Polgármesteri rendeletek és határozatok

A járványhelyzet miatt nem tarthat ülést Jászberény Város Képviselő-testülete. A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntéseket – rendeletek és határozatok – az alábbiakban foglaltuk össze.

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, és az önkormányzat képviselő-testületének rendeleteiben a képviselő-testület által a bizottságaira, valamint Jászberény jegyzőjére átruházott valamennyi hatáskört – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt – Jászberény Város Polgármestere gyakorolja. A polgármester, és alpolgármesterei, illetve a jegyző a fogadónapok, a képviselő-testület és bizottsági üléseik, valamint a képviselő-testület a közmeghallgatás megtartását a veszélyhelyzet ideje alatt szüneteltetik.

Május elsején lép hatályba a polgármesteri rendelet, amely a vészhelyzetre való tekintettel módosítja az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és természetbeni juttatását. Az Alaptörvény 53. cikkében meghatározott veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzati képviselőket és a képviselő-testület állandó bizottságainak nem képviselő tagjait a meghatározott tiszteletdíj 50%-a illeti meg.

A március 31-én hozott polgármesteri határozat kimondja, felfüggeszti a civil szervezetek és a sportrendezvény-szervezési és létesítmény-használati pályázati támogatásának 2020. évi kiírásáról szóló Humán, Jogi és Közrendi Bizottsági határozattal elfogadott pályázatot. Az indoklásban megfogalmazottak szerint a veszélyhelyzetből eredően, a civil és sport szervezetek 2020. évi támogatásának pályázati kiírása aktualitását vesztette. A jelenlegi járványügyi helyzet következtében a tervezhetőség bizonytalan időre akadályozottá vált, ellehetlenült.

A fentiek alapján szükségessé vált a pályázat felfüggesztése és a beadási határidő bizonytalan időpontra történő elhalasztása.

A polgármester március 31-én az 5/2020. (III. 31.) határozatával a „Vaspálya utcai iparterület inf. fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban hozott zárt döntést.

Április elsején az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról és az ajánlattevők ajánlattételre történő felhívásáról szóló 19/2020. (III. 12.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági határozat módosításáról döntött a polgármester.
Budai Lóránt másodikán határozatban döntött A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések ajánlattevői listájának elfogadásáról szóló 6/2020. (I. 16.) Városfejlesztési Bizottsági határozat módosításáról.

Harmadikán a 2020. évi mezőgazdasági közfoglalkoztatási programhoz szükséges növényvédőszerek beszerzéséről határozott a polgármester. A programhoz szükséges paradicsompalánták és vetőmagok beszerzéséről is ekkor döntött.

Szintén harmadikán a Bercsényi Miklós Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról határozott a városvezető. Véleményezési jogkörben eljárva – az érintett intézmény keretében kialakított vélemények alapján – a polgármester egyetért azzal, hogy a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Bercsényi Miklós Általános Iskola – a 14.1 feladatellátási hely hasznos alapterületének növekedésével összefüggően – átszervezésre kerüljön.

Határozat született a Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról. Budai Lóránt véleményezési jogkörben eljárva egyetért azzal, hogy a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézmény – a 13.6 szakiskola esetén: már oktatott szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés indításával összefüggően – átszervezésre kerüljön.

A Zeneiskolára vonatkozólag szintén készült egy határozat április 3-án; a Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakításáról. Ennek értelmében a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola – 12.2 már oktatott művészeti ágban új tanszak indításával összefüggően (jazz-zene speciális művészeti ágon az ütős tanszak bevezetésével) – átszervezésre kerülhet. Az Alapfokú Művészeti Iskola – 12.2 már oktatott művészeti ágban új tanszak indításával összefüggően (népzene speciális művészeti ágon tanszakok bevezetésével) – átszervezésre kerülésével egyetértett a polgármester.

