Lehetőségekhez mérten megvalósult vállalások – II.

A járványhelyzet rendkívüli működésre késztette az önkormányzatot, a bizottságok munkája szinte lehetetlenné vált. Ennek ellenére az elnökök és tanácsnokok nem tétlenkedtek az elmúlt egy évben. A hatáskörükhöz tartozó feladatok a megváltozott körülmények mellett, ha korlátozott számban és a pandémia rugalmasságához mérten is, megvalósultak. A járvány tükrében az elmúlt egy év eseményeiről és az újranyitást követően megvalósítható tervekről kérdeztük az önkormányzat szereplőit.

Dobrán Gyula, Közbiztonsági tanácsnok:

Sajnálatos módon a pandémia szinte mindent felborított azok közül, amiket szerettem volna elérni. Közös érdek például a kamerarendszer fejlesztése. Örülök, hogy a túlárazott ukrán szálló nem épül meg városunkban. 2021 remélem végre a tettek és nem a politikai csatározások éve lesz. Úgy gondolom másfél év után városunk lakói jogosan várják el, hogy a városvezetés ne a visszafelé mutogatással foglalkozzon, hanem lépéseket tegyen a fejlődés érdekébe. A Neszűr kérdésében felvettem a kapcsolatot a terület képviselőjével. Balog Donát képviselő úr már az első alkalommal nagyon pozitívan állt a közös munkához. Többszöri megbeszélésünk után kezd körvonalazódni egy olyan aránylag olcsó, de mégis hatékony megoldás, amely egyszerre tudna javítani a közbiztonság és a szemétkérdés problémáján. Azt hamarosan a polgármester elé terjesztjük. Remélem partner lesz ötleteink megvalósításában.

Megvalósításra váró feladatok közé sorolnám még azt is, hogy meg kell próbálni a testület működésének költséghatékonyabbá tételét. Ezalatt értem különböző bizottságok összevonását esetleg költségtérítések csökkentését vagy megszüntetését. Remélem ebben partner lesz mind a Fidesz mind a Baloldali összefogás.

A polgármester által vállat feladatok túlnőttek rajta. A testület feladata lesz, hogy terheket vegyünk le a válláról. Vannak feladatok, amelyeket mások is el tudnának helyette végezni. Mint például a drogprevenciós programba való részvétel vagy a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásban való részvétel. Remélem a polgármester nem támadásnak veszi a segítséget, hanem belátja, hogy így több idő jut a városra! Megoldásra vár még, hogy a politikai közélet kifehérítése érdekében kizárjuk annak lehetőségét, hogy egy képviselő bármilyen megbízási szerződéshez juthasson. Át kell világítanunk minden egyes olyan hosszú távú szerződést, amely az előző másfél év során köttettek. Meg kell nézni mennyire szolgálták ezek a város érdekeit. Ide példaképpen említeném a ügyvédi irodákkal kötött szerződéseket. Én mindenképpen azt szeretném, hogy ahol csak lehet jászberényi vállalkozásokkal szerződjön az önkormányzat. De céljaim között szerepel, hogy megakadályozzam a fizetős parkolás bevezetését.

 

 

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési bizottság elnöke:

Az eredeti költségvetési előirányzatban összesen 60 millió Ft pénzügyi keret felett rendelkezett a Városfejlesztési Bizottság. Ezen belül 5 millió Ft volt pályázat előkészítésre, amortizációs alap 10 millió Ft, társasházi homlokzat felújítás 10 millió Ft, körzeti keret 20 millió Ft, egyéb infrastruktúra alap 15 millió Ft volt. A költségvetés tárgyalásakor az Electrolux miatti adókiesésére hivatkozva, a bevételi szempontból alultervezett költségvetést a Fidesz Frakció nem fogadta el. Az élet bizonyította aggályainkat, ugyanis a tényleges adóbevétele a városnak, több mint 350 millió Ft-tal meghaladta a vezetés által a költségvetésbe beállított adóbevétel összegét. A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a bizottság megkezdte 2020. évre vonatkozó, a bizottság hatáskörébe utalt feladatok végrehajtását. Elsődleges célunk volt a bizottság törvényes működési feltételeinek a megteremtése, melynek értelmében az éves munkatervünket alkottuk meg és fogadtuk el, majd ez alapján megkezdődtek a soros és soron kívüli bizottsági ülések. Sajnos a márciusban és novemberben a Covid miatt elrendelt rendkívüli helyzet miatt csak 8 bizottsági ülést tudtunk tartani, az előző évi közel 30-hoz képest. Mindezen nehézségek ellenére igyekeztünk a bizottsági üléseken a várost érintő, és a bizottság hatáskörében lévő feladatainkat legjobb tudásunk szerint ellátni. Az üléseken többek között az alábbi döntéseket hoztuk: elfogadtuk az ajánlattevői listát, jóváhagytuk a HÉSZ és a város Szabályozási Tervét. A képviselők munkájának segítésére biztosítottuk a pénzügyi forrást számítástechnikai eszközök beszerzésére, támogattuk az Alföld Szíve Turisztikai Egyesületbe való belépését az önkormányzatnak, rendeztük a 2020-ra áthúzódó társasházi homlokzat felújítási pályázattal kapcsolatos feladatokat. 1 millió Ft-ot biztosítottunk önerős járdaépítésre, további 1 millió Ft-ot adtunk a piaci óraszerkezetre, kerékpárbarát fejlesztésekhez kapcsolódó földmérési feladatokra 2 millió Ft, Riszner Sétány alatti ivóvízvezeték kiváltására 5,4 millió Ft-ot, térköves járdaépítésre a Fürdő utcában 1,7 m Ft, kátyúzásra 3,4 millió Ft, támogattuk a központi óvodafejlesztéshez benyújtandó pályázatot, elfogadtuk a város 2019. évi zárszámadását. Tárgyaltuk a 2019. évi beruházások helyzetéről szóló beszámolót, a településrendezéssel kapcsolatos tájékoztatót, elfogadtuk a város Arculati Kézikönyvét, elvégeztük a TOP-os pályázatokkal kapcsolatos bizottsági feladatokat. Amit nem támogattunk a bizottsági ülések során az a város 2020. évi költségvetése és az összesített közbeszerzési terv 2020-ra. Ha a Covid nem szól bele az életünkbe, hatékonyabban tudtunk volna dolgozni.

Minden bizottságnak, így a Városfejlesztésinek is a költségvetés által biztosított pénzügyi források határozzák meg azokat a kereteket, amelyeken belül vállalásokat fogalmazhatnak meg. 2021-ben nemcsak a pandémia kedvezőtlen hatásaival kellett számolnunk, hanem egy költségvetési diktátummal is. A polgármester által egy személyben hozott döntés a Városfejlesztési Bizottság mozgásterét rendkívüli mértékben leszűkíti. A 2021. évi költségvetésben a bizottság számára biztosított szabadon felhasználható keretek nincsenek. Ez évben a bizottság az alábbi pénzügyi előirányzatokkal rendelkezik: pályázat előkészítésre, tervezésre 50 millió Ft, amortizációs alap 20 millió Ft, a körzeti keret áthúzódó tétele 20 millió Ft, ITS 12, 7 millió Ft. Gyakorlatilag ezen előirányzatok meg vannak címkézve, így a bizottság mozgástere minimális. A rendkívüli helyzet időszaka alatt – amikor a bizottságok nem ülésezhettek – a bizottságok fideszes tagjai jótékonykodtak, Krízis csoportban dolgoztak, csomagokat, ételt osztottak rászorulóknak, koncerteket szerveztek, csekkeket fizettek be, gyógyszereket váltottak ki, körzeti dolgokat intéztek stb., tehát hasznossá tették magukat. Az év során mindenképpen szeretnénk még a bizottsági feladatokra többletforrást kiharcolni és kezdeményezni fogjuk a képviselő testület előtt a költségvetési rendelet módosítását.

