Évzáró ülés a Városházán

A 2018-as év utolsó testületi ülésére gyűlt össze Jászberény Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete december 12-én, szerda délután. A témagazdag ülésről most hozunk részletes tudósítást.

A város vezetősége határozatképes létszámmal, 14 jelenlévővel kezdte meg a közös munkát.

Elöljáróban Szabó Tamás polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit, majd módosítási jogával élt és sürgősségi indítványként előterjesztette a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa támogatására elnevezésű napirendi pontot. Ezután visszavonta az Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására, illetve az Előterjesztés a jászberényi 8794 hrsz-ú, természetben Jászberény, Gorjanc Ignác sétány. 10. szám alatt található ingatlan bérbeadására irányuló nyilvános pályázat kiírására című napirendi pontokat.

Gedei József képviselő az Előterjesztés a Jászság Közösségfejlesztési Stratégiájának elfogadására című előterjesztés visszavonására tett javaslatot. A testület nem szavazta meg a javaslatot, így továbbra is a napirendi pontok tárgyát képezte.

Végül a napirendi pontok megszavazása után elsőként tárgyalták a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványának támogatását érintő sürgősségi indítványt. Az alapítvány közel 660.000 forintos támogatást kért többek között postai, könyvelési, informatikai költségek, mikrobusz hatósági díjának javítási-, és üzemeltetési költségeinek biztosítására, továbbá promóciós kiadvány megjelentetésére, sportversenyek nevezési díjára és a sportfelszerelések költségeire. A testület egybehangzó igennel támogatta a kérést.

A két ülés között történt események sorában két alkalommal vett részt a polgármester a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház programjain, melynek kapcsán Gedei József az országszerte kórházakat érintő adósságokról érdeklődött helyi viszonylatban. Továbbiakban újságunkban megjelenő cikkek helyességére is kitért. Polgármester válaszában elmondta, hogy várhatóan az állam rendezni fogja a kórházi adósságok teljes összegét.

A másik kérdésre reagálva kifejtette, hogy nem tapasztalta és konkrét jelzés sem érkezett hozzá annak kapcsán, hogy más lett volna leírva az elmondottak helyett.

Az átruházott hatáskörben hozott döntéseket 10 igennel és 4 tartózkodással elfogadta a testület. Tájékoztatást nyújtott be Jászberény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018-as évben végzett munkájáról. Rácz Tamás, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy idén is igyekeztek minden pályázati lehetőséget kiaknázni. Budai Lóránt intézett kérdéseket az előadóhoz, miszerint az előterjesztésben több olyan pont szerepel, amely a 2017-es év összegzésében is megtalálható. Kérdéseit továbbfűzte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képzési és munkahelyteremtő szándékait firtatva. A válaszban elhangzott, hogy valóban beleírtak olyan pályázatokat, amelyek 2017-ben kezdődtek, azonban idén is tartanak. Az előző évekhez hasonlóan számos pályázatra nyújtották be a jelentkezést, melynek többsége elbírálás alatt áll. Rácz Tamás kifejtette, hogy a kormány a közmunka programmal biztosított lehetőséget az aluliskolázott emberek képzésére, valamint munkahelyek létrehozására, amire a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak kevesebb lehetősége van.

Baranyi László képviselő az ügyfélfogadási időn kívüli megkeresésekről érdeklődött. Ennek kapcsán az elnök kiemelte, hogy több olyan eset van – például elhalálozás vagy határidős ügyek –, amikor segítséget kell nyújtani a rászorulóknak ügyfélfogadási időn kívül.

A testület tárgyalta a Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet megalkotása óta eltelt időszak tapasztalatairól szóló tájékoztatót. Szóbeli kiegészítésként Alvári Csaba főépítész kiemelte, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvben szereplő építmények a jó példák felmutatására készültek, ám ezeket nem kötelező követni, ellentétben a településképi rendelettel, amely kötelezően betartandó előírásokat tartalmaz. Eddig nem volt kötelező, azonban a településképi rendelet előírja, hogy az engedély nélkül építhető lakóházak esetében kötelező szakmai konzultációt kell lefolytatni, még a bejelentés megtétele előtt. A konzultáció folyamán jegyzőkönyv születik, amiben a főépítész tájékoztatja a tervezőt és az építtetőt a Jászberény Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet és a TKR vonatkozó előírásairól. A közös konzultáció minden esetben hasznosnak bizonyult. 2018-ban összesen 56 konzultációt folytatott le a főépítész, ami jól mutatja a családi házak építésének növekvő ütemét.
Balogh Béla felvetéseire válaszolva Alvári Csaba elmondta, hogy a településképi rendelet középutat enged az építkezőknek és a rendelet megalkotóinak egyaránt, azonban még így is módosítás alatt áll az engedmények tekintetében. – Sok mindent szabályoztunk, de olyan kereteket szabtunk, amelyek nem betarthatatlanok – hangzott a válaszában.

