Körkérdés a bizottsági elnökökhöz

Egy év telt a tavaly őszi önkormányzati választások óta. Ez már az új, ötéves ciklusban is számottevő időszak, ezért az önkormányzat bizottsági elnökeit megkerestük kérdéseinkkel. Természetesen munkájukról, eredményeikről, terveikről érdeklődtünk.

Vallási , Oktatási , Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága
Pallagi Imréné

Mi volt az eredeti, képviselői terve?

Képviselőjelöltként egy idézetet tartottam szem előtt: „A ma gyermeke, a holnap felnőttje, aki majd építi gyermeke jövőjét, társadalmát, ily módon senkinek sem lehet közömbös, mivé fejlődik, hogyan alakul gyermekeink élete. Ezt .Perlai  Rezsőné mondta Ezt Perlai  Rezsőné, a jeles óvodapedagógus vallotta.
Az volt a célom, hogy gyermekeink jövőjének alakítása mindenki (szülők, gondozónők, óvónők, tanítók, tanárok, a város lakossága) számára egyaránt fontos legyen. Fontosnak tartottam, hogy a jászapáti gyerekek Jászapátin járjanak iskolába. Az elmúlt években lehetőség nyílt arra, hogy a szülők a gyermekeik számára szabadon választhassanak az egyházi és az állami iskola között. Mivel nem volt zökkenőmentes ez az időszak, az volt a tervem, hogy a város vezetése lehetőségeivel, döntéseivel megteremtse az ott tanuló gyermekek, az ott dolgozó felnőttek tartalmas, nyugodt munkavégzésének lehetőségét.

Terveim között szerepelt azoknak a hagyományoknak, kultúrértékeknek a megbecsülése, megőrzése, átörökítése, amelyek Jászapátit eddig is jellemezték. A feladatokat, a terveket bizottságunk irányítja, a megvalósításban viszont fontos szerepet töltenek be a nevelés, oktatás területén dolgozók, a város kulturális, társadalmi életében aktívan közreműködő civil szervezetek.

Mindez a bizottsági elnöki pozíció elnyerését követően hogyan gazdagodott?

A bizottsági elnöki pozícióval nem a terveim bővültek, inkább nagyobb felelősséget éreztem bizottságunk munkája iránt. Építek arra, hogy a bizottságunk olyan személyekből áll, akik a bizottságunkhoz tartozó egy-egy területtel közvetlenebb kapcsolatban állnak, így az információk, a tájékoztatások hitelesebbek, javaslataink, döntéseink megalapozottabbak.

Mit tart az elmúlt időszak sikerének? Mi valósult meg a tervekből eddig?

Az általános iskolák élére új igazgatók kerültek, akiknek a tervező, szervező, irányító munkája, egymással tartott megbeszéléseik kapcsán az 2014/2015-ös tanév sikeresen zárult. Az iskolaköteles óvodások döntő többsége ide iratkozott be. Az iskolák jól felszereltek, szakmailag kiváló pedagógusok tanítják a gyerekeket.

A város és a civil szervezetek programjai egyeztetve, ütközések nélkül kerültek megrendezésre. Először került sor a Magyar Hősök Napja megünneplésére. Új programként városunk is csatlakozott az Ars Sacra Fesztiválhoz. Ebben az évben Jászapáti adott helyet a Hármas kerületi Kézi Aratóversenynek. Szalkári Rózsa festőművésznek, Jászapáti szülöttjének állandó kiállítása nyílt meg az idei évben átadott Kiállítótérben. A pályázati kiírásoknak megfelelő diákok továbbtanulását ösztöndíjjal segítette városunk.

Mindenképpen megemlíteném bizottságunk konstruktív együttműködését, amely pozitív megerősítést ad a feladatom elvégzéséhez, és elengedhetetlen további terveink megvalósításához.

Az elmúlt év változásai, az új feladatok fényében a következő egy-két évben minek a megvalósulását szeretné látni?

A köznevelési intézményrendszerben a területi és köznevelési egyenlőtlenségek csökkentésére a járási tankerületekben iskolaközpontokat alakítanak ki. Szeretném, ha a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a Jászapáti tankerület iskolaközpontja lenne.

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság
Borbás Zoltán elnök

Mi volt az eredeti, képviselői terve, illetve ez a bizottsági elnöki pozíció elnyerését követően hogyan gazdagodott?

2014. októbere óta más funkcióban működöm közre az Önkormányzat, így a város életében, mint a korábbi önkormányzati ciklusban, amikor alpolgármesterként főként a városfejlesztés, a városüzemeltetés volt a szakterületem. A pénzügyi bizottság az egyetlen, mely minden önkormányzat számára kötelezően fenntartandó. Következésképp a szerepe, a súlya is meghatározó a város életében, hiszen a költségvetés megalkotásakor, végrehajtásakor, végrehajtatásakor, illetve a zárszámadás időszakában az első-, és legfőképp a szakmai szűrő ez a bizottság. Ezen túlmenően a város ingatlan vagyonával való gazdálkodás szinte kizárólag bizottságunk hatásköre. Felelősségteljes, és nagyon megtisztelő ennek a bizottságnak a vezetése számomra. Sok újat tanultam az elmúlt egy évben, ahogy az elmúlt önkormányzati ciklusban is.

