Nyárindító testületi ülés

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülést tartott június 13-án, szerdán a szokott időpontban 15 órától.

Az ülés kezdetén Szabó Tamás polgármester köszöntötte a megjelent 14 képviselővel határozatképes testületet, a média helyi képviselőit, valamint az egyes napirendi pontok érintettségében jelenlévő vendégeket. A két ülés között történt események kapcsán Gedei József érdeklődött a május 28-i egyeztetésről, melyen Pócs János országgyűlési képviselővel és Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkárral találkozott a polgármester. Szabó Tamás válaszában kifejtette, hogy az államtitkárral a hulladékgazdálkodás átszervezése kapcsán találkozott, ami országos szinten átszervezés alatt áll. A találkozón szó esett a költségvetésről, melyben valószínűleg az elkerülő utat helyezik előtérbe, azonban az országos költségvetés várható irányával kapcsolatban türelmet kért a testülettől.

Ezt követően az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavaztak a képviselők. A továbbiakban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala 2017. évi tevékenységének beszámolóját tárgyalták meg.

Dr. Dobos Róbert a Járási Hivatal vezetője szóbeli kiegészítőjében kiemelte, hogy sikeres évet tudhatnak maguk mögött. A mindennapi feladatok mellett nagy hangsúlyt fektettek a szakmai fórumokra, állásbörzék megrendezésére. Emellett eredményes együttműködés valósult meg az önkormányzatokkal, különösképp a jászberényi vezetőséggel, melyet személyesen is megköszönt a Járási Hivatal vezetője. Kérdésekre válaszolva Tóth János, a Foglalkoztatási Osztály vezetője kifejtette, hogy jelenleg igen kevés, 450 regisztrált álláskeresőt tartanak számon Jászberényben, ami csaknem harmada az előző évekhez képest. Az állásközvetítés hatékonyságát nagyban befolyásolja a regisztrált álláskeresők számának csökkenése és ezzel együtt a nyilvántartott álláskeresők képzettségi szintje és állapota. Sajnos az álláskeresők többsége mentális vagy egészségügyi okok miatt nehezen helyezhető ki munkavégzésre vagy képzésre. Elmondta, hogy a képzési struktúra összhangban van a cégek, gyárak igényével, azonban a jelentkezők bizonytalansága miatt nehéz ezeket a képzéseket elindítani. A külföldiek foglalkoztatása kapcsán kifejtette, hogy a megyében tavaly óta egyre többen, körülbelül 2700-an dolgoznak külföldiek, főként ukránok. Sajnos ez is azt bizonyítja, hogy nagyon kevés a hadra fogható dolgozó, a cégek folyamatos fejlődése miatt viszont szükség van munkaerőre. Tamás Zoltán iskolaigazgató, mint szakképzésben kompetens elmondta, hogy a cégek zöme nem akar fizetni a dolgozóik felnőttképzésre történő beiskoláztatására, ezért a Foglalkoztatási Osztály államilag támogatott képzései kerülnek előtérbe.

A napirendi pont elfogadása után a tájékoztató a kiemelt sportágakkal való hosszú távú együttműködési támogatási rendszeréről, tapasztalatairól, valamint javaslat a kiemelt sportágak támogatására, kezelésére elnevezésű anyagot tárgyalta a testület. Erre vonatkozóan Balogh Béla kérdezett az elért eredmények és a támogatások összhangjáról. Nagy András reagálva az elhangzottakra szólt a sportegyesületek és az önkormányzat célkitűzéseiről, valamint azok megvalósulásáról. A Jászberényi Futball Club nem érte el a kitűzött célt, az NB2-es helyezést, ezért az önkormányzat többet fizetett az NB3-as helyért. A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület a középmezőnyben van, azonban az önkormányzat a vállalását teljesítette. Majd a Jászberényi Röplabda Klubot méltatta, akik egyre eredményesebben szerepelnek és az utánpótlás nevelésére is nagy hangsúlyt fektetnek. A Yakuzák Sportegyesület is jól szerepel, a ráfordított összeg és az eredmények összhangban vannak. Végül arról számolt be, hogy a támogatások és eredmények párhuzamában összhangot lát a jégkorong, műkorcsolya szakosztály, valamint a gör- és gyorskorcsolya szakosztály tevékenységében. Szintén fejlődik a Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesületének a Kézilabda Szakosztálya is.

