Sportcsarnokot épít a röplabda klub

Határozatképes létszámmal, hiánytalan képviselő-testülettel kezdte meg rendes nyílt ülését Jászberény város önkormányzata március 13-án délután. A tanácskozáson a környezetvédelemről, a külföldi munkavállalókról és a röplabdaklub építési terveiről is szó esett.

A testület tagjait, a hivatal dolgozóit és a napirendi pontok kapcsán megjelent érdeklődőket Szabó Tamás polgármester köszöntötte. A meghívóban szereplő anyagok elfogadása előtt megemlékeztek a február 15-én, életének 90. életévében elhunyt Bathó Jánosról, aki a Jászberényi Gazdakör alapítója volt.

A következőkben Hajnal-Nagy Gábor tett javaslatot két előterjesztés elhagyására, melyek a Jászkürt Újságot, illetve a mezei őrszolgálatot, és annak működését érintették. A levételt megszavazó testület a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatóval folytatta az ülést, mellyel kapcsolatban Gedei József – a kórházi bejárást érintően – érdeklődött a BerényMed Kft. felszámolásának következményeiről. Szabó Tamás szerint a kórház állapota a továbbiakban is működőképes szinten stabilizálódik, és egy kérésre reflektálva hozzátette, természetesen minden képviselő számára elérhetővé teszik az eseményen levetített beszámolót.

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló anyagban szereplő iparterületek infrastrukturális fejlesztése tárgyában Tamás Zoltán elnök élt kiegészítéssel. A képviselő elmondta, a 650 milliós korszerűsítés a Vaspálya utca és Kerekudvar iparterületek fejlesztésére vonatkozik, és tartalmazza a közművek kiváltását, a közvilágítás és az utak felújítását, buszmegállók és tehergépjármű parkolók létesítését.

Az előterjesztések sorában elsőként a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelet megalkotását szavazták meg. A létrehozás indoka az volt, hogy a közterület rendeltetéstől eltérő használatát a kúria szerint „önkormányzati hatósági ügyként” kell értelmezni, ez pedig változásokat von maga után, melyeket be kell építeni a rendeletbe. Dr. Gottdiener Lajos jegyző esetleges szigorításokra vonatkozó kérdésre felelve elmondta, a rendelet ugyanolyan díjtételeket és zónatételeket alkalmaz, csak az eljárásrend változott.

Egyes önkormányzati rendeletek is módosításra kerültek. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 14-én tartott ülésen alapította meg a Jászberény Város Környezetvédelméért Díjat, mely idéntől, az új változtatások értelmében két kitüntetettnek is adható lesz. Ezenkívül szükségessé vált a hozzá kapcsolódó rendelet bekezdésében meghatározott belváros fogalom módosítása, mely kiegészült „vegyes építési övezetbe tartozó, Vtk. övezeti jellel jelölt ingatlanok” előírással.

A továbbiakban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, illetve a gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletek módosítását fogadták el.

A Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet is átalakították azzal a céllal, hogy annak szövege egyértelmű legyen, a jogalkotó szándékát minél pontosabban fejezze ki, segítse az egységes jogértelmezést. Az anyaggal kapcsolatban módosító indítvány került benyújtásra, mely a versenytárgyalás lefolytatását végző munkacsoport összetételét érinti. A kérésben megfogalmazásra került, hogy a gazdasági tulajdonosi, a városvezetési valamint az ügy és közrendi bizottság elnökein kívül a pénz és költségvetési bizottság elnöke is tagja legyen a munkacsoportnak az átláthatóság érdekében. A módosító indítványt nem fogadta be az előterjesztő azzal az indokkal, hogy a munkacsoport három fővel is működni tud. Bobák Zsolt képviselő szerint az elutasítás mögött meghúzódó ok, hogy a pénz és költségvetési bizottság elnöke ellenzéki képviselő. Szabó Tamás hozzátette, egy 2011-2012 táján született rendelet módosításáról van szó, amikor az ügy és közrendi bizottság elnöki székét ellenzéki képviselő foglalta el, így a feltételezésre ettől fogva egyértelmű a nemleges válasz.

Az ülés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületet érintő módosításának elfogadására című anyag tárgyalásával folytatódott. Alvári Csaba főépítész elmondta, a megnevezett két ingatlan vonatkozásában a rendezési terv előírásait módosítani, egységesíteni kell, mely azért vált szükségessé, mert a Jászberényi Röplabda Klub egy központi sportlétesítményt kíván építtetni a szóban forgó két ingatlan területére. Balogh Béla gazdasági vonatkozásokról érdeklődött, melyre Szabó Tamás válaszában kifejtette, a klub kereste meg a városvezetést az elgondolás véghezvitele céljából.