Mit tart az elmúlt időszak sikerének? Mi valósult meg eddig?

A választások után legfőbb célkitűzésem a pénzügyi bizottsággal kapcsolatban az volt, hogy egy lényegesen kevésbé átpolitizált miliőben születhessenek döntéselőkészítő, döntéstámogató műhelymunkával megalkotott határozatok, mint a testületi üléseken. Erre kiváló alapot biztosít a bizottság összetétele is, hiszen a külsős tagjaink magasan kvalifikált közgazdászok (Kalmár Rozália, Mihályiné Faragó Éva), a képviselő tagjaink pedig vagy kellő önkormányzati tapasztalattal rendelkeznek (Birkás Ferenc), vagy önkormányzati intézményi gazdálkodásban bírnak megkérdőjelezhetetlen eredményekkel (Pallagi Imréné) Azt gondolom ezt talán már egy év alatt is sikerült megvalósítanunk.

Az elmúlt év változásai, az új feladatok fényében a következő egy-két évben minek a megvalósulását szeretné látni?

Nagyon sok feladat áll még előttünk. A 2014 – 2020-as Uniós Fejlesztési Ciklus még csak mostanában fogja kezdetét venni, melynek a pályázói oldalán jelentős szerep hárul a bizottságunkra is, amely megköveteli az előremutató, innovatív, és körültekintő munkát. A szakmaiság térnyerését szeretném minél inkább kiterjeszteni a politizálással szemben. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az eddigiektől eltérően a települések számára elérhető fejlesztési források jelentős hányada – mintegy 53,8 milliárd Ft a megyében – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat diszponálása alatt hívható le. Sok olyan tapasztalatot, ötletet és lehetőséget szeretnék a konkrét pályáztatás során „hazahozni” a Megyei Önkormányzattól Jászapátiba, akár a bizottságunkba is, amely az előző ciklus által fémjelzett beruházások színvonalához méltó. Legfontosabb talán az ipari park további bővítése, annak infratrukturális fejlesztése, valamint a termálvízzel történő közintézményi fűtés, melyek segítségével a költségvetésünk pozíciója hosszú távon is jelentősen javítható. Egy, a lehetőségeinkhez mérten önfenntartó, élhető, attraktív és befogadó város megteremtésének pénzügyi-, gazdálkodási hátterét szeretném megteremteni a bizottságunk munkája által.

Közbiztonsági , Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság Bizottság
Borics Lászó

Mi volt az eredeti, képviselői terve, illetve ez a bizottsági elnöki pozíció elnyerését követően hogyan gazdagodott?

2006 óta vagyok önkormányzati képviselő. Az első ciklusban két bizottságban dolgoztam. Szakmámból és munkámból adódóan az Oktatási és Kulturális Bizottságban, valamint a Szociális Bizottságban. 2010-től folytattam a munkát Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottságában. Egy éve a Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság elnöke lettem. A „sors” ugyan „elsodort” a közvetlen kulturális munkától, de a 25 évet nem lehet csak úgy kitörölni az ember életéből, az elköteleződés továbbra is bennem van. Így örülök annak, hogy a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottságában is dolgozhatok.

Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság elnökeként azonban új feladatokkal is szembesülnöm kellett. Elsősorban azért, mert az új ciklusban létrehozott bizottság szélesebb spektrumban működik elődjénél, ami már a nevéből is olvasható.

Fontos feladatomnak tartom a folyamatos kapcsolattartást a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, hiszen városunkban sok roma származású állampolgár él, akiket ők képviselnek. Meggyőződésem, hogy a többségi és a kisebbségi lakosság együttélését településünkön csak akkor lehet igazán jól koordinálni, ha a két önkormányzat sikeresen és hathatósan tud együttműködni.

A közbiztonság terén úgy gondolom soha nem leszünk maradéktalanul elégedettek, hiszen ha valakitől egy kerékpárt vagy egy tyúkot ellopnak, annak már nem lesz jó a közbiztonság Jászapátin.

Jászapátin sok az idős, nyugdíjas ember, sok a hátrányos helyzetű lakos. Szociális területen tehát bőven akad tennivaló, amely komoly feladatot jelentett eddig is önkormányzatunknak és jelent a jövőben is.

Mit tart az elmúlt időszak sikerének? Mi valósult meg a tervekből eddig?

Szociális területen kiemelném azt a törvényi változást, amely ez év márciusában lépett hatályba. Ennek következtében átalakult a segélyezési rendszer Magyarországon. Az önkormányzat kidolgozta saját települési támogatási rendszerét, amellyel már sokan éltek eddig. Ez ugyan nem az én sikerem, hiszen ehhez megfelelő pénzügyi forrást kellett előteremteni a Jászapáti Városi önkormányzatnak, de mindenképpen segítség a bajba jutottaknak. Ezúton is szeretnék bíztatni mindenkit, aki olyan élethelyzetbe kerül, hogy lakásfenntartási gondjai vannak, keresse a polgármesteri hivatal munkatársait, akik készséggel állnak rendelkezésükre és lehetőség szerint megoldást találnak a problémáikra. A részletes települési támogatásról szóló rendelet elolvasható a város honlapján.

