Mérlegen egy év munkája

November 29-én, a hónap utolsó csütörtöki napján tartotta éves közmeghallgatását Jászapáti Város Önkormányzata, ahol a polgármesterrel az élen valamennyi képviselő beszámolt az elmúlt hónapokban végzett tevékenységéről. Természetesen a lakosság is lehetőséget kapott kérdésfeltevésre, hozzászólásra, véleménye kifejtésére.

Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait, a közmeghallgatáson részt vevő valamennyi jászapáti polgárt, majd szavazásra szólította az illetékeseket a program napirendi pontjainak elfogadásához. A meghívó szerint polgármesteri beszámolóval nyitott a közmeghallgatás, aminek Farkas Ferenc a következőkben eleget tett.

Tájékoztatott, hogy a 2018-as év pályázatok folyamatos előkészítésével és beadásával telt a napi operatív feladatellátások mellett. Az önkormányzat a település fejlesztése érdekében pályázott egyénileg, konzorciumi partnerrel, és járási szinten is. Jelenleg 19 nyertes pályázat van, amelyek különböző előrehaladási állapotban járnak. A megvalósítás első szakasza befejeződött a termálvíz-hasznosítási projektben, illetve nyertes útépítési lehetőség is van külterületi útépítésekre.

Sikeres a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz benyújtott pályázat is. Emellett TOP keretén belül, és Emberi Erőforrások Operatív Programban nyújtottak be pályázatokat. Az új sportöltöző megvalósítását a Belügyminisztérium 20 millió forinttal támogatta. Az infokommunikációs modellprogram keretében ötven Jászapáti időskorú lakost segítenek állapotjelző karkötővel, és munkahelyteremtésre is újabb lehetőséget adott a projekt. Szintén az egészségügyet érinti az, hogy az év során a település csatlakozott a Szolnoki Kistérségi Társulás Fogorvosi ügyeletéhez.

Számos önkormányzati feladatot a Városüzemeltető Nonprofit Kft-re bízott a testület. Ezek például a vásárüzemeltetés, a piac, a helyi termékbolt üzemeltetés, a strand és kemping működtetése. Apáti gazdasági társasága önerőből, valamint alvállalkozók bevonásával végezte el a feladatokat. A helyi közutak, járdák javítására, karbantartására 25 millió forintot fordítottak a 2018-as évben.

Közútburkolat javítás, kátyúzás; összesen 1500 négyzetméter felületen történt, ami főként a gyűjtőutakat érintette. Padkaszél-rendezést közel 6000 négyzetméteren végeztek. A forgalomszabályozási terv alapján a forgalmi rendet szabályozó táblák pótlása és kihelyezése folyamatos. A zöldfelület- és parkgondozás költsége 3,6 millió forintot jelentett az évben. A sáverdőben, a temető és a strand területén több veszélyes fát kivágtak a Városüzemeltető Kft szakemberei. Önkormányzati intézmények, egyéb hivatalok karbantartására, javítására 21 millió forintot fordítottak. Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartására 410 ezer forint jutott. 15 millió forintos önkormányzati támogatással megépült a hárompályás teniszpark. Ugyancsak önkormányzati támogatással cserélték le a strand úszómedencéjének téli sátortetőjét. Szintén a Városüzemeltető feladatköre a temető gondozása. A temetőben egy új parcellát alakítottak ki, ahol majd magasabb talajvíz esetén is lehetőség lesz koporsós temetésre.

Az önkormányzat egy új adatkezelési rendszer kiépítésére 2 millió forintos pályázati pénzt nyert, amely eredményeként már használják a közigazgatási intézmények a rendszert. Rendkívüli kiegészítő önkormányzati támogatást ítéltek meg a városnak 2,5 millió forint értékben. Parkolók és gyalogátkelőhelyek kialakítására engedélyeket szereztek be, és engedélyes terveket készítettek. A fejlesztési koncepció alapján ingatlanokat vásárolt az önkormányzat.