A testület elfogadta a tájékoztatót, majd a Beszámoló Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról szóló előterjesztést tárgyalta.

– Nem lehetünk maradéktalanul elégedettek – ezzel a kijelentéssel szólalt fel Budai Lóránt képviselő, aki nehezményezte a Ferencesek tere, a Szentkúti tér és 48-asok tere felújításának sikertelen pályázatát. Érdeklődött a Magyar utcai bölcsőde átadásának időpontjáról, az öregerdei gyermektábor épületéről, valamint a szociális lakásépítési program elutasításáról. Továbbiakban a Nővérszálló és a Tüdőgondozó ingatlanáról kérdezett. Ugyancsak kérdések hangzottak el a várost megkerülő körgyűrű befejezéséről, valamint az ipari park és a termálhotel ügyéről.
A polgármester válaszában elmondta, hogy várhatóan tavasszal megkezdődik a 32-es út felújítása és ezt követően ősszel elkezdődhet az elkerülő út föld jellegű munkálatainak előkészítése.

Továbbiakban kiemelte, hogy az ipari park létrejött a magánszektor által, a termálhotel pedig nincs elvetve, hiszen a szálláshelyek mellé fontos a fürdőzési lehetőségek megteremtése is. A parkok felújítása továbbra is a célok között szerepel, ami pályázati lehetőségekre, vagy saját forrásra vár – mondta a polgármester. A Magyar utcai bölcsőde építését illetően az irányító hatósághoz fordultak az átadás dátumának módosításáért, ami folyamatban van. Reményeik szerint február végére befejeződik a kivitelezés. Az önkormányzat a Faiskola utcai lakások felújítását tervezte a szociális lakásépítési programban megvalósítani, azonban a bírálóbizottság nem találta súlyosan szegregált területnek a helyet, így elutasította a kérést. A gyermektábor szintén megfelelő célpályázat hiányában került le az aktív megoldások sorából, de a tervek szerint amint lehetőség nyílik rá, a 21. század igényeit kielégítő, turista kategóriájú szállást alakítanak ott ki. A Tüdőgondozó és a Nővérszálló tekintetében a két ingatlan eladását hirdette meg a vagyonkezelő, a volt Nővérszálló épületére érkezett ajánlat, de a pályázat végleges lezárása még kérdéses.
Közbevető kérdésre válaszolva a polgármester kifejtette, hogy a Magyar utcai bölcsőde építését az országos szinten tapasztalható, rendszerszintű problémák, például anyagberendelés nehezítik meg. Juhász Dániel a Magyar utcai bölcsőde kivitelezőjével kötött szerződés módosításáról érdeklődött, amire írásban fog választ kapni.

Ezután a Jászberény Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szavaztak a képviselők, majd az Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosítását tárgyalták. Az előterjesztéshez módosítói javaslatot nyújtott be Szatmári Antalné alpolgármester asszony. A javaslat lényege, hogy ha a bérbeadó azt állapítja meg, hogy a bérlő szociális rászorultsága megszűnt, de lakás hiányában a bérlőnek nincs hová költöznie, úgy a HEB döntés alapján 50 százalékkal magasabb bérleti díj állapítandó meg egy éves időtartamra, ami alkalmanként egyéves időtartamra meghosszabbítható, amennyiben a bérlőnek nincs lakbér és közüzemi díj tekintetében tartozása.

