Ciklusindító körkérdés a bizottsági elnökökhöz és a tanácsnokokhoz

A Jászberény Városi Önkormányzat öt bizottsági elnökének és három tanácsnokának tettük fel ugyanazt a két kérdést a munkájukra vonatkozóan. 1. Milyen vállalásokat fogalmaz meg bizottsága számára Jászberény fejlődése érdekében? 2. Mit tart a bizottsági/ tanácsnoki munka legfőbb irányvonalának? Az elöljárók válaszait az alábbiakban olvashatják:


Humán, Jogi és Közrendi
Bizottság: Bethlendy Béla – elnök

1. Véleményem szerint a vállalás az egyén önkéntesen vállalt feladata, cselekvési szándéka valamilyen egyéni vagy közös cél elérése érdekében. A bizottság számára az általam megfogalmazottak már más természetűek lennének. A bizottság tagjai a KJE képviselőiből, s általuk felkért külsős tagból, valamint a FIDESZ képviselőcsoport megbízottjaiból állnak. Az alább leírtak csak az én véleményemet tükrözik.
Az újonnan választott képviselő-testület 2019. december 02-án tartott alakuló ülésén elfogadta az SZMSZ-ét, mely szerint a korábbiakban önállóan működő három bizottságot összevonva Humán, Jogi és Közrendi Bizottságot hozott létre. Ezzel a döntéssel érvényesítette a polgármesteri program azon szándékát, hogy a kevesebb bizottság működtetésével olcsóbb önkormányzatot hozzon létre. Ugyanekkor az egyre növekvő humánpolitikai feladatok végrehajtásának irányítását kibővítette jogi-ügyrendi és közrendi-közbiztonsági természetű feladatellátás bizottsági munkájával is. Tevékenységünknek kereteit a már említett SZMSZ és az önkormányzat 2020. évre szóló munkaterve adja, annak felel meg és igazodik, szerves előkészítését szolgálja. Szellemiségében a KJE Választási Programjában leírtak a számomra követendők. A választásokat követő eltelt néhány hét tapasztalata azt a felismerést hozta számomra, hogy az önkormányzásban, a bizottsági munkában a képviseletet kell hangsúlyosan megjeleníteni. A lakosságban az önkormányzatiság iránti bizalmat és hitet kell visszaadni, hogy ne kiszolgáltatottnak, alattvalónak érezze magát, hanem partnerként. Különösen fontos ez annak ismeretében, hogy az előző Fideszes többségű és döntési determináltságú testület milyen pénzügyi, gazdasági helyzetet és szemléletet hagyott hátra.

2. A fenn említett súlyos pénzügyi helyzetben és annak ellenére fontosnak tartom megőrizni azokat a munkaformákat, eredményeket és sikereket, amelyeket az intézmények, civil és hivatásos szervezetek, kulturális és sportegyesületek gyakorolnak és értek el az elmúlt években. Mindezek segítését, működési feltételeik javuló színvonalú biztosítását nagyon lényegesnek tartom ugyanúgy, mint a sajnos egyre nagyobb számban megjelenő szociálisan rászorultak támogatását, felzárkózásuk esélyének megadását. Fontosnak tartom a széles körű tájékoztatást és a civil kontrollt. Átgondolt és mértéktartó, a lakosság többségének hasznára váló döntésekkel, javaslatokkal kívánom a bizottság munkájának irányát kijelölni.

