A Jászkürt Újság cikluszáró körkérdése a bizottsági elnökökhöz

A város hivatalos hetilapjaként öt év elteltével természetesen megkérdeztük a bizottsági elnököket az elmúlt ciklusról. Mindnyájukat arra kértük, értékeljék rugalmas megközelítéssel az elmúlt ciklust az alábbi irányadó kérdések alapján: 1. Milyen időszakot zárunk? Mi valósult meg a 2014 őszén megfogalmazott konkrét célokból? 2. Lehet-e építeni az eddig elvégzett munkájukra a választásokat követően? Mi lehet a következő ciklus legfontosabb feladata?”

A munkaterv szerint tudtunk haladni

Balog Donát

1. Egy gazdaságilag stabil, fejlesztésekben gazdag időszakot zárunk majd le, illetve mivel városi szinten több fejlesztési munka a lapzártakor még folyamatban lesz, ezért nem mondhatjuk lezártnak, inkább egy éppen zajló időszaknak nevezném. A 10-es választókörzetben is zajlanak az aktuális munkálatok, például a porteleki bekötőút felújítása, ami a településrész több évtizede fennálló problémája volt. A városban is mondhatunk több példát, mint a megújuló piac, a malomprojekt vagy éppen a belvárosban zajló munkálatok.

Ha a bizottságnak az SZMSZ-ben rögzített teendőit, céljait nézzük, akkor mondhatjuk, hogy a feladatunknak teljes mértékben eleget tettünk. Minden évben aktívan részt vettünk a város éves költségvetésének kialakításában. Az önkormányzati tulajdonú cégek biztos anyagi háttérrel tudtak működni úgy, hogy közben a feladataikat is a lehető legjobban látták el. Az önkormányzat mindennapos működéséhez is hozzájárultunk a bizottsági munkával: több esetben döntöttünk vagyontárgyak átminősítéséről, nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról, de folyamatosan véleményeztük a hatáskörünkbe tartozó előterjesztéseket is a képviselő-testület ülése előtt. Egy-két rendkívüli ülés kivételével az előre tervezett munkaterv szerint tudtunk a bizottsági munkával haladni, ami jól mutatja a tervezhetőséget, és a jól működő feladatellátást.

2. Úgy látom, hogy a következő önkormányzati ciklusban az a bizottság, amelyik örökli a feladatainkat, nyugodtan támaszkodhat az elvégzett munkánkra. Vagyongazdálkodási, vagy éppen a város saját szervezeteit érintő kérdésekben több alkalommal is volt a bizottsági ülésen elhúzódó, akár több bizottsági ülést is érintő polemizálás. Ezek a nézetegyeztetések lehetőséget adtak arra, hogy a lehető legszélesebb látókörből vizsgáljuk meg a problémát, vagy az adott helyzetet, és a tudásunkhoz mérten a lehető legjobb döntést hozzuk. Az anyagi lehetőségeinket igyekeztünk a lehető leghatékonyabban kihasználni, évről-évre fejlődött a szabályozási rendszerünk is, amelyek szintén előre mutató tényezők.

A következő években is lesznek „legfontosabb feladatok”, amelyekre mindig az adott környezeti tényezők elemzése alapján kell következetesen reagálnia a döntési helyzetben lévő szereplőknek. Ezek mellett a gazdasági biztonságnak, és az átgondolt, tudatos vagyongazdálkodásnak minden évben kiemelt figyelmet kell majd élveznie. Az elmúlt években nagyon izgalmas pályázati keretek voltak a bizottságnál, gondolok itt az innovatív fejlesztési keretre, a szakképzési ösztöndíj programra, ami a szakmák jelenlegi helyzete mellett mindenképpen jelentős vállalás a város életében.

Az egyik személyes kedvencem a mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások támogatási kerete, ami teljesen új kezdeményezés volt, és egy eddig nem megszólított vállalkozói réteget értünk el vele. A mezőgazdaság fontosságát a mi városunkban, aminek a külterülete az országban az egyik legnagyobb területen helyezkedik el – és ennek a jelentős része termőföld –, nem kell külön hangsúlyozni.

