Szokatlanul vitamentes ülés

Május 10-én, 15 órai kezdettel tartotta Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testülete rendes nyílt ülését, amelyen tizenöt képviselő volt jelen.

Szatmári Antalné alpolgármester asszony hivatalos elfoglaltságai miatt ezúttal távol maradt az tanácskozásról. A két ülés között történt eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elfogadták a tájékoztatókat a képviselők. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót Lengyelné Nagy Beatrix, a Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ megbízott vezetője illetve dr. Pap Magdolna, a PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője írták. Balogh Béla kérdésére válaszolva az irodavezető elmondta, hogy az érintett ellátottak pozitív visszajelzéseket adnak az intézmények őket érintő közös működéséről, az ellátásokról. A téma kapcsán szóba került, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az egyre inkább gondot jelentő drog, és az azzal kapcsolatos bűnözés problémájára.

A beszámolók sorát három közalapítvány, a Folklór Kulturális Közalapítvány, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány, valamint a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2016. évi gazdálkodásának beszámolói nyitották. Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke kiemelte az anyagok korrektségét, és az alapítványok támogatásának fontosságát. A polgármester szintén gratulált az alapítványok munkájához. Az ülés későbbi szakaszában, az előterjesztések tárgyalása során a civil szervezetek pályázati keretéről is döntöttek. Az előadó Nagy András elmondta, hogy több pályázat érkezett be mint az elmúlt években. Összesen 21 alapítvány kapott önkormányzati segítséget 100-400 ezer forint közötti összegben. Működésre 1.901.000, míg programokra 2.500.000 forintot juttattak.

Az elmúlt évben megvalósult önkormányzati beruházásokról Hegyi István, a Városfejlesztési Iroda vezetője, és Lányi László a Városüzemeltetési Iroda vezetője készített beszámolót. A három részből álló dokumentum első része a megvalósult beruházásokat, a második a folyamatban lévő, a harmadik pedig a benyújtott, de még el nem bírált pályázatokat, illetve az előkészítés alatt álló beruházásokat, fejlesztéseket tartalmazza. Az önkormányzat jelentősebb saját erős beruházásainak összköltsége 2.339.469.583 forint volt.

A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évben benyújtott, de el nem bírált európai uniós forrású projektek értéke 3 722,79 millió forint.

Előterjesztést nyújtott be dr. Gottdiener Lajos jegyző az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet módosításáról. A nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításával kiegészült a házasságkötést ilyen alkalmakra tiltó lista. Változás: házasságkötést lebonyolítani hivatali helyiségen belül hivatali munkaidőn kívül 19 óráig, valamint szombati napokon lehet, míg hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint szombati napokon lehet egybekelni.

Szabó Tamás polgármester előterjesztését az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló rendelet módosításról 12 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadták a városatyák. Ugyanebben a témában a 2016. évi módosítást is elfogadták.

Szintén a polgármester nyújtott be előterjesztést az önkormányzat védőoltási programját tartalmazó rendelet módosításáról. Tekintettel arra, hogy a múlt év májusától megvalósult program keretében az önkormányzat alanyi jogon, térítésmentesen biztosította a szakmai ajánlás szerinti korosztályú gyermekek részére a védőoltásokat, a házi gyermekorvosok eddig ingyenesen adták be az oltásokat. Az ebben az évben jogosulttá váló, illetve a jövőben születendő gyermekek részére is indokolt költségmentesen, alanyi jogon biztosítani az önkormányzati rendeletben meghatározott védőoltásokat. Ehhez szükséges, hogy az oltások beadásának térítési díját is átvállalja az önkormányzat, így a gyermekek védőoltásai továbbra is költségmentesen biztosítottak.

Ugyancsak a polgármester nyújtotta be az előterjesztéseket 2016. évi zárszámadásának elfogadásáról, a tavalyi év belső ellenőrzési tevékenységéről, egy pedagógusi bírósági ülnök megbízatása megszűnésének megállapításáról – hetvenedik életéve betöltése okán –, valamint az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatásáról. Ez utóbbi kapcsán Budai Lóránt képviselő buszt kért a portelki iskolások bejárásának biztosításához. Balog Donát, a körzet képviselője felvilágosítást adott arról, hogy ez az ügy már folyamatban van. Balogh Béla érdeklődött afelől, hogy az önkormányzati óvodák rendelkeznek-e olyan sószobával, melyhez az Angyalkert óvoda kér támogatást. Elhangzott, hogy korábban a bölcsődében sófal, a Központi Óvodában sószoba épült a gyermekek egészsége érdekében. Az is kérdés volt, hogy az önkormányzatnak milyen mértékben kell részt venni a kosármeccsek biztosításában. Szabó Tamás kifejtette, hogy bizonyos sportrendezvényeken rendelet írja elő a rendőri jelenlétet, de a biztosítás érdekében nyújtott támogatás jóval alatta van a költségigényeknek.

