Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató ügyfeleknek

Az Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Szervezet) a működése és a vvzrt.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Szervezet számára személyes adataikat megadó természetes személyek, Honlapra látogatók, Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervezet ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a hozzájárulásával elfogadja az Adatkezelési  tájékoztatóban  foglaltakat,  és  hozzájárul  az  alábbiakban  meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Szervezet mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
Székhely, levelezési cím: 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
Telefon: 06 (57) 411 618
E-mail: vvzrt@vvzrt.hu
Adószám: 11267827-2-16

 1. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

– 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

–  2001.  évi  CVIII.  törvény  –  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

(Grt.);

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

– az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR);

– egyéb, az alábbiakban külön részletezett törvények, rendeletek, jogszabályok.

 1. Fogalmak

3.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.3 tiltakozás

Az  érintett  nyilatkozata,  amellyel  személyes  adatainak  kezelését kifogásolja,  és  az  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra  hozatala,  összehangolása  vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

3.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

3.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

3.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely  az  adatkezelővel  kötött  szerződése  alapján  –  beleértve  a  jogszabály  rendelkezése  alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

3.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

 1. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 3. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 4. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 5. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának  megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Szervezet akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha az adatokat megadó más személy nevében jár el, az adat megadója felelős azért, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő, illetve a felek jogos érdeke.

Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Szervezet nyilvánosságra nem hozza, az említett alvállalkozókon  kívül  harmadik  félnek  nem  adja  át,  illetve  az  átadott  személyes  adatokat  az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult.  Az  Európai Gazdasági  Térséghez  tartozó-államba  irányuló  adattovábbítást  úgy  kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az  adatai  kezelésével  kapcsolatos  minden  tényről,  így  különösen  az adatkezelés  céljáról  és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A  tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie  az  érintett  adatkezeléssel kapcsolatos  jogaira  és  jogorvoslati lehetőségeire is.

A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 2. pontban részletezett jogszabályok rendelkezéseivel.

 1. Az adatkezelés jogalapja és célja.

Az adatkezelésre érintettek önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása magában foglalja az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

5.1 Honlap látogatóinak adatai

Adatkezelés célja: honlap működésének biztosítása, ellenőrzése, biztonsági események megelőzése, utólagos kiértékelése.

Adatkezelés jogalapja: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/ § (3) bekezdése.

Kezelt adatok köre: a látogatás dátuma, pontos ideje, a meglátogatott weboldal címe, az azt megelőzően látogatott oldal címe, a látogató IP címe, illetve a használt böngészőt és az operációs rendszert jellemző adatok.

Adatok törlésének határideje: a látogatástól számított 2 év

5.2 Külső Szervezetek adatfelvétele a honlapon

A Szervezet megbízásából külső Szervezetek nem gyűjtenek, és nem kezelnek személyes adatokat.

A webanalitikai Szervezet a Szervezet megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ (http://www.google.com/intl/hu/privacy/) oldalon ismerheti meg.

5.3 Bekért személyes adatok

Kezelt adatok típusa, köre
Pénzügy, számvitel, Központi adminisztráció, létesítmények
Leírás

(kezelt adatok köre, típusa)

Személyes adat forrása Adatkezelés jogi indoka Adatkezelés célja, megőrzés ideje
Név Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. b)- c) , e) pont – Áfa törvény pénzügyi, számviteli feladatok, törvény által előírt ideig
Cím Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. b)- c) , e) pont – Áfa törvény pénzügyi, számviteli feladatok, törvény által előírt ideig
Önéletrajzok Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont munkalehetőséghez bekérni, 6 hónapig
Megbízási, vállalkozási szerződések adatai (lakcím, név, levelezési cím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító, bankszámla adatok, telefonszám) Érintett,

egyéb

GDPR 6. cikk (1) bek. b)- c) pont – Ptk, Áfa törvény adóügyekhez, pénzügyekhez, törvény által előírt ideig
Területi bérleti díj, garázsdíj, lakbér lista (név, cím, levelezési cím) Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. b)- c) pont – Áfa törvény pénzügyi, számviteli feladatok, törvény által előírt ideig
Létesítmények, strandok, termálfürdő
Kamera felvételek

(jégpálya)

Egyéb GDPR 6. cikk (1) bek. d), f) pont – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról

– 2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Vagyon és életvédelem,

törvény által előírt ideig

Kamera felvételek

(strandok)

Egyéb GDPR 6. cikk (1) bek. d), f) pont – 2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról

– 2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Vagyon és életvédelem,

törvény által előírt ideig

Készpénzes számlán szereplő személyes adatok (név, cím) Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. b)- c)

, e) pont

– Áfa törvény ÁFA törvény előírás, törvény által előírt ideig
Beutaltak OEP vényen szereplő adatai Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. b)- c)