A következő évek feladatai közé kell, hogy tartozzon a közreműködés a gazdaságösztönző tervek előkészítésében. Ugyancsak rendkívül fontos a város egyéb gazdaságösztönző és otthonteremtési programjai megvalósulásának támogatása.

Kultúránkban meghatározó a hagyomány

Nagy András

1. A rövid nevén HEB részéről munkás és eredményes ciklust zárunk. Feladatkörünket alapvetően a képviselő-testület SZMSZ-e határozza meg. Konkrét célokat a testület éves munkaterve és határozatai fogalmaznak meg, továbbá a működés közben igen sűrűn felmerülő kérdésekben van teendőnk. Sokrétű hatáskörünkbe a város egészségügyi, kulturális, oktatási, sport és szociális területe tartozik, kiegészítve a civil szervezetekkel való kapcsolattartással. Ezekre a feladatokra a régebbi testületek 3-4 bizottságot is működtettek.

A HEB-nek is könnyebbség, hogy a korábbi önkormányzati iskolákat és a kórházat az állam működteti. Működtetett oktatási intézményünk így csak az óvodai intézmény maradt, de annak jó működése öröm és sikertörténet az önkormányzatnak is. Stratégiai célként tűzte ki a testület a város lakosság számának emelését. Ehhez nyilván magasabb születési számok, a megtartó erő növelése (azaz az elvándorlás csökkentése) és a célszerű betelepülés elősegítése is szükséges. Ilyen célok érdekében javasoltunk, vagy működtünk közre új rendeletek megalkotásában. Így pl. az állam által biztosított ingyenes védőoltásokon túl további hasznos, megelőző védőoltásokat finanszírozunk csecsemőknek, kisgyermekeknek. Fiatalok lakáshoz jutását és lakhatási támogatását segítjük különböző formákban, kiemelten a hiányszakmákban dolgozók, vagy városi közérdekből szükséges dolgozók letelepedését. Ilyenek a visszatérítendő és vissza nem térítendő lakásépítési/vásárlási támogatások, kedvezményes telek vásárlás is. Városi diákönkormányzat létrehozását és működtetését segítjük anyagilag is. Öt tagú önkormányzati Ifjúsági Munkabizottságot alakítottunk, melyben két HEB tag is van. A város Helyi Esélyegyenlőségi Programjában meghatározott öt munkabizottságot összeállítottuk, működtetjük, kettőben HEB tag az elnök. Támogattuk a szakképzési ösztöndíj program kialakítását a hiányszakmákban tanulók megnyerésére. Úgyszintén dolgoztunk az egészségügyi ösztöndíj program kialakításán, amely az orvos ellátottságunkat hivatott javítani, és ami idén ősztől lép életbe.

Különös gonddal foglalkoztunk a diáksport lehetőségeinek szélesítésével. Itt komoly fellendülés látható. A diákolimpiai versenyeztetés külön támogatása mellett sok jászsági diáksport versenyt élesztettünk föl a Jászsági Diáksport Bizottság irányításával. Fontos és jó lesz, hogy az országos diákolimpikonok mellett tavalytól az egyéb országos és nemzetközi versenyek, bajnokságok érmeseit is jutalmazzuk év végén. Ennek nagy sikere lett, és erős buzdító hatása van a fiatalokra.

A város kulturális koncepciója időszakos felülvizsgálatában is részt vettünk. Erősítettük a döntések társadalmasítását. A civil szervezetek támogatásának pénzügyi kerete felosztásában már kilenc éve civil tanácsadók véleményét is kérjük. Az elkülönített kulturális keret felosztásában két évben is a létrehozott kulturális konzorcium (a kulturális szférában dolgozó gyakorló szakemberek közössége) szakmai javaslata alapján döntöttünk a támogatásokról. Ez fontos, hiszen Jászberényben, színvonalas kultúránkban meghatározó a hagyomány, és mellette a kiváló új kezdeményezések, alkotó közösségek színre lépése. Külön keretből, pályázati úton támogatjuk rászoruló iskolások nyári napközis táborban való részvételét. Ennek is köszönhetően színvonalas táborokat szerveznek iskolák, intézmények és elhivatott civil szervezetek. Mindig szorgalmaztam a HEB tagjainál, hogy aktívan látogassák a rendezvényeket hasznos tájékozódás céljából.

