Körkérdés bizottsági elnökökhöz

A Jászapáti Hírmondó januári számában körkérdést intéztünk a város képviselő-testülete bizottsági elnökeihez az elmúlt évről, illetve az újabb esztendő kihívásairól. A három kérdés a következő: 1. Megvalósultak 2016-ban a bizottsága elé kitűzött célok? 2. Mit tart legnagyobb sikerüknek? 3. Milyen feladatokat tartogat bizottsága, a város számára az új esztendő?

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság
Borbás Zoltán – elnök

1 A mögöttünk hagyott esztendőben bizottságunk összesen 375 határozatot hozott 41 soron kívül megtartott és 9 soros bizottsági ülése keretében. Összehasonlítva a képviselő-testületi határozatok számával (292), látható, hogy a Pénzügyi Bizottság nemcsak a döntés előkészítési folyamat során, de a testület által rá testált hatáskörök vonatkozásában is meghatározó az önkormányzat gazdálkodásában, városvezetési stratégiájának végrehajtásában.

A 2016-ban megtartott 50 bizottsági üléssel a hátunk mögött elmondhatjuk, hogy voltaképpen hetente egy alkalommal összeültünk döntéshozatal céljából, ami azért is kiemelendő, mert a két testületi tagunk, valamint a külsős bizottságai tagjaink – szintén két fő – elhivatottsága, elkötelezettsége tetten érhető egész évben a bizottsági üléseken való jelenlét, aktív munka által. Ezúton is tisztelettel köszönöm áldozathozatalukat, kitartásukat!

A 2016-ra kitűzött vállalásaink közül kettőt emelnék most ki. Elsőként az „Első lakáshoz jutó fiatalok támogatását”, amelyre allokált forráskeretből 2016-ban 32 fiatal pár, mintegy 4,2 millió Ft támogatásban részesült a Jászapátiban történő közös életük megkezdését segítendő.

Második, hasonlóan fontos támogatási lehetőség, a szintén bizottságom által diszponált ún. „Civil szervezeti támogatás”, mely a városban működő civil szervezetek által tartott rendezvények, programok megvalósítását hivatott támogatni. E célra az elmúlt évben összesen 2,6 millió Ft támogatás odaítéléséről döntöttünk.

2 Hogy ne csak az „osztogatás” pozitívumait emeljem ki, fontosnak tartom megemlíteni, hogy önkormányzatunk továbbra is hitel nélkül gazdálkodik, mi több, évente jelentős összegeket sikerül elnyernünk az „Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések” – támogatási keretéből. E prioritások megvalósulása a takarékos és körültekintő vagyon- és városgazdálkodási szemléletet, valamint a hatékony parlamenti lobbit igazolja.

Emellett fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) keretében a város összesen mintegy 2 milliárd Ft, a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében pedig további 52,5 millió Ft támogatási igényre nyújtott be pályázatot 2016-ban. E pályázatok elbírálása az idei év első felére várható.

3 Rögtön az év elején az idei évi költségvetés megalkotása ró jelentős mértékű, egyúttal felelősségteljes feladatot a Pénzügyi Osztályra és Bizottságunkra is. Emellett a már említett pályázati forrásigényünk elbírálását követően – reményeink szerint túlnyomórészt pozitív döntések születnek majd –, a megvalósítás szakaszába érve „erőltetett menet” fog következni, hiszen a hosszúra nyúlt bírálati szakaszból következően a megvalósításra maradó időtartam meglehetősen szűkös. Emiatt az elmúlt évihez képest több bizottsági ülésre, még több határozat meghozatalára számítok, bízva abban, hogy sikeres és tartalmas projektekkel tudunk majd hozzájárulni a város fejlődéséhez, közös értékeink megőrzéséhez.

