Pályázati kiírás jegyző munkakör betöltésére

Jászberény Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Jászberényi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
legalább két éves közigazgatási gyakorlat,
munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,
vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
6 hónap próbaidő.

Előnyt jelent:
jegyzői, vagy aljegyzői, illetve egyéb vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
a dolgozók motiválásának képessége,
folyamatmenedzselés,
vezetési-szervezési készség,
empátia.

Pályázathoz csatolni kell:
a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 42. § alapján (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést, maximum 5 oldal,
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
vagyonnyilatkozattétel-kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,
közigazgatási gyakorlat igazolása.

Ellátandó feladatok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok.
A Jászberényi Polgármesteri Hivatal vezetése, a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.

Munkavégzés helye:
Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér18.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős foglalkoztatás.

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2997-21/2015. számú Közszolgálati Szabályzata alapján.

A munkakör legkorábban:
2020. január 14-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 12. 13.
A pályázat elbírálási határideje:
2019. 12. 19.

A pályázatot Jászberény Város Polgármesteréhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/8754/2019. iktatószám és a jegyzői munkakör borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.
A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhí-vásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.
A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg.
A pályázat elbírálásáról Jászberény Város Polgármestere dönt.
A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.
Jászberény Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a jegyzői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Önkormányzati Iroda illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban résztvevő polgármester ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben a pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik –, önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében, legfeljebb 6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül. Ezt követően azokat megsemmisítjük.
Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelemi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

A pályázatról bővebb információ kérhető Tóthné Páll Ilona humánpolitikai ügyintézőtől személyesen, vagy az (57) 505-719 telefonszámon.
A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.gov.hu weboldalon.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?