Pályázati kiírás önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadására

A pályázatra kiírt helyiség adatai:
– helyrajzi száma 406/A/5
– címe: Jászberény, Lehel vezér tér 16.
– alapterülete: 72 m 2
– műszaki állapota: jó
– felszereltsége: gázkazán, radiátorok, bojler

A pályázó által vállalandó munkálatokat a pályázatban kell megjelölni: tisztasági festés, egyéb
felújítás, beruházás.
A munkálatok értékének a bérleti díjba történő beszámításának módja: a pályázati dokumentáció
részeként megjelölt részletes beruházási munkák igazolt költségei 50%-ának beszámítása oly
módon, hogy a bérleti díjba betudott havi összeg nem lehet több, mint a havonta fizetendő bérleti
díj 50%-a. Beszámításra maximum a bérleti szerződés lejáratáig van mód.
Helyiség megtekinthető: a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel történő előzetes egyeztetés alapján
(Virág Ildikó.: 30/946-05-98)
Helyiségben folytatható tevékenység: kereskedelem (6. melléklet a 210/2009. (IX.29.)
Korm. rendelethez )

Szolgáltatási tevékenység (2009. évi LXXVI.
törvényben szabályozottak szerint, kivéve pénzügyi
szolgáltatás)

Pályázati induló bérleti díj: 2 500 Ft/m 2 /hó + ÁFA
Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj): bruttó 685 800 Ft
A bérleti szerződés időtartama: 5 év
A pályázat kiírására az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011.(VI.9.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján kerül sor. A pályázat nyertese a
legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó a Rendelet 8sz melléklete szerint pontrendszer alapján.
A pályázatokat a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. – 5100 Jászberény Margit sziget 1. – részére postai
úton, vagy személyesen – a Titkárságra leadott  zárt borítékban –2 nyomtatott példányban kell és
egy példányt CD-n kell eljuttatni, a borítékon fel kell tüntetni, hogy a pályázat a 406/A/5 hrsz.
számú üzlethelység bérléséről szól.
A pályázatnak meg kell felelnie a Rendeletben foglalt előírásoknak. A pályázatnak tartalmaznia
kell:
-Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó esetén a pályázó
nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartásba vételével összefüggő numerikus azonosítóját
(cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát, stb.), a képviselő nevét és személyi
adatait (születési név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme). A pályázathoz csatolni
kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs
köztartozása és helyi adótartozása.
-Természetes személy esetén a pályázó személyi adatait (születési név, anyja neve, születési

hely és idő, állandó lakcím, személyi szám)
– Aláírva csatolni kell egy hozzájáruló nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a pályázó a
személyes adatainak kezeléséhez.
– A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat, valamint nyilatkozatot a pályázatban
szereplő adatok valódiságáról.
-Csatolni kell továbbá az eddigi tevékenységről szóló referenciát, és a pénzügyi háttér
igazolását a gazdálkodó szervezet előző 3 évre vonatkozó gazdasági adatai alapján (mérleg,
eredmény kimutatás, szöveges értékelés, éves beszámoló). Amennyiben a pályázó nem
rendelkezik az előírt teljes időszakra vonatkozó beszámolóval, elegendő a működését követő
időszakra vonatkozó háttér igazolás bemutatása. A fentiek hiányában az árbevételről szóló
nyilatkozatot köteles csatolni. Csatolni kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
pályázónak nincs, köztartozása és helyi adó tartozása.
– A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat, a nyitva tartás idejét, végezni kívánt
tevékenység, illetve a forgalmazni kívánt árucikkek illetve a végzendő szolgáltatási
tevékenység körét, részletesen bemutató szöveges és grafikus tájékoztatót, melynek az
üzletberendezésen túl ki kell terjednie a kirakatra, a portálra és a homlokzati reklám
megjelenésre is.

A pályázati ajánlat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a biztosíték 20 %-át, 137 160 Ft.-ot
azaz százharminchétezer-százhatvan Ft-ot a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. részére, a Budapest
Bank Zrt.-nél vezetett 10104569-47783000-01005007 számú számlára fizesse be, és ennek
pályázati díjként történő megfizetését bizonyító dokumentum bemutatásával igazolja. Azoknak a
pályázóknak, akik a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, a pályázati díjat a
Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. a pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül visszatéríti. A
pályázat nyertese által befizetett pályázati díj a Rendelet 32.§. (2) bekezdése alapján a pályázati
kiírásban feltüntetett 3 havi biztosítékba kerül beszámításra, a különbözetet a Jászberényi V. V.
Nonprofit Zrt. számlájára a bérleti szerződés aláírása előtt kell megfizetni.
A beérkezett pályázati ajánlatokat a Rendelet 33. § alapján a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság (a továbbiakban: PGTB) bírálja el a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. által készített
előterjesztés alapján.

A pályázati kiírás időpontja: 2020. november.5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 26. 12. 00 óra
Az elbírálás várható időpontja: a pályázat benyújtásának határidejét követő PGTB ülés

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot érvényes pályázat(ok) beérkezése esetén is
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat nyertese a PGTB döntése után a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. írásbeli értesítésének
kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertesének
mulasztása miatt a bérleti szerződés az erre nyitva álló 8 napos határidőn belül nem jön létre, a

Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. Amennyiben a pályázat
nyertese a bérleti szerződésben megjelölt időpontban az ingatlant nem veszi birtokba, az a bérleti
szerződéstől való elállásnak minősül.

Jászberény, 2020. október 29.
Horgosi Zsolt sk.
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

 

A pályázati kiírást jóváhagyom.
Jászberény, 2020. október 29.

Budai Lóránt
polgármester

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?