Eseménydús testületi ülés

Október 10-én, délután tartotta rendes nyílt ülését Jászberény város önkormányzatának teljes létszámban megjelent képviselő-testülete. Terjedelmi okok miatt ebben a számunkban tudjuk közreadni tudósításunkat.

A testület tagjait, a bizottságok vezetőit, az önkormányzat munkatársait és minden érdeklődőt Szabó Tamás polgármester köszöntötte. A napirendi pontok elfogadását egy sürgősségi indítvány tárgyalása követte, melynek címe Előterjesztés szerződés megszűnéséből adódó kötelezettség fedezetének biztosítására.

A Jászberény Városi Önkormányzat 2013. április 16-án vállalkozási szerződést kötött az Eurest Étteremüzemeltető Kft-vel közétkeztetési szolgáltatások nyújtására és az ellátáshoz szükséges javítási, felújítási munkák elvégzésére. A szerződés 5 + 5 év határozott időtartamra került megkötésre. Az önkormányzat – miután ez a lehetőség a szerződésben biztosított volt – az 5 év letelte előtt jelezte felmondási szándékát, emiatt a szerződés az 5. év végén megszűnt. A szerződésben foglaltak szerint, annak megszűnése esetén az önkormányzat a beruházott eszközöket amortizációval csökkentett értéken köteles megvásárolni. Az eszközök átvétele megtörtént, a fizetési feltételek alapján az elszámolási összegből 12 millió forintot még ebben az évben, a fennmaradó 23.909.440 Ft-ot jövőre kell az önkormányzatnak megfizetni a vállalkozó részére.

A döntés mögött meghúzódó okokról szólva a polgármester kifejtette, hogy egyfelől az Eurest cégről olyan információik voltak, hogy helyi főzőkonyhával nem rendelkezik, továbbá a beadott anyagokból az is kitűnt, hogy a cég kivonulást tanúsít, és másféle tevékenységi körökben keresi, erősíti a pozícióját. Másfelől felmerült, hogy helyi konyhával, ide adózó telephellyel és városérdekkörben, a városi lakosság körében alkalmazott dolgozókkal szeretnének számolni. Ezek az indokok vezettek oda, hogy ezt a felmondási szándékot közölték a céggel. A polgármester hozzátette, hogy ezzel egy időben elindították azt a közbeszerzést, ami augusztus végéig lement és kihirdetésre került, viszont az eredményt megtámadta az egyik szereplő, aki valószínűleg nem volt nyertese a folyamatnak, ennek következtében a közbeszerzési döntő bizottság ezt megszüntette. Az új közbeszerzés kiírása folyamatban van. A beruházás – melynek a nettó értéke több mint 60 millió forint plusz áfa – 50 %-át megfizette a város az utóbbi években adagárakban. A fennmaradó rész, amit a szerződés befejeztével kellett számba venni, adta ki ezt a bruttó 36 millió forintnyi maradványértékű tételt. Ebben benne van számtalan helyi intézményben az ebédlőkialakítás, a bútorozás, a tálalókonyhák felújítása, eszközök beszerzése, melyek a város vagyoni helyzetét javították.

A felmondás indoka

Juhász Dániel, az Ügy-és Közrendi Bizottság elnöke fejtette ki véleményét a témában és tett fel kérdéseket. Elmondása szerint a közbeszerzési hatóság adatbázisába felkerült a szóban forgó eljárás összegzése, amelyből kiderül, hogy az Eurest, mint ajánlattevő részt vett az eljárásban, ami egyértelműen jelzi, hogy nem kíván kivonulni a szférából, ez csupán feltételezés. Az előző közbeszerzés alapján öt év után megszűnik ez a szerződés kivéve, ha az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal nem értesíti bizonyos időben a nyertes ajánlattevőt, hogy folytatni kívánja a megállapodást. A képviselő a döntést – tehát a felmondást – meghozó személy felől érdeklődött, valamint vázolta egy következő beszerzés lehetséges kimenetelét. Kérdésében arra is kitért, hogy az olcsóbb szolgáltatási díj elérése volt-e a cél, majd kibővítette, hogy az ominózus közbeszerzés súlyos büntetését a város fogja-e megfizetni vagy a közbeszerzési tanácsadó felelősségbiztosításából kívánják azt érvényesíteni. Végezetül kitért az átmeneti időszak – amíg az önkormányzat közbeszerzés nélkül látja el a közétkeztetést – megoldására és javaslatot tett, hogy nem lett volna esetleg szerencsésebb az Eurestet megbízni a további szolgáltatással.