Következő napirendi pontban a Jászberényi Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat szakmai tevékenységének elfogadásáról hozott döntést a testület. Nagy András szerint a beszámolóból kitűnt, hogy a védőnőknek kiterjedt és célszerű kapcsolatrendszere alakult ki a szülőkkel, a társintézményekkel és a képzőszervekkel. Szintén fontos pontja a tájékoztatónak az élve születések száma, amely évek óta 220-240 közé esik, Nagy András kifejtette, hogy sajnálatosan ez a szám nem kezdett el felfelé növekedni. Tamás Zoltán annak adott hangot, hogy a jó szakmai tevékenységnek köszönhetően növekedett az élve születések száma, hiszen míg 2016-ban 226 volt, addig tavaly már 239. A továbbiakban kiemelte, hogy a gyermekvállalások támogatása céljából új, korszerű 78 férőhelyes bölcsőde épül, valamint az önkormányzat folyamatosan igyekszik támogatni a családokat.

A Jászberényi Városi Óvodai Intézmény szakmai tevékenységről szóló beszámolóhoz Beszteri Éva intézményvezető szóbeli kiegészítőt fűzött, melyben a leadási határidő után történt eseményekről számolt be.
Az előterjesztés a háziorvosi és védőnői körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítása anyagban megszavazásra került a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium évfolyami bontásának módosítása, amire a tanulói létszámváltozás és az egyenletesebb feladatmegosztás miatt volt szükség.

A továbbiakban a képviselő-testület szavazott a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről. A nyári időszakban növekvő igény mutatkozott arra, hogy a vendéglátóhelyeket a megengedettnél tovább látogathassák, ezért június 15-től szeptember 15-ig két órával tovább tarthatnak nyitva a vendéglátó üzletek.

A Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógia Intézet intézményi tanácsába az önkormányzat részéről a testület 14 egybehangzó igennel delegálta Cserta Istvánnét.

Ezt követően a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő csatlakozásról szavazott a testület. Az előterjesztés szerint a szolgáltatás bevezetéséhez legalább 30 ezer lakos elérése szükséges, a hozzájárulás mértéke pedig 83 forint lakosonként. Szatmári Antalné alpolgármester asszony elmondta, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társuláshoz 13 jászsági település tartozik, amely 67 ezer lakost fed le. Amennyiben valamennyi jászsági önkormányzat bekapcsolódik a feladatellátásba, az önkormányzati hozzájárulás (81.000 lakossal kalkulálva) 31 forint/lakos, ha csak a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás települései kapcsolódnak be a feladatellátásba, akkor 67 ezer lakosra vetítve a várható hozzájárulás összege 38 forint személyenként. A Jászságban sajnos egyre több települést érint a drogfogyasztás, így mind a 18 település meghívást kapott a programba. A polgármester kifejtette, hogy ez az ellátási forma kétségkívül szükséges, azonban ehhez az is kell, hogy minél nagyobb számban bekapcsolódjanak a résztvevők. A továbbiakban arra is kitért, hogy a júliusi testületi ülésen kellene dönteni a csatlakozásról.

