Új Mária-szobor – hálából készült

Augusztus első vasárnapján Angyalos Boldogasszony-búcsút tartott a Barátok templomának nagyszámú hívő közössége. A ferences szellemiségű és eredetű kétnapos ünnepen számos gondolat hangzott el Assisi Szent Ferenc úttörő kezdeményezéseiről és Máriának, Jézus anyjának példamutató, követésre érdemes erényeiről. A búcsúhoz kapcsolódóan az új Mária-szobrot is felszentelték.

A Barátok templomában ünneplendő búcsúk sorában hagyományosan a Porciunkula-búcsú a következő – a júliusi Temetőbúcsú után – augusztus első vasárnapján. A ferences eredetű ünnep előestéjén, a búcsúmegnyitó szentmisében Taczman András diakónus összegezte Porciunkula lényegét prédikációjában. Az egyház augusztus 2-án üli Angyalos Boldogasszony ünnepét, amely a magyar nép ajkán Porciunkulaként él tovább. A ferences rend hagyományában ez a nap a Porciunkula-kápolna felszentelésének emléknapja, a rend legnagyobb szakrális ünnepe a 17. század óta. Miután Szent Ferenc helyreállította az itáliai Assisi melletti kápolnát, ezen a napon újra felszentelték azt, így ez a nap lett a ferences rend születésnapja. A porciunkula szó jelentése: piciny rész – lelki üzenettel is bír. Ferenc ebből a kápolnából indította el a klarisszákat, a női ferences rendieket és földi pályáját is ott fejezte be. A hagyomány szerint ebben a kis templomban nyerte el a teljes búcsú kegyelmét, melyet a pápák megerősítettek és más templomokra is kiterjesztettek. Érthető tehát, hogy a liturgiában az egyház a mai napig őrzi Ferenc templomának emlékét, amelynek mása városunkban is megtalálható a Barátok temploma mellett.

Az ünneplés vasárnap folytatódott, amikor ünnepi búcsúi szentmisét mutatott be dr. Novák István plébános atya a nagy számban megjelent híveknek, egyháztanács tagoknak, cserkészeknek. Szentbeszédében utalt a jászberényi hívek dicséretes szokására, hogy itt a nyár folyamán akár több mint öt búcsú alkalmával is jönnek a Boldogságos Szűzanyát köszönteni. Ez számára újdonság volt, mikor kilenc évvel ezelőtt elkezdte itteni plébánosi működését. Egy közös van ezekben az ünnepi alkalmakban: a Szűzanyától akarunk tanulni, őt nézni, kitárva előtte szívünket – kezdte beszédét. A mai ünnep ferences tartalommal is gazdagodik, amelyről az előző esti szentmisében hallhattak a hívek.

A plébános atya Máriának három követendő erényét emelte ki homíliájában. Az első Mária édesanyai minősége. Sütött, főzött, szorgalmasan részt vett ebben a földi életben, gondoskodott családjáról. Mint jó anya, szerette a gyerekeket, különleges jóság jellemezte. Gondoljunk az anyák azon tulajdonságára, hogy még a legnagyobb bűn elkövetésekor sem tágítanak gyermekük mellől, hisznek, bíznak megjavulásukban.
A teremtés művének folytatása is az anyák, így Mária kiváltsága is. Mária mint jó feleség, jegyes és házastárs is előttünk jár. Bár korunk átformálódó családmodellje férj és feleség kapcsolatának újragondolására ösztönzi még Ferenc pápát is, a házasság szentsége, melyet a férfi és a nő együtt hoznak létre, örök értékű.

Végül Máriát, mint vallásos asszonyt állította példának az atya a hívők számára. Nagyon fontos részt venni találkozásokon, megélni a közösséget, nem elszigetelődni, mint ahogy Jézus anyja is tette. Az egyház nem idejétmúlt tanok hirdetője, a megújult, újra életre talált kisközösségek teret adnak a személyes, hitbeli fejlődésnek is, és segítenek kapcsolódni embertársainkhoz.

