Hétköznapok hőseit köszöntötték

Szentírás vasárnapján valamennyi padsor megtelt a Barátok templomában. A délelőtti szentmisén túl különleges ünnepi eseményeknek voltak tanúi ezen a napon az Isten házába látogatók. A szertartás keretében dr. Novák István atya hat gyermeket keresztelt, valamint születésnapja alkalmából köszöntött két, illetve nyugdíjazása okán búcsúztatott egy kiváló egyházközösségi tagot.

A Szentírás napjához kapcsolódva Novák atya prédikációjában három szent könyvet hozott be saját könyvtárából. Mindhárom kiadványnak külön története volt, amelyek tanulságait megosztotta a hívekkel. A Szentírás örökérvényű, az olvasott Biblia megérinti lelkünket – fogalmazott a káplán atya.

A Szentírás olvasása örömet áraszt szívünkben, ahhoz hasonló jó érzést, mint amikor szeretteinket ünnepeljük. Örömünnep az, amikor a család új tagja felveszi a keresztséget, és boldogsággal telik meg a szívünk, amikor valamely rokonunkat, barátunkat születése napján köszönthetjük. A templom falai között két jó ismerősünket, a Barátok temploma egyházközösség nagy családjának tagjait köszönthettük hetvenedik születésnapjuk alkalmából szeptember utolsó vasárnapján.

Lantos Tiborné Marikának az egyházközösség nevében Novák atya közvetítette a jókívánságokat. Megköszönte azt a fáradhatatlan munkát, amellyel az elmúlt években képviselő-testületi tagként, ferences világi szerzetesként, valamint a közösség „édesanyjaként” végzett. A további – legalább még három – évtizedhez hasonló lelkesedést kívánt. A továbbiakban hálával emlékezett a támogató szeretetre, amivel jászberényi plébánosi hivatása kezdetén Marika fogadta. Imádságra szólította fel a híveket az ünnepelt családjáért; gyermekeiért, férjéért, unokáiért. A jeles nap alkalmából Ferenc pápa is bőséges mennyei áldásért fohászkodva imádságba foglalta Máriát, amelyről a felolvasott apostoli áldás-oklevél tanúskodik. Tanúságtevő áldozatos életéért a születésnap alkalmából levelében dr. Ternyák Csaba egri érsek szintén a Jóisten áldását kérte Lantos Tiborné Marikára.

Gömöri Jánosné Julika jelenléte szintén okot adott az ünneplésre. Julika az elmúlt tizenegy éven keresztül fáradhatatlanul végezte azt az egyházszolgálati munkát, amely nagy precizitást igényel, és ami lelkileg gyakran megterhelő. Az irodában őt keresték fel az esküvőt, keresztelőt bejelenteni szándékozó hívek, de hozzá fordultak gyászuktól megtörten a temetési ügyekben járó hozzátartozók is. Türelemmel, szeretettel intézte ügyeiket Julika, osztozva örömükben, gyászukban. Kérésére Novák atya felmentette a további szolgálat alól, így több időt tölthet családja körében. Az érsek atya levélben Julikának is megköszönte hűséges egyházközösségi szolgálatát, és az egyház iránti tanúságtévő szeretetét. Főpásztori áldása mellett jó egészséget, szerettei körében eltöltendő boldog hosszú életet kívánt. Novák atya megragadta az alkalmat, hogy bemutassa Suba Istvánt, az új irodai munkatársat.

Sisa Menyhért kántor nem csak hetvenedik születésnapját ünnepli október elsején, a Rózsafüzér kezdetének napján, de a harmincötödik, ebben a templomban eltöltött kántori esztendőt szintén ez évben jegyzi. Az évfordulós események sorához házasságkötésének harmincadik esztendeje is köthető. A kántor Novák atya szavainak tolmácsolásában köszönte meg feleségének, hogy a közösen eltöltött három évtized alatt biztosította, hogy munkáját itt a templomban a szent zenére koncentrálva odaadással, szeretettel tudja végezni. Sisa Menyhért élete szinte minden meghatározó mozzanata ehhez a szent helyhez köthető. Itt keresztelték, ebben a templomban volt elsőáldozó, bérmálkozó, itt ministrált, itt kötött házasságot, és fél életében ezek között a falak között teljesített egyházzenei szolgálatot. Tanulmányait a Lehel Vezér Gimnáziumban végezte, alapfokú zenei tanulmányait id. Beniczki Bélánál, a Barátok temploma egykori kántoránál kezdte. A főplébánia karnagyánál dr. Horváth Ottónál zongorázni és orgonálni tanult, valamint zeneelméletben csiszolta tudását. Később az Egri Főegyházmegye kántorképző iskolájában művelődött. 1971-ben jó tanulmányi eredménnyel kapta meg kántor oklevelét. Az Egri főszékesegyház, a Jászberényi főtemplom, majd Jászboldogháza után 1983-ban Kovács József atya meghívására érkezett a Barátok templomához kántornak. Itteni kántori szolgálata mellett dolgozott Pusztamonostoron, a berényi Szentkúti templomban, Alattyánon, Jászjákóhalmán is. Nevéhez fűződik a Barátok templomában található, az egyházmegyében egyik legszebb hangú orgona felújítása, amiért rendíthetetlenül és páratlan vehemenciával küzd. Mindezen szolgálatokért és a születésnap alkalmából Őszentsége Ferenc pápa szívből küldte apostoli áldását, kérte a Szűz Mária segítségét. Ugyancsak Isten áldását kérte a további áldozatos, hűséges munkához dr. Ternyák Csaba egri érsek.

Szatmári Antalné alpolgármester meleg szavakkal és ajándékkosárral köszöntötte az ünnepeltet a képviselő-testület, Szabó Tamás polgármester, és a saját nevében. Kiemelten megköszönte az orgona megújításáért tett fáradozásait, a Városházán tett sok közbenjárást, azért, hogy ilyen csodálatos hangon szólalhasson meg a hangszer Isten dicsőségére és dicséretére, a hívek örömére, a templom és a város büszkeségére. Az alpolgármester asszony további erőt, boldog életet kívánt a kántornak, felségének és két szép lányának.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?