Összességében elmondható, hogy a kötelező és az önkéntesen vállalt feladatokhoz a forrást biztosítani tudták, néhány ésszerű halasztás mellett azokat időarányosan teljesítették. Nagy figyelmet fordítanak a lakosság támogatására; a bölcsődés korúaktól a nyugdíjasokig: étkezés szervezése, iskolai ösztöndíjak, fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, egyéb pályázati ösztöndíjrendszerek kidolgozása, Apáti Kártya, hulladékszállítási kedvezmények, egészségmegőrző programok, szociális tűzifa biztosítása szolgálja a lakosok támogatását, kényelmét.

Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a rendőrséggel való együttműködésre, és a stratégiai partnerségi viszony ápolására a polgárőrséggel. A kiváló munkát végző rendőröket parancsnoki javaslat alapján jutalmazzák, a polgárőrséget költségvetésből támogatják.

A városban működő egyesületek, alapítványok, civil szervezetek ugyancsak rendszeres támogatásban részesülnek. Az egészségmegőrzés érdekében jelentős áldozatot hoz a városvezetés. Jászapáti sportját 14 millió forinttal támogatták.

A Jászság településeivel szoros kapcsolatot ápolnak. Közösen lépnek fel a kábítószer-terjesztés és fogyasztás ellen, valamint az oktatás és a munkába állás területén szintén együtt munkálkodnak, pályáznak erőforrásokra.

A testvérvárosi kapcsolatok bővültek, idén Kunszentmárton csatlakozott testvértelepülésként Jászapáti meglévő kapcsolati közösségébe. Az apátiak 300 éves Kunszentmártonba való letelepedésének apropóján 2018/19-ben jubileumi év emlékeztet az eseményre. Évente pályáznak sikeresen a Bethlen Gábor alapkezelőhöz a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítésének támogatásáért. Rendezvények kapcsán valamennyi testvértelepülésen képviseltette magát a város.

A továbbiakban beszámolt az év során végzett további polgármesteri feladatairól, illetve az egyéb hivatalokban betöltött tisztségei kapcsán – Regio-Kom alelnöke, Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás elnökhelyettese, Jászsági Kistérség Helyi Közösség Egyesület elnöke, Jászsági Önkormányzatok Szövetsége elnöke – végzett munkájáról. Farkas Ferenc hozzátette: valamennyi testületben, szövetségben, egyesületben mindig Jászapátiért dolgozik.

A továbbiakban ABC sorrendben szólította mikrofonhoz képviselőtársait, hogy ők is elmondják a 2018-ban végzett munkájuk összefoglalóját. Elsőként Berente Éva tájékoztatta tevékenységéről a lakosságot. Elmondta, hogy bizottsági munkájából fakadóan elsősorban a sport megszerettetését tűzte ki célul, erősíteni a mozgás és az egészséges életmód fontosságának tudatosítását. Beszámolójában felsorolta az év során általa, jelenlétével képviselt programokat, rendezvényeket. A következőben kiemelt néhány megoldott vagy megoldandó feladatot, mint a vásártér és a temető környékének rendezése, az ivóvízhiány, vízelvezetés hiányosságai, a szelektív gyűjtőszigetek rendezése, emléktábla-kihelyezés lehetősége.

Birkás Ferenc képviselő vette át a szót, aki bizottsági feladatairól és képviselői munkájának eredményeiről beszélt. Örömét fejezte, ki, hogy elfogadták javaslatát a parkoló építésre, viszont továbbra is hiányolja a körforgalomnál a szalagkorlátot. Felhívta a figyelmet a megsüllyedt aknatetőkre, a kerékpárutak állapotára is. A vásár gyalogútjait szeretné leaszfaltoztatni. Elmondta, hogy a helyi futballcsapatot mind lélekben, mind anyagiakban támogatja.

Borbás Zoltán önkormányzati bizottsági elnöksége és képviselősége mellett tagja a megyei közgyűlésnek, ahol a TOP program koordinációjában részt vesz, így neki is köszönhető hogy a megyei kertből csaknem 3 milliárd forintot sikerült Apátira hozni. 2019-től ennek az összegnek a hatékony, sikerorientált felhasználása és elszámolása zajlik. Tájékoztatott, hogy a Pénzügyi Bizottság 34 alkalommal ülésezett, és 245 határozatot hozott. Kiemelt figyelmet fordítottak a civil szervezetek támogatására, 52 pályázaton közel 3 millió forintot osztottak szét. A fiatalok lakáshoz juttatása programban 19 kérelmet bíráltak el pozitívan, amely során 2 millió 700 ezer forint támogatást adtak. A Leader egyesület tagjaként 3 sikeres pályázatról tudott beszámolni, amelyek 7-7 millió forintot kapnak turisztikai és kulturális célokra. További bizottságokban és szervezetekben történő tevékenységei is sikeresek voltak az év során.

