Emlékek a város életéből

„Király névnapja. Szerdán, okt. hó 4-én a szokott módon ülte meg községünk lakosság ő felsége, dicsőségesen uralkodó királyunk nevenapját. A középületeken, hivatalokon, iskolákon zászlók lengtek; az iskolákban az előadások szüneteltek s reggel 9 órakor a kath. templomban hivatalos istentisztelet volt, melyen a községi elöljáróság, a kir. járásbiróság, a főszolgabiroi hivatal s m. kir. csendőrség s összes iskolák ifjusága is megjelent.”
Jászapáti és Vidéke 1911. október 8.

„Szurkálás a bálban. Nagypál János hevesi-uti korcsmájában regruta bált tartottak a mult vasárnap a katonának besorozott legények. Közöttük volt Földi József a nótorius verekedő, már két izben is huzamosabb rabságot szenvedett, alig 21 éves jászapáti legény, aki valóságos réme a báloknak és mulatságoknak. Most is kitört belőle az őstermészet. Pataky Károly kézbesitőt, aki a bál alkalmából – mint a tulajdonos rokona – kisegiteni volt ott a korcsmában, – csak azért, mert egy liter bor árát kérte a duhajkodó legénytől, – bicskájával ugy mellbe szurta, hogy a szerencsétlen ember rögtön eszméletét vesztette. A bicska a jobboldali 2. és 3-ik bordák között hatolt be s megsértette a tüdőt is. Az elsősegélyt Khindl Barna dr. orvos nyujtotta, aki azóta kezeli is a beteget. – A bicskázó legényt rögtön letartóztatták.”
Jászapáti és Vidéke 1911. október 8.

„Rácz Dániel karmester zenekara a napokban megerősödött. Községünk másik zenekarának primását, Rácz Barnát, katonának vitték s igy a vezető nélkül maradt zenekar javarésze a Rácz Dániel zenekarához csatlakozott. Az eddig is jó hirü cigánybandát ajánljuk a közönség figyelmébe.”
Jászapáti és Vidéke 1906. október 21.

„Lépfenés marha kimérése. Rettenetes közegészségügyi kihágás történt a mult héten Jászapátin. Borbás L. Gábor hevesiványi tanyásnak megbetegedett egy marhája. Mire Garay József községi állatorvos kiérkezett hozzá, a jószág már el is hullott. Az állatorvos megvizsgálta s mert veszedelmes bajt konstatált rajta, szigoruan meghagyta a hulla elföldelését. Borbás L. Gábor a szigoru utasitás ellenére is megnyuzta a marhát s husát potom pénzért eladogatta a szomszédoknak, s abból maga is vacsorát főzött még az estén. Már másnap a kezén kiütések, sőt fekélyek támadtak. Pár nap mulva mindazoknak, akik az elhullott marhából vásároltak, tele lett a keze, karja kiütésekkel. Egy asszony, Szőke Mihályné szül. Szikszay Franci végre Khindl Barna dr. orvoshoz fordult, aki megállapította, hogy a kiütések lépfenés marhahus élvezéséből származnak s azonnal jelentést tett az esetről a hatóságnak, mely azóta a legszigorubban folytatja a vizsgálatot. Reméljük, hogy a hatóság a bünösöket alaposan meg is fogja büntetni.”
Jászapáti és Vidéke 1906. október 21.

A könyvtár helytörténeti anyagából válogatta: Csintalan Dóra könyvtáros

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?