A Jászberényi Rendőrkapitányság beszámolója a 2019-es évről

A júliusi rendes, nyílt képviselő-testületi ülésen a Jászberényi Rendőrkapitányság beszámolt a képviselő testületnek Jászberény város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint az azzal kapcsolatos feladatokról.

A beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője által 2020. februárban közölt Országos Rendőr-főkapitánysági szempontrendszer szerint készítette el dr. Nagy Ernő r. alezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője.

A Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területe körülbelül 1200 négyzetkilométer, ahol 18 település, 5 város és 13 község található 82.714 fő összlakossággal. Jászberény lakossága: 27.439 fő. A lakosság és a ténylegesen szolgálatot teljesítő rendőrök aránya alacsony, mintegy 1:600-ra tehető.

A viszonylagos létszámhiány ellenére a 2019-re kitűzött feladataikat és célkitűzéseiket értékelve megállapítható, hogy a Jászberényi Rendőrkapitányság az objektív körülményeinek tükrében kivételes szinten teljesítette azokat, hiszen a bűncselekmények számában további, jelentős csökkenést értek el, amely mutatkozik a 14 kiemelt bűncselekmény vonatkozásában is. Szinte minden területen látható a jogsértések csökkenése.

Városunkban az előző évhez képest 2019-ben jelentősen, mintegy 47,54%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. Az illetékességi területen 1194 db bűncselekményt regisztráltak, melynek 29,48%-át követték el Jászberényben, összesen 352-t. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma Jászberény területén az előző év adataihoz viszonyítva 2019-ben szintén tovább csökkent, mintegy 20,83%-kal. 114 ilyen bűncselekményt regisztráltak. Jászberény város lakosságára vonatkozó adatokat figyelembe véve a regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya 2019-ben 48,71%-kal csökkent, összesen 1.282,8 volt. Összességében megállapítható, hogy a 14 kiemelt bűncselekmény kategóriájában további, mintegy 10,5%-os csökkenést értek el. Tavaly 179 volt ez a szám. A testi sértések elkövetésének számában ugyancsak csökkenés tapasztalható. 2019-ben 12 eset került regisztrálásra, ez összességében 25%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Garázdaság 15 esetben történt,  2018-hoz képest 34,78%-kal csökkent az elkövetések száma. Közterületi rongálást tavaly 3 esetben regisztráltak. A kiemelten kezelt bűncselekmények közül emberölés, annak kísérlete, halált okozó testi sértés, önbíráskodás, embercsempészés és kifosztás nem került regisztrálásra sem 2018-ban, sem 2019-ben. Kiskorú veszélyeztetése, orgazdaság bűncselekmény sem történt tavaly. Egy rablás került regisztrálásra. Jármű önkényes elvételére három esetben volt példa. Az adatokból megállapítható, hogy a regisztrált lopásokon belül a lakásbetörések száma jelentősen csökkent. A 2018-ban rögzített 135-ről 2019-ben 143-ra változott a lopások száma, amely minimális, 5,92%-os növekedést mutat. A lakásbetörések száma jelentősen visszaesett, a 2018-ban regisztrált 34-ről, 2019-ben 16-ra, mintegy 52,94%-kal hozzávetőlegesen a felére csökkent.

A lopások elsősorban szabálysértési, illetve kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal, jogtalan behatolással elkövetett bűncselekmények voltak, több esetben megállapítható volt az is, hogy az ingatlan nem volt körbekerítve.

A Jászberényi Rendőrkapitányság személyi állománya kiemelt figyelmet fordított a lakásbetörések csökkentésére, illetve az ilyen jogsértő cselekményt elkövető személyek minél előbbi felkutatására, előállítására, elszámoltatására és őrizetbe vételére.

A nyomozáseredményességi mutatókat elemezve megállapítható, hogy a Jászberényi Rendőrkapitányság az összes bűncselekményt tekintve az elmúlt évben 61,3%-os nyomozáseredményességet ért el. A kiemelten kezelt 14 bűncselekmény tekintetében 2019-ben 49,7%-os nyomozáseredményességet ért el a rendőrkapitányság. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 81,1 százalékos volt.

A köztudatban is súlyos, a lakosság nyugalmát megzavaró rablás bűncselekmény vonatkozásában minden regisztrált bűncselekmény felderítésre került 2018-ban és 2019-ben is, így 100% nyomozáseredményességi mutatót sikerült elérni, ahogyan az orgazdaság bűncselekménynél is.Jármű önkényes elvételének nyomozáseredményességi mutatója 66,7%, személygépkocsi lopás bűncselekménynél 66,7% volt tavaly.

Zárt gépjármű-feltörés esetén 33,3%-os, rongálás esetében 35 % volt az eredményesség. Lopás vonatkozásában 38,8 %-ot értek el, ezen belül a lakásbetörések nyomozáseredményességi mutatója 37,5%. Testi sértés vonatkozásában 2019-ben 94,2%-os eredményességet értek el, ezen belül súlyos testi sértés tekintetében 89,3%-os volt a mutató.

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény esetén a rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2018-ban és 2019-ben is 100%-os volt, tehát az összes eljárás eredményesen zárult.Garázdaság az előző évi 93,7%-ról minimálisan csökkent, 2019-ben ez az adat 91,4%-os nyomozáseredményességet mutat.