„A jövőt illetően egy adásvételt látok, amiből az önkormányzatnak bevétele van, másfelől egy közcélt szolgáló projektről van szó, melyben nekünk nem kell tételesen és forintálisan sem szerepet vállalnunk. Az önkormányzat ennél többet ebben a helyzetben nem vállal, hogy a későbbiekben keletkezik-e ilyen igény, ezt a röplabda szövetség nem jelezte felénk.” – foglalta össze a polgármester, majd elhangzott, hogy az ingatlan megvételét, felépítését és az önerő összegét is a klub finanszírozná az 1500 fő befogadására alkalmas létesítmény megvalósítását illetően. Az előterjesztést 14 igen 1 tartózkodás mellett fogadta el a testület.

A tanácskozás a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról szóló határozat módosításával folytatódott. Bertalanné Drávucz Katalin, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás  elnöke a 2019. évi garantált bérminimum emelkedésére, valamint az intézmény 3 fős szakdolgozói munkatársának közlekedési költségtérítésére tekintettel kérte a hozzájárulás összegének módosítását 41 Ft/lakos összegről 97,208 Ft/lakos/év összegre.

A következőkben a Talentum Alapítvány támogatására, Rövidpályás Gyorskorcsolyázó Diákolimpia országos döntő szervezéséhez hozzájárulva szavazott meg a testület 135.000.- Ft-ot, majd a Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának és a 2019. évi munkatervének jóváhagyására került sor. Nagy András HEB elnök elismerően beszélt a könyvtár értékes munkájáról és biztosította Kovács Péter könyvtárvezetőt, amennyiben fejlesztésre lesz lehetőség, az intézmény számíthat az önkormányzat hozzájárulására.

Jászberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetőjének megbízatása 2019. augusztus 15. napjáig szól. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény értelmében a megbízásra pályázatot kell kiírni, melyet 15 egybehangzó igennel szavazott meg a testület.

A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa is támogatásban részesült. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság két szakmai versenyt szervez az év első felében. Az előterjesztés elfogadásával négyszázezer forint támogatást kapott az egyesület.

A napirendek sorában Jászberény Város 2019. évi Környezetvédelmi Akciótervének elfogadása következett. Jászberény Városi Önkormányzat környezetvédelmi programjában célul tűzte ki – többek között – „Fűts okosan, védd a természetet!” felvilágosító és tájékoztató kampány indítását, valamint az önkormányzati intézmények részére víztakarékos eszközök beszerzését és beépítését.

Kritika hangzott el a város levegőszennyezettséget mérő eszközével kapcsolatban, miszerint az csak egyfajta mérést végez, és nincs tekintettel azokra az anyagokra, amelyek a legtöbb betegség okozói. A felmutatott adatok alapján Kína után Magyarország levegője a legszennyezettebb, így ennek tudatában Jászberény tisztább levegője érdekében határozottabban kellene fellépni. Ferencvári Csaba szerint a városüzemeltetési iroda már tett ez irányú lépéseket. A szennyezettség mérésben olyan terv van előkészületben, amely egy szisztematikus program része, és egy új műszer beszerzésére, valamint együttes hálózatban történő működésére irányul.

Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása után munkásszállás kialakításáról tárgyaltak a képviselők. Az anyag szerint az önkormányzat pályázatot tervez benyújtani a „Munkásszállások kialakítása” elnevezésű központi munkaerőpiaci program felhívására. A cél, hogy a pályázat segítségével az önkormányzat tulajdonában lévő Jászberény, Faiskola utca 7. szám alatti társasházból a modernkori elvárásoknak megfelelő munkásszállást alakítsanak ki. A négyszáz millió forintos beruházás kivitelezése várhatóan 2020-ban fejeződne be.

A polgármester tájékoztatása szerint az együttműködés tartama meghatározott időszakra szól, vagyis a felépítést követően még tíz éven keresztül üzemeltetik az épületet, továbbá bérleti szerződés megkötésére kerül sor a munkaadóval, aki munkásait a szálláson elhelyezi. A munkaadó kötelezettségei közé tartozik, hogy álláskeresőként nyilvántartott dolgozókat helyezzen el az épületben, akik 50 km-es körzeten belül nem rendelkeznek lakóingatlannal. Jelenleg 27 ingatlan található az épületben, melyeket bizonyos mértékű egybenyitással lakóhelyiségekké alakítanak. Ez a megoldás nem csak költséghatékonyabb, de a jövőre nézve lehetőséget biztosít, hogy a szóban forgó létesítmény eredeti funkcióinak megfelelően működhessen – fiatal családok otthonaként –, amennyiben lejár az együttműködés.

