TÁJÉKOZTATÓ a helyi adózást érintő 2017. évi jogszabályi változásokról

Az új adóévben több olyan jogszabályi változás lépett hatályba, amelyre érdemes odafigyelni.

A gépjárműadóban bővült az adómentességre jogosult adóalanyok köre. A mozgáskorlátozottak mellett, az egyéb fogyatékossággal élő adóalanyok is kérhetik a gépjárműadó megfizetése alóli mentességet, amennyiben igazolják a fogyatékossági állapotukat. Az igazolás történhet fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosító irattal, illetve 18 életév alatti személy esetében magasabb családi pótlékra való jogosultságot megállapító irattal. Az adómentesség egy, 100 kW teljesítményt meg nem haladó személygépjármű után, legfeljebb 13.000 forint/adóév erejéig igényelhető. Amennyiben az adómentességre jogosult adózó több személygépkocsival rendelkezik, akkor a mentesség, kizárólag a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után adható.

A civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) számára szigorodott az építmény- és a telekadóban igényelhető adómentesség feltételrendszere. Az adóévi adómentesség az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő adóalanyt illeti meg, kizárólag azon épülete, telke után, amelyet csak a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége végzésére használ. További adómentességi feltétel, hogy sem belföldön, sem külföldön ne keletkezzen adófizetési kötelezettsége a szervezetnek. Az adóalanyoknak folyó adóév május 31-ig kell írásban nyilatkozni a törvényi adómentességi feltételek teljesüléséről.

Az idegenforgalmi adóban ettől az évtől adómentesség illeti meg a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozóját, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

A helyi iparűzési adóban kedvező szabályok segítik a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokat a bevallási és fizetési kötelezettségük teljesítésében. Januártól a teljes iparűzési adóalap alapulvételével, az adószámmal rendelkező adóalany állapíthatja meg, vallhatja be és fizetheti meg egy személyben a helyi iparűzési adót. Az adómegállapítás ezen módjának választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi adóalanynak nyilatkoznia kell az adószámmal rendelkező bevallásában. A családi gazdálkodók a családi gazdaság tekintetében hasonlóképpen adózhatnak.

Ettől az évtől az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adóalanyok a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton is teljesíthetik. Továbbá az adminisztratív terheket csökkentve 2017. évtől az önkormányzati adómentességek, adókedvezmények már nem minősülnek csekély összegű támogatásnak.

Módosultak a helyi iparűzési adó célirányos felajánlásának szabályai. Azok az adózók, akiknek a tárgyévet megelőző évre megfizetett helyi iparűzési adója meghaladja az 1 millió forintot, már nem csak az adójuk 1%-át ajánlhatják fel a Szakképzési Ösztöndíj Program részére, hanem az adójuk 2%-át. Emellett a felajánlás lehetősége is bővült az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Környezetvédelmi-, Sport- és Infrastruktúra Alappal, amelyek közül háromra, a megfizetett adó 1-1%-a, összesen 3% ajánlható fel és alaponként minimum 10.000 forint lehet a felajánlás összege.

A talajterhelési díjban már nem csak a mindenkori öregségi nyugdíjminimum alapján mentesülhetnek a kibocsátók a díjfizetés alól, hanem díjmentességben részesülnek a 70 év feletti egyedülálló kibocsátók és azok is, akik közszolgáltató igazolása alapján a csatornára való rákötést többletköltséggel járó egyedi műszaki megoldással tudnák teljesíteni. A 2017. évre fizetendő talajterhelési díj mértéke 630 Ft/m3-ről 720 Ft/m3–re emelkedett.

Szeretném tájékoztatni a lakosságot arról is, hogy a 2016. évi adókötelezettséget érintő változásokról (építmény, telek adás-vétel stb.) 2017. január 16-ig kell a bevallásokat benyújtani. A Jászberényben bevezetett helyi adókat a helyi adókról szóló 46/2011. (XII.22) önkormányzati rendelet szabályozza, az abban foglalt adómértékek 2017. évre nem változtak.

A bejelentési és bevallási nyomtatványok megtalálhatóak a www.jaszbereny.eado.hu/elektronikus űrlapok menüpont alatt. Az ügyfélkapuval rendelkező adózók a szükséges regisztrációt követően erről a felületről elektronikusan tudják a nyomtatványaikat beküldeni adóhatóságunkhoz. Adóigazgatási Irodánk 2017. évben is szívesen áll a lakosság rendelkezésére. Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Péntek: 8-12 óráig, Szerda: 8-17.30 óráig a Jászberény, Rákóczi út 42-44. szám alatt. E-mail: ado@jaszbereny.hu, Tel: 57/505-711

Bódisné Görbe Krisztina
Adóigazgatási Irodavezető

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?