Bizottsági elnökök Jászberény költségvetéséről

Előző számunkban közöltük Jászberény város 2015-ös költségvetésének fő számait táblázatokban, és a rendelet beterjesztéséért és nem utolsósorban végrehajtásáért felelős polgármester elemző-összegző interjúját. Ígéretünknek megfelelően most a képviselő-testület hat szakbizottsági elnökének az álláspontját közöljük. Azt kértük tőlük, hogy a költségvetés egészének jó, illetve szerintük kritikus pontjait a rendelkezésre álló terjedelem egyharmadában fejtsék ki, nagyobb teret – az ottani feladatok szempontjából  –  a saját bizottságuk munkája kapjon.
 
A válaszokat minimális mértékben szerkesztettük, címet adtunk, illusztráltuk.
 
Elfogadható és stabil költségvetés
 
201509030022.jpg
 
 
Az alapkérdés általában az, hogy van-e jó költségvetés? Minden bizonnyal létezik olyan helyzet, hogy teljes biztonsággal tervezhető, stabil és így tökéletesen végrehajtható lesz. Azt gondolom, hogy Jászberény esetében most egy nehézségekkel küzdő, egyelőre némi bizonytalansággal is bíró, de mégis elfogadható és stabil költségvetésről beszélhetünk. Az elvárások és a lehetőségek harmóniájának megteremtése, összefésülése nagyon nehéz, véleményem szerint elsősorban pénzügyi lehetőségek függvénye, ami nem kis kompromisszumokon át nyer végső formát. 
Az előkészítés időszakában komoly szakmai beszélgetések, sőt viták folytak a koncepciótól elkezdődően, egészen a költségvetés soronkénti elemzéséig. A képviselő-testületi struktúrát tekintve alapvető változások történtek, hiszen a korábbi négy bizottságból álló rendszert új, hatbizottságos felállás váltotta. Hogy ez mennyire lesz életszerű, vagy hasznos, azt csak az idő múlásával tudjuk egyértelműen megválaszolni. Az első benyomások számomra pozitívak és ígéretesek.
A feladatok megosztása tekintetében a Városüzemeltetési Bizottság volt az egyik, ahol a legnagyobb polémiák folytak. Egyik legnehezebb kérdés volt a két szakterület szétválasztása, meghúzni azt a líneát, hogy hol végződik az üzemeltetés, és hol kezdődik a fejlesztés. El kellett dönteni, hogy melyek azok a feladatok, melyek a struktúra váltását követően a városüzemeltetésnél maradnak, és ezekhez kapcsolódóan mennyi legyen a hozzá rendelt összeg a céltartalékban?  
Ilyen kérdés volt például, a víziközművek felújítása, fejlesztése témakör, – ami összességében a fejlesztéshez került –, vagy éppen, hogy mennyi maradjon az egyéb infrastruktúra keretből az üzemeltetésnél? 