Budai Lóránt véleménye szerint egy olyan projekthez csatlakoznak ezzel, amely kapcsán az állam az önkormányzatokat arra ösztönzi, hogy munkásszállásokat építsen ahelyett, hogy a helyi, fiatal munkavállalókat támogatná. Panasszal élt a keletről ide vándorló, egyre növekvő számú dolgozók kapcsán, akik veszélyeztetik a jászberényiek munkahelyeit, emellett közbiztonsági problémát is jelentenek. Szabó Tamás válaszában kifejtette, egy ingatlan lakhatóvá tételének  megpályázásáról van szó, a benne keletkező funkció másodlagos. Említést tett arról az uniós pályázatról, mellyel fiatalok lakástámogatásához tudtak volna hozzájárulni az épület bevonásával, ám az anyagban megfogalmazott kritériumoknak nem tudott megfelelni a város, az ingatlan viszont továbbra is kihasználatlanul áll. – Reméljük, az állam előbb utóbb megnyitja ezt a lehetőséget is az önkormányzatok számára, és ha egyszer nem lesz a munkaerő-igénybevétel szükség oldaláról ekkora kapacitásra igény, nyilván nem fogják erőltetni, hogy itt munkásszálló kialakítására legyen szükség – összegezte meglátásait.

A téma kapcsán felmerült, hogy több mint háromezer külföldi foglalkoztatott van már Jászberényben, mely tendencia semmiképpen sem pozitív, sokkal inkább kezelendő. Szabó Tamás úgy véli, a helyzet felvet számtalan új kihívást és kérdést, amivel természetesen foglalkozni kell, de illegális migrációról nyilvánvalóan szó sincs, hanem szakképzett vagy az adott feladatra vállalkozó munkaerő felkutatásáról és mozgatásáról, amely rövid időtávra, rövid jellegre, nem többgenerációs berendezkedésre vonatkozik.

Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester is reflektált a kialakuló polémiára. „Nem beszélhetünk olcsó munkaerőről, akik elveszik a helyi dolgozók munkáját, mert nincsenek külön adható alacsonyabb bérek ezeknél az embereknél. Attól, hogy nem dolgoznak itt, nem lennének a magyar emberek fizetései magasabbak, maximum vissza kellene utasítani a munkáltatóknak bizonyos ajánlatokat.”

Az ellenzék szerint sajnálatos módon ez gazdasági kérdés. Olyan munkásokra van szükség, akik képesek odaállni alacsony munkabérért, ám a magyar fiatal generáció képzett, és alacsony színvonalú munkát nem hajlandó a felajánlott összegért elvégezni. Egy helyi felmérésre hivatkozva elhangzott, a fiatalok inkább elvágyódnak ebből a városból.

Szatmári Anikó felhívta a figyelmet, az anyag nem fogalmaz meg olyat, hogy a munkásszállót külföldi dolgozók részére tartanák fenn, az előterjesztés 50 km-es körzetben lakóingatlannal nem rendelkező munkavállalókra vonatkozik. A fiatalok itthoni lehetőségeit részletezve felsorolta a családtámogatások, a babaváró programmal járó kedvezmények, fiatal házasok más országokban nem érvényes juttatásait.

A diskurzust Bohárné Bathó Rozália terelte vissza medrébe hangsúlyozva, hogy a Faiskola utcában egy rendkívül leromlott ház sorsáról kell dönteni, mely végleg leomlik, ha az önkormányzat nem veszi kézbe a kihasználatlan épület kérdését. Az anyagot végül 10 igen szavazattal hagyta jóvá a testület.

Az ülés jászberényi ingatlanok értékesítésével, vételárak megállapításával folytatódott. A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képezi a Déryné utca 6. szám alatt található ingatlan, mely megvásárlása iránt a Csányi Alapítvány nyújtott be kérelmet, amit elfogadásra javasolt a bizottság. Ugyanígy jártak el a Zagyvapart 16. szám alatt található ingatlan ügyében, melyre a szomszédos telek tulajdonosa, Miklós István formált igényt. Megszavazták annak a nyilvános pályázatnak a kiírását is, mellyel a Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlan egyes részei kerülnének bérbeadásra sportkomplexum kialakítása, fitnesskomplexum kialakítása céljából. Az ülés a jászberényi 9305 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítására című anyag elfogadásával zárult. Az előterjesztésben foglaltak szerint a Jászberény, Monostori út térségében található ingatlan részterületének megvásárlása iránt az Elektro-Montőring Kft. nyújtott be kérelmet. A vállalat jelentős bővítést tervez, amit az ingatlanok egyesítésével tudnának megvalósítani, azonban a két helyrajzi szám közé ékelődött egy szerviz út, ezért szeretnék ezt az ingatlan részterületet megvásárolni.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?