Szolgáltató típusú közigazgatás

Az országgyűlés törvényesen és átláthatóan működő, a helyi államigazgatási rendszer megújítása, hatékonyságának további növelése és struktúrájának átláthatóbbá tétele érdekében alkotta meg a járási hivatalok kialakításáról szóló törvényt, ami akkor mintegy 80 feladatot határozott meg a járások számára. Cél volt az önkormányzati és az államigazgatási feladatok szétválasztása. A kezdetektől napjainkig vezetett végig bennünket Vári-Nagy Judit, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatalának vezetője.

Kezdjük a személyes életútjával, amit kinevezése óta jobban ismerünk. Mi volt előtte?
Jászkiséri család a miénk, erős kötődéssel az egész Jászsághoz. Én Berényben születtem – negyedikes fiam pedig idén az LVG-ben érettségizik –, de természetesen Jászkiséren nevelkedtem. Jászapátin, a Mészáros Lőrinc Gimnáziumban könyvtár-magyar szakos tanárnak készültem, de másként alakult a pályám. Jászkiséren a Polgármesteri Hivatalban hatósági ügyekkel kezdtem foglalkozni, majd anyakönyvi szakvizsgát tettem, aztán szabálysértési előadó, később csoportvezető lettem. Végigjártam a ranglétrát, közben a Budapesti Corvinus Egyetemen diplomáztam igazgatásszervezőként. Aljegyző lettem az előző feladataim mellett, és közigazgatási szakvizsgát is tettem. Így ért 2012. november 15-én a felkérés, hogy vágjak bele a mostani feladatomba, valami egészen újba, ami mégis szerves folytatása az addigi tevékenységemnek.

Milyen volt a történet legeleje?
Az 1950-es megyerendezés előtt a Jászsági alsó járás székhelye Jászapáti volt, a járásrendezést követően az akkori hét járás közül három, köztük a Jászapáti szűnt meg. 1983-ban szűnt meg végleg a járási rendszer. Harminc év után ma 197, területi alapon ujjászerveződött járás működik. Nagy kihívás volt a felépítése, megszervezése. Kezdetben az önkormányzatok adtak helyiséget, informatikai eszközöket és a humánerőforrást is biztosították. Az akkor átkerülő munkatársak nagy részével ma is együtt dolgozom, több mint 34 ezer lakos ügyeit intézzük.
Az országban az egyik legkisebb létszámmal dolgozunk, és a fluktuáció is a legkisebbek között van, tehát stabil a csapatunk.

Milyen logika alapján osztották meg az ügyeket?
A helyi ismerethez köthető ügyek maradtak az önkormányzatnál, így többek között az adóügy, az intézményfenntartás, az építésügy, az anyakönyv, a birtokháborítás és a településüzemeltetés. A Járási Hivatal legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten, első fokon intézendő államigazgatási feladatok ellátása. A járási hivatalokhoz átkerültek az okmányirodák, gyámhivatalok, a szabálysértési hatóság, egyes szociális ügyek (ápolási díj, közgyógyellátás, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatás), köznevelési feladatok, érettségi feladatlapok átadása, állampolgársági ügyek, egyszerűsített honosítás.

A Járási Hivatal központja Jászapátin van, távolabb a kisebb településektől. Hogyan lehet ezt áthidalni?
A Járási Hivatal a székhelyen túl a járás kirendeltségek és ügysegédek útján is elláthatja a feladatokat. Jászkiséren és Jászladányban kirendeltség, Jánoshidán és Jászalsószentgyörgyön napi nyolc órában állandó ügysegéd, a többi négy településen pedig előre meghatározott napokon – például piaci napokon – ideiglenes ügysegéd dolgozik. Az ügysegédi hálózat célja, hogy a lakosok helyben tudják intézni a leggyakrabban intézhető ügytípusokat, időt és költséget spórolva, hiszen nem kell utazniuk. A Kormányrendelet az illetékességtől eltérő módon is megállapíthatja a feladatellátást, így esetünkben a népegészségügy, az állategészségügy, a földhivatal és a foglalkoztatási osztály Jászberényben működik. Ugyanakkor elsődleges feladat volt a szolgáltatások széleskörű biztosítása, így minden héten szerdai napon a Foglalkoztatási Osztály kihelyezett ügyfélszolgálatot tart nálunk.

A kezdeti nyolcvan ügy hamar megszaporodott. Minden részletbe nem tudunk belemenni, de a főbb vonulatot bemutatja?
2014-ben több ponton módosult a pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozása, differenciálódott az ápolási díj. 2015. március 1-jétől pedig jelentős mértékben átalakult az ellátás rendszere, folytatódott a fejlesztés a gyorsabb, központosított, hatékonyabb, szakszerű ügyintézés érdekében. A Járási Hivatalnál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatást kérhetnek a lakosok. 2015. április 1-jével átalakult a kormányhivatal szervezetrendszere. Az új típusú integrációt követően szükséges egy versenyképes, szolgáltató típusú közigazgatás kialakítása, melynek bölcsője a JNSZ Megyei Kormányhivatal, amely elsőként alkotta meg a Szolgáltató Kormányhivatal Modellt.