Városüzemeltetési és
Tulajdonosi Bizottság: Bobák Zsolt – elnök

1. A bizottság munkája számomra nem újdonság, hiszen az előző ciklusban öt évig voltam a városüzemeltetési bizottság tagja. Ez az a bizottság, amely a lakosság napi problémáival találkozik, hiszen a városüzemeltetésbe beletartoznak a járdák, utak állapota, a víz, szennyvíz és csapadékvíz vezetékek állapota, de többek közt a városi közvilágítással és a közterületek rendjével is mi foglalkozunk. Ami újdonság, az a tulajdonosi bizottsággal való egybevonás, ami pluszfeladatokat fog jelenteni, hiszen mostantól a J.V.V. Zrt-vel kötött szerződésbe foglaltak végrehajtását is mi felügyeljük.
Alig kezdődött el az év és nem tétlenkedtünk, hiszen elkezdtük felmérni az önkormányzat lakóingatlanainak az állapotát és a közmunkások bevonásával megtisztítottuk a főbb utcákat. Úgy érzem, hogy a bizottságnak még jobban ki kell vennie a részét abban, hogy Jászberény még élhetőbb, még otthonosabb város legyen. A lakossági jelzésekre a lehető legrövidebb időn belül kell reagálni és akkor nem lesznek olyan, akár évtizedes problémák, amelyek megoldása a mai napig nem történt meg. Erősíteni kell az együttműködést a hivatal Városüzemeltetési irodájával a közterület felügyelettel és a J.V.V. Zrt-vel.
Egyenlőre még nehéz megmondani azt, hogy milyen erőforrások fognak a rendelkezésünkre állni a munkánkhoz. Sajnos azt már lehet látni, hogy az előző városvezetés hanyagsága miatt az idei évben kevesebb lesz az az összeg, amit felhasználhatunk, de amit csak tudunk, megteszünk azért, hogy a város működjön.

2. Azt, hogy megoldjuk a lehető legrövidebb időn belül és a lakosok lehető legkevesebb zavarása nélkül a felmerülő problémákat. Szeretnénk a tavasszal elkezdeni egy fásítási programot, amelybe a lakosságot is be szeretnénk vonni. Környezetünk milyensége kihat a közérzetünkre. Szeretnénk egy zöldebb és jobb levegőjű várost kialakítani a jövőben, amihez újabb zöldterületeket kell kialakítani. Pályázati források és önerő segítségével folyamatosan folytatni kell az elöregedett ivóvízvezetékek cseréjét és a lakosság számára fontos járda-felújításokat.
Az önkormányzati ingatlanvagyon egy része lakóingatlan. Az épületek elöregedése miatt egyre több probléma jön elő, ami néhány esetben akár komoly anyagi ráfordítást igényel. A jövőbeni tervek közt van egy bérlakásépítési-program, amely segítené a fiatal családok életkezdését.

Közbeszerzési
Bizottság: Skultéti József – elnök

1. Elsősorban köszönöm a megtisztelő felkérést!
A Közbeszerzési Bizottság létrehozatalát egy fő gondolat vezérelte, miszerint a közpénzekkel való bánás teljesen átlátható, nyomon követhető és felelősségteljes legyen. Minden erőmmel azon leszek a jövőben, hogy ezen elvárásoknak megfeleljek, megfeleljünk, a város fejlődését tartva legfőbb célunknak szemünk előtt. Hozzáteszem, sajnos nagyokat álmodni nem tudunk, mindazon által, mit elődeink örökségül ránk hagytak, nagymértékben korlátok közé szorítja elképzeléseinket.

2. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy éljünk jelenlegi lehetőségeinkkel, annak minden rejtett tartalékát kihasználva.

Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság: Szatmári Anikó – elnök

1. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyik legfontosabb feladata Jászberény Város Önkormányzat éves költségvetésének elfogadása, mely a már megkezdett és jelenleg is folyamatban lévő beruházások miatt túlmutat a 2020-as éven. Az Electrolux 2019 őszén bejelentett átszervezése miatt a város várhatóan több 100 millió forint adóbevételtől esik el. A költségvetés elfogadása mellett úgy gondolom a második legfontosabb feladat a meglévő, illetve új vállalkozások számára gazdaságösztönző tervek előkészítése, beru­házás­ösztönzési és munkahelyteremtési támogatások nyújtása. Az elmúlt kilenc évben is nagy hangsúlyt fektetett a város mind az első lakáshoz jutók, mind a hiányszakmával rendelkező és letelepedni szándékozó fiatalok otthonteremtési támogatására, melyet a továbbiakban is szeretnénk folytatni és lehetőségeinkhez mérten minél szélesebb körben alkalmazni.

