Súlyos témák a testület előtt

Jászapáti Város Képviselő-testülete április 18-án, csütörtökön 14 órai kezdettel tartotta rendes, soros testületi ülését, ahol többek között elfogadták a tűzoltók és katasztrófavédők éves beszámolóját, illetve a rendőrség tájékoztatóját a település közbiztonsági helyzetéről, a 2019-es év bűnmegelőzési koncepciójáról.

Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a teljes létszámban megjelent testület tagjait, az intézmény és irodavezetőket, jegyzőket, illetve Vári-Nagy Judit Járási Hivatalvezetőt, Fózer Tibor ezredest, a Jászberényi Katasztrófavédelem Kirendeltség-vezetőjét, Szabó Szabolcs alezredest, tűzoltóparancsnokot, dr. Tóth Péter ezredest, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjét, Hamar Gábor alezredest a Jászapáti Rendőrőrs parancsnokát, Farkas Miklóst, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jászapáti elnökét. A határozatképes testület a polgármester javaslatára a már kiküldött öt előterjesztés mellé további kilencet tűzött napirendre.

A márciusi testületi ülés óta eltelt időben a polgármester többek között vállalkozói fórumon vett részt, 27-én önkormányzati lakások felújításáról egyeztetett bankokkal, másnap a TRV Zrt. képviselőivel tárgyalt. A jászkiséri tűzoltóság finanszírozási lehetőségeiről 29-én tartottak megbeszélést.

A Jászapáti fiatalok helyben maradásáért létrehozott pályázat kivitelezési munkálatait ellenőrizték a műszaki osztály vezetőjével. A Jászsági Menedzser Klub összejövetelén Jászapáti múltjáról, jelenéről tartott előadást Farkas Ferenc. A megyei területfejlesztési bizottság ülésén bizottsági tagként vett részt Szolnokon. Pályázatokról egyeztettek 16-án.

Az orvosi ellátással kapcsolatban levélben érkezett kérdés a testülethez, amelyet feldolgoztak az érintettek. A levél tartalmát és a választ, amit – a háziorvosokkal egyeztetve alkotott meg –, dr. Völgyi István alpolgármester, körzeti orvos ismertette a testülettel. Érvekkel támasztotta alá a megszokott rendelési idők helyességét. A témához Pádár Lászlóné kapcsolt kérdést, érdeklődve arról, mi a teendő, ha a lakos nem talál rendelő fogorvost a városban? Völgyi doktor javasolta, hogy az átmeneti időben esetleg forduljon a beteg a háziorvosához, aki fájdalomcsillapítással, kezeléssel tud segíteni, amíg a szakemberhez eljut a páciens. A polgármester hozzátette, a leköszönő fogorvospár és az újonnan érkezők biztosítják a folyamatos ellátást.

Borics László folytatta a kérdezést, aki az ÉMÁSZ által hátrahagyott gallyak sorsáról, a balesetveszélyes csatornafedelekről, a buszmegállók takarításáról érdeklődött. A polgármester válaszában elmondta, hogy elszállítják a gallyakat, de sokszor probléma, hogy a már elvittek helyére a lakosok helyeznek ki újra ágakat. A fedeleket a városüzemeltetés megnézi és javítja. A megállók takarítása önkormányzati feladat, amit a közfoglalkoztatottak végeznek, ám gyakran úgy tűnik hiába, mert néhány órán belül újra szemét borítja a buszmegállókat. Birkás Ferenc egy csokorra való kérdéssel, véleménnyel fordult a polgármesterhez. Felvetéseire a megszólított kifejtette, hogy az útjavítások folyamatosak, az aszfalt késői érkezése miatt voltak, vannak sokáig nyitva a gödrök az utakon. A most lefektetett melegvíz-szállító csöveket szigetelik, ahol fűtésre használják, a strandhoz viszont nem jó a túl forró víz. Az önkormányzati buszhoz egyelőre sofőrt keresnek, azért nem tudják használni. Elektromos töltőállomás kiépítését tervezi a város is, de még nem érkezett válasz az érdeklődésükre. A művelődési ház galambjai ellen hálóval fognak védekezni a jövőben, mert a mostani szöges megoldás nem vált be. A Panna tó kotrásából származó iszapot a rézsü szigetelésére fogják felhasználni. Ehhez a felvetéshez Borbás Zoltán hozzátette, hogy jó ötlet lenne a pihenősziget kialakítása, ahogy Birkás képviselő felvetette, de a pályázat nem teszi lehetővé a turisztikai célú átalakítást, csak a belvízvédelemre irányulhat a beruházás. Berente Éva utcatáblák pótlására, cseréjére, információs táblák kihelyezésére tett javaslatot. Érdeklődött a piaci kapu funkciójáról, kutat kért a játszótérre, valamint felhívta a figyelmet a Damjanich úti sövény igazításának szükségességére. A polgármester elmondta, hogy tervben van az információs-tábla kihelyezése, a kút lehetőségét megvizsgálják. A piac továbbra sem lesz zárt, csupán a Damjanich út felől egyirányú. Térköveznek és zúzottkő parkolót is kialakítanak a területen a Zöld város projekt keretében. A sövényt rendszeresen vágják, de nem akarják kiirtani a zöld területeket a településen, ezért inkább óvatosságra inti a közlekedőket Farkas Ferenc.