Vallási, Oktatási, Kulturális és Civil­kapcsolatok Bizottsága
Pallagi Imréné – elnök

1 Munkatervünkben programok, rendezvények tervezetének elfogadása, beszámolók, koncepciók megtárgyalása szerepelt, valamint javaslattétel kitüntetési díjak adományozására. Minden év januárjában rendszeresen egyeztetünk a városban működő civil szervezetekkel. A programjaik a városi rendezvényeket is színesítették, gazdagították. A bizottságunk elé bekerült beszámolók olyan nevelő-oktató, gyermekvédelmi munkáról szóltak, ahol a feladatok, módszerek tudatos tervezése tükrözte céljaik minél eredményesebb elérését. Bizottságunk nem rendelkezik külön elkülönített költségvetési összeggel. Bizottságunknak véleményezési és javaslattételi hatásköre van. Átruházott hatáskörben tartozik hozzánk az ösztöndíj pályázatok elbírálása. 2016-ban 82 tanuló nyújtott be pályázatot és kapott pozitív elbírálást. Így önkormányzatunk anyagilag is tudta támogatni a hallgatók felsőoktatásban való részvételét. Nagyon sok szellemi, anyagi értéket teremtő, közvetítő ember él városunkban, ezért a kitüntetési díjak odaítélése, véleményezése komoly feladata volt bizottságunknak. Voltak viták, ahol az álláspontok ütköztek, de ezek mindig konstruktívan segítették a javaslattétel kialakítását. A város szervezésében méltó megünneplésre kerültek a nemzeti ünnepek és megemlékezések. Megrendezésre kerültek a hagyománnyá vált városi programok. Úgy gondolom, hogy bizottságunk feladatai végrehajtásával, javaslataival, véleményével segítette a képviselő-testület munkáját.

2 Városunk mozgalmas, tartalmas, programokkal, rendezvényekkel bővelkedő évet tudhat maga mögött. Jászapáti kulturális életét a város és a civil szervezetek által tervezett és megvalósított programok biztosítják. A sokszínű programok lehetőséget adtak arra, hogy egész évben mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, a város és a civil szervezetek összefogására volt szükség. Én ebben az összefogásban látom a sikert.

3 Bizottságunk a 2017. évi első féléves munkatervét még decemberben elfogadta. Fontos, hogy a júniusi ülésünkön megfelelő javaslatot tegyünk a városi kitüntetés díjazottjaira. A 2017-es év a magyar kultúra napjának megünneplésével, ennek keretében a Pájer Antal-díj átadásával kezdődik. Január a programok, rendezvények egyeztetésének, tervezgetésének az időszaka. Ez még hátravan. Lényeges, hogy olyan rendezvényeket szervezzünk, amelyek tartalmasak, értékközvetítőek, egyben szórakoztatóak, ezáltal felkeltik a lakosság érdeklődését, akik részvételükkel segítik azok megvalósulását.

Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság
Pócs János – elnök

1 A legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy a bizottság egy-egy témakörbe bevonja az érintetteket és a szakembereket, hogy a tapasztalataikat és javaslataikat felhasználva tudjunk közösen eredményeket elérni. Ez az elképzelés megvalósult, hiszen a korábbi idegenforgalmi kerekasztal beszélgetés után 2016-ban sportköri egyeztetést, majd az ősszel környezetvédelmi fórumot is tartottunk. Az ott megfogalmazott tervek egy része már megvalósult, egy részük pedig időigényesebb, de az első lépéseken túl vagyunk, hiszen felmértük a problémákat és megoldásokat kerestünk.

2 Korábban a sportágak vezetői és a testnevelő tanárok közösen azt a problémát fogalmazták meg, hogy a diákok egyre kevésbé fogékonyak a sportolás iránt, nincs motivációjuk, a szakosztályok pedig létszámhiánnyal küzdenek. Ezért elkészítettük a helyi sportolási lehetőségeket népszerűsítő reklámot, amit szórólapként minden tanulónak eljuttattunk, valamint kihelyezésre került az intézményekben is. Ennek folytatásaként első alkalommal rendeztünk sportágválasztó napokat az óvodások, iskolások és a gimnazisták részére. Az itt bemutatkozó sportágak mellett a Jászapáti Praxisközösség tagjai is felhívták a figyelmet arra, hogy a sportolás mennyire fontos a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés érdekében. A diákok élvezték, hogy kipróbálhattak egy-egy számukra addig ismeretlen sportot, valamint a szakosztályvezetők is elégedettek voltak a nagy érdeklődést látva. Mindezek jegyében ezt tartom 2016 legnagyobb sikerének, hiszen a visszajelzések alapján ennek hatására is sikerült egy-egy sportágnak növelnie a taglétszámát.