A közbiztonság tekintetében az önkormányzat részére elkészített legutóbbi rendőrségi beszámoló javuló statisztikai adatokat mutat szinte minden területen, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy nyugodtan hátra lehet dőlni. Az őrsparancsnok úr folyamatosan keresi a lehetőségeket az állomány teljes létszámra történő felfejlesztésére, a folyamatos járőrszolgálat kialakítására. Meggyőződésem, hogy a folyamatos rendőri jelenlét településünkön nagyban hozzájárulna a lakosság biztonságérzetének javulásához. Természetesen nem szabad elfelejtkeznünk a helyi polgárőrségről sem, hiszen ők saját szabadidejüket áldozzák fel a mi biztonságunk érdekében. Köszönet érte!

Az elmúlt év változásai, az új feladatok fényében a következő egy-két évben minek a megvalósulását szeretné látni?

Az interjú elején említettem, hogy a többségi és a kisebbségi önkormányzatok együttműködését mennyire fontos dolognak tartom. Együttműködés ugyan tapasztalható a két önkormányzat között, de ebben érzésem szerint van még mit javítani.

Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság
Pócs János

Mi volt az eredeti, képviselői terve, illetve ez a bizottsági elnöki pozíció elnyerését követően hogyan gazdagodott?

Egy évvel ezelőtt a legfőbb célkitűzésem az volt, hogy tovább kell növelni Jászapáti megtartóerejét a fiatalok helyben tartása érdekében. A bizottsági munka során továbbra is ez lebeg a szemem előtt, ahol lehetőségem nyílik a sportolási lehetőségek kibővítéséért, a turisztikai adottságok népszerűsítéséért, valamint a tiszta környezet megóvásáért dolgozni.

Mit tart az elmúlt időszak sikerének? Mi valósult meg a tervekből eddig?

Sikeresnek tartom azt a kapcsolatépítési formát, hogy a bizottság egy-egy döntés előtt bevonja az adott szakterület érintettjeit és szakértőit, hogy ismertessék meg velünk tapasztalataikat, problémáikat, vagy javaslataikat. Például néhány hónapja a helyi sport szakosztályok vezetőivel és a testnevelő tanárokkal tartottunk tanácskozást a fiatalok sporthoz való viszonyáról. Itt jórészt problémák fogalmazódtak meg, mégis sikerként értékeltük, hogy a gyermekek már az óvodákban és az iskolákban is részesülhetnek a mindennapos testnevelésben. Vagy említhetem az október 12-én megrendezésre kerülő Idegenforgalmi Kerekasztal beszélgetést, ahol szó lesz a helyi turisztikai látványosságokról, a kulturális programokról, a vendéglátó egységek aktuális helyzetéről, valamint a strandfürdő idei kimagasló eredményéről. A visszajelzések szerint az elmúlt évek felújításai miatt még vonzóbbá vált Jászapáti az átutazók és a turisták számára is.

Az elmúlt év változásai, az új feladatok fényében a következő egy-két évben minek a megvalósulását szeretné látni?

Az imént említettem a sportköri megbeszélést, ahol a szakosztályvezetők elmondták, hogy sok sportág utánpótlás gondokkal küzd. A testnevelő tanárok pedig megerősítették ezt, és úgy látják, hogy a gyermekek elzárkóznak a sporttól, már nem igazán érdekli őket. Ezért az utóbbi bizottsági ülésen a városvezetők és tagtársaim is támogatták azt a javaslatomat, hogy a jövő évben az óvodák és iskolák bevonásával szervezzünk Sportág Választó rendezvényt, ahol lehetőségük lesz a helyi csapatoknak bemutatkozni, motiválni a fiatalokat. Tudatosítani kell bennük, hogy a sport alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel szemben, valamint fontos az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés érdekében is. A jövőben éppen ezért a sportpálya komplex felújítását, új lelátók és új sportöltöző megépítését szeretnénk megvalósítani. Továbbá az idegenforgalommal kapcsolatban az integrált településfejlesztési stratégiában célul tűztük többek között a strandfürdő és kemping modernizációját, a Dósa kúria turisztikai célú hasznosítását, a Művelődési háznak és környékének felújítását, a kerékpárút hálózat fejlesztését, valamint a Panna-tó és a Nagy-homokos tó kotrását és környezeti fejlesztését. Fontos, hogy a természetvédelem jelentőségét tudatosítsuk a felnövekvő generációk gondolkodásában. Hiszen az egészséges élet alapja a tiszta környezet, ezért kiemelten kell kezelni a környezetvédelemmel kapcsolatos programok megszervezését, valamint a tiszta, ezáltal vonzó településkép megőrzését.