Tűzoltás és katasztrófa védelem. Az előterjesztéseket a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámoló nyitotta, amit szóban Szabó Szabolcs tűzoltó alezredes egészített ki. Tájékoztatott, hogy a 2018 év tükrében az események száma csökkenő tendenciát mutat, 560 esetben kellett kivonulniuk a teljes Jászságban. A kollégák felkészültek, folyamatosan képzik magukat, az eszközök is korszerűek, modernek. A gépjárműpark tavaly tovább fejlődött, beszereztek egy új fecskendőt és egy magasból mentő járművet. Jászapátin a tűzvédelmet alapvetően a jászkiséri tűzoltóság látja el. A településen összesen 42 eset volt tavaly, amelyből 27 esethez vonultak az önkéntes tűzoltók. Az együttműködés kiváló, múlt év óta a legmagasabb szintű az igen aktív csapattal. A beszámolóval kapcsolatban Borics László képviselő tett fel kérdéseket, amelyre Fózer Tibor és Szabó Szabolcs válaszoltak. Elmondták, hogy személyi sérülések a műszaki mentések során keletkeztek inkább. Tűzben történő halálos baleset most nem volt. A téves jelzéseket rossz eszközök, illetve szándékos vagy téves emberi tevékenység is okozzák. Felhívták a figyelmet, hogy a kötelező önkéntes munkára a tűzoltósághoz is jöhetnek a diákok, és sokan élnek is a lehetőséggel. Elmondták azt is, hogy határszemle során nem a parlagfüves területeket figyelik, hiszen az nem tartozik a feladataik közé, hanem a száraz területekre fókuszálnak. Farkas Ferenc megragadta az alkalmat, hogy köszönetét fejezze ki a jó együttműködésért, és biztosította az önkormányzat további támogatásáról mind a katasztrófavédőket mind a hivatásos és önkéntes tűzoltókat.

A következőkben Fózer Tibor ezredes, kirendeltség-vezető tett szóbeli kiegészítést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatóhoz. Elmondta, hogy iparbiztonság szempontjából apáti területén nem tartanak nyilván veszélyes üzemet, de a 31-es úton történik veszélyes áruszállítás, amelyet a társszervekkel együttműködve rendszeresen ellenőriznek. Jó hír, hogy tavaly még bírságot sem kellett kiszabni ezen a területen. Az elmúlt év összességében kiegyensúlyozott esztendő volt, nagyobb tűzeset egy alkalommal történt. Hozzátette, a szárazság miatt már most az első negyedévben vonultak annyit, mint tavaly hét hónap alatt. Polgári védelmi területen rendszeres az együttműködés az önkormányzattal. Kérdésre válaszolva az ezredes elmondta, hogy a lakossági kéményellenőrzés már csak bejelentésre történik. Komoly propagandát folytatnak a tájékoztatás érdekében mind a füst és szén-monoxid érzékelőkkel, mind a helyes tüzeléssel kapcsolatban, hogy megelőzzék a baleseteket. Polgári védelem ellenőrzés keretében leginkább a csapadékvíz-elvezetést ellenőrzik, de emellett a veszélyes fák kivágatására is írnak ki kötelezést.

Közbiztonság. A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló szóbeli kiegészítésére Hamar Gábor alezredest kérte fel dr. Tóth Péter rendőrkapitány. Az alezredes tájékoztatott, hogy az elmúlt évekhez képest új szempontrendszer alapján készült a beszámoló, ami tartalmában hasonló, ám kevesebb diagramot és képet tartalmaz. Az anyag három fő területet érint: így a közbiztonsági helyzet értékelése, a közbiztonság érdekében tett intézkedések, valamint a harmadik rész az összegzést foglalja magába. A terület vonatkozásában elmondható, hogy 2011 óta a regisztrált bűncselekmények száma folyamatos csökkenést mutat. Tizenegyhez képest 85 százalékos, 2017-hez képest 28 százalékos csökkenés mutatkozik. A lakosságot leginkább irritáló, közterületeken elkövetett bűncselekmények számában is 22 százalékos csökkenést tudnak kimutatni. A kiemelt bűncselekmények kategóriájába tartozó bűncselekményekben több mint 28 százalékos csökkenés látható. A rendőrkapitányság szintű nyomozati eredményesség soha nem látott magas számot, 69,2 százalékot jelez. A jászapáti rendőrőrs mindig felfelé húzta ezt az értéket. A tulajdonosi szabálysértések tekintetében leginkább a lopások jellemzőek a településre. Ebben is jelentős felderítési mutatót tudott bemutatni a rendőrség. A múlt év céljai között az unió „Nagy fehér könyvével” összhangban kiemelt helyen szerepelt a közlekedésbiztonság javítása. Amennyiben a számokat vizsgáljuk, sikerült teljesíteni a kitűzött célokat, hiszen 19 százalékról hétre csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. A törekvést a finn módszeres ellenőrzések magas száma, a Jászság szerte nagy óraszámban végzett sebességmérő ellenőrzések, a helyi közlekedési akciók fokozása támogatta. A közbiztonság növelése érdekében a rendőrök növelni tudták a közterületen eltöltött óraszámokat. Ez és a létszámnövelés eredménye a közterületen elfogottak számának pozitív változása (133 eset). Az előállítások számának csökkenése a kevesebb bűncselekmény-elkövetéssel hozható összefüggésbe. Összefoglalva, a beszámoló 14 pontban taglalja, hogy a rendőrkapitányság milyen tevékenységet hajtott végre az elmúlt időszakban. Hamar Gábor végezetül kiemelte, hogy az eredményes munka a hivatalos önkormányzati és járási szervek, társintézmények együttműködése nélkül nem jöhetett volna létre. Zárszavában külön megköszönte az önkormányzat segítségét az új rendőrőrs létrehozásában.