Az elfogadott rendeletben környezetvédelmi és zöldterület kezelési keretre idén kilencmillió forint jut, tavaly ezek együttes összege 13 millió volt. Ebből az összegből kerül ismét meghirdetésre, a tavaly már nagy érdeklődést kiváltó zöldterületek haszonkölcsönbe vételének lehetősége, valamint innen fedezzük a veszélyes hulladékgyűjtési akciót és más, a környezetvédelem érdekében szervezett programokat. 
Egyéb üzemeltetési keret címén 10 millió forint került a céltartalékba bizottsági felhasználásra. Itt jelennek meg a hétköznapi kisebb-nagyobb üzemeltetési beavatkozások, javítások, karbantartások, így pl. közlekedési jelzőtáblák kihelyezése is.
Természetesen szerettem volna ezekre a feladatokra is magasabb összegeket fordítani, de tudomásul kell venni a jelenleg rendelkezésre álló, korlátozott lehetőségeinket.  Külön fájlalom, hogy fásításra ebben az évben nem tudtunk elkülöníteni forrást. 
Összességében úgy vélem, hogy a 2015-ös költségvetés, egyfajta „próbaév” lehet. A megélt tapasztalatok majd kellő alapot adhatnak a következő évekre ahhoz, hogy egy ütemezhetőbb városüzemeltetési ciklust készítsünk elő.
Biztos vagyok abban, hogy a városüzemeltetés terén is kiaknázható tartalékok rejlenek a közmunka programban. A hatékonyság érdekében mielőbb felülvizsgáljuk – ahogyan ezt minden évben megtesszük – a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt.-vel meglévő közterület fenntartási és üzemeltetési szerződésünket. Ez a megállapodás tartalmazza mindazokat a részletes feladatokat, melyek szükségesek a zavartalan működéshez. (pl. közutak, járdák, zöldterületek, parkok, játszóterek állapota, karbantartása, illetve a köztisztaság és csapadékvíz-elvezetés kérdése).
A városüzemeltetés nagyon sajátos, egy település életében rendkívül fontos, ugyanakkor sokrétű terület. Ha elfolyik a csapadékvíz, jók az utak, rend és tisztaság van, az természetes mindenki számára, ha valami nem jól működik, az egyből szembeötlik, és azonnali megoldásért kiált. Ez így természetes. 
Az eltelt néhány hónap működését tekintve, a Városüzemeltetési Bizottság személyi összetételében garanciát látok arra, hogy e terület jó kezekbe került. A városért elkötelezett, felelősséget érző, tenni akaró tagokból áll. Mellettünk egy jól működő szakirodával, valamint a feladatait ismerő és azt megfelelően ellátó gazdasági társasággal.
Elnökként határozott célom, – talán külön felhatalmazás nélkül, a bizottság nevében is mondhatom, hogy célunk –, a város „üzemeltetési arculatának” igényes, jó színvonalon való tartása, elsősorban a lakosság elvárásainak való megfelelés. Úgy vélem, az sem lehet mellékes számunkra, ha a lokálpatrióták mellett, az idelátogatók elismerését is kivívja Jászberény a rendezettségével, tisztaságával vagy éppen parkjai szépségével.
 