, e) pont

– 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

– 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról

– 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről

Szolgáltatáshoz,

5 évig

Beutaltak OEP kezelőlapon szereplő adatai Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. b)- c)

, e) pont

– 1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

– 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról

– 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről

5 évig
Úszótanfolyamok,

edzések névsorai

Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. d), f)

pont

Üzletvitelhez
Promóciós céllal készített fényképek Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. d), f)

pont

hozzájárulással Promóciós céllal, törlési kérelemig
Kommunális ágazat
Panaszkezelési feljegyzések (Jákóhalmi úti telephely) Érintett GDPR 6. cikk (1)

bek. f) pont

Panaszkezelés, cél teljesülése után megsemmisítve
Kamerák

(kommunális telep)

Érintett GDPR 6. cikk (1)

bek. f) pont

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Vagyonvédelem, életvédelem.

3 munkanapig.

Kutya chip adatok

ebrendészeti telep

Egyéb GDPR 6. cikk (1)

bek. a)- c) pont

Eb és gazda azonosítása,

azonosítás után megsemmisítés

Készpénzes számlán szereplő személyes adatok (név, cím) Érintett GDPR 6. cikk (1)

bek. b)- c)pont

– Áfa törvény ÁFA törvény előírás, törvény által előírt ideig
Átvételi/lemondó nyilatkozat adatlap adatai ebtelepen Érintett GDPR 6. cikk (1)

bek. b)- c)pont

– 1998. évi XXVIII. Törvény.

– 41/2010 (II.26) korm. Rendelet

Eb örökbefogadásához,

5 évig

Kutya nyilvántartó lap gazda adatai ebtelepen Érintett, egyéb GDPR 6. cikk (1)

bek. b)- c)pont

– 1998. évi XXVIII. Törvény.

– 41/2010 (II.26) korm. Rendelet

Eb nyilvántartásához

5 évig

Örökbefogadói nyilatkozat ebtelepen Érintett GDPR 6. cikk (1)

bek. b)- c)pont

– 1998. évi XXVIII. Törvény.

– 41/2010 (II.26) korm. Rendelet

Eb örökbefogadásáho

5 évig

Lakossági bejelentések Érintett, egyéb GDPR 6. cikk (1)

bek. f) pont

Üzletvitelhez

5 évig

Hulladékgazdálkodás
Név Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – Hulladék tv. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Anyja neve Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – Hulladék tv. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Születési hely és idő Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. a)-c)

pont

– Hulladék tv. Szerződéskötés és

szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Adóazonosító (nem kötelező) Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – Hulladék tv. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Számlázási/értesítési cím Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – Hulladék tv. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
A közszolgáltatással érintett ingatlan címe Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – Hulladék tv. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Ingatlanhasználó aláírása Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – Hulladék tv. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Előző tulajdonos neve és címe Érintett, egyéb GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – Hulladék tv. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Bejelentő neve

Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Bejelentő címe

Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Bejelentő aláírása

Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Ingatlan címe

Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Haláleset helye, ideje

Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Apja születési és utóneve (halotti anyakönyvi kivonat)

Egyéb

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Székhely

Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Adószám

Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám

Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Képviselő

Egyéb

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Bankszámlaszám

Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Kapcsolattartó neve

Érintett, egyéb GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Telefonszáma

Érintett, egyéb

GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont

– Hulladék tv.

Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

E-mail cím Érintett, egyéb GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – Hulladék tv. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Születési név Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – Hulladék tv. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Állampolgársága

(szoftverbe nem kerül)

Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. a)-c)

pont

– Hulladék tv. Szerződéskötés és

szolgáltatás, törvény által előírt határidőig

Számlatartozás összege víz végrehajtás dokumentumain Egyéb GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont Végrehajtás, törvény által előírt határidőig
Közszolgáltatás és a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges adatok. Természetes személy (lakosság) ügyfelek. Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont -2012. évi CLXXXV. Törvény,

– helyi önkormányzati

rendeletek,

– 12/2016 (V.24.) NFM

rendelet

– 13/2016 (V.24.) NFM

rendelet

– 68/2016. (III.31.) Korm. rendelet

– 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet

kötelező közszolgáltatás ellátásához ügyféladat nyilvántartás, hatóságok adatszolgáltatásához, törvény által előírt határidőig
Ügyfélszolgálat hangfelvétel Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont – Fogyasztóvédelmi tv. Panaszkezelés, 5 évig megőrizve
Panaszkezelési feljegyzések (Jákóhalmi úti telephely) Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Panaszkezelés,

5 évig megőrizve

Panaszkezelési feljegyzések (központ) Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. f)

pont

Panaszkezelés,

5 évig megőrizve

Hulladékudvar név, lakcím (természetes személy) szállítólevélen Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont – 246/2014. (IX. 29.) Korm.

