Tájékoztató a települési támogatásról

A szociális ellátások rendszere átalakult. A múlt év januárjától az átmeneti segélyt és a temetési segélyt felváltotta az önkormányzati segély – mint új szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás –, melybe beépítésre került a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is. 2015. március hó 1. napjától e segély megszűnt, helyette – ettől az időponttól kezdődően – a szociális törvény új ellátási formát, a települési támogatást – mint kiadáskompenzáló támogatást – vezetett be.

A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt. E támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családjába való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

A szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a rászoruló személyek részére adható ellátásként biztosítja a települési támogatást temettetés költségeihez, gyógyszerkiadások, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző részére.

A támogatás a szociálisan rászorult személyek részére az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, pénzbeli és természetbeni ellátás formájában nyújtható.

Az ellátások iránti kérelmet a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodájához kell benyújtani. A támogatással kapcsolatban az Iroda szociális ügyintézői nyújtanak tájékoztatást a lakosok részére. A kérelemhez mellékelni kell jövedelem-igazolásokat, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározott dokumentumokat.

Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatásállapítható meg az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy részére az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként. A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát.

Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatástigényelhet a közgyógyellátásra nem jogosult szociálisan rászorult személy egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaihoz, feltéve, hogy az elismert havi rendszeres gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át (7.125.- Ft) eléri. A tartósan fennálló betegség miatti rendszeres havi gyógyszerszükségletet a háziorvos igazolja. A háziorvos igazolása alapján a gyógyszertár által kiadott dokumentum igazolja ugyanazon hatóanyagtartalmú legolcsóbb készítmények havi költségét.

Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátásra jogosultság megállapítása iránti eljárás.

Tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás. Települési támogatás nyújtható az ápolási díjra nem jogosult, keresőtevékenységet nem folytató, rendszeres pénzellátásban nem részesülő hozzátartozó részére, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, nappali szociális intézményi ellátásban nem részesülő személy ápolását, gondozását végzi. A kérelmet az önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti, háziorvos által kiadott igazolást, valamint az igazolásban megjelölt, annak kiadását megalapozó dokumentum másolati példányát.

Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránti eljárás.

Nem állapítható meg támogatás nappali tagozaton tanuló, hallgatói jogviszonyban álló személy részére.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás. Települési támogatás nyújtható elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában a szociálisan rászoruló háztartások részére a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

A háztartás tagja által lakott ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás: villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, bérleti díj, tüzelőanyag költsége.

A támogatás a kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlanra vonatkozóan felmerült, kérelmező nevére szóló számlával igazolt kiadáshoz kérhető, feltéve, hogy az ingatlan hasznosításából nincs jövedelem.

A természetbeni támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

A támogatás iránti kérelmet az önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a vonatkozó kormányrendelet szerinti vagyonnyilatkozatot a háztartás tagjaira vonatkozóan, a háztartás tagjai jövedelmére vonatkozó igazolást, a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait tartalmazó, kérelmező nevére szóló szolgáltatói számlát, dokumentumot, tüzelőanyag költségét igazoló számlát, vagy a bérleti szerződést.

Arra a háztartásra, melyre vonatkozóan jegyzői hatáskörben lakásfenntartási támogatásra jogosultság került megállapításra, nem kérhető a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a jogosultság időtartama alatt.

A jogosultsági feltételeket, a részletes szabályokat a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete határozza meg.

Dr. Gottdiener Lajos
jegyző