A csoportszobák titka

Jászberény Város Önkormányzata képviselő-testülete június 10-i rendes ülésén elfogadta Jászberény Város Óvodai Intézménye 2014/2015-ös nevelési év szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.
Az intézmény nyolc épületben, harmincnégy csoportban és 114,5 (statisztika szerinti) dolgozóval, reggel 6 órától délután 17 óráig működik. Feladatait a nemzeti köznevelésről szóló törvény, illetve miniszteri rendelet határozza meg. Ebből következően az óvodai munka a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes kezdéssel és zárással oldják meg; kilenc csoport tizenegy órában, huszonöt csoport kilenc órában fogadja a gyermekeket.

201507100032.jpg

A beszámoló részletesen tartalmaz létszámadatokat, melyből kiderül, hogy az intézmény 805 férőhellyel rendelkezik. A tagóvodák többsége négy csoportban fogadja a gyermekeket, a Központi Óvodában azonban nyolc, míg a portelki Hétszínvirág oviban egy csoportban folyik óvodai nevelés. Az összesítés alapján tavaly ősszel 834 gyermeknek kezdődött meg a 2014/2015-ös nevelési év az intézményben. A statisztikai feltöltöttség 103,35 százalékos. Év közben is folyamatosan érkeznek a harmadik életévüket betöltő gyermekek, az óvoda létszáma év végére 99 fővel növekedett, így 933 óvodás várta a nyári szünetet.
Életkor alapján 332 gyermek vált tankötelessé a 2015/2016-os tanévre, közülük 223-an kezdik meg tanulmányaikat szeptemberben. Áprilisban 193 gyermeket írattak be az intézménybe, de még folyamatosan érkeznek újabb jelentkezők. Az intézmény a szülők körében végzett felmérés alapján a nyári időszak alatt is biztosít óvodai ellátást az ügyeletes óvodákban.
Az óvodában foglalkoztatottak feladatait személyre szóló feladatmegosztás tartalmazza, melyet a munkaidő nyilvántartás alapján lehet nyomon követni. A Pedagógiai Program alapján a csoporttevékenységeket, melyek az egész óvodai életet magában foglalják, az óvodapedagógusok heti 32 kötelező órában teljesítették, ami további négy órában óvodai tevékenységvégzéssel egészült ki.
A beszámoló kitér a pedagógusok évközben teljesített szakvizsgáira és továbbképzéseire is. A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása érdekében megbízási szerződéssel gyógypedagógus és két logopédus segíti a gyermekek fejlődését. A közvetlen nevelőmunkát, a gyermekek körüli tevékenységeket dajkák segítik, akik az ellátás mellett a takarítási, mosogatási teendőket is elvégzik. Az óvodapedagógusok munkáját pedagógiai asszisztensek is segítik, akik gondozzák, felügyelik a gyermekeket. A munkaügyi-, gazdasági feladatok adminisztrációs teendőit két óvodatitkár látja el. Az intézmény takarítói kettő, illetve három óvodában látnak el feladatokat, mint például udvar és az óvoda környezetének rendben tartása, kisebb javítások, fűtési rendszer figyelemmel kísérése.
Az intézményi pedagógiai program lehetővé teszi, hogy a közös nevelésfilozófia, a célok, feladatok meghatározása mellett tükröződjön az egyes tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat, ami színesebbé, változatosabbá teszi az intézmény egészét. A pedagógiai programban előtérbe kerül az egyéni sorsokkal való törődés, a családgondozás, a tehetséggondozás, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése. Ennek során hangsúlyozott a környezeti ártalmakkal szemben ellenálló-, testileg, szellemileg egészséges-, harmonikus fejlett-, mozgást- és környezetüket szerető gyermekek nevelése. A tevékenységekben kiemelt a hétköznapi problémák kezelése, a pozitív személyiségjegyek alakítása, valamint a gyermekek viselkedéskultúrájának fejlesztése, mint például udvariasság, köszönési szokások kialakítása, szeretet, egymás elfogadása, türelem, nyitottság.
A csoportok vegyes életkorú gyermekekből szerveződnek, ezzel is hangsúlyozva, hogy a fejlesztések során nemcsak az életkort, hanem a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét is figyelembe veszik. A gyermekek délelőtt differenciált mikro-csoportos, egyéni-, páros-, együttműködő foglalkozások keretében tevékenykednek, délután pedig a rugalmas napirendnek megfelelően egyéni fejlesztéseken vesznek részt.
A közösségkovácsolás érdekében a dolgozók önszerveződés által hoztak létre csoportokat, melyekben a munkaidőn túl, díjazás nélkül tevékenykednek. Ilyenek például a Kelepelő Bábcsoport, a Regélő Színjátszó Kör, a Dalida Gitárcsoport, a Harmónia Énekkar. A nyolc óvoda munkájának összehangolása érdekében a tagóvodánkénti rendezvényeken kívül ebben a nevelési évben is rendeztek intézményi közös programokat. Többek közt állatok napja, zene világnapja, Mihály napi vásár, városi családi sportnap. Az intézmény berkein belül mintegy száz program valósult meg az elmúlt nevelési évben. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekeket, családokat gyermekvédelmi felelős segíti. A részképesség zavarokat gyógypedagógus specifikus fejlesztő játékokkal kompenzálja. A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű nevelése a csoportos óvodapedagógusok és gyógypedagógus segítségével valósult meg.
Az intézmény a nevelési évben képzési feladatokat is ellátott. Több óvóképző intézet hallgatója, köztük a SZIE ABPK óvóképzősei és dajkák is itt végezték szakmai, illetve záró gyakorlatukat. Az óvoda a középiskolások számára előírt közösségi szolgálat teljesítése céljából is fogadott tizenkilenc diákot. A beszámoló tartalmazza azon tendereket, melyekre az intézmény sikeresen pályázott, illetve felsorolja a gyermekek különböző versenyeken elért sikereit.