 
Megmaradt a körzeti fejlesztési keret
201509030032.jpg
 
A Városfejlesztési Bizottság legfontosabb feladata a 2014-2020 közötti EU-s költségvetési ciklusban a megyei és az ágazati operatív programokban rendelkezésre álló fejlesztési források minél jelentősebb részének elnyeréséhez szükséges előkészítő munka koordinációja, illetve a tervek időben történő elkészítése. 
A költségvetés előkészítése során a bizottság képviselői sikeresen lobbiztak a tervezési források érdekében, így a tavalyinál is nagyobb, 80 millió Ft áll ezen terület rendelkezésére. A már tavaly elindított tervezési feladatokon túl (ADU csomópont és a Jász-Plasztik iparterület, a Verseny u.-Megyeház u., illetve az Apponyi tér- Mária utca-Kórház közti kerékpárút) további jelentős tervezési feladatokra tudunk megbízásokat adni (pl. piac rekonstrukció, középületek energetikai felújítása, stb.).
Sikerült megőrizni a költségvetési alkuban a körzetenkénti 4-4 milliós körzeti fejlesztési  keretet, mely források felhasználására a képviselők tesznek javaslatot még a tavasz folyamán. Arra számít a bizottság, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is jelentős részben betonjárda építésre tesznek javaslatot a képviselők. Itt a minél jelentősebb építési volumen érdekében számítunk az idén folytatódó közmunkaprogram segítségére is. Bár az elmúlt években megszokottakhoz képest szerényebb összeget, 50 millió Ft-ot tudunk lakóutak felújítására fordítani, de jó hír, hogy a 2011-ben elindított program az idén is folytatódhat hisz jó pár utcában várják még az ott élők a felújítást. Ez az összeg kiegészül a TRV Zrt. által a város víziközmű-hálózatáért fizetett, az amortizációt fedezni hivatott bérleti díjjal, mely összeg egy jelentős részét az útfelújításokat megelőző régi ivóvízvezetékek cseréjére tudunk az idén is fordítani.
A bizottság 10 millió forintot tud felhasználni a város területén előforduló kisebb fejlesztési problémák orvoslására, a közvilágítás sűrítéstől a fekvőrendőrök telepítéséig. A városkép rendezettsége érdekében folytatni tudjuk a társasházak homlokzatfelújítási pályázatát, ahol is az országosan elinduló Otthon melege programban való társasházi részvételt szeretnénk segíteni önerő támogatással. Azt reméljük, hogy a városi forrásokat megtöbbszöröző fejlesztési munkát tudunk így generálni, javítva a házak energiahatékonyságát és nem utolsó sorban a városképet is. A 15 millió forintos intézmény amortizációs alap terhére szerényebb intézményi fejújításokat tudunk majd támogatni.
A város költségvetése és a bizottsághoz rendelt források biztosítják a lezárult EU-s ciklus utolsó fejlesztési forrásainak a biztos befejezését, így idén megtörténik a Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz program keretében a főnyomóvezeték és a modernizált szennyvíztisztító telep átadása, a hatvani úti Szent Ferenc Szociális Otthon rekonstrukciója, a Lehel Vezér Gimnázium napelemes rendszerrel gyarapodik és megvalósul a város jelentős részén a közvilágítási rendszer energiatakarékos led-es világítási rendszerre történő átépítése.
A most kifutó Eu-s fejlesztések lezárása mellett a bizottság jó pár, az előző években is megszokott fejlesztést tud idén is megvalósítani. Az idei munkánk tudja megadni az elkövetkező évek jelentős fejlesztéseinek a lehetőségét, hogy a korábbi évek- a város polgárai által elismert és elvárt – fejlesztési programja tovább folytatódhasson.
 