rendelet

– 309/2014 (XII.11)

kormány rendelet

Hulladékkezelés, törvény által előírt határidőig
Önéletrajzok Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. f)

pont

munkalehetőséghez bekérni, 6 hónapig
E-mailben küldött

panasz

Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Panaszkezelés, cél teljesülése után megsemmisítve
Konténer megrendelőn szereplő adatok Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. f)

pont

Megrendelés teljesítése
Piac
Önkormányzati panaszkezelési rendszer adatai (név, telefonszám, cím) Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Panaszkezelés, irattári szabályzat szerint
Víz, szennyvíz, csapadékvíz bekötések tervezése kapcsán az ügyfél személyes adatait. (Név, lakcím, szem. igazolvány szám, tel.szám, email cím) Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Üzletvitelhez, irattári szabályzat szerint
Adásvételi, haszonbérleti szerződések Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. b)- c)pont – Ptk Üzletvitelhez, számviteli törvény szerint
Önkormányzati

ingatlanok bérleti szerződések és előzményeik (pályázatok stb.) magánszemélyek, közületek részére

Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. b)- c)pont – Ptk Üzletvitelhez, számviteli törvény szerint
Személyes okmányok másolatai Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Megállapodásokhoz, törlési kérelemig
Őstermelők, árusítók (név, lakcím, szig. szám, ősteremlői ig. szám, aláírás) Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont -Ptk. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Készpénzes számla

adatai

Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont -Áfa törvény Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Területhasználók (név, lakcím, szig. szám, ősteremlői ig. szám, váll.eng. szám, aláírás) Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont -Ptk. Szerződéskötés és szolgáltatás, törvény által előírt határidőig
Tanúk adatai Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. a)-c)

pont

-Ptk. Területhasználói szerződésre, törvény által

előírt határidőig

Kamerák Egyéb GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont – Társasházi törvény. Vagyonvédelem, életvédelem,

14 napig.

Vagyongazdálkodás, ingatlankezelésMédia, újság, honlap
Hirdetők számla adatai Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. a)-c) pont -Áfa törvény Üzletvitelhez, számviteli törvény szerint
Cikkek szerzőinek adatai Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. a)-c)

pont

Szerkesztéshez, törlési kérelemig
Önéletrajzok adatai Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. f)

pont

Üzletvitelhez, 6 hónapig
Panaszkezelés (név, cím) Érintett GDPR 6. cikk

(1) bek. f)

pont

Panaszkezeléshez, törlési kérelemig
Állatkert
Ajándékozási szerződés

/név, anyja neve, személyi igazolvány szám, cím, adószám/

Érintettől GDPR 6. cikk

(1) bek. b)-c)

, e) pont

– Ptk Tulajdonjog igazolás, törvény által előírt ideig
Adásvételi szerződés

/név,cím, adószám,

anyja neve, személyi igazolvány szám, adószám, email cím/

Érintettől GDPR 6. cikk

(1) bek. b)-c)

, e) pont

– Ptk pénzügyi, számviteli feladatok, törvény által előírt ideig
Felvásárlási jegy, mezőgazdasági termékfelvásárlás bizonylat /név, leánykori név, cím, TAJ szám, adószám, születési hely- idő, anyja neve/ Érintettől GDPR 6. cikk

(1) bek. b)-c)

, e) pont

– Áfa törvény pénzügyi, számviteli feladatok, törvény által előírt ideig
Kihelyezési szerződés

/név, cím/

Érintettől GDPR 6. cikk

(1) bek. b)-c)

, e) pont

– Ptk Üzletmenet, pénzügyi, számviteli feladatok, törvény által előírt ideig
ZOO tábor /gyerek neve, címe, telefonszáma, email címe, anyja neve, eü adat/ /szülő vagy gondviselő neve, címe, email címe, telefonszáma/ Érintettől GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Üzletmenet, pénzügyi, számviteli feladatok, törvény által előírt ideig
Promóciós céllal készített fényképek Érintett GDPR 6. cikk (1) bek. d), f) pont hozzájárulással promóciós céllal, törlési kérelemig
 1. Cookie-k alkalmazása a Szervezet weboldalán

Mi a cookie?

Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót.

A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.

Cookie beállítások

Böngészője megfelelő beállításával megtilthatja az cookie-k tárolását; illetve a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu címen letölthető böngészőbővítménnyel megtilthatja az cookie-ban lévő, a weboldal használatát leíró adatok (köztük az IP-cím) elküldését a Google részére, illetve az ilyen adatok Google általi kezelését és feldolgozását.

Cookie-k típusai

A Szervezet weboldalán használatos cookie-kat négy különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának (https://www.cookielaw.org/media/1096/icc_uk_cookiesguide_revnov.pdf) megfelelően: működéshez feltétlenül szükséges, teljesítményt javító, egyéni beállításokat tároló, webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló cookie.

