Az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét jogszabályok és rendeletek alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal az alábbiak szerint határozza meg.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2010. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a gyermek lakcímkártyáját, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A 2016/2017 tanévre történő általános iskolai beiratkozásra április 14-15-én, csütörtökön és pénteken egyaránt 8-19 óra között kerül sor.
A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A kötelező felvételt biztosító intézmények jegyzékét, illetve az egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák nevét tartalmazó Tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanvhivatal.hu) – ugyanitt bővebb információ is található  – , továbbá valamennyi települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az általános iskolákban.

Dr. Kállai Mária
kormánymegbízott