Égetően fontos pályázni
 
201509030034.jpg
 
Mindenki előtt ismertek már a városunk idei költségvetését súlyosan érintő tényezők. Ez természetesen kedvezőtlenül hat az önkormányzat által működtetett ellátási területek helyzetére is. A Humán Erőforrás Bizottság (a továbbiakban HEB) által figyelemmel kísérendő területeken nagy intézmények is vannak. Azok idei működése a költségvetésben alap szinten – jórészt az állami finanszírozás révén – biztosítva van. Az ahhoz szükséges kiegészítő forrásokat az önkormányzati saját bevételeinkből tudjuk fedezni. Így például az egészségügy területén a bölcsőde és a védőnői szolgálat, a kultúra területén a több régi önálló intézményt is magába foglaló Jászkerület Kht. idei költségvetése megfelelőnek látszik. Az oktatás területén a korábbi önkormányzati iskoláinknak már az állam a fenntartója, de a működésükhöz szükséges dologi költségeket helyben fizetjük. Az itt „maradt” óvodai intézményünk költségvetése – fejlesztésekre, nagyobb karbantartásra ugyan nem, de – a működésre elegendő. A sport területén átrendeződés zajlik. Egyedi a kosárlabda egyesület ez évi, kölcsönnel történő „támogatása”. Az első osztályú röplabdások sem kapják meg az általuk kívánt nagyságú támogatást. Dinamikus fejlődésük elismerése, hogy a Yakuzák SE lényegesen több pénzt kap idén, mint tavaly. Új korszak kezdődik a jégpálya befedésével a jeges sportokban. Azt az önkormányzatnak is kezelnie kell. A szociális ellátásban továbbra is fenntartjuk a két nagy, bentlakásos idősek otthonát, s az idősek napközi otthonát is a házi gondozással. Az egyéni és családi szociális ellátások rendszere államilag átalakult, de a helyben kezelendő problémákra új rendeletet alkottunk, s azokra a támogatásokra a költségvetésben idén is van keret. A fenti öt nagy terület és oda tartozó intézmények mellett külön sorban, tételesen is szerepel igen nagyszámú további intézmény, egyesület, alapítvány különböző éves támogatása is. Így pl. a Jász Múzeum, a Jászság Népi Együttes, a Jászberényi Futball Klub, a JSE Jégkorong Szakosztálya, egészségügyi és szociális szolgáltatók, Hamza Múzeum és Jász Galéria stb., akik az eddigiek szerint most is kapnak működési támogatást. Azok nagysága sok esetben a tavalyival megegyezik, sok esetben attól – az éles helyzet miatt – sajnos elmarad. 
 A HEB rendelkezik egy általa felosztható kerettel is. Ez a tavalyi 66 milliótól jelentősen kevesebb, mintegy 50MFt. Ebből a nehézségek ellenére 9 pályázati területen legalább megmaradt a múlt évivel megegyező nagyságú összeg. Az idei évre így nem sikerült növelni a tételeinket, különösen a – kisebb egyesületeknek adható – sportfeladatokra, valamint a rászoruló idősek és gyermekek karácsonyi ünnepségére szánt keretet. 
 A korábbi városkapcsolati tanácsnoki munkakörből ebben a ciklusban a HEB-hez került a civil szervezetekkel való kapcsolattartás feladata. Úgyszintén átjött a civil szervezetek pályázati keretének – eddig kialakított és jól bejáratott – felosztási joga és egyben kötelessége is. De sajnos most a derék civiljeink komoly kárvallottjai lehetnek az idei költségvetésnek. Hiszen a korábbi évek rendre 13, 7, 10, 10 millió forintja után idén ez az összeg csupán 5 MFt. Ezért is égetően fontos a pályázati aktivitásuk az országos és egyéb pályázatokon is. Ehhez szokásunk szerint igyekszünk sok tájékoztatást adni. 
 Az egyes bizottsági keretekre folyamatosan meghirdetjük majd a pályázatokat a Jászkürt Újságban és a város honlapján. Kérjük az érintetteket, hogy figyeljék és éljenek a lehetőségekkel!
 