2. Jó alapokkal, kimunkált módszerekkel adjuk át ősszel a HEB-et az új testületnek. Azt látom, hogy sok a leszakadó ember, siralmas lakás- és életkörülmények között. Új problémakör a városban az egyre nagyobb számban érkező idegen ajkú munkások megjelenése. Aggasztó néhány önkormányzati tulajdonú épület állaga. Ez már sok esetben az ottani tevékenységek végzését is veszélyezteti. Ezekkel a leendő új szakbizottságnak kiemelten kell majd foglalkoznia.

A jó színvonalú munka természetes

Ferencvári Csaba

1. A városüzemeltetés rendkívül meghatározó és fontos egy település napi életében. Az e területen érződő kiegyensúlyozott, jó színvonalú munka természetes, az esetleges hiányosságok, hanyagságok viszont nagyon bosszantók, hangulatrombolók lehetnek. Talán éppen ezért lett külön szakbizottsággá 2014-ben a városüzemeltetés, leválva a korábbi ciklusban együttműködő fejlesztésről, ezzel a Polgármesteri Hivatal struktúráját is követve. Ötéves működésünk alatt Bohárné Bathó Rozália képviselő, Bobák Zsolt képviselő, valamint Verderber Gyula és Gregor István külsős (nem képviselő) bizottsági tagok alkottuk az öt tagú Városüzemeltetési Bizottságot, munkánkat a hivatal részéről, bizottsági titkárként, Vass Gáborné segítette.

Az üléseinkre állandó meghívottként voltak jelen azon szakágazatoknak – pl. JVV Nonprofit Zrt., TRV Zrt, a Polgármesteri Hivatal szakirodái, a Városrendészet vezetői, képviselői –, melyek az igen széles skálán mozgó illetékességi területünket és hatáskörünket átfogták.

A napi működés érdekében aktívan közreműködtünk az önkormányzat üzemeltetési feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében, hangsúlyozottan az e feladatokkal megbízott cégünkkel, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-vel. A Városüzemeltetési Irodával összehangolt döntéseket hoztunk a lakosság által jelzett gondok, problémák orvoslására, erre elkülönített összeg állt a bizottság rendelkezésére a költségvetésen belül. Határozatokat hoztunk a közvilágítással, a járdák és utak állapotával, tisztaságával, különféle közterületi problémákkal, parkfenntartással, zöldterületek, játszóterek létesítésével és gondozásával összefüggésben. Komoly feladatunk volt a fenntartással és kezeléssel kapcsolatos döntések előkészítésében, vagy éppen együttműködtünk a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a város főépítészével.

A lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk úgy végezni feladatainkat, hogy azzal a lakosság elégedett legyen. Hogy ez mennyire sikerült, mennyire volt kiegyensúlyozott, vagy hektikus, azt a választók ítélik meg. A bizottsági céltartalékba utalt összeget időarányosan használtuk fel, ezek teljes egészében a köz javát szolgálva hasznosultak. Magam részéről nyugodt szakmai lelkiismerettel tudom átadni a bizottságot a következő elnöknek, természetesen azzal együtt, hogy teljesen megelégedettek sohasem lehetünk.

2. A jövő ciklus bizottsági struktúrája még nem ismert. Véleményem az, hogy bármilyen szerkezetben is fog működni ez a terület, a városüzemeltetés mindig az egyik legfontosabb kérdés lesz Jászberény életében. Akad még tennivaló bőven, hiszen ha csak a kisebb-nagyobb „napi problémákat” (csapadékvíz elvezetés, járdák, utak, parkok, zöldterületek, játszóterek állapota, hulladékkezelés) említem, mindenki tud mondani gondokat, ám bizton remélem, hogy az öt évre visszatekintve sokkal több értékelhető eredményt érzékelnek az emberek, mint még hiányosságot. Ez a terület az, ahol soha nem tudtunk, és a jövőben sem tudnak hátra dőlni a képviselők, és azt mondani, „Na, végeztünk!”, hiszen mindig akad valami tennivaló.