Alvári Csaba főépítész előterjesztése alapján módosították az épített és a zöldfelületi értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletet.

Gál-Dobos Beáta, a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület elnöke az egyesülettel kötendő közművelődési megállapodás elfogadását kérte előterjesztésében, amit egy tartózkodás mellett elfogadott a testület. (Részletek nagy interjúnkban olvashatóak – a szerk).

Az ülés legnagyobb vitát kiváltó pontja az ingatlanok vételárának megállapítására és értékesítési eljárás meghatározására vonatkozó polgármesteri előterjesztés volt. A Vörösmarty út 25. szám alatti telket szeretné értékesíteni a város garázsépítési célra. A hét garázs kialakítására alkalmas terület jelenleg rendezetlen. Bohárné Bathó Rozália, a körzet-, valamint Ferencvári Csaba, a szomszéd kerület képviselője is kérte, rendezzék a területet. A garázsépítés jogos igényt elégítene ki, ám több képviselő újragondolásra javasolta az előterjesztést, attól tartva, ha nem irányoz elő a város egységes tervet, a garázsok rontani fogják a városképet.

Az utolsó megtárgyalandó pont a Kölyök Póló Suli Egyesület részére visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás biztosításáról szóló határozat módosítása volt, amit 13 igen két tartózkodás mellett elfogadtak a képviselők. A dolog előzménye, hogy a testület korábban döntött a Kölyök Póló Suli Egyesület részére 25 millió forint visszatérítendő támogatásról, amelynek határideje 2016. december 31.-e volt. Az egyesület jelezte, hogy a TAO pályázat elbírálásának elhúzódása miatt a visszafizetési kötelezettségét határidőre nem tudta teljesíteni. Kérte a határidő meghosszabbítását a TAO pályázat elbírálásáig, a sportfejlesztési program elfogadásáig, ami most szeptemberre prognosztizálható. A testület a támogatás visszafizetésének határidejét 2017. szeptember 30. napban jelölte meg, és felhatalmazta a polgármestert, hogy az egyesület írásos kérelme alapján indokolt esetben a támogatás visszafizetésének határidejét egy alkalommal maximum 90 nappal meghosszabbítsa.

Az interpellációk, felvilágosítás idején Bobák képviselő a Jobbik plakátjait ért rongálásról számolt be, kifejtve, hogy a plakátok mellett festékkel szennyeződött köz- és magánterület is. Ugyancsak közterület rongálásra hívta fel a figyelmet, konkrétan a majálist követő randalírozás során történt padrongálásra, kuka borogatásra utalva. Szabó Tamás válaszában elmondta, a padrongálásokat a város helyrehozza, mint azt teszi folyamatosan. A plakátok kapcsán kifejtette, hogy a festékes utcanév táblát a város rendbe teszi, a károsult ingatlantulajdonos pedig megteheti a feljelentést az elkövetők ellen a sérült kerítés ügyében.

Balogh Béla szintén a majális kapcsán kért szót. Szerinte a szigeten túl magasra nőttek a pitypangok az ünnep idején. Szintén ő hívta fel a figyelmet a Fürdő utcai parkoló továbbra is megoldatlan állapotára, miszerint esőzéskor áll a víz a területen. Végezetül az önkormányzat-hivatal-gazdasági társaságok tagjainak rokoni szálai felől érdeklődött.

A polgármester a városüzemeltetéstől kért tájékoztatást a nagyra nőtt fű ügyében. A Fürdő utcai helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy az ideiglenes parkoló nincs csatornázva, ezért áll meg ott a csapadék, de a pályázati projektben végleges parkoló kialakítása szerepel ezen a helyszínen. A rokonokra vonatkozó kérdésre reflektálva kifejtette, hogy semmiféle törvény nem tiltja rokonok egyazon munkahelyen történő foglakoztatását. Javasolta, hogy konkrét személyekre vonatkozóan kérjen a képviselő információt, amennyiben valakivel problémája adódik a kérdésben.

Alvári Csaba a településképi rendelet fórumára hívta a képviselőket, Bohárné Bathó Rozália pedig körzetbejárásra. (Ezekről előző számunkban közöltük a meghívókat – a szerk).

A testületi ülés utolsó mozzanataként Szabó Tamás bemutatta a pápától kapott dokumentumban megörökített áldást, melynek – mint mondta –, talán jótékony atmoszférája segítette szokatlanul rövidre és vitamentesre a májusi ülést.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?