Ez a költségvetés szerény…
 
201509030036.jpg
 
Ahogy ezt a legutóbbi testületi ülésen is jeleztem, megítélésem szerint az idei év költségvetése több ponton is bizonytalanságokat tartalmaz. 
A tartalék nagyobb része virtuális, hiszen a helyi kosárlabda egyesületnek nyújtandó 87 millió Ft-os kölcsön visszafizetése és az ingatlan eladásokból származó tervezett bevétel bizonytalan kimenetelű. A bizonytalanság másik okaként említeném a helyi adóbevétel összegének kiszámíthatatlanságát a nagy összegű visszafizetések miatt (Ld. az Electrolux 200 millió Ft-ját). Több céget, egyesületet is kétségek között tartunk, mivel a jelenlegi költségvetésből járó finanszírozásuk csak félévre enged tervezni. Ígéret történt ugyan arra, hogy a második félévben további összegekre számíthatnak majd a költségvetési tartalékból. 
A probléma gyökere még a tavalyi év végére nyúlik vissza. Ha az érintettek előtt már 2014. év decemberében ismert volt, hogy a 2015. év költségvetése nem lesz túl rózsás (nagy volt a hurrá optimizmus a befolyt helyi adók miatt), miért kellett több mint 80 millió Ft-ot szétosztogatnunk? Nem vitatva a jó célokat, a támogatás jogosságát. Ezek a támogatott célok azonban nem tartoznak az önkormányzat kötelező feladatai közé, talán érdemesebb lett volna a nyújtandó összegeket jobban átgondolni. 
A költségvetés másik problémájának tartom, hogy minimális a fejlesztési tartalma. Évek óta látható, hogy működési költségekre sokkal többet költünk a városban, mint amennyit az egyensúly megengedne. Így hiába a közel két és fél milliárdosra tervezett helyi adó bevétel, önerős fejlesztésünk nagyon kevés van. A kosárlabda sport részére nyújtandó 87 millió forint is megtévesztő lehet a sportrajongó közönség számára, mert ennek nagy része az előző egyesületi vezetés által felhalmozott adósságok rendezését szolgálja. Ez a költségvetés, ilyen háttérrel eléggé szerénynek mondható. 
Hova tovább a DALKIA Kft-vel szembeni pervesztésből adódó adósságrendezés még egy forinttal sem szerepel benne. Ha és amennyiben a kormány nem vállalja át teljes egészében az ebből keletkezett 750 millió Ft kifizetését, vagy esetleg csak hitelfelvételt engedélyez a városnak, akkor már most előre jósolható ennek a költségvetésnek a módosítása. Fentiek ellenére megszavaztam a költségvetést. Megszavaztam, mert azt gondolom, hogy a városi intézmények és szervezetek folyamatos és biztonságos működésének ez a feltétele. Megszavaztam, mert bízom abban, hogy a 2015. évi költségvetésünk nem áll fejre idő előtt. 
Néhány mondat az általam vezetett bizottsági keretről: A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz átruházott hatáskörben három elem tartozik, melyeket összehasonlítva a 2014-es évivel idén a következőképpen alakulnak. A tavalyi 63 millió forintos bizottsági kerethez képest a 2015-ös évben jóval szerényebb, összességében 26 millió forintra csökkent a rendelkezésre álló összeg. A beruházás ösztönzési pályázati keret 30 millió forint helyett 10 millió forintra zsugorodott, ingatlan vásárlásra a tavalyi 17 millió forint helyett 7 millió forint áll rendelkezésre. A szakképzési ösztöndíj programra fordítható összeg 9 millió forintban került meghatározásra ebben az évben. Természetesen tudomásul kell venni az ilyen mértékű negatív változást, mert látom, hogy ezeken a felsorolt elemeknél is szükség van a takarékosságra. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy a költségcsökkentés nem valósult meg egységesen minden területen. 
A bizottsághoz rendelt legfontosabb feladat a város vagyongazdálkodása, mely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyon adás-vételét, a három cégünk részére átadott ingatlanokkal való gazdálkodást, ezek felújításait, működtetését, hasznosítását. A bizottsági üléseken biztosan téma lesz ez év során a vegyes tulajdonú ingatlanjaink jövőbeni helyzete (Bercsényi úti Sportcsarnok, jégpálya), az állami tulajdonú Touring Hotel épületének hasznosítása, a Nagykátai út mellett fekvő, ún. „Katonák földje” (70 ha) sorsának rendezése. Napirendre kerül majd a Korcsolya úti volt ebédlő sport célokra történő hasznosítása érdekében elindítandó átalakítási lehetőségek támogatása, a mozi melletti lisztraktár épületének mielőbbi felújítása, a Hűtőgépgyári uszoda felújításának kérdése. 
További számos megoldandó probléma várható még a bizottsági üléseken. Gondolok itt a műfüves és füves pályák felújítására, a fent nem említett egyéb városi ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekre. Ezek a feladatok, mint ahogy a bizottságot érintő legtöbb feladat megoldása több éven átnyúlik majd. Azonban a fent részletezett feltételek ellenére, összességében a bizottság tagjaival együtt bizakodó vagyok, hogy a ciklus öt éve alatt számos eredményt tudunk majd felmutatni.
 
