Kitüntették a testvérpárt

Molnárné Szikszai Klára és Szikszai Mária Pájer Antal díjasok laudációját Farkas Ferenc polgármester tartotta. Beszéde legfőbb gondolatait idézzük.

A Szikszai testvérek Mária és Klára Jászapáti város szülöttei. Szüleik és az 1700-as évekig minden felmenőjük Jászapáti születésű. Az ősök mindkét részről redemptusok voltak. Édesapjuk Szikszai Gábor megvált a földtől és a tanári pályát választotta. Édesanyjuk Koczka Ilona kereskedő családból származott. 1937. aug. 10-én kötöttek házasságot. Négy gyermekük közül kettő csecsemőkorban meghalt, Máriát és Klárát nevelték fel.

A Szikszai testvérpár életútját nagymértékben meghatározta az útnak indító családi háttér és az a környezet, amiben felnőttek. Édesapjuk példaképként szolgált és útmutatásának megfelelően mindig szívesen, nagy odaadással és lelkiismeretesen végezték munkájukat mind a helytörténeti gyűjtemény kezelésében és használatában, mind pedig a pedagógusi pályán.

Szikszai Mária KatalinAz alsó és középfokú iskoláit Jászapátin végezte. 1958-ban érettségizett a jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnáziumban. A községi könyvtár akkori vezetője nyugdíjba vonult és lehetőség nyílt az állás megpályázására. A nagy reményekkel induló, fiatal könyvtáros tervei megvalósításához a szerény, zsúfolt kis könyvtár csekély lehetőséget biztosított. Mégis megindult az élet. 1960-ban a Könyvtár járási funkciót kapott, ahol előbb megbízott igazgató, majd módszertani könyvtáros lett. Hét községben segítette a könyvtári munkát.

Az 1960-as években megkezdte a helytörténeti gyűjtemény alapjainak lerakását. A Könyvtár 1983-ban átköltözött a volt Városháza épületébe, s a helytörténeti gyűjtemény ekkorra már egy egész termet töltött be. Sajátos új szolgáltatás lett a könyvtárban Az olvasók nemcsak használják, de gyarapítják is ezen gyűjteményt. Ez a munka egy életre a legkedvesebb tevékenysége maradt, mert nyugdíjazása után is folytatta. A helytörténeti munka mellett szívesen foglalkozik családtörténettel is. A Jászságban is páratlan méretű anyag jól szolgálta a családtörténeti kutatásait, a szakdolgozatíró főiskolai, egyetemi hallgatók forráskutatásait, a Jászság könyvészete, illetve nyomdatörténete megírását.

1994-ben munkásságát Jászapáti Városért díjjal , 2009-ben pedig Jászságért díjjal ismerték el.

Molnárné Szikszai Kláraáltalános iskolai tanulmányait a helyi központi iskolában, a középiskolát a Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnáziumban végezte. 1960-ban.az Egri Tanárképző Főiskola elvégzése után  1964-ben  kezdett tanítani a helyi Központi Iskolában és itt tanított 1997-es nyugdíjba vonulásáig, majd még másfél évig. Kezdőként lelkesen kapcsolódott be a vizuális nevelés megújításába. A felnövekvő gyermekek neveléséért dobogó – apai példát követő – pedagógus szív és magyar-történelem- rajz szakos tanári képzettsége kiválóan alkalmassá tette, hogy felismerje és kihasználja azokat az alkalmakat. ahol elültethette és meggyökereztethette a fiatalság lelkében a nemzeti kulturális örökséget.

1999-ben hagyta abba végleg a tanítást. Nyugdíjas éveiben Jászapáti Templomért Alapítvány létrehozója és támogatója. Szerkesztője a 2007-ben megjelent Urunk szolgálatában Jászapátira jöttek, Jászapátiról indultak 1550-2000 című munkának.

Figyelme, érdeklődése nem rekedt meg csak az iskolánál. Minden lehetőséget megragad, hogy a rászorulókon segítsen, ezért is alapítója és résztvevője a Kamilliánus Közösségnek.

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk azt a hosszú évek óta folytatott kitartó munkát, amit a Jászapáti Római Katolikus Templom restaurálása érdekében végzett.  2009-ben Jászságért díjjal ismerték el munkásságát.

A Pájer Antal Díjra felterjesztett mindkét személy pályafutására jellemző, hogy kulturális értékeink megőrzése, fejlesztése és terjesztése érdekében végzett munkájuk során sohasem saját magukat helyezték előtérbe, hanem szerényen hátrahúzódva, mindig tisztán csak maga az „ügy” lebegett illetve lebeg a szemük előtt és ennek megfelelően segítik, oktatják, nevelik a fiatalabb generációkat is. Több évtizeden át folytatott kiemelkedő kulturális munkásságukért, mellyel szolgálták a város lakosságát, és dicsőséget, elismerést hoztak közösségünknek méltán érdemesek a Pájer Antal díjra.

A polgármester virágcsokorral köszöntötte a meghatott testvérpárt. Ugyancsak meghitten köszöntötte őket a színpadon Pócs János, a Jászság parlamenti képviselője és Borbás Ferenc jászkapitány. Illett az alkalomhoz, hogy csendben, csak a nővéreknek mondták el köszöntő szavaikat a virágok átadásakor.

(A Szikszai testvérek életútját bemutató kiállítás a Kossuth utca 18 szám alatti kiállító teremben februárban megtekinthető.)