Az előző évben tulajdon elleni szabálysértések tekintetében indított ügy 145 db volt: – 104 tulajdon elleni szabálysértés: 75 lopás, 14 szándékos rongálás, 10 csalás, 3 jogtalan elsajátítás, 2 orgazdaság. A tulajdon elleni szabálysértésekben a felderítési mutató 40,24%. Ebből bolti lopás: 69,23 %, bolti lopáson kívül egyéb lopás: 26,47 %, lopáson kívül egyéb tulajdon elleni szabálysértés: 27,27 %.

Szabálysértési őrizetbe vétel 11 esetben történt (10 járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés, 1 lopás miatt) A befejezések megoszlása: 112 db befejezett ügy, melyből 37 db bíróságra küldés, 60 db megszüntetés, 14 db bűnügyre áttétel, 1 db illetékességi áttétel volt.

A közterületi szolgálat ellátás egyik kiemelt feladata a hatékony forgalom-ellenőrzés, különös tekintettel a balesetveszéllyel járó jogsértések szankcionálására, a szabálytalanul közlekedő gyalogosokkal és kerékpárosokkal történő intézkedésekre, a dinamikus szabálysértők, ittas, vagy bódult állapotú vezetők kiszűrésére.

2019-ben Jászberény város közigazgatási területén 38 személyi sérüléses baleset történt, amelyből 17 következett be lakott területen, 21 lakott területen kívül. Egy baleset volt halálos kimenetelű, mely lakott területen kívül történt. Lakott területen kívül 7 könnyű és 13 súlyos sérüléssel végződő eset történt. Lakott területen belül 11 könnyű, illetve 6 súlyos sérüléses baleset következett be.

Az előző évekhez hasonlóan az elmúlt évben a közterületi jelenlétre nagy hangsúlyt fektettek. A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések az erőszakos jellegű bűncselekmények, valamint a vagyon elleni bűncselekmények számának csökkenését eredményezte.

Jászberény városban a nap 24 órájában biztosították a rendőri jelenlétet, melyhez a külterületen segítséget kaptak, a városban működő polgárőr szervezetektől, a Közterület-felügyelettől és a mezőőrség munkatársaitól. 11.208 főt tudtak közterületi szolgálatra vezényelni 111.589 munkaórában.

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében Jászberény közigazgatási területén hetente 1-1 alkalommal Jászberényben, illetve a hozzá tartozó külterületen fokozott ellenőrzéseket foganatosítottak. Jászberény külterületén hetente 1 alkalommal fokozott rendőri jelenlétet szerveztek a külterületi ingatlanokban és a tanyákon élő személyek sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése és visszaszorítása érdekében.

A rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében a szükséges rendőri jelenlétet minden esetben biztosították. A közterületi rendőri munkában a reagáló és az ellenőrzési feladatok mellett a szolgáltató jellegű segítés, tájékoztatás,figyelemfelhívás, információadás, útbaigazítás kapott kiemelt hangsúlyt. A nyilvános szórakozóhelyek ellenőrzése érdekében több alkalommal szerveztek fokozott ellenőrzést.

A Jászberényi Rendőrkapitányság 2019-ben is komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a külterületeken javuljon a közbiztonság és növekedjék az emberek szubjektív biztonságérzete. Jászberény külterületén valamennyi – 7 fő – körzeti megbízotti státusz betöltött, ebben változás 2019-ben sem következett be. A Neszűrben jelenleg 3 fő körzeti megbízott lát el szolgálatot.

A Jászberény területén 15 alkalommal működtettünk Bűnmegelőzési standot, ezen alkalmakkor az ORFK Készenléti Rendőrség állományába Toborzás is történt.

Jászberényben iskolalátogatási időben rendszeresen ellenőrzésre kerültek a közterületek a csellengő általános iskolások, intézményekbe való visszavitele céljából a 22/2012. (XII.21.) ORFK utasítás szabályai szerint.

A kábítószer prevencióban civilekkel együttműködve több programot megvalósítottak az év folyamán. Vagyonvédelem, baleset-megelőzés témakörében szintén több felvilágosító jellegű rendezvényt tartottak Jászberény Önkormányzatával megfelelő az együttműködés. A város anyagilag és együttműködéssel is támogatja a rendőrség munkáját. A bírósággal és ügyészséggel folyamatos, napi munkakapcsolatban állnak. Az együttműködés kiterjedt az ügyészi szakfelügyeletre, az egyes ügyekben történő egyeztetésekre.

Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés gyümölcsöző.

A rendőr-polgárőr közös feladatellátás során járőrszolgálat, rendezvénybiztosítás, figyelőszolgálat és közlekedési ellenőrzés történt. 2019-ben a neszűri polgárőrséggel nem sikerült olyan mértékű együttműködést kialakítani, mely lehetővé tette volna az állandó KMB-Polgárőr járőrpárok kialakítását, mely során a polgárőrség járművének bevonása jelentősen javította volna az erők maximalizálását a külterületen.

Jászberény Város Polgármesteri Hivatalával, valamint Jászberény Város Önkormányzatával a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködés kiterjed a közös járőrszolgálatokra is, melynek keretében egy rendőr és egy közterület-felügyelő közösen lát el gépkocsizó vagy gyalogos szolgálatot.

Megállapítható, hogy 2019-ben a Jászberényi Rendőrkapitányság a hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és feladattervekben meghatározott feladatait, valamint célkitűzéseit az objektív körülményeinek tükrében jó szinten teljesítette. A regisztrált bűncselekményszám 2019-ben tovább csökkent. A Jászberényi Rendőrkapitányság vezetői és beosztotti állomány képzése, fejlesztése az elkövetkezendőkben is kellő alapot fog teremteni a bűnügyi és közbiztonsági eredmények javítására fogalmazott összegzésben a rendőrkapitány.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?