Köszönteni jöttünk, szép Porciunku­la királynője – hangzott el Sisa Menyhért kántor vezetésével a köszöntő ének. Valóban a szép ünnepeké volt a vasárnap délelőtt az egyházközség számára. Az ünnepi szentmise végén kerek évfordulót ülő híveket köszöntött az atya. Így Kisnémet László tiszteletbeli egyháztanács tagot 80. születésnapja, Szatmári Zoltán tagot 60. születésnapja alkalmából éltette, de utalt Taczman Andrásné hitoktató szintén 60. születésnapjára is. Mindhárman megkapták Ferenc pápa születésnapi áldását Rómából.

A megújult köztéri Mária-szobor megáldására is sor került a templom és a Porciunkula-kápolna közelében. A plébános atya röviden bemutatta a szobor történetét. A késő barokk alkotás 1795-ös keletkezésű, Bódi Ágnes készítette. A feljegyzések között szerepel, hogy fogadalomból, járványok után emelték a szobrot. A hívek adományaiból az első világégés, a trianoni szétszóratás után, a megpróbáltatások idején, 1935-ben újult meg. „Szeplőtelen Szent Szűz, édes Nagyasszonyunk, védd szegény hazánkat, a szétszórt magyarokat! Tedd, hogy oltalmad alatt ismét egyesüljünk, és boldogok legyünk!” – őrzi a kor lenyomatát a megújult talapzaton az eredeti szöveg. Az időjárás viszontagságai annyira tönkretették az alkotást, hogy egy új szobor készült az eredeti alapján, a környezete pedig megújult. A bájos, barokk Mária-szobor újraalkotását Csatos László kőfaragó végezte Benke László művésztanár szakmai tanácsai alapján. A hozzávetőleg hatmillió forint értékű munkálatot teljes egészében Szatmári Zoltán, a Szatmári Kft. tulajdonosa, egyháztanácstag finanszírozta hálaadásképpen, betegségéből való felgyógyulása után. Dr. Novák István plébános kifejezte az egyházközség háláját, és kívánta, hogy a vállalkozói lét nehézségei után itt találjon nyugalmat édesanyjával együtt. Az atya kiemelte Almási Mária, nyugalmazott gimnáziumi tanárnő áldozatos munkáját is, aki éveken keresztül takarította, gondozta, virágokkal díszítette a szobrot és környékét.

A szentmise utáni körmenet a Szent Ferenc-i mintára épült Porciunkula-kápolna mellett haladt el. A szoborhoz érkezve került sor az új alkotás megáldására. Novák atya kifejezte reményét, hogy a templomba és a városba érkezők számára Isten dicsőségét fogja hirdetni. Egy képmás mindig utat és módot kínál arra, hogy a szemlélője Jézussal egyesülhessen – hívta fel a szoborállítás értelmére a figyelmet. Szatmári Zoltán adományozó rövid beszédben foglalta össze a munkálatokat. 50 éve jár a templomba, gyerekként szép emlékként idézte fel, mikor öccsével a szentmise után átszaladtak az otthonban dolgozó édesanyjához kakaót inni, kalácsot enni. Isten mindig mellettem volt, bármit is csináltam, bármibe is kezdtem. Hálás vagyok, hogy négy éve meghívtatok az egyháztanácsba. Jó érzés egy ilyen közösséghez tartozni, így én is többet tudok az egyháznak segíteni. Mindig is tervem volt a templom előtti keresztnek és ennek a szobornak a felújítása – idézte fel a vállalkozó. Utalt a múlt év decemberi infarktusára, amelyből felépülve határozta el, most jött el az ideje a Mária-szobor restaurálásának, amelyet hálából szeretne felajánlani a Jóistennek. Köszönöm, hogy itt vagytok! – fejezte be őszinte hangú, közvetlen beszédét. A szobor megáldása után a körmenet tovább haladt, majd az ünnepi szentmise a templomban, a himnuszokkal ért véget.

Taczman Mária

Taczman Mária

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?