Indulnak a projektek

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete július 12-én, szerda délután tartotta soron következő, rendes, nyílt ülését, amelyen többek között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok sorsáról, a város közművelődési koncepciójának elfogadásáról és elektromos töltőállomás létesítéséről is döntöttek.

Az ülés 13 képviselő jelenlétével kezdődött, majd Juhász Dániel későbbi érkezésével 14 városatya vett részt a munkában. Sürgősségi indítványok tárgyalását tűzte elsőként napirendre Szabó Tamás polgármester. A Jászberényi FC számára visszatérítendő támogatásról szavaztak. A Jászberényi Futball Club a TAO pályázati rendszeren keresztül megvalósuló fedett lelátó építéséhez kért az önkormányzattól 28 millió forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatást. Az egyesület a beruházás fedezetét nyújtó TAO támogatásokat összegyűjtötte, az a Magyar Labdarúgó Szövetség gyűjtőszámláján van. A beruházás utófinanszírozott, az összegek lehívására kifizetett számla benyújtása esetén van lehetőség.

A költségvetési irányzatok átcsoportosításáról is döntöttek: a Sün Sámuel Óvoda bővítése érdekében beadott pályázat nem nyert, így a tervezett 20 millió forint önerőt visszavezették a beruházások sorról, másrészt az Oszétiában rendezett Etno táborban résztvevő városi delegáció utazására 1,28 millió forint támogatást szavaztak meg utazási költség címen.

A képviselő-testület hétmillió forint összegű, felhalmozási célú kamatmentes visszatérítendő támogatást szavazott meg a Kossuth utca 14-16-18. szám alatti társasház homlokzat, lépcső, lábazat felújítására.

A tájékoztatók során dr. Gedei József képviselő élt a kérdezés lehetőségével, amely során érdeklődött a Kultúr-Malom projekt nyertes kivitelezőjéről, illetve megkérdezte, hogy az épület teljesíti-e azt a jász kulturális központ funkciót, melyet az ezen az ülésen napirendre kerülő közművelődési koncepció megfogalmaz.

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke válaszolt, aki kifejtette, kétkörös döntés során három árajánlattevő közül választották ki a nyertes Triskell Kft-t, ugyanis ez a cég fért bele a pályázati összeg keretébe.

Alvári Csaba főépítész hozzáfűzte: a nyertes pályázó a kiviteli terveket készíti. Szabó Tamás tájékoztatott, hogy a kulturális koncepció valóban tartalmazza komplex kulturális központ létrehozásának javaslatát, de az előzetes tárgyalások rávilágítottak, hogy Jászberény helyzete jelenleg nem alkalmas az ilyen irányú tervek megvalósítására. A körvonalazódó megoldás szerint a jelenlegi kulturális élet szereplői és a majdani Malom közösen teljesítik a szükséges funkciót. A helyszín alkalmas lesz négyszáz látogató befogadására, ami így a legnagyobb kulturális tér szerepét töltheti be városunkban.

A beszámolók során a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény és a Jász Múzeum 2016. évi szakmai tevékenységéről tájékozódtak a képviselők. Nagy András bizottsági elnök a HEB nevében felvetette, hogy a testület ne terhelje a szociális intézmény vezetőjét évenkénti beszámolóval. Továbbá felhívta a figyelmet az épület renoválásának szükségességére. A polgármester elmondta, hogy a törvény szerint évente egyszer valamilyen formában tájékozódni kell az intézmény helyzetéről.

Az előterjesztések sorát a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása nyitotta. A módosítás szerint a szociális lakhatási támogatásban részesülők havi támogatási minimuma emelkedne, illetve a jelenlegitől magasabb havi jövedelem is lehetővé tenné a támogatás nyújtását.

Dr. Pap Magdolna irodavezető a háziorvosi és védőnői körzetekről szóló önkormányzati rendelethez nyújtott be módosító javaslatot. A módosítások az alapellátási törvény elfogadása, a praxisjog elnevezésének bevezetése, valamint az oktatási intézményeket érintő, illetve utca elnevezésben bekövetkezett változások miatt szükségesek.

A Jászberény Városi Önkormányzat 2013. évtől a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahelyteremtési helyi támogatásának programjával részt vesz a helyi gazdaság fejlesztésének és a foglalkoztatottság növelésének támogatásában. A rendelet alapján Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő készpénztámogatást nyújthat a Jászberényben tevékenységet kezdő és folytató vállalkozások számára. Az elmúlt négyéves időszak alatt 8,5 millió forint támogatási összeget utaltak ki a pályázatot nyert vállalkozások számára, amelyből 16,3 millió forint értékű beruházás és hat új munkahely valósult meg. Jelenleg 20 millió forint odaítélt támogatási összeg kiutalása előtt állunk, amennyiben a támogatott vállalkozás 404 millió forintos beruházást valósít meg, ezzel is hozzájárulva a helyi gazdaság erősödéséhez. Szabó Tamás előterjesztésének célja, hogy a támogatást az ökológiai termeléssel foglalkozó szektorra is terjesszék ki.

Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló rendeletet is módosítani javasolta a polgármester. A módosítást a közművesítés költségeinek megfizetésére vonatkozó rendelkezések kidolgozása teszi indokolttá.

Alapítványok támogatására Nagy András HEB elnök nyújtott be előterjesztést. A Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány életmű-kiállításhoz kapcsolódóan egy katalógus megjelenését is tervezi, amelyhez támogatást kér. A Szent István Sportiskola Talentum Alapítványa a gör- és gyorskorcsolya sportot kiemelkedő eredménnyel űző tanuló részére kért támogatást a következő versenyszezonhoz szükséges védőfelszerelés megvásárlásához.

Juhász Dániel, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke szintén alapítvány számára kért támogatást. Az előterjesztés szerint az Animal Help Alapítvány támogatást kér a szociálisan rászoruló családok ebeinek ivartalanítására.

Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője előterjesztést nyújtott be tiszteletdíjról történő lemondás ügyében. Baranyi László önkormányzati képviselő, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagja nyilatkozott, hogy a 2017. július hónapra járó tiszteletdíját felajánlotta a Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány részére a Jászberény Gyöngyösi út végén található Szent Vendel-szobor felújítására.

A képviselők megszavazták önkormányzati tulajdonú ingatlanok egy részének bérbeadását, területek haszonkölcsönbe adását, eladását, illetve állami tulajdonban lévő ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételét. Ez utóbbiak autóbusz-megállókat jelentenek.

Jászberény Város Közművelődési Koncepciójának elfogadásáról is döntöttek a képviselők. „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.” Ezzel összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A jogszabályi előírásokon jelentősen túlmutat az a tény, hogy Jászberény Városi Önkormányzat a kultúrát, a lakosság életminőségét, életesélyeit meghatározó tényezőjének tekinti. Fontosnak tartja, hogy a kulturális élet lépést tartson a város fejlődésével, mely nem csupán a hagyományok ápolását, a meglévő programok megőrzését jelenti, hanem adott esetben a változó lakossági igényeknek való megfelelés szem előtt tartását is.

Ennek érdekében 2016 márciusában Szűcs Gábor kulturális tanácsadó megbízásával elkezdődött Jászberény Város Közművelődési Koncepciójának kidolgozása, amelyet végül Szigetvári József készített el. Az előterjesztéshez Szabó Tamás hozzáfűzte, rövid időn belül létrehozzák azokat a grémiumokat, amelyek a koncepcióban meghatározott célokat szolgálják. Nagy András pozitívumként értékelte, hogy a tanulmányt nem jászsági szakember készítette, így külső szemlélőként talán reálisabb képet tud adni városunkról. A koncepció annyit ér, amennyit végrehajtunk belőle – fogalmazott a képviselő. Gedei József szerint hasznos kiindulási pont a tanulmányvázlat egy valódi koncepcióhoz, amelynek már része a jász identitás meghatározása is.

A vitából azt szűrhette le a dokumentumot ismerő tudósító, hogy a város közművelődésének összetettsége külső szemlélő számára nehézzé teszi az áttekintést. Például a médiaterület esetében még a helyzetfelmérés/-felsorolás sem sikerült, és a Malom projekt is figyelmen kívül maradt, egyébként a munka dicséretes és meggondolásra érdemes.

A továbbiakban a képviselők megszavazták a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízási díjának megemelését havi bruttó 498 ezer forintra. A képviselő-testület egyetértett abban, hogy Pócs János országgyűlési képviselőt kérjék fel az augusztus 20-i városi ünnepség ünnepi szónokának.

A polgármester előterjesztést nyújtott be a Jedlik Ányos Terv keretein belül meghirdetett, „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című pályázat megvalósítására és a szükséges önerő biztosítására. A töltőállomás a buszpályaudvar fejlesztési, -rendezési projekten belül épül majd fel az ÉMÁSZ-szal való egyeztetés nyomán a jelenlegi pályaudvar területén. A szolgáltatás díjazása továbbgondolkodásra késztet – hívta fel a figyelmet Juhász Dániel.

Utolsó előterjesztésként a Zirzen Janka utcát a Táncsics utcával összekötő sétány kialakításához szükséges jogügyletek lebonyolításáról döntöttek.

Az interpellációk idején Bobák Zsolt kérdezett az ingyenes Wi-Fi lehetőségekről. A polgármester elmondta, hogy városunk is csatlakozik a szupergyors internetprogramhoz, így hamarosan elérhető lesz az ingyenes hálózat. Juhász Dániel a kültéri sporteszközök létesítésére vonatkozó városi pályázatról érdeklődött. Hegyi István irodavezető tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázatra szinte minden település benyújtotta kérelmét, ám még nem született bírálat. Végezetül Hoffer András a jászberényi futball történetéről írott könyvére irányult a figyelem, amelyet dr. Gottdiener Lajos jegyző, JFC elnök felajánlásában megkaptak a városatyák.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?