Borics László bizottsági tagként, elnökként és önkormányzati képviselőként számolt be tevékenységéről. A Szociális Bizottság 18 alkalommal ülésezett, 974 határozatot hozott az év során. Ezek többsége települési támogatásról, hulladékszállítási támogatásról szólt. Elmondta, törekszik személyes kapcsolatot létesíteni a városlakókkal, és igyekszik problémájukat továbbadni, megoldani, ügyeikben eljárni.

Pádár Lászlóné független képviselő szintén két bizottság tagja. Elmondta, hogy munkája jelentős részét a lakossági panaszok, felvetések megoldása teszi ki. Fájlalta, hogy az oktatás állami kézbevétele óta képviselőként nincs lehetőség közvetlenül segíteni. Bővebben tájékoztatott a volt járásbíróság helyére épülő oktatási intézményről, amely remény szerint korszerű és kihasznált lesz.

Pallagi Imréné az Oktatási Bizottság elnökeként szintén az oktatást tekinti szívügyének. Az önkormányzat nevében igyekszik a támogatási lehetőségeket kiaknázni az oktatási intézmények javára. Elnökként és pénzügyi bizottsági tagként a civil szervezetek támogatása, munkatervek, koncepciók megtárgyalása, pályázatok elbírálása, javaslatok megosztása a fő tevékenysége.

Ifj. Pócs János kifejtette, hogy a képviselői feladatokon és a bizottsági elnöki munkán túl fontosnak tartja a lakossággal való kapcsolattartást. Ebből kifolyólag igyekezett minél több alkalmat megragadni, hogy részt vegyen kulturális és sport rendezvényeken, amelyekről beszámolójában tájékoztatott. Tevékenységével hozzájárult az I. Városi Sportbál sikeréhez. A fiatalok számára szórakozási lehetőségekről gondoskodott az év során. A Jászsági Fiatalok Önkéntes csapatában jótékonysági akciókban vett részt a környékbeli beteg gyermekek javára.

Dr. Völgyi István alpolgármester zárta a beszámolók sorát. Elmondta, hogy kötelező szerteágazó feladatain túl, alpolgármesterként a városvezető távollétében helyettesíti a polgármestert, ami 2018-ban 42 napot tett ki. A városvezetők elfoglaltságát jelzi, hogy az év során csupán két szabad, esemény nélküli hétvége volt.

Szabó Szabolcs a Jászberényi Katasztrófavédők kirendeltségvezető alezredese és kollégája, Barta Botond tűzoltó az ebben az időszakban aktuális tüzelési módokról, és a kéménytüzekről tájékoztatták a lakosságot. Felhívták a figyelmet a veszélyes anyagok égetésének környezetszennyező és egészségkárosító hatására. Mindemellett a műanyagok és egyéb nem megfelelő anyagokkal való tüzelés a kéménytüzek okozói is. A kémények és egyéb tüzelőberendezések szakemberek általi ellenőrzése elengedhetetlen, életmentő fontosságú. Mindemellett kéményseprő tevékenységet az arra kijelölt cég szakemberei végezhetnek. A tevékenységet a 1818-as telefonszámon lehet megrendelni, és megbeszélt időpontra kérni.

A továbbiakban a lakosság kapott lehetőséget kérdések feltevésére, vélemények közlésére. Az első kérdés a katasztrófavédőkhöz érkezett. A lakos elmondta, hogy az elmúlt napokban vállalkozókat kerestek meg kéményseprők, akik summás kiszállási és szolgáltatási díj ellenében előzetes kérés nélkül elvégezték a munkálatokat. A tűzoltók felhívták a figyelmet, amennyiben nem érkezett felkérés kéménykotrásra, úgy vissza lehet utasítani a szolgáltatást.