Ezúton is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy önkormányzati képviselőként, öt éven át ilyen fontos szakbizottságban szolgálhattam Jászberényt. Köszönet és elismerés illeti a képviselő-testület valamennyi tagját, a hivatal és a város cégeinek valamennyi munkatársát korrekt munkájukért, együttműködésükért. Városlakóinkat a segítségükért és türelmükért, és nem utolsó sorban a sajtó képviselőit is, hogy e terület jobb megismerését a polgárok számára elősegítették.

A város jobb élhetőségét biztosítjuk

Tamás Zoltán

1. Munkás, sok feladattal terhelt hétköznapokon van túl a bizottság. Az elmúlt évek alatt a legtöbbet és a legtöbbször ülésező bizottság volt a Városfejlesztési Bizottság, köszönhetően a rengeteg elnyert pályázatnak, megvalósuló projekteknek. Legfőbb feladatomnak az elmúlt ciklusban megkezdett városfejlesztési beruházások folytatását, új fejlesztések, pályázatok előkészítését és megvalósítását tekintettem. Munkám során mindvégig támaszkodtam a bizottság tagjainak, a hivatal szakembereinek szakmai véleményére, a városlakók által megfogalmazott elvárásokra, melyeket ezúton is szeretnék megköszönni.

Átadtuk és használjuk a felújított szennyvíztelepet, a felújított Thököly úti rendelőt. Megvalósult a „főtér” fejlesztés második üteme, jelenleg a fejlesztés harmadik üteme zajlik (Zöld Város projekt). Megépítettünk ismét több kilométer kerékpárutat (Mária, Szelei, Nádor, Gyöngyösi, Nagykátai, Kórház, Rét és Szent Imre herceg úton). Új hat csoportos bölcsödét építettünk, elkészült az ökoturisztikai látogatóközpont az állatkertben. Az egyesített szociális intézményünket korszerűsítettük, és akadálymentesítettük, megépült a fogyatékkal élők nappali otthona és a Jász Múzeum melletti „fehér épület” (levéltár) is megújult. Átadtunk térhatású zebrákat, ideiglenes és állandó parkolókat építettünk. A város egy részén megtörtént a közvilágítás rekonstrukciója, és a Faiskolai szegregátum komplex telepprogramja. Felújítottuk a városi strandfürdő fedett uszoda részét, elkezdtük az iparterületek útjainak az infrastrukturális fejlesztését. Folyamatban van a Szivárvány óvoda átalakítása, a piac és a buszpályaudvar felújítása, barnamezős beruházásban pedig a Malom Konferencia és Rendezvényközpont rekonstrukciója. Önkormányzati épületek energia korszerűsítésében megvalósult a Bercsényi és a Gróf Apponyi iskolák energetikai felújítása. Több ezer m2 járdát újítottunk fel, megkezdtük az elavult AC vízvezetékek cseréjét, több száz fát és cserjét ültettünk, és még sorolhatnám…

2. Munkája lesz bőven az új Képviselő-testületnek, illetve a megalakuló bizottságoknak és bízom benne, hogy részese lehetek én is e nem könnyű, de igen megtisztelő, felelősségteljes munkának. Azt szokták mondani: „a megkezdett úton végig kell menni”, azaz be kell fejezni a megkezdett beruházásainkat, meg kell valósítani az elnyert pályázatainkat, új pályázatokat és fejlesztési programokat kell indítani, elsődlegesen a kis és középvállalkozások bevonásával.

