Sport, országzászló, média-ügyek

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 12-én, szerdán tartotta a soron következő ülését, melyen többek között tárgyalták a kiegyensúlyozott tájékoztatást segítő média-munkacsoport megalakulását.

Szabó Tamás Jászberény polgármestere köszöntötte a képviselő-testület 13 megjelent tagját, valamint a helyi média munkatársait. A határozatképes létszámmal megjelent testület rövidesen teljessé vált, 15 főre bővült, majd a két ülés közötti események tájékoztatásával megkezdődött a közös munka.

A hozzászólások témakörben Gedei József intézett kérdéseket a polgármesterhez a legutóbbi lakossági fórum kapcsán. Szabó Tamás válaszában elmondta, hogy a Szent István körúti ivóvízvezetékek rekonstrukciójára készült tervezet a bicikli út megépítése miatt, ugyanakkor a kerékpárút fejlesztése lekerült a napirendről, hiszen ez az ott található platánfasor megcsonkításával járna, hasonlóan az ivóvíz hálózat felújításához, ami így szintén további átgondolást igényel. A képviselő másik felvetésére reagálva a polgármester elmondta a lakossági fórumon egy lakóval kialakult incidens kapcsán tartja magát az ott elhangzott véleményéhez. Balogh Béla a külföldi munkások lakhatási ügye, illetve a járdák és utak felújítása után érdeklődött.

Utolsó felvetésként javasolta – látva a Hősök napi megemlékezés színvonalát –, hogy a későbbiekben is katonai egység emelje a rendezvény fényét. Polgármester szerint egy adott társasháznak vannak jogai, mellyel élhetnek a lakók, ugyanakkor az önkormányzat is megteszi a szükséges lépéseket. Ennek előszobája a közös megbeszélés, melyre június 18-19-én kerülhet sor a kontakt személyekkel. A gyalogátkelőhelyek vonatkozásában elmondta, hogy a Szelei út és Kórház út sarkánál korábban lámpát helyeztek el, és a hasonló zebráknál is szerepel a tervek között ugyanilyen jellegű műszaki megoldás. A kátyúkról elmondta, hogy folyamatban van a felmérésük és javításuk is. A Hősök napját illetően polgármester egyetértését fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy már beszélt róla az illetékesekkel, így nem kizárt, hogy hasonló témájú rendezvényeknél is beillesztik a programba a Honvédség felvonulását.

Beszámolók
Az átruházott hatáskörben hozott döntések megszavazása után következtek a beszámolók, melyben elsőként a Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló pontot tárgyalta a testület. A HEB által – korábbi gyakorlatát követve – 2018. március 1. napján a jászberényi sportszervezetek 2018. évi éves működésének, tárgy évi sportrendezvények szervezésének és a városi sportlétesítmény használat támogatására három kategóriában került sportpályázat kiírásra. Működési célú sporttámogatásra nyolcmillió forint, sportrendezvény támogatásra az I. fordulóban kétmillió forint, sportlétesítmény igénybevételi támogatásra hatmillió forint keretösszeg állt rendelkezésre, és került felhasználásra. A három pályázati kategóriára 21 jászberényi sportszervezet és további hat JSE szakosztály nyújtott be pályázatot, összesen 35.463.860 forintos támogatási igénnyel. A pályázat keretében összesen 16 millió forint támogatásban részesültek a pályázó jászberényi sportszervezetek, melyek között – a teljesség igénye nélkül – megtalálhatóak a harcművészettel és önvédelemmel foglalkozó szervezetek épp úgy, mint az amerikai focit, a baseballt, az asztaliteniszt, a triatlont, a társastáncot, vagy éppen az amatőr rádiózást képviselő sportegyesületek.

A sportpályázat második fordulójában, 2018. augusztus 1-én kiírt pályázat a jászberényi sportszervezetek sportrendezvényeit kívánta támogatni. A Bizottsághoz az egymillió forintos keretösszegre 11 szervezet 13 pályázata 3.580.000 forintos támogatási igénnyel érkezett be. Két szervezet két rendezvény támogatására is pályázott, ami jogilag nem megengedett, így az ő egyik pályázatuk érvénytelen volt. Hat esetben született támogató döntés, melyek vonatkozásában a teljes rendelkezésre álló egymillió forintot odaítélték. Nagy András szóban mondott köszönetet a közreműködőknek és Bobák Nóra bizottsági titkárnak, az anyag összeállítójának. Javasolta, hogy a továbbiakban a bajnoki szezon végén készítsék az értékelést, majd örömét fejezte ki, mivel kifejezetten eredményes évet tudhatnak maguk mögött a sportolók.