A polgármester válaszában elmondta, hogy ezt a döntést ő továbbította az Eurestnek, vagyis azt, hogy nem kívánják érvényesíteni a plusz öt éves időszakot. Kifejtette, hogy valóban reménykednek, hogy alacsonyabb bevállalási árak fognak megjelenni majd az új pályázatban. A közbeszerzési tanácsadó a felelősségét – addig a szintig ameddig őt ez érinti –, elismerte: ez kiterjed a biztosításra, egyéb közreműködési lehetőségre is. A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a közbeszerzési döntő bizottság nem a közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatban emelt kifogást, hanem ezen belül kifejezetten a dietetikai szakmai véleményezéssel volt problémája, konkrétan a mintaétlap, és a mintaétlapból bevett információk alapján a dietetikus idevonatkozó szakmai véleményét kifogásolta. Ezeknek megvan az egészségügyi szakmai alapja, de hogy egy nem megfelelő szakmai vélemény után a városnak kelljen fizetni, ezt mindenképp kifogásolhatónak tartjuk, tartottuk – részletezte, majd kiemelte, a közbeszerzési döntő bizottsági határozat ellen bírósági úton felléptek elsődlegesen a megalapozatlanságára apellálva. A kirótt bírság megtérítését az önkormányzat a közbeszerző feladatának, kötelezettségének tartja, melyet az el is vállalt.

Balogh Béla képviselő az előterjesztés hiányosságát, sürgősségét kifogásolta, továbbá kérte a polgármestert, hogy részletezze, miért is várható árcsökkentés a második közbeszerzés kihirdetésével.

Az új közbeszerzés tartalma

Szabó Tamás elmondta, hogy kezdeményezést folytattak a fizetés ütemezésére, ugyanis az egész összeget a jövő évi költségvetésre próbálták terhelni. A cég ezzel részben egyetértett, ugyanakkor kérte az összeg egyharmadát október eleji határidővel. Erre azonban nem lehetett sort keríteni, mert testületi döntésre volt szükség a költségvetéssel kapcsolatos rendelkezéshez, így célszerűbb volt sürgősségi indítványként a testület elé hozni, hogy megvalósulhasson a kifizetés. A polgármester hozzátette, hogy a háttéranyagok, beleértve az induló szerződést, a felmondást, a tételes elemek – melyekre az Eurest vállalkozott, és amit véghez is vittek – felsorolása a birtokukban van. Ez utóbbi elemeket természetesen a pénzügyi leltár apparátusa megvizsgálta, és összességében mindent rendben találtak, beleértve a beavatkozásokat, az eszközbeszerzéseket is. Indokok kapcsán kiemelte, hogy a második közbeszerzési körtől azért vár árcsökkenést, mert az újrapályázók már nyílt lapokat ismernek, az előző beszerzési adatok ugyanis megvannak, így tudják magukat pozicionálni, ami döntően árlehajtó elem.

Juhász Dániel az iránt érdeklődött, hogy a most kiírásra kerülő közbeszerzés tartalmazza-e az oktatási intézmények étkezdéi számára szükséges fejlesztéseket, műszaki felméréseket, konkrét beruházási terveket. Kifejtette, hogy szerencsésebb lenne beépíteni ezeket a forrásokat, a ráfordítható összegeket is az anyagba. Szabó Tamás szerint erre van lehetőség, mivel paraméterszerű műszaki specifikáció is a rendelkezésükre áll. A Székely iskola esetében például bekerülhet a közbeszerzésbe, a többi intézménytől ilyennemű jelzés nem érkezett.

A város demográfiai alakulása

A bírósági ügyről kért bővebb információ kapcsán elhangzott, hogy Jászberény Város Önkormányzata pereli a közbeszerzési döntő bizottságot az önkormányzatot sújtó véleményéért, valamint az ezzel járó bírságért. Az előterjesztést 11 igen 4 tartózkodás mellett elfogadták, majd áttértek a napirend megszokott pontjaira, első körben a tájékoztatókra, azon belül is a két ülés között történt eseményekre.

Gedei József a polgármester sajtómegjelenésének gyakoriságát kritizálta a Jászkürt Újság egyik szeptemberi számát felhozva példának, melyben Szabó Tamás három fényképen is szerepelt. Szabó Tamás elmondta, hogy a sajtómegjelenéseit egy kialakított rend működteti, minden további megjelenés a sajtótájékoztatóktól, a városvezetői programoktól függ. Kiemelte, hogy a probléma felvetése előtt érdemes volna az újság éves lapszámait áttekinteni, nem egyetlen számot kiragadni. A Jász- Expo hetén több nagyobb, hírértékű rendezvény is egybe esett, melyeken kötelező jelleggel vett részt. Hozzátette, hogy aki erre a pályára téved, annak ezzel meg kell barátkoznia.