Ez a költségvetés szappanbuborék
 
201509030003.jpg
 
Újdonsült bizottsági elnökként az eddigieknél is nagyobb felelősséget éreztem az idei esztendő (városunk egészét és bizottságomat egyaránt érintő) költségvetésével kapcsolatban. Ennek köszönhetően, a Közgazdasági Iroda vezetőjével folytatott egyeztetést és a kollégáimmal történő konzultációt követően állítottam össze – mindössze 16.1 millió forint átcsoportosítását célzó – módosító javaslataimat. A megfelelő forrásokat is megjelölő, kifejezetten politikamentes javaslataim között szerepelt a Yakuzák Sportegyesület támogatása, de több pénzt szántam volna a diák- és szabadidő sportra, valamint bőkezűbben bántam volna a Jászberényi Röplabda Klubbal és a Jász Múzeumért Alapítvánnyal is. Mindezek mellett (mint 2010 óta minden évben) megdupláztam volna a rendőrség, a mentőszolgálat és a tűzoltóság támogatására – központilag – rendelt igen csekély összeget. Ám beadványaim egyike sem talált értő fülekre, mint az a költségvetés tárgyalásakor kiderült, azért mert azok mögött városunk első embere egyéni politikai célokat vélt felfedezni. De szintén az aktuális testületi ülésen értesülhettem arról is, hogy a költségvetés előkészítésekor megrendezett bizottsági elnöki egyeztetésre csak azért nem kaptam meghívót, mert nem egyformán gondolkozom, a lemondásomat második alkalommal vizionáló polgármesterrel.
Szülővárosom idei költségvetésével kapcsolatban kialakított véleményemet – a korlátozott lehetőségeket szem előtt tartva – néhány fontos és üzenet értékű tényre alapozom:
Jászberény (vezetése) még mindig nem tudja, hogy miből fizeti ki a vesztes per okozta, több mint 750.000.000 forintos összeget. És amíg ezzel kapcsolatban nem születik döntés, az egész költségvetés csak egy szappanbuborék, mely bármikor szétpukkanhat. Fontos és a városi büdzsé egészét is befolyásoló momentum, hogy egy, az utolsó pillanatban benyújtott polgármesteri módosításnak köszönhetően közel 100.000.000 forintos „kölcsönt” adunk a kosárlabdacsapatnak úgy, hogy a visszafizetésre – szakemberek szerint is – igen kevés az esély. Ráadásul az összeg nagyobb része nem magát a sportot támogatja, hanem vélhetően hibás döntések okozta tartozásokat rendez. Mindezek mellett a költségvetés megalapozottságát az is jól demonstrálja, hogy – amellett, hogy már a jövő hónapban biztosan szükség lesz a rendelet módosítására, az elmúlt fél évtizedben először fordult elő, hogy két kormánypárti képviselő (köztük egy bizottsági elnök) is kifejezte nemtetszését és aggályait a pénzek elosztásának átgondoltságával kapcsolatban.
Bizottságom lehetőségeire térve szintén csak és kizárólag a félremagyarázhatatlan számokra hivatkoznék:
Ennek a bizottságnak (beleértve az elődét is) soha ilyen kevés összegből nem kellett ellátnia a feladatát. A város vezetése kevesebb pénzt szán a polgárőrségek támogatására. Személyes véleményem ezzel megerősítést nyert: meg kell vizsgálnunk, hogy a három polgárőrség közül melyik működik (hatékonyan) és melyik nem, valamint fontolóra kell vennünk egy esetleges struktúraváltást ebben a témában. Számomra a legnagyobb csalódás azonban mégis az, hogy a rendőrség, a mentőszolgálat és a tűzoltóság még a tavalyi, igen csekély összegnél is kevesebb pénzből (összesen 4 millió forintból!) gazdálkodhat. 
Pedig azt gondolom – s ezzel minden bizonnyal a kedves Olvasók is egyet értenek -, hogy ezen szervezetek jóval nagyobb odafigyelést, elismerést és anyagi támogatást érdemelnek. Éppen ezért néhányan úgy döntöttünk, hogy egy új úton elindulva – ellentételezve a városvezetői elvonást – megkeressük a módját, hogy az idei esztendőtől mindhárom „kéklámpás szerv” nagyobb anyagi segítséggel számolhasson…
 
 

Mi történt? Mi történik?
 