A következő kérdés a veszélyes hulladékok elszállításának mikéntjére vonatkozott. A polgármester tájékoztatott, hogy évente egy alkalommal van lomtalanítás, amikor a háztól elviszik az ilyen jellegű hulladékot is. A Regio-Kom telephelyére évente 10 kilogramm veszélyes hulladék vihető ki térítésmentesen. A polgármester biztatott e téren is a szomszédok összefogására, egymás segítésére.

Egy másik lakos köztéri térképet, illetve egységes, esztétikus utcanév-táblákat, házszámjelző táblákat hiányol a városból. A főépítész támogatta a javaslatot, de felhívta a figyelmet a magas költségekre. Farkas Ferenc emlékeztetett, hogy a vasútállomásnál van egy térkép kihelyezve, de azzal egyetértett, hogy azt aktualizálni szükséges, és több is kellene belőle. A lakos a csapadékvíz okozta problémákra is panaszkodott, illetve aggályát fejezte ki a létesítendő új iskola zaj- és hulladékszennyezésével kapcsolatban. A polgármester az iskola környékének rendezését ígérte, ám toleranciára és kompromisszumkészségre szólított fel.

Kérdés érkezett arra vonatkozólag, hogy az ingatlantulajdonosnak meddig terjed felelőssége az ingatlana környékének rendbetartására? Farkas Ferenc idézte a rendeletben foglaltakat, miszerint a magántulajdon és a közterület közötti területen legfeljebb 10 méterig köteles a tulajdonos gyom- és síkosság mentesíteni, tisztántartani az utcaszakaszt. Felhívta a figyelmet, hogy tovább csökken a közmunkások száma, így fokozottan figyeljen mindenki a környezete rendben tartására!

A rossz közlekedési morál, a szomszédokat zavaró zajongás, az illegális hulladéklerakás szintén téma volt. A polgármester javaslata szerint ilyen esetekben a rendőrséget kell értesíteni. A hulladék ügyben és az elhanyagolt magánterületek esetén az önkormányzatnak lehetősége van figyelmeztetés, majd bírság kiküldésére, legvégül pedig NAV-behajtás kérésére is.

Kérdeztek az ipari park fejlesztéséről, a 31-es út melletti romos épületek sorsáról. A polgármester tájékoztatott, hogy az ipari park infrastruktúrafejlesztésre pályázatot nyert. Most a nyílt közbeszerzés van folyamatban. Már jelentkeztek érdeklődők a területre. A romos épületek kapcsán elmondta, hogy hármat lebontottak, és tervek vannak a továbbiak takarására.

Forgalmi rend-változást kért egy lakos a Felbéri út vonatkozásában. Az Árvai út egyirányúsítását szintén felvetették. Kerékpártárolók áthelyezését is javasolta egy lakos. Farkas Ferenc elmondta, hogy mielőtt forgalmi rendet módosítanak, közhírelik, de a lakosság részéről nem érkezett reagálás. Hozzátette: rengeteg táblát kitettek, padkáztak, kátyúztak, közterületet rendeztek, de csak addig tudják végezni a munkálatokat, amíg telik rá a költségvetésből. A kerékpártárolók áthelyezésével egyetértett a polgármester, az Árvai úti kérés megvalósíthatóságát közlekedésbiztonsági szakemberekkel megvizsgálják.

Utolsóként egy igazán felháborító és veszélyes jelenségre hívta fel a figyelmet egy lakó. Elmondása szerint a város egyes részein kutyákat terelnek az autók elé abban a reményben, hogy a gépkocsi elüti az állatot, amelyért majd kártérítést követelhetnek. Farkas Ferenc azt javasolta, hogy ilyen esetben értesítsék a rendőrséget, valamint gázolás esetén kérjék el a kutya oltási könyvét, amelynek hiánya valószínűsíti, hogy attól fogva már senki nem lesz gazdája a jószágnak. Hozzátette: a kóbor kutyák bejelentését Pongó Ágnesnél tehetik meg a hivatal műszaki osztályán.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?