Ki kaphat városi elismerést?

Jászapáti Városi Önkormányzat a hagyományt folytatva az augusztus 20-ai ünnepség keretein belül, az idén is szeretné átadni az alábbi kitüntető díjakat.

Jászapáti Városért kitüntetés
„Jászapáti Városért” kitüntetés adományozható annak a polgárnak, közösségnek, aki/akik a város életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak a város szellemi erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.

Pedagógiai Díj
„Pedagógiai Díj” adományozható azoknak a személyeknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, iskolai oktató nevelő munkában, a tehetséggondozás terén. Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Kiemelt feladatuknak tekintették az esélyegyenlőség feloldását, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását. Tekintélyt, megbecsülést szereztek munkájuk során a gyermekek és szülők körében.

Közszolgálati Díj
A „Közszolgálati Díj” azoknak a személyeknek adományozható, akik köztisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel általános elismerést vívtak ki a szolgáltatást igénybe vevők körében.

Egészségügyi Díj
A díj adományozható a város egészségügyi feladatainak ellátásban tartósan példamutató, kimagasló teljesítményt nyújtó köztiszteletben álló személynek, aki tevékenységével hozzájárult eme közszolgáltatás minél magasabb színvonalon történő ellátásához, fejlesztéséhez.

Az Év Vállalkozója Díj
Azon Jászapáti székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője (továbbiakban: Vállalkozó) részére adományozható, aki huzamosabb ideje sikeresen működik, stabil eredményes gazdálkodással bír, szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a város fejődéséhez, hírnevének megbecsüléséhez.

Az Év Polgárőre Díj
A díj annak a polgárőrnek adományozható munkájának elismeréseként, aki a Jászapáti Polgárőr Egyesület tagjaként huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, amely alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a közbizalmat, vagy aki rendkívüli helyzetben kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.

Az Év Tűzoltója Díj
A díj annak a tűzoltónak adományozható munkájának elismeréseként, aki az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászapáti tagjaként huzamosabb ideje olyan tartós és kiemelkedő szakmai munkát végez, amellyel hozzájárul a város közbiztonságának javításához, a tűzesetek megelőzéséhez és alkalmas arra, hogy az állampolgárokban erősítse a biztonságérzetet vagy katasztrófahelyzet esetén kiemelkedő, példaértékű egyéni tevékenységről tesz tanúságot.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, bizottságai,
Oktatási intézmények nevelőtestületei,
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője,
Intézmények, társadalmi szervezetek vezetői,
Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
a javasolt személy vagy szervezet adatait,
a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.

A kitüntetési javaslatokat 2016. május 31. napjáig lehet eljuttatni Farkas Ferenc polgármesternek címezve. ( 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. )