A helyi adózást érintő 2021. évi jogszabályi változások

Tisztelt Lakosság! A 2021. év is több olyan helyi és központi jogszabályi változással indul, amely módosítja a helyi adózással kapcsolatos adókötelezettségeket. Jelen tájékoztató röviden összefoglalja azokat a tudnivalókat, amelyek segíthetnek eligazodni az új szabályok értelmezésében.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

1. Önkormányzati döntés alapján 2021. január 1-től emelkedik az adómentes vállalkozási szintű adóalap 2 millió forintról 2,5 millió forintra. Az új adómentes sáv közel 100 mikro-, kis- és középvállalkozást fog érinteni. Ezek a vállalkozások a 2021. II. félévi (szeptemberi) adóelőleg megállapításánál vehetik elsőként figyelembe a helyi adómentességet.

2. Az elektronikus bevallásra kötelezett vállalkozók (társas és egyéni) 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adóés vámhatósághoz (a továbbiakban: NAV) nyújthatják be a helyi iparűzési adó bevallást, javítást és önellenőrzést a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon. A nyomtatványok a (NAV) honlapján https://www.nav. gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

A jogszabályi változás nem érinti az iparűzési adóbevallás feldolgozását, ami továbbra is adóhatóságunknál marad és az adófizetést sem, melyet az önkormányzatunk által kezelt helyi iparűzési adóbevételi számlára kell változatlanul teljesíteni.

3. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben a helyi iparűzési adó mértéke 1% és az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Az adóelőleg felezésének feltétele nyilatkozattétel.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és a Korm. rendelet szerint a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint.

A fenti feltételeknek megfelelő vállalkozóknak legkésőbb 2021. február 25-ig kell nyilatkozatot tenni, ha élni kívánnak az adóelőleg felezésének lehetőségével.

A nyilatkozatot kizárólag elektronikus úton az állami adó- és vámhatósághoz lehet benyújtani, az általa rendszeresített elektronikus nyomtatványon. Önkormányzati Adóhatóságunk az állami adó- és vámhatóságtól megkapott nyilatkozatok alapján a meg nem fizetendő (50%) előleg-részlet összegével hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti az érintett vállalkozók iparűzési adóelőlegének összegét.

GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől a NAV látja el.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli a NAV-val. Ezt követően havonta frissül az adatbázisa. Önkormányzati adóhatóságunk 2021. január 15-ig adatot szolgáltat NAV számára a 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 5. § a), d), e) és f ) pontja szerint adómentes gépjárművek forgalmi rendszámáról és a gépjárművek üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé a gépjármű vásárlása és eladása esetén. Kizárólag a 2021. január 1-jét követően keletkező új adómentességek, adókedvezmények iránti kérelmeket kell a NAV-hoz benyújtani. Az információk a NAV hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd megtalálni. https://kormany. hu/penzugyminiszterium

Felhívjuk azoknak az adózóknak a figyelmét, akik gépjárműadó hátralékkal rendelkeznek, hogy a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat adóhatóságunk végzi.

MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJA Önkormányzati döntés alapján 2021. évtől magánszemély kommunális adójában a 100 m2-nél nagyobb, de a 140 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakások esetében is 0 Ft lesz az adó éves mértéke lakásonként a korábbi 6 000 Ft/lakás adómérték helyett. Az adózóknak külön bejelentést nem kell tenni a jogszabályi változással kapcsolatosan, adóhatóságunk hivatalból fog az év elején közel 1700 adózó részére határozatot küldeni a változásról.

IDEGENFORGALMI ADÓ A Kormány döntése értelmében 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell a szálláshely üzemeltetőknek, szolgáltatóknak turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetniük.

A fentiekben összefoglalt jogszabályi változások mellett az alábbi határidőkre szeretnénk felhívni a figyelmet. Fontos adatbejelentési határidő építményadóban, telekadóban a január 15, ugyanis 2021. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok/tulajdonosok/ haszonélvezőknek számára, akiknek az építményükkel, telkükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt, arról 2021. január 15-ig adatbejelentést kell teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé.

A másik határidő a kisadózó vállalkozások tételes adóját, adóalap-megállapítását választani szándékozó vállalkozókat érinti. A helyi iparűzési adóban a KATA adózás választásának határideje a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 nap vagy 2021. február 15. Felhívjuk a helyi iparűzési adóban kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adózók figyelmét arra is, hogy a Jászberény Város Önkormányzata által biztosított helyi iparűzési adókedvezményeket 2021. január 15-ig benyújtott helyi iparűzési adóbevallásban vehetik igénybe.

A folyamatosan frissülő tájékoztatásokról és az ügyintézők telefonos elérhetőségeiről Jászberény város honlapján olvashatnak bővebben.

Bódisné Görbe Krisztina Adóigazgatási Irodavezető

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?