Pályázati kiírás ügyvezetői állásra

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5100 Jászberény, Bercsényi út 1.) ügyvezetői álláshelye betöltésére.

1. A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) Jászberény Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

2. A Jászkerület Nonprofit Kft. Jászberény Városi Önkormányzattal hatályos közművelődési megállapodással rendelkezik, amely meghatározza a konkrét feladatait.

3. A társaság alaptevékenysége közművelődési és kulturális feladatok ellátása. Ennek érdekében nyilvános könyvtárat tart fenn Városi Könyvtár néven. Kulturális térként üzemelteti /működteti a Lehel Film-Színházat, a Déryné Rendezvényházat, az Ifjúsági Házat, a Szabadtéri Színpadot, a Főnix Rendezvényházat, az Öregerdei Üdülőtábort, a Vásárhelyi István üdülőtábort, valamint a jászberényi Tourinform irodát.
Kulturális programszervezés keretében műsorok és komplex rendezvények, népünnepélyek, fesztiválok, továbbá az önkormányzattal együttműködve nemzeti és városi ünnepségek megrendezését és szervezését is ellátja.

4. Az ügyvezető feladatai:

 • Egyszemélyi felelős vezetőként az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai tekintetében.
 • A Társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése, irányítása.
 • A megfelelő arányok biztosításával a közhasznú és profitorientált működés megszervezése, koordinálása.
 • A nem közhasznú tevékenységek fő irányainak kidolgozása, megvalósítása.
 • Kapcsolatépítés, kezdeményező szerepvállalás.
 • A Társaság képviselete bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.
 • A Társaság éves üzleti tervének, mérlegének, beszámolóinak elkészíttetése, jóváhagyatása és végrehajtása.
 • A rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszközökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodás biztosítása.
 • A feladatok és hatáskörök konkrétabban a megbízási szerződésben kerülnek megfogalmazásra.

5. Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony keretében látja el. Az ügyvezetői kinevezés 2020. április 1. napjától kezdődően 2024. december 31. napjáig tartó határozott időre szól.

6. Pályázati feltételek:

 • felsőfokú pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, vagy közgazdasági végzettség /gazdaságtudományban szerzett felsőfokú végzettség/, vagy szakirányú felsőfokú végzettség és szakképesítés (szakirányú felsőfokú végzettségnek és szakképesítésnek minősül a felsőfokú intézményben szerzett, a Társaság alaptevékenységének megfelelő diplomával vagy oklevéllel tanúsított végzettség vagy szakképesítés),
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • az angol, német, olasz, francia vagy spanyol nyelvek közül legalább egyik nyelv, legalább középfokú ismerete,
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel.
 • Azonos feltételek esetén előnyt élvez az a pályázó, aki:
 • jogász oklevéllel tanúsított végzettséggel, vagy
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlattal, vagy
 • aki kulturális menedzseri szakképesítéssel rendelkezik.

7. A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • a Társaság vezetésére vonatkozó részletes szakmai programot, mely tartalmazza a pályázó személyes motivációját, szakmai elképzeléseit, gazdasági stratégiáját, továbbá a szervezeti felépítésre és személyi feltételekre vonatkozó elképzeléseket,
 • a végzettségét és a szakképesítését, szakmai (vezetői) gyakorlatot, a nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát (az eredetit a személyes meghallgatásra kell hozni bemutatás céljából),
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó nyilatkozatát a pályázat megismerhetőségével kapcsolatban (nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat teljes anyagát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik),
 • nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

8. A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag postai úton, 2020. február 28. napján 24 óráig történő feladással lehet benyújtani, Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.), postai úton a „Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.

9. A pályázat elbírálásának a rendje és határideje: A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. Pályáztató a pályázatot csak akkor tekinti érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak, amennyiben az valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályázat elbírálásáról Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 18-ai munkaterv szerinti rendes nyílt ülését követő zárt ülésén – az érvényes pályázók személyes meghallgatását követően – dönt. A pályáztató a döntéséről a pályázókat írásban értesíti. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

10. A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Jászkürt Újság
 • Jászberény város honlapja
 • www.jaszbereny.hu

11. Egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetői állására megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül. Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelemi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

Jászberény Városi Önkormányzat

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?