Átruházott hatáskörben hozott döntésekkel folytatta a napirendi pontokat a testület, melyet a Jászberény város demográfiai helyzetének alakulásáról című anyag követett. Nagy András HEB elnök szóban kiegészítette a leírtakat, és a következő beszámolóra vonatkozóan felmerült igényeket tolmácsolta dr. Pap Magdolna irodavezetőnek, miszerint érdemes volna kitérni a Jászberényben dolgozó külföldi munkavállalók számának alakulására, jelenlétük társadalmi hatására a városban. Tamás Zoltán is hozzátette a Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerülő gondolatokat, elsősorban az időseket és a fiatalokat érintő beruházásokról, a szociális otthon férőhelybővítéséről, a fiatalok számára bérlakások építéséről.

Gedei József a külföldi munkaerő szükségességéről érdeklődött, illetve azt taglalta a környezetében végzett felmérésre alapozva, hogy a helyi munkabérek negyedei-ötödei az uniós átlagnak, ami nagy hatással lehet az elvándorlásra is. A polgármester válaszában elmondta, hogy kételkedik a merítés reprezentativitásában, de egyetlen negatív vélemény is fontos, és el kell rajta gondolkodni. Úgy véli ezer és egy elemében igyekszünk felzárkózni az unióhoz, mely törekvés a jövőben is napirenden van.

Fejlesztések és támogatások

A rövid szünetet követően beszámolókkal folytatta az ülést a testület. Nevezetesen a közterület-felügyelet és a Mezei őrszolgálat 2017. szeptember és 2018. augusztus közötti időszakának tevékenységéről című anyaggal.

Az előterjesztések sorában elsőként a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendeletet módosították. A fogyatékkal élők közül a nappali ellátás keretében többen igénybe kívánják venni az étkezést is, ezért az intézményi térítési díjat ezt figyelembe véve kell meghatározni. A napközbeni tartózkodás továbbra is térítésmentes marad, a nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés javasolt térítési díja személyenként naponta 600 forint, ami megegyezik az étkeztetés jelenlegi intézményi térítési díjával. A módosítást 15 egybehangzó igennel fogadta el a testület.

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Alapító Okiratának megszavazásával a testület elfogadta a szolgálat, mint költségvetési szerv megalapítását. A megcélzott alaptevékenység a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, orvosi, terápiás kezelések és szűrővizsgálatok biztosítása, egyéb egészségügyi programok szervezése.

A képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy a jászberényi V. számú vegyes fogorvosi körzetben 2019.január hó 1. napjától kezdődően dr. Gáll Katalin – a Markadent Fogorvosi Betéti Társaság vezető tisztségviselője lássa el a fogorvosi feladatokat.

A továbbiakban a testület hozzájárult a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képező, Jászberény, Hatvani út 2. szám alatti középiskola, valamint a Jászberény, Kossuth Lajos u. 59. szám alatti általános iskola Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakközépiskolája és Szakiskolája részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásához.

A Liliom utca 4. szám alatti ingatlannak a bérlakásállományból történő kivonásáról is döntöttek a képviselők. A döntés hátteréről Horgosi Zsolt, a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az ingatlan a társaság több mint 20 fős, a belvárosban dolgozó brigádjának elhelyezését szolgálja majd. Az épület rendbehozatalára legalább 5-8 millió forintot kell fordítani, amit a cég gazdálkodásából fedeznek.
A Maci Alapítvány támogatását megcélzó előterjesztést is megszavazta a testület. A Városfejlesztési Bizottság javaslatára az alapítvány bruttó 2.525.580 forint támogatásban részesüljön festési és mázolási munkálatok elvégzése céljából. A kérést 15 egybehangzó igennel elfogadták.

Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítására a 9349/2 és a 9354/4 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában című anyag tárgyalása következett. Szatmári Zoltán egy korábbi levelében azt kérte, hogy a fenti ingatlanokat érintő tervezett gyűjtőút tekintetében a város változtassa meg a szabályozási tervet olyan módon, hogy a tervezett gyűjtőút ne a Szatmári Kft. telephelyét érintve haladjon. Közben a térség jelentős fejlődésen ment át. Jelenleg a terület feltárása a Jásztelki út felé az Árendás utcán és az Alkotás utcán keresztül két irányból biztosított. Alvári Csaba szerint az említett két meglévő út a jövőben is elegendő lesz a megnövekedő forgalom levezetésére, de ezt a településrendezési terv készítésének folyamán közlekedéstervezőnek kell igazolnia és megterveznie. A tervezési folyamatot 14 igen egy tartózkodás mellett engedélyezte a képviselő-testület.