A testület ezután szavazott a Jászberény Városi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata módosításáról. Ezután döntöttek a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szóló határozat módosításáról. A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a társasház homlokzatának felújítására a Szent László út 27. szám alatti épület 650 ezer forintos támogatást kap, továbbá a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde átalakítására 78 millió forintos támogatást nyert. Az összeg támogatási előlegként leutalásra került, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás legalacsonyabb összegű kivitelezői ajánlata a rendelkezésre álló összeget 62.968.000 forinttal haladta meg, így a projekt összköltsége 141 millió forintra nőtt. A módosító javaslatban szereplő 115.8 millió forintos összeg tartalmazza a szükséges többletforrást, fejlesztési hitel emelését, másrészt az eredetileg 2018 évet követő évekre tervezett támogatás 2018-ra történő átcsoportosítását. Szabó Tamás elmondta, hogy a felújítások terén nehéz pontosan meghatározni milyen értékű lesz a fejlesztés, így a tervezett költségvetést valószínűleg alábecsülték. Emellett a munkadíj és az anyagköltségek emelése is érzékelhető.

A képviselők tárgyalták az előterjesztés a Jászberényi Futball Clubbal kötött hasznosítási szerződés módosítására anyagot, melyben a Clubbal kötött hasznosítási szerződés módosítását és a használati díj összegének arányos csökkentését kezdeményezte a Club elnöke arra való tekintettel, hogy az általuk hasznosított ingatlanokat érinti a Kosárliget kialakítása. A Club által hasznosított terület kb. 2115 m2-rel csökkenne, melynek pontos nagysága a Kosárliget beruházás befejezését követően határozható meg. A Club jelenleg 331.132,- Ft + Áfa használati díjat fizet, ami az előzőek értelmében arányosan 300.000,- Ft+Áfa díjra csökken. A testület 11 igen és 3 tartózkodás mellett fogadta el.

Következő napirendi pontban szavaztak a JFC által a jászberényi 5990 hrszú, természetben Jászberény, Sportpálya u. 9. szám alatt található ingatlanon TAO pályázatból megvalósított beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli átvételére. A beruházás eredményeképpen egy 600 ülőhelyes fedett lelátó és egy azt kiszolgáló vizesblokk építése történt meg. A megvalósított tárgyi eszköz beruházás 73.311.443. Ft összértéket jelent.

Végezetül a testület szavazott az önkormányzati tulajdonú területek bérbeadásáról szóló határozatok módosításáról, valamint a jászberényi ingatlanok üzleti vagyonná történő átminősítéséről.
Utolsó napirendi pontként a képviselő-testület hozzájárult a jászberényi 6608 hrsz-ú ingatlanon lévő 2. számú lakóház, – Buzogány utca 10. szám alatt található építmény –, megvásárlásához. A lakók sorsáról és a megvásárolt terület felhasználásról a polgármester azt mondta, hogy a korábban ott lakó baráti kör feloszlatásával pozitív eredményt értek el, hiszen addig számos panasz érkezett rájuk. Az ingatlan lehetőséget ad arra, hogy felújítva szintén lakóépületként funkcionáljon, de az önkormányzat arra is nyitott, hogy a területet befásítva, pihenőparkot alakítson ki padokkal.

A napirenden kívüli felszólalások között Szatmári Antalné alpolgármester asszony örömhírt jelentett be, miszerint Jászberény városa elnyerte a Tehetségbarát Önkormányzat kitüntetést. A pályázat keretében másfél millió forinthoz jutottak hozzá. A tehetségprogramok fejlesztésére 1 millió forintot fordítanak. Ebből 500 ezer forintot a Jászberény Város Óvodai intézmény részére, a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és a Jászság Népi Együttes részére 300 ezer forintot juttatnak eszközbeszerzésre, az idén hatvan éves Palotásy János Zeneiskolának 200 ezer forintot szánnak, a fennmaradó 500 ezer forintra pedig pályázatot írnak ki köznevelési intézmények részére tehetséggondozó programokra.

Ferencvári Csaba közvetítette az önkormányzatnak Kiss András levelét, melyben a Szent László utca 3-5 hét társasház mögötti felújított járdát dicsérte.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?