Tárgyalták az előterjesztés a kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatokról szóló 26/2011. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Balogh Béla a dokumentumban szereplő 100 milliós pályázatról kérdezett. Hegyi István irodavezető elmondta, hogy ez a Top 5.3.1-es identitásos pályázat. Az összegből kerül megvalósításra a Jászsági Közösségfejlesztési Stratégia, rendezvények lebonyolítása, eszközbeszerzések keretében pedig jászsági helyismereti adatbázist készítenek el, és töltenek fel online felületre. Ezeket az önkormányzat konzorciumban, jászsági települések összefogásával valósítja meg 2021-ig.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban tett szóbeli kiegészítést Szabó Tamás polgármester. Elmondta, hogy a város vezetőségének kiemelt célja, hogy 25 éven belül 30.000-re emelkedjen a város népessége. A terv már három éve zajlik, és fókuszában a munkahelyteremtés, a város vonzóbbá tétele áll – kulturális és sport lehetőségek növelése által. A 2019-es év néhány kérdésben elüt a hasonló költségvetési elképzelésektől, de zömében az előző évekhez hasonlóan ugyanazokat az elemeket tartalmazza. A polgármester elmondta, hogy működési többlettel rendelkezik a város, ami félmilliárd forint, amit fejlesztésekre fordítanak. Továbbá tervben van több mint egymilliárd forintos hitel felhasználása újabb fejlesztések beindítása céljából. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a hitelfelvétel a fejlődés célját szolgálja. Ehhez ugyan elengedhetetlen, hogy kellő körüljárással és felméréssel nyúljanak a hitelhez, azonban a hitel visszafizetése biztosított.

Gedei József módosítási javaslatot nyújtott be arra, hogy a 4 milliárd forintos hitelfelvétel félmilliárdra csökkenjen, valamint hangsúlyozta: biztosítani kellene a vállalkozás lehetőségét. Véleménye szerint nemcsak a sportszervezeteket kellene ösztönözni, hogy saját bevételeiket is beforgassák a gazdálkodásba, hanem a helyi sajtónál is ezt kellene gyakorolni. (Lásd keretes írásunkat – a szerk.)
Balogh Béla egyetértését fejezte ki a demográfiai javulás fontosságát illetően, ám úgy ítélte meg, hogy nem reális a 30 ezres cél. A végső szavazásban 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodással fogadták el az előterjesztést.

Ezt követően a Jászság Közösségfejlesztési Stratégiájának elfogadását tárgyalták, ami a társadalmi-gazdasági fejlődéseket, valamint a jász identitást előmozdító tevékenységeket szolgálja. Az előterjesztést elfogadta a testület.

Megszavazták a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi folyószámla hitelszerződésének megkötéséről szóló dokumentumot, valamint a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervét, majd Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkatervét.

Ezt követően egybehangzó igennel szavazott a testület a Jászberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról, a gyermekek átmeneti otthoni ellátásáról, valamint a Jászberény, Fürdő utca 2. szám alatti társasház mögött fekvő ingatlan haszonkölcsönbe adásáról szóló 19/2014. (I. 15.) határozat módosításáról. Továbbiakban döntöttek a jászberényi 2599/1 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan, 733 m2 nagyságú részének haszonkölcsönbe adásáról, a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló 140/2018. (V. 16.) határozat módosításáról. Szintén megszavazták a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására szóló előterjesztést, melyben elfogadták a polgármester módosítói javaslatát, hogy a támogatottak köre egészüljön ki a Folklór Kulturális Közalapítvány részére másfél millió forintos összeggel.

Végül vita nélkül döntöttek a jászberényi 4682 hrsz-ú, természetben Jászberény, Faiskola u. 3. szám alatt található ingatlan ingyenes használatba adásáról, a Jászberény, 07/12, 07/13, hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról, a jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítéséről is. A testület elfogadta a jászberényi 3905 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű ingatlan részterületeinek bérbeadását, a jászberényi 3932/5 hrsz-ú ingatlan részterületének kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapítását.

A napirenden kívüli felszólalást Gedei József indította, melyben panaszt tett a polgármester testületi ülés vezetési gyakorlatára, majd a Jászkürt Újság tárgyilagosságát kérdőjelezte meg: szerinte az ellenzék és a polgármester vitája nem hitelesen kerül megjelenésre. Gottdiener Lajos jegyző az SzMSz-ben leírtak tükrében elmondta, hogy polgármester szabályosan járt el a testületi ülés alatt, majd a polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy az újsággal kapcsolatos felvetései nem az ő hatáskörébe tartoznak.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?