Szervezet honlapján használt cookie

(1) Google Analytics

Weboldalunk  igénybe  veszi  a  Google  Inc.  (cím:  1600  Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View,  CA

94043, USA; a továbbiakban Google) webanalitikai Google Analytics szolgáltatását. A Google Analytics saját cookie-kat használ – ezek is a felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlok – a felhasználók weboldalhasználatának elemzéséhez. A jelen weboldal használati adatait leíró cookie-ban található információk rendszerint a Google asz Amerikai Egyesült Államokban működő valamelyik szerverére jutnak el, és ott tárolódnak.

A Google adatfeldolgozási megbízásunk alapján és a nevünkben használja fel a hozzá eljutott adatokat a weboldal használatának elemzésére és a weboldalakon kifejtett tevékenységeket feldolgozó jelentések összeállítására, továbbá megbízásunk keretén belül szolgáltat egyéb weboldalakkal kapcsolatos internetes szolgáltatásokat a weboldal üzemeltetőjének. A böngésző által a Google Analytics szolgáltatáshoz eljuttatott IP-címeket a Google más adatoktól elkülönítve tárolja. Böngészője megfelelő beállításával megtilthatja az cookie-k tárolását; illetve a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen letölthető böngészőbővítménnyel megtilthatja az cookie-ban lévő, a weboldal használatát leíró adatok (köztük az IP-cím) elküldését a Google részére, illetve  az  ilyen  adatok  Google  általi  kezelését  és  feldolgozását.  A  Google  Analytics  általános felhasználási feltételeiről a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html oldalon, adatvédelmi szabályzatáról a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html oldalon tájékozódhat.

(2) Google Adwords

A weboldal igénybe veszi a Google társaság Google AdWords nevű elemzési szolgáltatását, illetve ennek részeként az átkattintáskövetési funkciót. A Google AdWords egy átkattintáskövető cookie-t (amely átkattintási vagy konverziós cookie néven is ismert) helyez a látogató számítógépének merevlemezére, amikor a felhasználó egy Google által szolgáltatott hirdetésre kattint. Ezek az cookie 30 napon belül elévülnek, és nem alkalmasak személyes azonosításra. Egyes weboldalaink meglátogatásakor a Google és CÉG NEVE figyelemmel kísérheti, hogy hirdetésre kattintva jutott-e weboldalunkra.

Az átkattintási cookie-kon keresztül megismert adatokat az AdWords szolgáltatás átkattintáskövetési funkcióját igénybe vevő felhasználóknak nyújtott statisztikai elemzések összeállítására használja a Google. E statisztikákból az derül ki, hogy összesen hányan kattintottak egy Google által szolgáltatott hirdetésre, és hányan nyitották meg úgy oldalainkat, hogy a számítógépükön volt érvényes átkattintási adatmorzsa. Látogatóink személyes azonosítására alkalmas adatokat nem kapunk. Ezeket az adatokat nem tudjuk úgy kombinálni más adatainkkal, hogy egy-egy adott felhasználóval kapcsolatos következtetésre jussunk.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szervezet, az adatok kezelésére a Szervezettel szerződéses viszonyban álló vállalkozások (Harmadik felek nyilvántartásban és Adatvagyon leltárban rögzítve) illetve a Szervezet belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére  nem  adják  át.  Szervezet  a  meghatározott  célok  elérése  körében  adatfeldolgozót  vehet igénybe.

A  fentieken  túl  az  Érintettre  vonatkozó  személyes  adatok  továbbítására  kizárólag  törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szervezet fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett  egyoldalúan  módosítsa.  Ön  a  szolgáltatásnak  a  módosítás  hatálybalépését  követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szervezet tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a vvzrt@vvzrt.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

Az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen a Szervezetnél a 14. pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában, ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja; ebben az esetben a Szervezet a döntésről írásban értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. (Infotv. 22- 23.§).

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a. ha a  személyes  adatok  kezelése  vagy  továbbítása  kizárólag  az  adatkezelőre  vonatkozó  jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 1. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 2. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon  belül  megvizsgálja,  annak  megalapozottsága  kérdésében  döntést  hoz,  és  döntéséről  a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szervezet az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

 1.  Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatban a érintettnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:

Az érintett tájékoztatást kérhet a Szervezettől annak elérhetőségein (e-mail: vvzrt@vvzrt.hu; postacím:

5100 Jászberény, Margit-sziget 1.sz., telefonszám: 06 57/411-618) a személyes adatok kezeléséről; ennek  során  a  Szervezet  tájékoztatást  ad  az  általa  kezelt  adatokról,  az  adatkezelés  céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (Infotv. 14. §).

A  Szervezet  köteles  legkésőbb  25  napon  belül  írásban  megadni  a  tájékoztatást,  amelyet  csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg.
Az érintett jogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?