Körkérdés bizottsági elnökökhöz

Idén is év eleji beszámolóra kértük városunk képviselő-testületének bizottsági elnökeit az elmúlt évről és az újabb esztendő kihívásairól. A három kérdés a következő: 1. Megvalósultak 2017-ben a bizottsága hatáskörébe tartozó feladatok? 2. Mit tart legnagyobb sikerüknek? 3. Milyen vállalásokat fogalmaz meg bizottsága számára a város fejlődése érdekében a következő 365 napra?

Városüzemeltetési Bizottság
Ferencvári Csaba elnök

1. A városüzemeltetés definíciójában a mindennapjainkat érintő kisebb-nagyobb – de mindenképpen meghatározó és fontos – dolgokról esik szó, melyek komoly hatással vannak az életünkre, általános közérzetünkre.

A kiegyensúlyozott működés és komfortérzet érdekében bizottságunk aktívan közreműködik az önkormányzat városüzemeltetési feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében. Foglakozunk többek között a közvilágítással, utak, járdák állapotával, tisztaságával, különféle közterületi problémákkal, városi parkfelületek, zöldterületek, játszóterek létesítésével, gondozásával. Részt veszünk a fenntartással és kezeléssel kapcsolatos döntések előkészítésében, vagy éppen együttműködünk a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a városi főépítésszel.

2017-ben is rendszeresen üléseztünk, s hoztunk érdemi döntéseket – sokszor átruházott hatáskörünkben eljárva, –vagy éppen véleményeztük a képviselő-testület döntéseihez szükséges anyagokat.

A bizottsági munkát a kritikus-, de konstruktív hozzáállás, a településért komoly felelősséget érző tevékenység és morál jellemzi. A megalapozott döntéshozatalainkhoz a tavalyi évben is megkaptunk minden szakmai előkészítést a hivatal irodáitól.

A bizottság profilja szerint, folyamatosan kooperálunk városunk cégével, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-vel. Elmúlt évi közös munkánk összességében kiegyensúlyozott és jó színvonalúnak tekinthető.

2. A hétköznapi elvárásoknak, a folytonosság és a szolgáltatások jó színvonalon tartásnak való megfelelés a mi fokmérőnk, amit a lakosság osztályoz. Úgy vélem, átmentünk ezen a „vizsgán”.
Tavalyi évben is jelentős összeggel gazdálkodhattunk, ami természetesen komoly feladatot és felelősséget jelentett számunkra. Jelentős tételt fordíthattunk környezetvédelmi feladatokra, illetve zöldterület kezelési támogatásokra. Az erre utalt hárommillió forint egészét felhasználtuk.

A fásításra fordítható forrásból jutott elegendő mennyiség kiültetésre és a faiskolánkba való visszapótlásra is, hogy az ezt követő időszakban is hasonló volumenben fordíthassunk telepítésekre. A Városi-Zagyva part menti részein ültettünk, és megkezdtük a sűrítéseket a viharok által kidöntött fák esetében is.

A bizottság „mindennapi munkájának” alapjait képező egyéb üzemeltetési keretet ésszerűen, a szükséges mértékig használtuk fel. Ennek során tavaly is kiemelten foglalkoztunk a lokális csapadékvíz elvezetési gondokkal, utakkal, járdákkal és fontos közterületi problémákkal. Ezt az idén is helyén fogjuk kezelni.

3. A vállalásokat – ha képletesen teszünk ilyeneket – együtt, mind az öten fogalmazzuk meg, aminek megjelenési formája a kiegyensúlyozott, hatékony bizottsági munka. Véleményem szerint bizottságunk a tőle elvárt feladatoknak eleget tett, és a jövőben is erre fogunk törekedni.

Jászberény 2018-as költségvetési koncepciója elkészült, decemberi ülésünkön elfogadta a képviselő-testület. Az ebben megfogalmazott tervek ismeretében idén is derűlátó vagyok, és biztos abban, hogy a Városüzemeltetési Bizottsághoz rendelt feladatkörökre kellő forrásunk lesz. Ez alapvető biztosíték arra, hogy a lakosság által is elfogadott szinten tartsuk a város üzemeltetési kérdéseit. Továbbra is korrekt együttműködést remélünk a városüzemeltető cégünktől, biztosítva a rajtunk álló feltételeket, cserében elvárva a jó színvonalú és kiegyensúlyozott feladatellátást.