 

Skultéti József, a Közbeszerzési bizottság elnöke:

A bizottság létrehozásának legfőbb célja – a törvényi kötelezettségeken túl –  a közbeszerzési eljárások átláthatóságának, korrupciómentességének és integritásának a  biztosítása volt.

A Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva dönt: a közbeszerzési eljárás megindításáról, az előzetes tájékoztatóról, a közbeszerzési eljárást megindító vagy meghirdető felhívásról és kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokról, azok érdemi módosításairól, a részvételre jelentkező, vagy az ajánlattevő kizárásáról, a részvételre jelentkező szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról, a részvételi jelentkezés, vagy az ajánlat érvénytelenné vagy érvényessé nyilvánításáról, a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről, valamint a közbeszerzési eljárás eredményéről.

A bizottság a képviselő-testület ülése elé kerülő előterjesztések közül véleményezi az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadására vagy módosítására irányuló előterjesztést, valamint az összesített közbeszerzési terv jóváhagyására irányuló előterjesztéseket is.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 2020-as évi terv alapján a bizottság – köszönhetően a COVID-19 miatti pandémiás helyzetnek – mindösszesen a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 – Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben című projekt keretében a Vaspálya utcai iparterület infrastrukturális fejlesztése, illetve a Faiskola utca 7. számú épületben munkásszállás kialakítása témájú közbeszerzési eljárások lefolytatásában működött közre. Ezen eljárások kapcsán a végső döntéseket már a polgármester hozta meg.

Az idei évben eddig még nem lehetett tartani bizottsági üléseket, ugyanakkor az önkormányzat már megindította a villamos áram, és a földgáz beszerzésére irányuló eljárásokat. Ha a korlátozások feloldásra kerülnek, akkor ezen eljárások esetében a végső döntéseket már a Közbeszerzési Bizottság hozhatja meg. Ugyancsak ebben az évben kerülne lefolytatásra a Jászberényi állatkert új turisztikai elemeinek kivitelezését célzó, a tavalyi évben eredménytelenül zárult Vaspálya utcai iparterület infrastrukturális fejlesztése tárgyú, illetve a Malom Konferencia és Rendezvényközpont befejező kivitelezési munkáira kiírandó közbeszerzési eljárás is.

 

Szatmári Anikó, a Pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke:

Az előkészített anyagokat megkaptuk, melyek nagyobb részét támogattuk, viszont több esetben javaslatunkkal ellentétes döntés született. Az előző évi vállalások nagy részét nem sikerült betartani. Az önkormányzat kötelező feladatai megkapták a szükséges támogatást a működésükhöz, viszont a város kulturális, sport, civil élete nagymértékű támogatás kiesést szenvedett el. Másik fontos feladat lett volna a meglévő, illetve új vállalkozások számára gazdaság ösztönző tervek előkészítése, beruházás ösztönzési és munkahelyteremtési támogatások nyújtása, ezzel szemben volt olyan helyi vállalkozó, akit az elvégzett munkája után csak részben fizetett ki a város. Az előző ciklusokban nagy hangsúlyt fektetett a város mind az első lakáshoz jutók, mind a hiányszakmával rendelkező és letelepedni szándékozó fiatalok otthonteremtési támogatására, melyek szintén kikerültek a támogatási körből.

Nehéz úgy vállalásokat megfogalmazni, hogy nem látjuk előre a pandémiás időszak végét. Úgy gondolom egyik legfontosabb feladat továbbra is az önkormányzat kötelező feladatainak megfelelő színvonalú támogatása, valamint az előző ciklusban megnyert és megkezdett beruházások folytatása, ami sajnos a jelen helyzetben nem a megfelelő módon és ütemben halad. Továbbra is fontos lenne a letelepedni szándékozó fiatalok támogatása.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?