201509030018.jpg
 
Minden állítás ellenére a város 2015 évi költségvetése sem nem kiszámítható, sem nem stabil. Aki ilyet állít, csak hamis látszatot kíván teremteni, hogy azt hitessék el a város lakóival, minden rendben van. 
Az igények és a lehetőségek között az elmúlt ciklus(ok) éves költségvetéseiben egyre növekvő feszültség alakult ki. A város folyamatosan többet vállalt a lehetőségeinél. Jóhiszeműen feltételezni lehet, hogy az előző években nem látták előre a következményeket. Ez azonban nem mentesíti a város vezetését felelősségük alól.
Fokozatosan alakítottak ki egy fenntarthatatlan költségvetési pályát. Harmadik ciklusban van fideszes többségű képviselő-testület, akik a város lehetőségeivel nem számolva, a kisebbség véleményét semmibe véve, voluntarista módon, következményeket fel nem mérve szavaztak meg mindent. Olyan döntéseket erőltettek, amelyek hatásait hosszabb távon nem mérték fel, a város gazdálkodásának mozgásterét bekorlátozták.
Néhány eleme ennek a felelőtlen döntés sorozatnak:
A kórház átalakítása két gazdasági társasággá, amely milliárdos összegbe került a városnak, majd ennek is felemás visszaalakítása.
Elhibázott ingatlan gazdálkodás. A városnak folyamatosan bevételt hozó, értékes ingatlanok (gondozóház, dm üzlet, stb) elkótyavetyélése. Olyan ingatlanok megvétele (pl. malom), amelyekre rengeteg pénzt kellene költeni, hogy hasznosítható legyen, és utána a működtetésük kerülne sokba.
Ismeretségi és haveri alapon adott egyre növekvő támogatások.
Olyan vegyes tulajdonok kialakulása, amely veszélyezteti az önkormányzati tulajdont.
A fentiekből következik, most itt lett volna az ideje új szemlélettel, hosszabb távon gondolkodva, elkezdeni egy fenntartható, átlátható, kiszámítható, finanszírozható költségvetést összeállítani. Az elfogadott költségvetési koncepcióban benne volt a lehetősége, de a személyes- és csoportérdekek ezt felülírták. 
Az elfogadott költségvetés egyik feltételnek sem felel meg. Szűk körben csak a bennfentesek érdekei fogalmazódtak meg benne. Az így összeállított „munkaanyagot” „informális testületi ülésen” ismertette a polgármester.
A bizottsági üléseken kiosztottak egy mintegy harminc tételből álló módosítást, amit a polgármester jegyzett. Ezek hatását természetesen nem lehetett ott értékelni, ezért a bizottságok a hatáskörükben elosztható pénzek növeléséért lobbiztak.
A testületi ülés előtt ismét kiosztottak egy több mint negyven tételből álló módosítást, amit a polgármester jegyzett. A kapkodást mutatja, hogy arra kérdésre, így mennyi lesz a tartalék összege, nem tudott választ adni.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság feladata a költségvetés egészének a város működésére gyakorolt hatásának, a jövőbeni kötelezettségek teljesíthetőségének megítélése, év közben pedig a folyamatok ellenőrzése. A Bizottság tagjai igent mondtak a költségvetésre, én nem tartottam elfogadhatónak.
A lakossági szolgáltatások színvonala több területen is sérült, ezek közül kiemelem a fogorvosi ügyeletre megállapodás alapján betervezett és visszavont összeget. 
A tervezett bevétel csak kedvező feltételek mellett teljesülhet. 
Az állam folyamatosan csökkenő támogatást ad a városi feladatok ellátásához.
Az államilag finanszírozott intézmények működtetéséhez közel 68 millió forintot ad hozzá a város. Az állam által átvett intézmények (iskolák) üzemeltetése 178 millió forintba kerül a városnak. A Polgármesteri Hivatal működéséhez nem ad semmit az állam, saját bevételből kell megoldani.
Pozitívum, hogy a városi intézmények (kötelező feladatok ellátása) feltételei általában nem romlanak. A „Dalkia” ellen elveszített perből adódó fizetési kötelezettség (750 millió forint) fedezetét és következményeit nem tartalmazza a költségvetés. 
A polgármester újragondolásról, újraszervezésről, spórolásról, költségek és létszám felülvizsgálatról és arról beszél, hogy rövidesen újra kell tárgyalni a költségvetést, mert a költségvetésnek hiányosságai vannak. Ez lefordítva bizonytalanságot, megszorítást és dolgozók elküldését jelenti.
A város költségvetését zátonyok közötti hajóhoz tudom hasonlítani. Ez fokozott odafigyelést, óvatosságot, felelősséget, mértéktartást követel. Nem tapasztalom, hogy a „kapitány” és az általa „toborzott legénység” tudatában lennének ennek.
Az elhibázott múltbéli gazdálkodást a jelenlegi költségvetés nem korrigálja, és az elveszített per költségeiről még nem is beszéltünk.
Kérdés az, négyéves polgármesteri tevékenységének miért ez lett az eredménye, miért került ilyen helyzetbe a város költségvetése? Ki(k) a felelősei az elveszített pernek?