Fejleszteni szükséges a közösségi közlekedést, biztonságosabb közlekedési csomópontokat kell kiépíteni a város forgalmas útkereszteződéseiben, és meg kell oldani az átmenő teherforgalom kivezetését a városból. Korszerűsíteni szükséges még a város közvilágítási hálózatát.
Nem csak lehet, hanem kell is építeni, hiszen ez egy folyamat. Vannak olyan projektjeink, amelyek több ciklust átívelnek. Ilyen a belváros rehabilitáció projektje, melynek már a harmadik ütemét is majdnem befejeztük, és még az utolsó üteme hátra van, mely mellett a Szabadság tér felújítása sem odázható el. Új tanműhelyek építésével, pályaorientációs szaktanterem kialakításával versenyképes tudáshoz segítjük fiataljainkat.

A kormányzattól be kell hajtanunk az ígéretét, az elkerülő út 3. szakaszának kivitelezését. Szintén az elkövetkezendő öt év feladata lesz az intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítésének megvalósítása, az autóbusz pályaudvar és a vasútállomás átépítése.

Természetesen a fentieken túl pénzügyi forrásokat kellene fordítani még további bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügyi intézmények felújítására, építésére is. Meg kell oldani a szociális otthon továbbfejlesztését tetőtér beépítéssel. Adósok vagyunk még az ipari zónákat feltáró és a belterületi utak egy részének az építésével, hiányzó kerékpárútjaink (Szent István körút, Szelei út) megépítésével, játszóterek, szabadidőparkok, parkolók fejlesztésével, bővítésével. Továbbá céljaink között van még az állatkert további turisztikai vonzerejének növelésére pályázat beadása, az Öregerdei és a Nagyvisnyói Gyermektábor megújítása. A közbiztonságot és a lakók biztonságérzetét növelnünk kell a kamerarendszer bővítésével, a közterület-felügyelet és a rendőrség megerősítésével, támogatásával. Fordítani kell még forrást a szennyvíz-átemelők és a vízvezeték gerincek átépítésére is.

A környezetvédelem területén tovább kell védenünk a vízbázisunkat, meg kell oldanunk a Zagyva folyamatos vízmozgatását. Támogatjuk a megújuló energiaforrások kiaknázását Jászberényben is (geotermikus energia felhasználása, napelem parkok létesítése).

Rendezni kell a város parkolási problémáját, új parkolók kialakításával és építésével, valamint felül kell vizsgálni a piac és környékének jelenlegi parkolási rendszerét.

Újraválasztásom esetén szeretném tovább vezetni ezt a bizottságot, immár a 4. ciklusban. A bizottság talán legfontosabb feladata szerintem továbbra is a városlakók, utcaközösségek igényeinek a kielégítése, amivel a város jobb élhetőségét biztosítjuk (járdák, útfelújítások, csapadékvíz elvezetés, domború tükör, közlekedési táblák, közvilágítás). Természetesen ezek mellett a város egészére hatást gyakorló beruházásokat is folytatjuk.

Elvesztegetett lehetőségek ciklusa

Balogh Béla

1. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az egyetlen olyan bizottság, amelynek az elnöke „ellenzéki” képviselő. A bizottság alapvető feladata a város pénzügyi, gazdasági folyamatainak „felügyelete”.
Az elmúlt öt évben jelentős gazdasági események történtek a gazdálkodás területén. Minden decemberben elfogadja a képviselő-testület a következő év költségvetési koncepcióját. Ez elveket, irányokat fogalmaz meg a következő év költségvetéséhez, sok részletben helyesen. A gyakorlatban az elvek köszönő viszonyban sincsenek a konkrét költségvetés tartalmával. Bizottsági üléseken részletesen és alaposan megbeszéljük a kapott anyagokat, javaslatokat is teszek, de mindent elutasítanak, leszavaznak.

A költségvetés bevételi oldalának érzékeny eleme a saját adóbevétel megtervezése. Ezt az előző évek tapasztalata (bázis) és az adott évre megjelent előrejelzéseit figyelembe véve dönti el az előterjesztő polgármester.