2. A bizottsági munka legfőbb irányvonala az önkormányzat számára kötelező feladatok továbbra is kiemelkedő szintű működének biztosítása. Figyelemmel kísérjük az önkormányzatnál és intézményeinél a költségvetés alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre és kiadásokra, a vagyonváltozások alakulását, az ellenőrzési terv megvalósulását, a megkezdett fejlesztések ütemezését. Megtárgyaljuk a belső ellenőrzés tapasztalatait. Vizsgáljuk az önkormányzat hitelfelvételének indokait és gazdasági megalapozottságát.

Városfejlesztési
Bizottság: Tamás Zoltán – elnök

1. Jászberény fejlődéséhez először is pénzügyi forrásokra van szükség. Ezeket a forrásokat saját erőből, pályázati-, uniós források felhasználásával kell ésszerű ötletek mentén tervezni és megvalósítani. A városfejlesztési bizottságnak az előző ciklusban konkrét elképzelései voltak a hogyan továbbra. Ezeket a fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani a jelen időszakban is, amennyiben a jelenlegi városvezetés partner lesz ebben a törekvésünkben, illetve, ha a többséget magunk mellé tudjuk állítani. Remélem, hogy a jelenlegi vezetés különít el pénzt a tervezésre is, mert ha nem állnak megfelelő pénzügyi források erre a feladatra, akkor még pályázni sem tudunk és folytatódhat az egymásra mutogatás. Nem szólva arról a szomorú tényről, hogy megáll a város fejlődése.

2. A Városfejlesztési Bizottság mindig is fajsúlyos bizottságnak számított, remélem ez ezután is így marad. A nagy városi beruházások elindítása mellett mindig is fontos feladatnak tekintettem a kisebb körzeti feladatok megoldását. A városlakóknak jogosan a saját mikrokörnyezetük rendbetétele a legfontosabb, ezért volt a költségvetés elfogadásakor sarkalatos kérdés a körzeti-, képviselői keret összege. Személyes tapasztalatom, hogy egy utcarész aszfaltozása, vízelvezetése, közvilágítással való ellátása sokszor jobban érintette az ott lakókat, mint egy távolabb megvalósuló városi projekt. Remélem lesz beleszólásom abba, hogy legyenek a bizottságunknak olyan keretei, mellyel megoldhatóak a lakosokat közvetlenül érintő fontos kérdések.

Ifjúságért és sportért
felelős tanácsnok: Balog Donát 

1. Első ránézésére mind a két feladatköröm elég egyértelmű és jól behatárolt, viszont ha egy kicsit jobban belegondolunk, ez már közel sincs így. A fiatalokat érintik a kulturális programok, az iskolák helyzete, a szórakozási lehetőségek, a környezetvédelem, és még hosszasan sorolhatnám, hiszen minden egyes döntésünk, aminek hatása van a következő évtizedekre, az az ő életükre van hatással. Amikor döntünk, az ő életükről döntünk, ezt sosem szabad elfelejtenünk, csak így van lehetőség a város fejlődésére.

2. Az ifjúság és a sport, mind a kettő szerves része kell, hogy legyen városunk életének.
Sportszolgáltatások, sportolási lehetőségek tekintetében szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nehéz olyan területet mondani ezen a téren, ami nem elérhető városunkban és ezt, lehetőségeinkhez mérten, meg is kell őriznünk.
Amikor ifjúsági feladatokról beszélünk, nem csak a klasszikus értelemben vett 18. év alatti korosztályra gondolok, hanem a nagyjából 30-35 éves fiatal felnőttekre is. Ezeket a gondolatokat már a 2018-as évben létrehozott ifjúsági munkacsoportnál is szem előtt tartottam. A legfontosabb irányvonal az, hogy erősödjön a fiatalok Jászberényhez való kötődése, valamint a város fiatalokat megtartó ereje. Természetesen ez nem csak az önkormányzaton múlik, de hiszek benne, hogy tenni akarással, helyes gondolkodással és kellő nyitottsággal tehetünk érte.

