térítendő 1.200.000 Ft működési támogatása. Szabó Tamás kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzatnak létesítményüzemeltetésben támogatóként jelen kell lenni a városi jégkorong és a vízilabda sport életében.

Ezt követően a karácsonyi díszkivilágítás költéseinek fedezéséről szóló előterjesztést, a könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervét, valamint az alapítvány javára történő tiszteletdíjról való lemondásról szóló előterjesztést is elfogadta a testület.

Ingatlanok. A továbbiakban ingatlanügyekről döntöttek. A 7785 hrsz-ú ingatlan 3776 m² területű kivett mocsár értékesítésre kijelölését és vételárának megállapítását elfogadták, zártkörű, meghívásos pályázatot hirdetnek. A második ügy egy 8085 m2 területű, kivett közterület megnevezésű, Szövetkezet utca térségében található ingatlan, amely ingatlan jelenleg az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik.

A nevezett ingatlan részterületének megvásárlása iránt a CO-OP Star Zrt. nyújtott be kérelmet. A kérelmező kérelmében előadta, hogy az ingatlan részterületének megvásárlásával és a jelenlegi ABC területéhez csatolásával lehetőség nyílna az üzlet bővítésére. Végezetül a jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű, Lehel vezér tér 28. számhoz tartozó 807 m2 nagyságú ingatlan teljes területének haszonkölcsönbe adásáról szóló határozat módosítására vonatkozólag fogadták el az előterjesztést.

Napirend után. Napirenden kívüli felszólalásában Balogh Béla tette fel a kérdést a 32-es út felújítását illetően, kifogásolva, hogy az utat nem a körforgalomig rekonstruálják. A járdaépítések kapcsán szintén szóvá tette, hogy sok helyen nincs saroktól sarokig befejezve az építkezés. A polgármester elmondta, hogy ennyi felújítást sikerült elérni, és a járdák építésénél is végesek az anyagi keretek. A főtér egyébként nagyobb ívű fejlesztésekre, átalakításokra vár a jövőben. A fejlesztéseknél igyekeznek a logika mentén haladni a költségkeret és a támogatások kihasználásával.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?