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Balogh Béla elnök

1. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság legfontosabb feladata 2017-ben is a város gazdálkodási folyamatainak folyamatos figyelemmel kísérése és a szükséges döntések előzetes megvitatása, javaslatok kialakítása volt.

A Bizottság 2017 évben tizenhat ülést tartott. Az ülések közül tizenkettő volt tervezett, négy ülés rendkívüli (ebből kettő nyílt ülés volt, kettő zárt ülés).

Egy ülést nem tudtunk érdemben megtartani, pedig a bizottsági tagokkal előre egyeztetett és elfogadott időpontra volt összehívva. Az ülés határozatképtelen volt, mert a bizottság fideszes tagjai azért nem jöttek el, mivel a polgármester lebeszélte őket. Az később sem derült ki, hogy miért tette (túl korai volt neki a délelőtt 10 órai időpont, nem akarta az ülés megtartását, rendelési ideje volt, vagy más elfoglaltsága, … stb.).

Az ülésen a bizottság hatáskörébe tartozó témát kellet volna megtárgyalni, az ÉMÁSZ részvények értékesítési árát. Hasonlóan az előző évben történtekhez, néhány olyan napirendi témát, ami a meghívóban szerepelt, a polgármester javaslatára a fideszes bizottsági tagok nem szavazták meg a tárgyalásra való felvételüket. Nem sikerült érdemben változtatni azon sem, hogy fontos anyagokat ne az „utolsó pillanatban” kapjunk meg rendkívüli sürgősségre hivatkozva.

A polgármester hátráltató magatartása, együttműködési készségének hiánya, és azért, mert visszatart információkat, illetve megnehezíti azokhoz való hozzájutást, van hiányérzetem, mert hatékonyabb lehetne a bizottság munkája.

A fideszes többség hozzáállása miatt nem változott a város költségvetésének szerkezete, a nem kötelező feladatok túlvállalása miatt nem fenntartható a költségvetés. Nem jut elég forrás a kötelező feladatok ellátására, az előző hét év felelőtlen gazdálkodása miatt.

2. Gazdálkodási szempontból az előző években megszokottól eltérő, mondhatom azt is, hogy rendkívüli gazdasági események történtek. Az éves költségvetési tervben több nem megszokott elem is betervezésre került, ésszerű és logikus érveim ellenére. Csak emlékeztetőül két nagyon lényeges elem: JVV Nonprofit Zrt. tőkecsökkentése, ÉMÁSZ részvények értékesítésre történt kijelölése. Ezekre azért volt szükség, hogy az előző években egyre növekvő túlköltekezésnek legyen forrása.

A májusi adóbefizetések után kiderült, hogy év végéig nem várható a költségvetésben tervezett saját adóbevétel befizetése az iparűzési adóban. Ezért szeptemberben mintegy 180 millió Ft-al kellett csökkenteni a költségvetés bevételi és a kiadási oldalát. A kiadási oldalon olyan infrastuktúrális feladatoktól vették el a forrást, ami alapvetően a lakossági jogos igényekre volt betervezve.
A következő ilyen rendkívüli gazdasági esemény a 4 milliárdos hitelfelvétel előkészítése volt. A hitel felvételéről döntő testületi ülésen részt vett és a város eladósítása érdekében támogatólag felszólalt Pócs János országgyűlési képviselő.

A hitel felvételének eldöntésével egyidejűleg döntött a képviselő-testület fideszes többsége a város számlavezető bankjának megváltoztatásáról is.

3. A bizottság elmúlt évben is fontosnak tartotta az utóellenőrzéseket, a belső ellenőrzést. Jónak tartom, hogy a bizottsági üléseken érdemi vélemények hangzanak el, és viták is kialakulnak, ezek a nyilvános jegyzőkönyvekben is olvashatóak. Továbbra is kezdeményezni fogom olyan témák megtárgyalását, ami előre nem tervezhető, de a bizottság hatáskörébe tartoznak, akkor is, ha akadályozzák ezek megtárgyalását.

Humán Erőforrás Bizottság
Nagy András elnök

1. Bizottságunknak (röviden HEB) a képviselő-testület SzMSz-e szerint széles feladatköre van. Egészségügyi, kulturális, oktatási, sport és szociális feladatokkal kell foglalkoznunk. E ciklusban még az éves költségvetésben meghatározott „Civil szervezetek pályázati kerete” című összeg felosztását is mi döntjük el. Ehhez évente kikérjük egy független, civil tanácsadó testület előzetes javaslatát.

