Gazdaság, turizmus, gyermekvédelem

Jászapáti Város Képviselő-testülete május 16-án tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban, melyen sor került többek között az önkormányzat 2018 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelésére, továbbá a Városüzemeltető és a Gazdaságfejlesző Kft. éves beszámolójára.

Az egy fő híján teljes létszámban megjelent képviselő-testületet Farkas Ferenc polgármester köszöntötte, majd a napirendi pontok elfogadása után a két ülés között történt fontosabb eseményekről tájékoztatta a megjelenteket. A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul vette a bizottság, ezt követően kérdések feltevésére nyílt lehetőség.

Birkás Ferenc lakossági véleményt tolmácsolt, melyben a termálvíz-vezeték lefektetésekor alkalmazott, balesetveszélyes utcafelvágásokra panaszkodtak. Néhányan a temetői mosdó nyitva tartásáról kértek a képviselőn keresztül információt. A polgármester ígéretet tett, hogy a termálvezeték lefektetését követően a helyreállítás meg fog történni, valamint felhívja a kivitelező figyelmét, heti több alkalommal is ellenőrizzék az átvágások minőségét. A temetői mosdó nyitva tartásáról már Tótin Lóránt nyilatkozott. A rongálások miatt hétköznap 7-16 óráig, amíg a temető gondnok is jelen van, illetve hétvégén, amennyiben temetések idejére jelzi a temetkezési szolgáltat lehet igénybe venni az illemhelyet.

Rendeletek alkotásával folytatódott az ülés, elsőként az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló anyag elfogadásával. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta az önkormányzatok lakásrendeleteit és felhívta a figyelmet az előforduló hibákra, hiányosságokra. Jászapáti város rendelete is tartalmaz a lakástörvénnyel ellentétes rendelkezéseket, és egyes jogintézményeknél nem határozza meg a részletszabályokat, ezért szükségessé vált egy új rendelet megalkotása, különösen, hogy a most hatályos rendeletek megalkotása óta több mint tíz év telt el.

A Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyaltak a következőkben. A korrekcióra a pótlólagosan nyújtott állami támogatás, továbbá a központi költségvetésből szociális ágazati pótlékra, garantált bérminimum kiegészítésre, bölcsődei pótlékra és kulturális pótlékra nyújtott támogatás miatt került sor. Emellett az önkormányzat 2018. évben 1.077.000 Ft közművelődési támogatásban, 6. 800.000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült, mely megnövelte a bevétel értékét. 2018 szeptemberétől a család és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel, mely során a 2018. évi módosított előirányzat 3. 865. 349 Ft-al növekedett.

Többletbevételként megjelent a korábbi években indult pályázatokhoz nyújtott támogatások összege is. További módosításra a bevételi oldalon átcsoportosítás miatt került sor. A kiadások tekintetében a személyi juttatások és a fizetendő járulékok növekedését elsősorban az önkormányzati dolgozók részére juttatott kötelező pótlékok valamint a pályázatokban közreműködők személyi juttatásainak összege produkálta. A dologi kiadások növekedését a pályázatokhoz kapcsolódó működési költségek, továbbá átcsoportosításokból adódó változások befolyásolták. A rendelettel elfogadott költségvetési bevételek és kiadások összege megegyezett, mindkettő 3. 138. 066. 985 Ft.

A képviselő-testület elé következőként a Jászapáti Város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás került. Az anyag szerint Jászapáti Városi Önkormányzat kötelező feladatait 2018. évben megfelelően el tudta látni. Nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, a megjelenő pályázati felhívásokban foglaltak előkészítésére.

A belső ellenőr 2018 évi ellenőrzési tapasztalatairól című napirend Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr távolléte miatt nem került bemutatásra, ezért az előterjesztésekről, köztük elsőként az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről döntöttek. Jászapáti városban 2018. december 31-én a település állandó népessége 9003 fő volt, ebből a 18 év alatti lakosok száma 1765 fő. A hátrányos helyzetű gyermek a település gyermeklakosságának 11,7%-át alkotják, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a település gyermeklakosságának 20,3%-a. A településen 2018-ban 114 születésre 131 halálozás jutott. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 626-an részesültek, a támogatásra felhasznált összeg 8 174 000 Ft. A család és gyermekjóléti szolgálat 2018-ban összesen 5027 alkalommal folytatott szakmai tevékenységet összesen 1553 ellátottnak segítséget nyújtva. Védelembe 71 személyt vettek, még szakellátásba 9-en kerültek. A nevelésbe vett gyermekek családjainak gondozása 22 fő esetében valósult meg. Szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek száma a szolgálathoz beérkezett jelzések alapján 2018-ban 15 volt, bűncselekményt elkövető 0.

A Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2019. évben elnevezésű előterjesztést is megszavazta a bizottság. A legfőbb cél a városban élő veszélyeztetett gyermekek családon belüli nevelkedésének elősegítése úgy, hogy a gyermek szülei teljes felelősséggel gondoskodjanak gyermekeikről. A 0-17 évesekkel kapcsolatosan a köznevelési intézmény által megküldött jelzések száma 140 volt, egyébként összesen 184 alkalommal történt figyelmeztetés, nagykorúak esetében pedig 8 esetben. A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervezetek tapasztalatai szerint magas a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű családok és gyermekek száma a városban, az ebből fakadó jövedelmi, foglalkoztatási, egészségügyi problémák is jelentősek.

Egyre több a fiatalkorú várandós anya, és jellemző a fizikai elhanyagolás – higiénés problémák, egészségügyi problémák, hiányos személyi okmányok -, ahogy magas az iskolai hiányzás száma is. A pszichotrop anyagok jelenléte különösen a fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében elterjedt. A szakemberek felhívták az önkormányzat figyelmét a hiányzó szolgáltatásokra, melyek elsődlegesen a szakemberállományt és ebből kifolyólag a kapacitáshiányt érintik. Úgy vélik, fontos volna a komplex támogatás, a napi kapcsolattartás, a tisztálkodási lehetőségek bővítése városi szinten, ellenőrzés, életvezetés megváltoztatása, szülők számára felvilágosítási programok indítása. A védőnők a prevenció mellett a családok szoros kapcsolattartásával tartják figyelemmel a gyermekek fejlődését, s teszik meg szükség esetén a jelzéseket. A bölcsődében lehetőség van arra, hogy veszélyeztetettség esetén a gyermekek bölcsődei ellátásban részesüljenek. Az óvodai intézményben a gyermekek megkapják a fejlődésüket, szocializációjukat elősegítő pedagógiai támogatást. A megoldásra váró feladatokat az elfogadott cselekvési terv alapján kívánja rendezni az önkormányzat.

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót Tótin Lóránt terjesztette a testület elé. Az ügyvezető tájékoztatta a megjelenteket, hogy a fő veszteségi forrás a strand kemping, valamint a termelői bolt üzemeltetéséből adódott. A strandon és a kempingben kisléptékű fejlesztések valósultak meg a tavalyi évben. Három éve valósult meg az a projekt, amely egy állami tulajdonú ingatlan komplett felújításával és az úgynevezett helyi termékek boltjának kialakításával indult el. Tótin Lóránt kifejtette, az első évben még viszonylag könnyebb volt a helyzet, munkaügyi támogatással sikerült alkalmazottakkal működtetni az üzletet, ám 2017-ben lejárt ez a támogatás, a bérköltség pedig jelentősen terhelte a bolt eredményét annak ellenére, hogy a tavalyi évben megháromszorozódott a havi átlagos bevétel. Az üzletet jelenleg zárva tartják, de elindították a bérlő keresési folyamatot.

A szót Kalmár Rozália, a felügyelő bizottság elnöke vette át, aki kiegészítette az elmondottakat. „Ha a cég eredményét összevetjük az előző időszakokkal, akkor azt lehet mondani, hogy az elmúlt évhez képest csökkent a veszteség. Azt azért jó, ha tudjuk, hogy az Apáti kártya tulajdonosoknak mintegy 4 millió forint értékű szolgáltatást nyújtott a strand, tehát körülbelül ilyen értékben vették igénybe ingyenesen a szolgáltatásokat, ami nyereség, mert egyre többen látogatják, ismerik meg. Az elmúlt évben különösen jelentős mozgás volt a strandon a rendezvények tekintetében, nagyon sok értékes program volt, szépült, épült a strand. Nagyon sokat változott a környezeti kultúra, jellemző volt az elmúlt évben – a csökkenő veszteség mögött is ez húzódik meg – a költségtakarékosság, racionalizálás minden tekintetben. Nagyon sok mindent megoldanak saját erőből, köszönetet lehet mondani a Kft. vezetésének és dolgozóinak az elmúlt év munkájáért.”