3 Az idegenforgalommal kapcsolatban fontos a helyi látványosságok népszerűsítése. A Római Katolikus Templomról néhány hónapja már elkészült egy bemutató füzet, a jövőben szeretnénk egy átfogó, a többi nevezetességet is bemutató kiadványt készíteni. A sport területén tovább megyünk a megkezdett úton, új programok szervezésével és az önkormányzati támogatásokkal segítve a Városi Sportegyesületben és az azon kívül működő szakosztályokat.
Végül a környezetvédelem ügyében a Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskolával együttműködve előadást fogunk szervezni a környezetvédelem fontosságáról, valamint szórólap formájában hívjuk fel a lakosság figyelmét a számunkra öröklött, de az utódaink életét majd még inkább befolyásoló természet megóvására és védelmére.

Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság
Borics László – elnök

1 Legfontosabb célunk a szociálisan rászorulók támogatása, hiszen tudjuk, hogy városunkban sok a nyugdíjas, egyedülálló, hátrányos helyzetű lakos.
A pénzbeli és a természetbeni ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult, amely értelmében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján Jászapáti Városi Önkormányzatának képviselő-testülete is megalkotta a települési támogatásról szóló 3/2015. (II.27.) számú rendeletét.
E rendelet alapján sokan keresték meg önkormányzatunkat és kaptak támogatást lakhatási és egyéb gondjaik enyhítésére. Továbbra is szeretnék biztatni mindenkit, aki olyan élethelyzetbe kerül, hogy lakásfenntartási gondjai vannak, keresse a polgármesteri hivatal munkatársait, akik készséggel állnak rendelkezésükre és lehetőség szerint megoldást találnak a problémáikra. A részletes települési támogatásról szóló rendelet elolvasható a város honlapján.

2 A rendelet hatályba lépése óta eltelt egy évben nyújtott támogatások felülvizsgálata során indokolt volt bizonyos támogatási formák jogosultsági feltételeinek módosítása, különösen a jövedelemhatárok megemelése, annak érdekében, hogy Jászapátin az arra rászorulók még szélesebb körben tudják igénybe venni a különböző pénzbeli és természetbeni juttatásokat.
A fentiek alapján a rendelet 10. §-ában szabályozott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosultak körének bővítéséről szól a módosítás, amely értelmében a jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-áról 250%-ára, egyszemélyes háztartás esetén pedig 250%-ról 350%-ra emelkedik.
Továbbá a hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásról szóló 11. §-módosítás értelmében azon egyedülálló, kizárólag házastársával, vagy okirattal igazoltan általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy tartósan külföldön élő, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermekével egy háztartásban élő, 65. életévüket betöltött személyek is részesülhetnek támogatásban, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.

A módosítások más bizottságok hatáskörébe utalt támogatási formákat is érintettek.

3 Az elmúlt évben sok projektet indított el az önkormányzat. Ezek különböző állapotban vannak. Van, ahol a pályázati előkészítés folyik, van, ahol már beadásra került a pályázati anyag és annak kedvező elbírálását várjuk. A város számára mindenképpen ezek sikeres lebonyolítása lesz az egyik legfontosabb feladat amellett, hogy az intézményeit megfelelő szinten működtetni tudja 2017-ben is.

Bizottságunk továbbra is szeretne minden szociálisan rászoruló jászapáti lakost támogatni, segíteni abban, hogy mindennapjaik kicsit könnyebbek legyenek ebben az esztendőben.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?