Itt Ács Tibor, dr. Czigány Tamás, Telek Béla és Vargáné Deme Katalin felelős közreműködésére – köszönettel – már hosszú évek óta támaszkodunk. Támogatott civil szervezeteink (2017-ben 53) működését, rendezvényeit és gazdálkodását figyelemmel kísérjük. Köztük több „fiatal” kulturális egyesület, alapítvány fejlődése ígéretes (pl. Jövőkép Alkotók Egyesülete, énekkarok stb.). Feladatainkat a többi területen is tisztességgel végrehajtottuk. Zömmel a testület éves munkaterve szerint, másrészt a saját munkatervünk ütemezésében, valamint az évközi események, kérések rendjében.

2. Rangsor nélkül, de a fenti sorrendben elért sikereinknek tartom, hogy – a város lakosságszáma növelése céljából – kezdeményezésünkre a testület több kedvező módosítást vezetett be a rendeleteiben. Így pl. további ingyenes védőoltás-fajtákat teszünk lehetővé az érintett iskolásainknak. Aktívan részt vettünk az újszerű és nagyívű kulturális koncepció véleményezésében. Örülünk, hogy a HEB által két éve végzett iskolabejárást és állag megtekintést követően – ugyan nem az önkormányzat által – de a Zsemberi Zoltán vezette tankerületi igazgatóság sikeres pályázatai nyomán igen komoly felújítások voltak/vannak iskoláinkban. Pályázati felhívásunkra egyre több és színvonalasabb kínálattal jelentkeznek tanulók nyári táboroztatására (idén már 10 szervezet). Itt rászoruló tanulók táboroztatását támogattuk az erre szánt keretből. Javaslatunkra a szakképzési ösztöndíj rendeletet is a pályázók javára módosította a testület. Sikeresen felosztottuk a sportkeretet is. Az idei sportfórumunkra már igen sokan eljöttek, s ott nem is a támogatások mértéke, vagy felosztása volt a fő probléma a sportszervezetek részéről, hanem a létesítmények szűkös és szegényes volta. A sportkoncepcióról szóló éves beszámolónkat a testület elfogadta, melyben újdonság a 8 kiemelt sportág kiemelt, de évente csökkenő támogatása, valamint a hozzájuk delegált önkormányzati összekötő személyek megbízása (köztük 3 fő HEB tag). A sportrendezvények látogatásában a HEB tagjai élen járnak a képviselők között. A diáksport keretünk léte és hiszem, hogy a felosztásunk rendje is elősegíti diák sportolóink sikerességét. Ezt mutatja az is, hogy évvégeken a diákolimpiák országos döntőiben érmet szerzett tanulóink jutalmazási ünnepségét helyszűke miatt már a Déryné Rendezvényházban kell tartanunk. Jól sikerült az Idősek-, valamint a Gyermekek Karácsonya rendezvényünk is, köszönet az előadásokért. Ez utóbbit új helyszínen és új tartalommal (kézműves foglalkozás is) szerveztük meg az Ifjúsági Házban. Elfogadta a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósításának helyzetéről szóló polgármesteri beszámolót. E területen 5 munkabizottság működik, melyek tevékenységét figyelemmel kísérjük és kettőben is HEB tagunk az elnök.

3. A HEB munkáját idén is úgy akarom vezetni, hogy a szükséges információkat továbbra is időben megkapjuk, a célszerű vitákban kiérlelt döntéseinket felelősséggel hozhassuk és azok következményeit lelkiismerettel vállalhassuk – fogadalmunkhoz híven a város fejlődése érdekében.

Gazdasági és tulajdonosi Bizottság
Balog Donát elnök

1. A tavalyi év volt az első év, amit majdnem végig ennek a bizottságnak az élén tölthettem. Kijelenthetjük, hogy az SzMSz-ben rögzített feladatainknak teljes mértékben eleget tettünk.

Több esetben döntöttünk vagyontárgyak átminősítéséről, nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról, de folyamatosan véleményeztük a hatáskörünkbe tartozó előterjesztéseket a képviselő-testület ülése előtt. Egy-két rendkívüli ülés kivételével az előre tervezett munkaterv szerint tudtunk a bizottsági munkával haladni, ami jól mutatja, hogy a közös munka hatékonyan működik.