A polgármester április 6-án kelt határozata az üzemeltetés korai szakaszban történő közúti biztonsági audit elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szól. Polgármesterként bruttó 495.000,- Ft pénzügyi fedezetet biztosít a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, „Pályázati előkészítés és tervezési keret” megjelölésű kiadási előirányzat terhére a POLITREF 2005 Bt. (5000 Szolnok, Városmajor út 14.) részére, a TOP- pályázatban szereplő 7 nyomvonal üzemeltetés korai szakaszban történő közúti biztonsági audit elkészítésének céljára. A polgármester felkérte a PH Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a megjelölt ajánlattevővel az ott megjelölt tárgyban kötendő szerződés előkészítéséről gondoskodjék.

Jászberény, Róka utcai meglévő oszlopokra történő közvilágítási lámpatestek bővítése tárgyú munkák műszaki tartalmának elfogadásáról és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról is ekkor döntött. Polgármesterként 228.600,- Ft pénzügyi fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetés „Egyéb üzemeltetési keret” megjelölésű kiadási előirányzat terhére a Fény Service Kft.-t (2255 Szentlőrinckáta 057/101. hrsz.) részére, a Jászberény, Róka utcai közvilágítás fejlesztésére irányuló villanyszerelési feladatok elvégzése céljából.

Április 7-én a 2020. évi Egyéb közfoglalkoztatási kiadások keretében a programhoz tervezett járdaépítés, valamint az önerős járdaépítés alapanyagainak (beton és homokos kavics) beszerzésére beérkezett ajánlatok értékeléséről, és a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról hozott határozatot a városatya. Nyertesnek a Szőllősi-Téba Kft.-t (5130 Jászapáti, Istvánkirály u. 50/a.) nevezte meg. Polgármesterként megállapította és rögzítette, hogy a megrendelni kívánt beton és homokos kavics vételárának 5.683.920,- Ft fedezete biztosított az alábbiak szerint: „Egyéb közfoglalkoztatási kiadások” megjelölésű kiadási előirányzat terhére 4.683.920,- Ft, „Egyéb infrastruktúra keret I. félév” megjelölésű pénzügyi előirányzat terhére 1.000.000,- Ft.
Április 8-án Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezéséről határozott Budai Lóránt. Kapitányságvezetőnek Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredes kinevezését javasolta.

Ugyanezen a napon zárt ülésen a polgármester határozatával Kis-Némethné Király Éva, a Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja méltatlansági ügyének kivizsgálásáról döntött, mely során megállapította, hogy a méltatlanság alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn.

Április 14-én a polgármester határozott a fogyatékkal élők nappali otthona használatbavételi engedélyhez szükséges pótmunkák pénzügyi fedezetének biztosításáról. Polgármester bruttó 698.500,- Ft pénzügyi fedezetet biztosít az „Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap” megjelölésű kiadási előirányzat terhére a kivitelező Pócs és Társa Kft. (5100 Jászberény, Bakki József utca 27.) részére, a Fogyatékkal Élők Nappali Otthonának új épületrészéhez kapcsolódó használatbavételi engedélyhez szükséges pótmunkák pénzügyi fedezetének biztosítása céljára.

15-én a polgármester zárt ülésen személyi térítési díj ügyekről döntött. Ezen a napon az Áramütés Amatőr Röplabda Klub támogatásáról szóló 60/2020. (III. 12.) Humán, Jogi és Közrendi Bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről is határozatot hozott. A klub támogatásáról szóló 60/2020. (III. 12.) Humán, Jogi és Közrendi Bizottsági határozatot hatályon kívül helyezte. A polgármester szintén hatályon kívül helyezte a Kondor Taekwon-Do Se támogatásáról szóló 61/2020. (III. 12.) Humán, Jogi és Közrendi Bizottsági határozatot. Határozatot hozott a Jászberényi Sportegyesület támogatásáról. A 2020 évi költségvetés előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben megjelölt „JSE működési támogatás I. félév” keret terhére a Jászberényi Sportegyesület részére, az Egyesület 2020. évi költségeit érintően összesen bruttó 2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint támogatást biztosít.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?