Óvodai beszámoló

A júliusi testületi ülésen Beszteri Éva intézményvezető Jászberény Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját tárgyalták a városatyák.

A tanulmány részletes képet ad a város óvodai intézményének struktúrájáról, a szakmai munka keretében megvalósult programokról, a nevelési módszerekről, eredményekről, pályázatokról és a gazdálkodásról.

Jászberény Város Óvodai Intézményének óvodái nyolc épületben, 34 csoportban, 114 dolgozóval működnek. Az intézményben az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, reggel 6 órától délután 17 óráig. Jogos igény esetén, előzetes egyeztetés alapján 18 óráig biztosítják a gyermekek ellátását. A teljes nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A nyári időszak alatt is biztosított az óvodai ellátás minden igénylőnek az ügyeletes óvodákban.

A 2015. októberi statisztikai adatok szerint a 805 férőhelyre 812 gyermeket vettek fel. Ebből sajátos nevelési igényű 22, beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 6, hátrányos helyzetű 135, halmozottan hátrányos helyzetű 16, veszélyeztetett 12 kisgyermek. Az óvodába folyamatosan érkeznek a harmadik életévüket betöltő gyermekek, így a tanév végére (2016. augusztus 31.)93 fővel növekszik a létszám. Legnagyobb számban az öt éves korosztály van jelen az intézményben, míg legkevesebben a 7. évüket betöltők vannak. Százalékos kihasználtság alapján a Fürkész tagóvoda a leginkább telített, 130,5% -os kihasználtsággal. Talán nem meglepő, hogy a portelki Hétszínvirág Óvoda kihasználtsága a legalacsonyabb. Legtöbb gyermek a Központi óvodába iratkozott be (232), legkevesebb a Hétszínvirág óvodába (19). Az intézményben 332 gyermek vált tanköteles korúvá ebben az évben, azonban fejlettsége alapján csak 231 leendő elsős, a felmért gyerekek 69,6 százaléka, kezdi meg tanulmányait a 2016/2017-es tanévben. A gyermekek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatják, a tájékoztatás valódiságát a szülők aláírásukkal hitelesítik.

Az intézmény dolgozói a törvényi előírásoknak megfelelően folyamatosan továbbképzéseken, kompetencia bővítéseken vesznek részt. A vezetőség azon képzések megszerzését szorgalmazta, melyek a szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismereteknek és jártasságoknak a megújítását, bővítését segítették, illetve hozzájárultak a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátásához, a mérési, értékelési -, intézményirányítási-, vezetési ismeretek bővítéséhez. Tizenhét szakvizsgázott óvodapedagógus nevelővel rendelkezik az intézmény, valamint tizenhatan járnak továbbképzésre a tanévben.

Az intézményi pedagógiai programban – az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján, – a közös nevelésfilozófia, a célok, feladatok meghatározása mellett – tükröződik az egyes tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat, amely színesebbé, változatosabbá teszi az intézmény egészét. A fentiek értelmében, a Szivárvány Óvodában az anyanyelvi nevelés, a Központi Óvodában a drámajáték, mozgás, a Sün Sámuel Óvodában az egészséges életmódra nevelés, mozgásfejlesztés, a Fürkész Óvodában az epochális nevelési program, a Kuckó Óvodában a környezeti nevelés, a Gézengúz Óvodában a közlekedés biztonságra nevelés, a Zengő Óvodában a művészeti nevelés, a Hétszínvirág Óvodában a néphagyományőrző program a leghangsúlyosabb. A tagóvodák nevelési gyakorlatai építenek a gyermekek azon alapvető tevékenységeire, amelyek az óvodás korosztály sajátosságai; a játékra, mozgásra, anyanyelvi nevelésre, hangsúlyozott a külső világ tevékeny megismerése, a művészeti-, esztétikai-, erkölcsi értékek közvetítése, az inkluzív-, a különbözőségeket toleráló pedagógiai szemlélet erősítése, valamint a szülők megnyerése és partnerként való kezelése a nevelés során. A tevékenységekben kiemelt a hétköznapi problémák kezelése, a pozitív személyiségjegyek alakítása, valamint a gyermekek viselkedéskultúrájának fejlesztése. A csoportok szervezésére jellemző a vegyes életkorú összetétel, a fejlesztések során nem csak az életkor, hanem az egyes gyermek egyéni fejlettségi szintjét is figyelembe veszik. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és célirányos környezet biztosított.

A tagóvodákban a napi mozgást kiegészítették vízhez szoktatással, jeges- és görkorcsolyázással, labdajátékokkal, kerékpározással, táncokkal, stb. A mozgáslehetőség- és a vízhez szoktatás bővítésére kiváló lehetőséget biztosított a Központi Óvoda többfunkciós nagyterme és vízhez szoktató medencéje, mely az intézmény valamennyi tagóvodájába járó gyermek rendelkezésére áll. Az érzelmi, erkölcsi nevelés, közösségfejlesztés alakítása; anyanyelvi, értelmi fejlesztés, közlekedésbiztonságra nevelés, a természet- és környezetvédelmi szemlélet alapozása, a környezet tiszteletére nevelés minden tagóvodában kiemelt feladat, melyek az év során a tanrendbe beépítve az óvodákban illetve számos színes, esetleg külső helyszínen megvalósuló program keretében teljesültek. Az intézmény és az iskolák, valamint a családok közötti kapcsolat folyamatos.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének folyamatos szakszerű működtetése, gyógypedagógus segítségével valósult meg, együttműködve a csoportos óvodapedagógusokkal. A nevelési év kezdetén sor került a jogszabályban megfogalmazott részképesség-szűrésre. A vizsgálat eredményeképp megállapítható, hogy az óvodás gyermekek 41 százalékánál nincs zavar, azonban 33 százalékuknál enyhe, valamint 26 százalékuknál súlyos zavar észlelhető. A tehetséggondozás és a hátránykompenzáció, a gyermekvédelmi feladatok ellátása szintén kiemelt feladatként jelen van. A fejlesztésekről, a megvalósuló programokról folyamatos, mérésekkel alátámasztott adminisztrációt vezetnek.

Az intézményben 1.880.000 forintot fordítottak beruházásokra, melyek kis értékű tárgyi eszköz pl. infokommunikációs eszközök, játékok stb. jelentenek. Felújítást a Fürkész Óvodában végeztek 2.720.000 forint értékben.

A szakmai munka eredményesebbé tétele érdekében valamint a szűkös költségvetési lehetőségek kiegészítése működtetik – „A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért” Alapítványt, amely bevétele jellemzően az adó 1%-ból tevődik össze. 2015. évi egyenlege 1.705.553 forint volt.

Az óvodák többsége a meghatározott kötelező eszköz- és felszerelés jegyzékben leírtakkal nagymértékben rendelkezik, de az eszközök, felszerelések egy része az elhasználódás miatt folyamatosan cserére szorul, melyet saját bevételből illetve „A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért” Alapítvány bevételeiből finanszíroznak. Legnagyobb kiadási tételt az udvari játékok folyamatos pótlása és azok használatának engedélyeztetése jelenti.

A beszámoló mellékleteként a képviselők többek között tájékozódhattak városunk óvodáskorú gyermekinek mozgás-fejlettségi szintjéről, a megvalósult programokról, az elnyert pályázatokról is. A pontos és mindenre kiterjedő anyagot Nagy András, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke a testületi-ülés alkalmával elismerésben részesítette. A képviselők valamennyien elfogadták a beszámolót.

 

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?