A beszámolókat Móczó Zsófia folytatta a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló anyag bemutatásával. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a likviditás mostanra stabillá vált, a mérleget tekintve a gazdálkodás volumene megduplázódott, az árbevétel megháromszorozódott. Az eszközállományra igyekeznek nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben, ezen felül úgy döntöttek, fejlesztési tartalékot kívánnak képezni, erről már Pecsenye Tibor könyvvizsgáló számolt be a testületnek. „A megtermelt nyereség, amely a legjelentősebb a működésének évében ennek egy bizonyos részét fejlesztési tartalékként célszerű lekötni. A megtermelt nyereséget egy bizonyos mértékig adómentesen fejlesztési tartalékba lehet helyezni azzal a céllal, hogy várható és jövőbeni célszerinti fejlesztésekre ezt négy éven belül felhasználhatja a társaság. Adót lehet vele optimalizálni és ez idáig nem volt abban a jövedelmi pozíciójában a cég, hogy saját megtermelt nyereségéből a saját vállalkozásának eszközeit fejlessze a szellemi tőkén kívül.”

A képviselő-testület 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról szóló tájékoztató következett a napirendi pontok sorában. A gazdasági program tartalmazza a képviselő-testületnek 5 évre vonatkozó gazdasági, társadalmi, infrastrukturális, beruházási, fejlesztési elképzeléseit, illetve az ezek megvalósításához szükséges eszközrendszert, a költségvetési, műszaki-technikai, és nem utolsósorban a személyi feltételeket. A gazdasági programban kiemelt szerepet kapott az úthálózat javítása, a munkahelyteremtés, ez utóbbin keresztül az elvándorlás növekedésének megakadályozása és a fiatalok helyben maradásának elősegítése, ösztöndíj pályázatok kiírása. Az anyagban szerepelnek szükségszerű építési és karbantartási munkálatok, közfoglalkoztatási programok, a települési rend fenntartása, a közbiztonság színvonalas működtetése. Az önkormányzat folytatja a városszépítési munkálatokat, ezzel egyidejűleg a kamerarendszer karbantartását. A jövőben is figyelmet fordítanak a kulturális programok szervezésére, melyek öregbítik a város jó hírnevét, ahogy az oktatás, az egészségügy magas színvonalának fenntartásával, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásával szintén jó példával jár elő a település.

A továbbiakban döntöttek a fogászati ügyeleti ellátásról, melynek kapcsán Jászapáti önkormányzata korábban már megszavazta, hogy a Szolnoki Kistérségi Társulással szerződnek. Az előterjesztésben ennek a megállapodásnak a módosítására került sor, ám a változtatás – hangsúlyozta a polgármester – nem jár többletkiadással. Továbbra is 35 forint/fő térítési díjat kell fizetni a fogászati ellátásért évente.

„Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás előterjesztését is megszavazták. Az érvényes ajánlattevők közül a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték aránnyal pályázó RD-Stílus Kft. lett. A Jászapáti, Dósa u. 2. sz. (hrsz.:1572) alatti lakóépület tetőszerkezetének felújításáról szóló szerződéskötés elfogadását követően a „Humán szolgáltatások fejlesztése” tárgyú, valamint a „Humán kapacitások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásokról című pont következett.

Jászapáti Városi Önkormányzat konzorciumi formában valósítja meg a Jászapáti Járásban tálalható településekkel a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projektet és a „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázatot. Mindkét pályázat tartalmaz képzéseket, melyek célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A közbeszerzési szakértő szerint szükséges az értékelési szempontok módosítása, ez okból új határozatot hoztak az eljárásra vonatkozóan.
Végezetül az „Ipari park építése” tárgyú közbeszerzési eljárásról döntöttek, melynek kapcsán új pályázat kiírására került sor a régi érvénytelenítését követően, miután arra nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot valamint az eljárás részvételi szakaszában a legalább két részvételi jelentkezést.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?