Felsőoktatási ösztöndíj pályázat Jászapátin

Jászapáti Város Önkormányzata felsőoktatási pályázatot írt ki jászapáti bejelentett lakóhellyel rendelkező hallgatók számára. A pályázati kiírás szövegét az alábbiakban adjuk közre.

A pályázaton részt vehetnek:
Azok az állandó, bejelentett jászapáti lakóhellyel rendelkező hallgatók, akik felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzésben –
amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul –, felsőoktatási
szakképzésen vagy első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló
tanulmányokat folytatnak és az előző félévre vonatkozóan a tanulmányi osztály által igazoltan
legalább 3,95-ös súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek.

Nem pályázhat:
– az a hallgató, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj mértéke:
Az ösztöndíj mértéke 5.000,- Ft/fő/hó, amely maximum öt tanulmányi hónapra adható. A
támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
Az ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor a
hallgató bankszámlájára történő utalással.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 14.

A pályázathoz csatolni kell:
– a tanulmányi osztály által az előző félévi – súlyozott tanulmányi átlagot tartalmazó –
tanulmányi eredményről kiállított hitelesített index másolatot,
– a következő félévi beiratkozásról szóló hallgatói jogviszony igazolást,
– a hallgató nevét, lakcímét, elérhetőségét, valamint bankszámlaszámát.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – az Oktatási, Társadalmi Bizottság bírálja el
a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő soros ülésén.
A pályázatokat a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út. 2., 1.
számú iroda).

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?