Környezetvédelmi
tanácsnok:  Bozsik Ferenc

1. Jászberény környezetvédelmi szempontból nagyon kevés életjelet adott magáról 2010 óta. Az önkormányzat ténykedését semmilyen összhang nem jellemezte, nem volt egységes stratégia, amelynek pedig egy modern európai városban alapvetésként kellene szerepelnie. Ez nem egy politikai kinyilatkoztatás, ez hangsúlyozottan egy városi probléma, amely nem szükségszerűen korrelál a testület összetételével, vagy a polgármester személyével.

2. Jelen helyzetben meglehetősen testhezállónak érzem a feladatot, amelyet kaptam. Ez a feladat a környezetvédelem, amelynek Jászberény-specifikus sarokpontjainak a következőket érzem:
Hulladékkezelés és -szállítás korszerűsítése: mind a házhoz menő hulladékszállítás, mind a szelektív gyűjtőszigetek rendszere áttekintést, és adott esetben újragondolást, áttervezést igényel. A hulladékszállítás „államosítása” a rezsicsökkentés lehetetlen kihívásával együtt egy rendkívül forráshiányos állapothoz vezetett, amely kihat a hulladékok elszállításának minőségére és rendszerességére. Tervem, hogy tanulmányozzuk más települések jól működő rendszereit, és azokból ötleteket merítve fejlődjünk, ideértve a gyűjtőszigetek áldatlan általános állapotainak felszámolását is.
Levegőminőség figyelése és javítása, forgalomszabályozás: általános probléma a modern világ városaiban, ami városunkat is sújtja: Jászberény út- és utcarendszerét nem a XXI. század autóforgalmára tervezték. Ezt súlyosbítja az elkerülő út utolsó szeletének hiánya, amelynek befejeződése a város lakóinak létérdeke. Óvatos becslés szerint is például a koromszennyezés 80-85 %-kal lenne csökkenthető az átmenő teherforgalom kitiltásával. Ehhez azonban a város úthálózatán és forgalomirányítási rendszerein is komoly innovációkra van szükség. Ugyancsak akut probléma a tüzelőnek használt hulladék, amellyel kapcsolatban szintén lépni tervezek.
Fásítás, parkosítás: a város zöldterületeinek, parkjainak fejlesztése egy általános közérzetjavító intézkedés. A kihasználatlan területek parkként, játszótérként, vagy szabadon elérhető közösségi térként is mindenki boldogulását szolgálnák. Emellett programot szeretnék indítani a magánterületen lévő nagy fák kivágásának megelőzésére. Ezek a növények rengeteg káros anyagot kötnek meg, nagy szükségünk van rájuk.

Közbiztonsági
tanácsnok: Dobrán Gyula

1. Két területen szeretnék erőteljes munkát végezni. Az első városunk közbiztonságának javítása, másik pedig Jászberény fejlődésének elősegítése. Sokan nem szívesen beszélnek róla, de sajnos a külföldi munkavállalók megjelenésével emelkedett a bűncselekmények száma Jászberényben. A Jászberényi Rendőrkapitányság jelenleg három személy ellen adott ki nyilvános körözést. Ők szerb vagy ukrán állampolgárok. Félő, hogy e cselekmények száma emelkedni fog, ezért törekedni kell a rendőri állomány létszámának növelésére. Az önkormányzatnak segítenie kell a fiatal rendőrök letelepedését városunkban. Ugyanakkor érdemes lenne bevonni a lakosságot a közbiztonság erősítésébe.

2. Városunk fejlesztése, fejlődése érdekében minél több pályázati pénzt kell bevonzani Jászberénybe. Ehhez a közbeszerzési bizottságon keresztül tudok talán majd segítséget nyújtani.
Törekedni kell a Faiskola utcai lelakott ingatlan mihamarabbi rendbetételére. Ám véleményem szerint ezt, mint inkubátor házat kell üzemeltetni. Ezalatt azt értem, hogy semmiképpen sem külföldi munkásoknak legyen bérbe adva, hanem fiatal orvosoknak, rendőröknek, akik városunkban szeretnének dolgozni.

 

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?