Ez pontosabban mit is jelent?
A Modell két alapcélt fogalmaz meg. Az első cél a Kormányhivatal ügyfelei és partnerei bizalmának erősítése, amelyet a minőségi szolgáltatással való elégedettségük növelésével érhetünk el. A másik alapcél, hogy a Kormányhivatalok – térségi adottságaik figyelembevételével – azonos keretben és alapokról fejlesszék szolgáltatói kultúrájukat. Emellett a Modell járulékos célt is meghatározott: nevezetesen, hogy a kormányhivatalokban dolgozó állami tisztviselők szakmai, emberi megbecsültsége – minőségi feladatellátásukon keresztül – erősödjék a társadalomban.

Időrendben haladva, mi történt ezt követően Jászapátin?
2015. december 2-án megnyílt a második generációs Kormányablak Jászapátin. A cél az elégedett állampolgár, az eszköz pedig egy hatékonyan működő, korszerű, egységes és integrált intézmény, mely egy hatékonyabb és egyszerűbb ügyintézést valósít meg, egységes szakmai elvárások mentén. Minden állampolgár a lakóhelyéhez legközelebb egy helyen, megújult környezetben, egyablakos módon, folyamatos ügyfélfogadással intézhesse az ügyeit. Jelenleg több mint 1500 ügytípusban tudnak segíteni a munkatársak. 2017-évben 17 000 ügyfél intézte ügyeit Jászapátin.

A költségtakarékos és hatékony közigazgatás megvalósításának egyik eszköze a járási hivatalok megerősítése, feladatkörük bővítése. A központi hivatalok megszűnésével, illetve beolvadásával a hatósági elsőfokú döntések jelentős része a járási hivatalokba került, a másodfokúak pedig a megyei szintre kerültek. Ennek a célkitűzésnek megfelelően jelentős szervezeti átrendeződés is történt a kormányhivatalokon belül. A döntés eredményeként több főosztály a megyeszékhely járási hivatalának szervezetébe integrálódott. 2017. január 1-jétől tovább bővült a feladatellátás, többek között a jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés, egyes fogyasztóvédelmi feladatok, családi gazdálkodók nyilvántartásának vezetésével.

Mi várható ebben az esztendőben?
2018-ban jön talán az egyik legfontosabb változás, ugyanis a hivatalos szervek – mint például az államigazgatási szervek, helyi önkormányzat, bíróságok, választott bíróságok, az ügyészség, közjegyzők, bírósági végrehajtók és közüzemi szolgáltatók – kötelesek lesznek biztosítani az ügyek elektronikus intézését.

Hogy ítéli meg, milyen a kapcsolatuk az önkormányzatokkal?
A feladatellátáshoz mindjárt a kezdetekkor szükséges volt megállapodások megkötése, ingyenes használati jogot kapott az állam. Testületi üléseken és települési rendezvényeken rendszeresen és aktívan részt veszünk, és ezeken kívül is élénk közöttünk a kapcsolattartás. Kezdetek óta szem előtt tartjuk a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan felmerülő igényeket, javaslattételi lehetőségünk van a települések vezetőivel egyidejűleg. Ugyanígy közvetítő szerepben nyomon követjük a közfoglalkoztatást, figyelemmel kísérjük a TOP-os projekteket és más beruházásokat. Tanyafelmérés során több esetben együtt végeztük a feladatot. Új feladatot jelentett a Helyi Védelmi Bizottság (HVB) megalakulása, melynek elnöke a törvény erejénél fogva a Járási Hivatal vezetője. HVB a települések polgármestereivel, védelmi referensekkel és önkéntes mentőcsoportokkal (Apáti járási, Jászladány települési) működik együtt a katasztrófavédelmi vagy honvédelmi feladatok ellátása során, törzsvezetési gyakorlatokat tartunk, rendelkezünk a települések védelmi terveivel.

Nem feledkezhetünk meg a környezetről sem, amelyben élünk. Ebből is következnek feladatok?
A jász identitás őrzése, a redemptiós ünnepségek szívből jövő feladataink. Ezek nemcsak egy-egy rendezvényt jelentenek, hanem átszövik az életünket is: átadási ünnepségek, oktatási intézmények rendezvényei, évnyitók, szalagavatók, évzárók, civil egyesületek rendezvényei, díjak és kitüntetések átadása, állami ünnepségek, mind-mind idesorolhatóak, sőt még a szakmai rendezvények is. Természetes, hogy a Jászsági jegyzőklub minden ülésén részt veszek, és szükség esetén mindig tájékoztatom a tagokat az illetékességünket érintő ügyekben.

Vélemény, hozzászólás?