2. Nehéz a sikereket egy naptári évre beszűkíteni, hiszen sok olyan döntésünk van, aminek az eredménye akár csak évek múlva válik láthatóvá. Ez természetesen még jobban növeli a felelősségünket a döntéseink során, ilyenek például a hosszabb időtávú bérleti szerződések, vagy a különböző infrastrukturális beruházások vagy fejlesztések. Sok olyan siker van, ami bár köthető a bizottságunkhoz, de ezek mind-mind a képviselő-testület, a város, a lakosság vagy éppen a vállalkozók közös sikerei. Erre jó példa lehet az innovatív fejlesztési pályázati keretünk felhasználása. A szakképzési ösztöndíj programot idén is sikeresnek könyvelhetjük el, és egy kis finomhangolással tudtunk úgy alakítani rajta, hogy az elosztása még hatékonyabb legyen, még jobban tudjuk segíteni a szakképzésben résztvevőket.

Nagyon örülök, hogy idén megjelent nálunk a mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások támogatási kerete. Ez egy teljesen új kezdeményezés, éppen ezért még egyáltalán nem beszélhetünk egy kiforrott tevékenységről. Az első lépéseket tudtuk eddig megtenni, de talán ezek a legfontosobbak, hiszen olyan vállalkozói réteget szeretnék megszólítani, segíteni, akik eddig ebben a formában nem voltak előtérbe helyezve. A mezőgazdaság fontosságát egy olyan városban, aminek a külterülete az országban az egyik legnagyobb területen helyezkedik el és ennek a jelentős része termőföld, azt hiszem, nem kell külön hangsúlyoznom.

3. Az első és egyben az egyik legfontosabb feladatunk, hogy aktívan részt veszünk a város idei költségvetésének kialakításában. Ezt a döntést szokás szerint februárban fogja a képviselő-testület meghozni, és ez határozza majd meg Jászberény működését erre az évre. Feladataink, lehetőségeink egy része csak ezután fog világosan látszani, éppen ezért konkrétumokat, pontos vállalásokat, csak akkor fogok tudni majd mondani. Fontos, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek idén is stabil anyagi háttérrel tudjanak működni úgy, hogy közben a feladataikat is a lehető legjobban látják el. Most is vannak már megnyert pályázataink, vagy olyanok, amikről idénre várjuk a döntést és ezek is az idei költségvetést terhelik, illetve a megvalósításuk is idénre ad feladatokat.

Városfejlesztési Bizottság 
Tamás Zoltán elnök

1. Úgy gondolom a bizottságunk 2017-ben is elvégezte a rábízott feladatokat, hiszen mintegy 50 alkalommal üléseztünk, mely adódott abból is, hogy a Városfejlesztési Bizottság egyben a közbeszerzési bizottság szerepét is ellátja kiegészülve a polgármesterrel és az alpolgármesterrel. Volt az ülések között munkaterv szerinti nyílt ülés, rendkívüli nyílt és zárt ülés is, melyek mindegyikén határozatképes volt a bizottság. Ez azt jelenti, hogy a munkaterv szerint tudtunk haladni, illetve a bizottság tagjai nagyon komolyan veszik a bizottságban betöltött szerepüket és tevékenységet.

A VFB az alábbiakkal kapcsolatban hozott döntéseket a 2017. évben:

• VFB 2017. évi munkatervének elfogadásáról, év közbeni módosítások elvégzéséről.
• Jászberény Városi Önkormányzat költségvetési beszámolójáról.
• A pályázati és tervezési keretből: járdaépítések, tűzvédelmi vízvezetékek, városi bölcsőde új 6 csoportos épületének, útfelújítások, ivóvízvezetékek és csapadékvíz gerincvezetékek tervezése. LVG épületének elektromos rekonstrukciójának tervezése és részleges kivitelezése, Nagykátai úti kerékpárszakasz kiviteli tervének elkészíttetése. Porteleki közösségi ház bővítésére vonatkozó tervek elkészíttetése, Toborzó utca 36. számú ingatlanok bontására fedezet biztosítása, Kígyó utca 12. alatti ingatlan felújításának a tervezése, Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus épület Apponyi terme felújításának finanszírozása. A Thököly úti orvosi rendelő meleg víz csővezetékek szigetelési munkáinak elvégzése.
• Egyéb infrastruktúra keretből: 11 helyszínen történő közvilágítás hálózat sűrítése, városi sporttelepen történő távolugró gödör építése, útfelújítási munkálatok I. ütemének plusz finanszírozása, Déryné utca 1. szám alatti ingatlan villamos felújítása, egyházi ingatlanok felújítására támogatás, Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása, Települési Arculati Kézikönyv elkészíttetése, Toborzó utca 38. számú ingatlanok bontására fedezet biztosítása, a Jászberényi Jégcsarnok épületének csapadékvíz elvezetése.
• Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap: a bölcsődei és védőnői szolgálatnak főleg eszközökre, Jászberény Város óvodáiba eszközökre és felújításokra, Jászberény Város általános iskoláiba eszközökre és felújításokra, SZMSZC Klapka tagintézményébe kazán cserékre és a falak szigetelésére, Eszterházy Károly Egyetem, Jászberényi Campus épületében felújításra, Lehel Vezér Gimnáziumban elektromos hálózat cserére és felújításra.
• Körzeti fejlesztési keret: közvilágítás sűrítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés, játszótérépítés- felújítás, porteleki gyermektábor megrendezésének támogatása, porteleki templom fűtéskorszerűsítés támogatása, stb.
• Egyházi ingatlanok felújítása, társasház homlokzat felújítási pályázati keret, térfigyelő kamerarendszer bővítése.
• Bizottságot érintő pályázatok kiírásáról, elbírálásáról (EFOP, TOP, egyebek)
A bizottság széles körben foglalkozott képviselőtestületi anyagok véleményezésével, melyek témáinál nem mindig fogalmazott meg egyöntetű álláspontot, volt néha egyéni vélemény, melynek természetesen helye van a demokratikus működés területén.
• A bizottságnak a 2017-es évi városi költségvetésben 242 millió Forintos kerete volt, mely felett átruházott hatáskör jogán önállóan rendelkezhetett és dönthetett. Természetesen ezekről a döntésekről a képviselőtestületi üléseken maradéktalanul beszámoltunk. 45 millió Ft a pályázat előkészítési és tervezési keret, egyéb infrastruktúra keret 35 millió Ft, önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap 75 millió Ft, körzeti fejlesztési keret 60 millió Ft, Egyházi ingatlanok felújítása 2 millió Ft, társasház homlokzat felújítási pályázati keret 15 millió Ft és térfigyelő kamerarendszer bővítése 10 millió Ft.

2. 2017-es legnagyobb sikere szerintem a megnyert pályázatok sikeres előkészítése és részbeni lebonyolítása volt, melyet remélem 2018-ban eredményesen tudunk folytatni. A bizottságunk nyugodt légkörben hozott meg döntéseket, melyek során úgy érzem mindenki kifejthette önálló véleményét, tehetett javaslatot jobbító szándékkal. A bizottsági ülések szerintem azok a fórumok, ahol még a testületi és bizottsági munkaanyagok tartalma változhat a tárgyalások során a többség akaratának megfelelően.

3. A bizottsági munka remélem 2018-ban is a munkaterv szerint történik, de természetesen az élet felülírhat dolgokat, melyek miatt lehet, hogy módosítani kell napirendeket, időpontokat, de eddig is rugalmasan kezelték a tagjaink ezeket a témákat. Jelen pillanatban is aktívan részt veszünk az alakuló 2018-as városi költségvetés kialakításában. A 2018-as költségvetési évben bízom, hogy a bizottsági és a képviselői keretek sem csökkennek az új büdzsében. 2018 úgy gondolom és remélem is a város szempontjából a pályázatok lebonyolításának az éve lesz, és az év vagy a jövő év során a megvalósításban is aktívan részt vehetünk majd a város fejlődése érdekében. A piac és környékének a renoválása, a buszpályaudvar és környékének a felújítása, az új vagy meglévő ipari létesítményeink útjainak feltárása, új 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása, turizmusfejlesztés Jászberény és Jászdózsa összefogásával. Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése, Zöld város kialakítása, kerékpárút építések, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a Gróf Apponyiban és a Bercsényi iskola épületében, útfelújítások, járdaépítések, csapadék és ivóvíz elvezetési problémák megoldása mind fontos előttünk álló megvalósítandó feladat.

Tehát bőven lesz munkája az elkövetkező évben és években is a bizottságnak és a képviselőknek is, akik aktívan tenni szeretnének a város fejlődése érdekében.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?