Gedei József képviselő az úszásoktatással kapcsolatban tette fel kérdéseit arra vonatkozóan, hogy az uszoda új működtetőjénél lesz-e változás az árakat illetően, illetve megmaradnak-e a meglévő kedvezmények. A kérdésben Horgosi Zsolt, a J.V.V Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy május 30-tól adták bérbe az uszodát és a szerződésben foglaltak szerint nem emelik a jegyárakat, valamint továbbra is biztosítva lesz az úszásoktatás. Szabó Tamás polgármester hozzátette, az uszoda új ügyvezetője többször kifejezte szándékát, hogy a meglévő kedvezményeket megtartja, és a lehetőségekhez mérten további akciókkal újít. Balogh Béla a kültéri sportlétesítmények kapcsán érdeklődött a pályázatokról. Gottdiener Lajos jegyző válaszából kitűnt, hogy a 2018-2019-es év TAO támogatásokból az idei évben a nagy műfüves pálya, a hátsó füves tartalék pálya újulna meg, és egy kis műfüves pálya épülne meg, mindez összesen 190 milliós beruházás. Ebből önrésszel a nagy műfüves pályát támogatja az önkormányzat. Egyelőre 72 millió forint hiányzik a TAO feltöltéshez, melynek pótlásához folyamatban van a szerződéskötés. A fejlesztésekben a kis műfüves pálya élvez elsőbbséget, mivel legfontosabb az utánpótlás versenyeztetése. A nagy munkára való tekintettel a fejlesztések elkészülésének dátumát módosítani fogják, így a munkálatok valószínűleg jövő június 30-ig készülhetnek el.

Bölcsőde, óvoda
A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról Nagy András elmondta, hogy külön öröm számára látni az óvodákkal, a védőnői szolgálattal és a szülőkkel kiépített jó kapcsolatot. A beszámolóban feltűntetett működtetéshez és a kiemelt szakmai célokhoz sok sikert kívánt a képviselő. A dokumentumban az előző évek statisztikáját is láthatjuk, melyből kitűnt, hogy 2018-ban a gondozott várandósok száma 348 volt. Ugyan ebben az évben 223 csecsemő született élve, ami az előző évhez képest 16 babával kevesebb. Ilyen alacsony születési számra legutóbb 2012-ben volt példa. A szakmai beszámolót 15 egybehangzó igennel fogadták el.

A következőkben a Jászberény Város Óvodai Intézményének 2018/2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta a testület, melyhez Beszteri Éva intézményvezető fűzött szóbeli kiegészítést. A dokumentáció leadása után június 5-én került sor a környezetvédelmi világnap megszervezésére, valamint több díjátadóra is, melyről külön beszámolt a Központi Óvoda vezetője.

Ferencvári Csaba megköszönte a kiváló munkát, majd a nagy kánikulára való tekintettel érdeklődött, hogy a gyerekek napfény elleni védelme mennyire biztosított az udvaron, illetve az épületben a keletkezett hő miatt. Beszteri Éva megnyugtatásul elmondta, hogy legtöbb óvodában árnyékot adnak az udvarok fái, a Központi Óvoda új jellege miatt még nem nőttek meg a kiültetett fák, de árnyékolókkal orvosolják a problémát. A benti hőmérséklet kezelése még várat magára, de kilátásban vannak különböző megoldások.

Az anyagot egybehangzóan elfogadta a testület, majd az Előterjesztés Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetői pályázat elbírálásáról hoztak döntést. A Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetőjévé (magasabb vezető) 2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig terjedő időszakra az eddigi vezetőt, Beszteri Évát bízta meg a testület.

A Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról szintén szavaztak a képviselők. Az Alapító Okirat módosítását az intézmény székhelye címének megváltozása indokolja. Ezt követően szintén az előbbi szervezetek szakmai programjáról, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról döntöttek a városatyák.

Kérelem érkezett az önkormányzathoz a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására, melynek kapcsán Nagy András kiemelte, hogy lehetőségekhez mérten az eddigi években is támogatták a felnőtt tűzoltók versenyzését, akik mindig eredményesen szerepeltek. Idén a bajnokságon való részvételhez a kuratórium elnöke, Fózer Tibor a csapatok nevében a kérelemben foglaltak szerint 200.000 forint összegű támogatást kért. Nagy András elmondta, a HEB 150 ezer forint támogatást javasol, mivel 30 tűzoltó venne részt a versenyen és személyenként 5000 forint támogatást adnának. Az előterjesztést 15 igennel fogadták el.

Média munkacsoport
Következő napirendi pontban tárgyalták a Kiegyensúlyozott tájékoztatást segítő média-munkacsoport megalakításáról szóló előterjesztést. Szabó Tamás kiegészítésként elmondta, hogy az elkövetkezendő aktívabb időszak miatt született meg az a döntés, hogy a helyi média segítése céljából egy munkacsoport felügyelje a megjelenő tartalmakat. A munkacsoport vezetésére a helyismereten túlmenően, a témákra való széleskörű rálátása és szakmaisága miatt Szentesi Zöldi Lászlót javasolta a polgármester. Gedei József kérdésében firtatta a munkacsoport megalakulásának okát, amit nem lát indokoltnak, hiszen választások eddig is voltak. A sajtó szereplőinek véleményéről érdeklődött, illetve jogi összefüggésben a jegyzőt kérdezte. Szabó Tamás szerint a média-munkacsoportnak áttekintő, kontrolláló, illetve tanácsadó szerepe lenne a különböző indulatok kiküszöbölése érdekében. A kérdéskörben az írott- és elektronikus sajtó, valamint a rádió és a televízió érintett, melyek vezetői pozitívan fogadták az előterjesztést.