A Szatmári lakópark problémái

Juhász Dániel a Szatmári lakópark megközelíthetőségéről kifejtette, hogy mindenképp foglalkozni kell ezzel a témával, mert a lakók és saját meglátása szerint is a megközelíthetőség nem optimális. Alvári Csaba hozzátette, hogy hozzá inkább a gazdasági övezetből érkeztek felvetések. Többen jelezték, hogy a lakó- és gazdasági területet elválasztó zöldövezetet is beépítenék, de ennek az önkormányzat nem adott helyet. A főépítész az eredendő problémát abban látja, hogy annak idején, amikor döntöttek az üres terület hasznosításáról, a közlekedést nem tervezték meg hozzá megfelelően. Az akkori kalkuláció szerint az elkerülő útra – mely azóta megépült –, akarták kikötni a telepet, de ez nem lehetséges, így a szóban forgó terület tulajdonképpen bezárult. Sipos Zoltán, a körzet felelőse szerint az úttal nincs probléma, bejelentést nem kapott a lakóktól. Úgy véli, az Árendás utca végén épülő új lakóházakhoz beérkező építőanyagok okozhattak kellemetlenséget. Szabó Tamás a beszélgetés végén javaslatot tett, hogy érdemesebb volna a városközpont irányából tervezett megközelítéssel foglalkozni, a meglévő nyomvonal minőségét feljavítani, amit a 2019-2020-as hitelkeret általi finanszírozásból kalkulálnak.

A napirendek sorát az Előterjesztés Jászberény, 0330/80, 0330/81, 0330/82 és 0330/169 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására című anyag elfogadása zárta, mely eljárásra lakópark építése, lakóingatlanok fejlesztése céljából van szükség.

Szabó Tamás az információs fél óra időszakának megnyitását követően jelezte, hogy kiküldésre került a Jászság jövőbeni közösségfejlesztési stratégiája képviselők részére. Kérte, hogy ismerjék meg, foglalkozzanak az anyaggal, és észrevételeiket küldjék meg időben a Városfejlesztési Iroda részére, mert az anyag alapja számos megpályázható forrásnak.

Lakossági kérdéskörök

Nagy András HEB elnök lakossági kéréseket tolmácsolt. A Bercsényi úton a Palotásy János Zeneiskolánál forgalmi zavart okoznak a felújításokat ezen az útszakaszon kikerülni igyekvő autósok. A gyalogátkelőhelynél nehézkes az átjárás, különösen hétköznap reggelente, így kérte a rendőrkapitány közreműködését. Szintén hatalmas a forgalom a Nagyboldogasszony és a Székely Mihály iskola környékén, ám itt a szembe lévő utcákban is parkoló autósokra érkezett panasz, akik elfoglalják az Alsócsincsapart és az Üstökös utca lakóinak kapubejáróit is. Szabó Tamás szankciók bevezetésére tett javaslatot, természetesen kellően humánus figyelmeztetési időszakot követően.

Ferencvári Csaba házszámok beszerzésének ügyében interveniált. Korábban a polgármesteri hivatalban volt beszerzésre lehetőség, jelenleg a főépítésszel egyeztetve felkérték a Boommédia Kft-t különböző verziók gyártására, így a továbbiakban a cég piactér melletti üzletében lehet beszerezni a táblákat. Végezetül kérte, hogy a Kossuth úti hiányos útfestést – balesetmegelőzési okokból –, még a fagyok beköszönte előtt pótolja a felelős közútkezelő. A polgármester javasolta a házszámtáblák meghirdetését a Jászkürt Újságban, és az említett útszakasz megfelelő kialakítását.

Baranyi László a közterületen lévő zöld növények telepítését szabályozó rendeletet kívánta a magánterületekre kiterjeszteni. Szabó Tamás szerint érdemes volna előbb kikérni más települések véleményét, hogy ez a fajta rendelet esetükben működött-e a gyakorlatban, ellenkező esetben nem érdemes a témában nyomást gyakorolni. A nyílt ülést technikai szünet után a zárt ülés napirendjével folytatták.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?