Borics képviselő hozzászólásában több látható, gyalogos rendőri jelenlétet kért. A továbbiakban felhívta a figyelmet a magas lakossági érdeklődésre, amely a honlap aktivitásából látható. Érdeklődött a 24 órás ügyeletről, a létszámról, a közterületen elkövetett cselekményekről, a kiemelt bűncselekmények részleteiről, jogosítvány nélkül vezetőkről, a tilosban való parkolásról, a kábítószer településre vonatkozó helyzetéről, ami szerinte leginkább hiányzik a beszámolóból. Hozzátette, szerinte még mindig nagyon magas a bűncselekmények száma. Dr. Tóth Péter válaszában mindenekelőtt kifejtette, a látható rendőrséget felváltotta a reagáló rendőrség. A helyi rendőrség mellett egyedülálló módon a készenléti rendőrség is jelen van a lakossági igényeknek megfelelően. 24 órás lefedettség a jogszabályok szerint működik a járásközpontban, így Apátin is. A létszámról elmondta, mindig annyi rendőr lesz, amennyi kell. A regisztrált bűncselekmény a bejelentett bűncselekmények számát jelenti. A nyomozati eredmény a rendőrség irányába bizalomra érdemes. A kiemelt bűncselekmények tekintetében a jelentés tartalmaz konkrét adatokat is – hangsúlyozta a kapitány, illetve hozzátette, szeretné, ha a pozitívumokat is figyelembe venné a képviselő. Kábítószert érintő bűnözéssel kapcsolatban elmondta, a megelőzésre helyezi a hangsúlyt a rendőrség. A jogszabály a kábítószerrel kapcsolatban fogalmaz meg feladatokat, a pszichotrop anyagok terjesztése, használata más kategória. A rendőrség minden jelentésre reagál – hangsúlyozta Tóth Péter, majd hozzátette, Jászapátiban nem volt kábítószer a múlt évben. A jogosítvány nélküli vezetés jelentős probléma – folytatta. Természetesen minden esetben intézkednek, a jogszabály szerint őrizetbe veszik a gyanúsítottat. A kerékpárlopások száma a töredéke a megelőző évekhez képest a bikesafe program eredményeként – tette hozzá a képviselő felvetésével kapcsolatban.

Végezetül hangsúlyozta az együtt munkálkodás fontosságát, az önkormányzattól kapott támogatásokért köszönetet mondott, majd a felajánlott segítség nyomán a közterületi jelenlét emelése érdekében adott túlórakeret emeléséhez kérte a város további támogatását. Borbás Zoltán képviselő kiemelte a rendőrség eredményes munkáját és gratulált a teljesítményéhez. Farkas Ferenc polgármester az önkormányzat nevében mindennemű támogatásáról biztosította a rendőrség képviselőit.

Pályázatok. A továbbiakban Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2019. évi felülvizsgálatáról szavaztak a szünet előtt. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására való előterjesztés szerepelt az eredeti meghívóban utolsóként, de ehhez a testület felvett még kilenc napirendi pontot a zárt ülés előtt. A pályázatok határidejének betartása miatt kellett dönteni a TOP-os pályázatban szereplő szatócsbolt turisztikai hasznosításáról. Szerződéskötés az Árvai utca 10 számú ingatlanon 11 parkoló létesítéséről szavaztak a következőben. Kilenc szavazattal elfogadták a tervezési feladatok ellátásáról a „Temesvár” szegregált lakókörnyezetben élők életkörülményeinek előmozdítását célzó 100 százalékos visszatérítésű előterjesztést. A 31-es úttal párhuzamosan épülő kerékpárúton található ingatlanok cserével történő tulajdonjog megszerzéséről tanácskoztak a kilencedik pontban. A polgármester, illetve az önkormányzat cafeteria juttatását is elfogadták. A városüzemeltető kft-vel helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződéskötéséről szólt a következő előterjesztés, amit szintén elfogadtak. Kerékpárút építése tárgyú közbeszerzési eljárásról szólt a következő pont, amit név szerinti szavazással elfogadtak, majd utolsóként ugyancsak a kerékpárút építése közbeszerzői ellátás megindításáról döntöttek kilenc egybehangzó igennel.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?