Gottdiener Lajos jegyző törvényességi szempontból semmi kivetnivalót nem talált a média-munkacsoport megalakítását illetően.

Balogh Béla szintén kérdéseket vetett fel a kijelölt tagok és a vezető szakmaisága kapcsán. Szabó Tamás szerint a munkacsoport működésével, a benne szereplő tagok munkájával kapcsolatban felesleges előzetes pre-koncepciókat megfogalmazni. A munkacsoport véleménye, kontrollja segítőszándékkal történik, amely hozzátesz a valóságnak megfelelő tartalmak médiába kerüléséhez.

Gedei József megfogalmazása szerint a sajtónak saját felelőssége a lakók korrekt tájékoztatása, amelynek megítélésre nincs lehetőség, mert a városvezetés ezzel beavatkozna a sajtószabadságba. Budai Lóránt csatlakozott az előtte szólókhoz, hangsúlyozta, hogy a helyi média minden felületén többségében Fideszes anyagok jelennek meg. A képviselő úgy vélte jó ötlet a felügyelőbizottság, a kivitelezés viszont nem, mivel a kiegyensúlyozottság nem fog megtörténni a többségében fideszes tagok miatt.

A személyes érintettség miatt Szentesi Zöldi László szólalt fel, aki kiemelte, hogy a felügyelet a Jászberényt érintő témákra vonatkozik, ezért elszomorító ennek politikai hangvételt adni. – Nem politikai szándék, hanem közérdekű feladat az, hogy a jászberényi sajtó résztvevői érintkezzenek, beszélgessenek egymással – mondta, majd azzal folytatta, hogy ez a grémium nyitott az ellenzék számára is, és reméli, hogy a párbeszéd működni fog. Az előterjesztést 10 igen, 4 nem és 1 tartózkodással fogadta el a testület.

Országzászló állítás
Ezután az Országzászló állításával kapcsolatos döntés meghozatalára került sor. Az úgynevezett Országzászló Mozgalmat Urmánczy Nándor hirdette meg 1925-ben. A két világháború között az egész országban közel ezer helyen állítottak fel ilyen emlékművet, azonban a II. világháború után a többségüket lerombolták. Helyreállításuk, illetve újak állítása az 1990-es években kezdődött el. 2020. június 4-én a trianoni döntés 100. évfordulója alkalmából a polgármester kezdeményezi az országzászló avatását, mellyel egyszerre tudnának hitet tenni a nemzeti összetartozás eszméje mellett, és méltó módon emlékeznének meg történelmünk legjelentősebb gyásznapjáról.

Balogh Béla hozzászólásában kifejtette: az országzászló felállítása megosztottsághoz vezetne. Budai Lóránt támogatását fejezte ki az előterjesztéssel kapcsolatban, Tamás Zoltán képviselő pedig megjegyezte, hogy az országzászló az egységet képviselné, ezért felháborítónak tartja Balogh Béla képviselő ellenvetését. Juhász Dániel korábbi tapasztalatait felelevenítve adott hangot aggodalmának az országzászló esztétikusságát, illetve elhelyezését tekintve. A testület megszavazta az előterjesztést. A képviselők végezetül több ingatlan bérbeadásáról, illetve üzleti vagyonná történő átminősítéséről döntöttek.

Napirend után
A napirenden kívüli felszólalásoknál Bobák Zsolt a szúnyoginvázióra tett panaszt, és érdeklődött az irtásról valamint annak közzétételéről újságunkban. Horgosi Zsolt elmondta, hogy június 17-19 között lesz szúnyoggyérítés, amelyről a Jászkürt Újság múlt heti számában tájékoztatást adtunk.

Budai Lóránt az Ady Endre úton évek óta épülő háznál lévő kutyák miatt érdeklődött, melyek rettegésben tartják a járókelőket. Dr. Gottdiener Lajos jegyző folyamatban lévő hatósági ügyekről nem adott tájékoztatást, de általánosságban elmondta, hogy a jegyző állatvédelmi hatósági feladatokkal van felruházva. Továbbá feladatai között szerepel, hogy a tulajdonost kötelezze arra, hogy a kutyák ingatlan területén való tartását biztosítsa. Erre az állattartót már kötelezték, ha nem hajtja végre a kötelezést, akkor a NAV mint végrehajtó szervezet fog eljárni. A hivatal a szükséges lépéseket megtette, ezen túlmenően az Állategészségügyi Hatóságnak van lehetősége arra, hogy állatorvosi szakvélemény alapján a kutyákat veszélyesnek nyilvánítsa. Ezt kétszer kérvényezte az önkormányzat, viszont az Állategészségügyi Hatóság nem ítélte veszélyesnek az állatokat.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?