Volt olyan év, amikor jelentősen túlbecsülték a várható bevételt, emiatt félévi adatok alapján módosítani kellett a költségvetést a kieső bevételek miatt. A kiadási oldal vizsgálatánál azt tartom fontosnak, hogy a kötelező feladatok ellátására mennyit szán a város, mennyit a nem kötelező (önként vállalt) feladatokra, és mennyit ad „államháztartáson kívüli” feladatokra. Megítélésem szerint a polgármesteri szemlélet alapján elfogadott költségvetések a szükségesnél és a lehetségesnél is kevesebbet adtak a kötelező feladatokra, aránytalanul többet „államháztartáson kívülre”.
Rendszeresen javasoltam, hogy képezzünk tartós megtakarítást, amit akkor használhatunk fel, amikor előre nem látható jelentősebb kiadást kell finanszírozni. Ilyen megtakarítása a városnak nincs, mert minden év ki lett „seperve”.

A ciklus első éve úgy kezdődött, hogy a polgármester rendkívüli ülést hívott össze, és zárt ülésen elmondta, hogy a város elveszített egy pert (az un. „Dalkia” pert), és a bírósági döntés alapján 750 millió Ft-ot kell fizetnünk a nyertes félnek. A pereskedés több mint négy éve alatt a polgármester egyszer sem tájékoztatta a képviselőket, hogy folyik egy per, amelynek minden szakaszát elveszítette a város. A perbeli gazdasági esemény a kórházhoz kapcsolódik, ott hozott hibás döntések következménye. Akkor a kórház egyik gazdasági társaságának vezetője volt a mostani polgármester.

A következő években is jelentős gazdasági döntéseket hozott a fideszes többség. Az egyik ilyen az volt, hogy polgármesteri kezdeményezésre a város eladta a „családi ezüstöt”. Piacra dobta a birtokában lévő ÉMÁSZ-részvényeket, amelyeket a privatizáció idején kapott a város, és évente 8-10 millió Ft osztalékot hozott.

A ciklus fontos gazdasági eseménye volt, amikor az önkormányzat saját tulajdonú vállalkozásának (J.V.V. Nonprofit Zrt.) leszállíttatta a saját tőkéjét, amit betett a városi költségvetésbe és elköltött.
A város saját adóbevétele ebben a ciklusban átlagosan évente három milliárd forint volt. Így 2015-2019 években összesen mintegy 15 milliárd Ft az adóbevétel. Ekkora saját bevételből gazdálkodva több pénzt kaphatott volna a városüzemeltetés, hogy a lakosok számára komfortosabb, élhetőbb legyen a város, (jobb utak, balesetmentesen járható járdák, lezúduló csapadékvíz elvezetése, jól felszerelt játszóterek, tisztább utcák, szebb parkok, jól megvilágított gyalogátkelő helyek, stb.).

Sajnálatos, hogy a fideszes többség kritikátlanul, szó nélkül, némán támogatott minden polgármesteri kezdeményezést. A ciklus elején a költségvetési vitában az egyik fideszes képviselő bátran, őszintén kimondta, hogy szerinte nem jó a költségvetés, de ő meg fogja szavazni.

A fideszes többség támogatta azt is, hogy a város vegyen fel négymilliárd forint hitelt. Ilyen nagyságrendű hitele sohasem volt a városnak. Szó nélkül megszavazták, igaz, nem bízták a véletlenre. Eljött az ülésre, és támogatólag felszólalt Pócs János országgyűlési képviselő. A sokat dicsőített „hitelmentesítés” után néhány évvel kormányzati jóváhagyással „hitelcsapdát” állítottak a város adófizetőinek és lakóinak több tíz évre.

Minden évben bevételi forrásként szerepelt a saját vagyon értékesítése. Mára már alig maradt valami. A fentiekből mindenki számára látható, sok hibás döntést hoztak meg, amelyek a következő évtizedekre is kihatnak. A Bizottság elnökeként racionális, fenntartható, átlátható, takarékos gazdálkodásra tettem javaslatokat, amit a többség nem támogatott.

2. Az általam megfogalmazott elvekre, javaslatokra lehetne a következő ciklusban is építeni, olyan szemléletet kialakítani, és a gyakorlatban is használni, amely nem a lehetőségek felélését jelenti, hanem felelőséggel használja ki a város jó adottságait a vállalkozásai és a lakói érdekében.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?