Tájékoztató iparűzési adó és gépjárműadó változásokról

Számos jogszabályi változás történt ebben az évben, amelyek érintik a 2021. évi adókötelezettségeket is. Jelen tájékoztatóval három fontos változásra szeretnénk felhívni a figyelmet. Ilyen változás a helyi iparűzési adóban az adófeltöltés megszüntetése. A jogszabályi rendelkezés alapján a vállalkozásoknak az adóévben befizetett előlegüket nem kell az adóévi várható adó összegére kiegészíteniük december 20-ig, és az erről szóló bevallást sem kell benyújtaniuk. Elegendő az adót a jövő évi (2021.) bevalláskor megfizetni. Ez a szabály az eltérő üzleti éves adózókra is vonatkozik.

A helyi iparűzési adóban egy másik fontos változás a bevallási kötelezettséget érinti. Elektronikus bevallásra kötelezett valamennyi vállalkozó (társas és egyéni) 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatósághoz nyújthatja be a helyi iparűzési adó bevallást, javítást és önellenőrzést a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adóalanyok 2021. január 1-jétől – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani a helyi iparűzésiadó-bevallásukat, ezért e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek. A nyomtatványok a továbbiakban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.

Kérjük, legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során.

2021. évtől kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany nyújthatja be önkormányzati adóhatóságunkhoz az iparűzési adóbevallási nyomtatványát papíralapon, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra.

A jogszabályi változás nem érinti az iparűzési adóbevallás feldolgozását, ami továbbra is adóhatóságunknál marad és az adófizetést sem, melyet az önkormányzatunk által kezelt helyi iparűzési adóbevételi számlára kell változatlanul teljesíteni.

A harmadik jogszabályi változás a gépjárművek adóztatását érinti, mely szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság látja el. A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázisa.

Önkormányzati adóhatóságunk 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes gépjárművek forgalmi rendszámáról és a gépjárművek üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

Gjt. 5. § Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv,
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
g) a környezetkímélő gépkocsi,
h)-i)
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

A 2021. január 1-jét követően keletkező új adómentességek, adókedvezmények iránti kérelmeket az állami adó- és vámhatósághoz kell benyújtani. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg. Az ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd megtalálni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium

Felhívjuk azoknak az adózóknak a figyelmét, akik gépjárműadó hátralékkal rendelkeznek, hogy a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. A Jászberény Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla száma: 10300002-10697900- 49020399.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat adóhatóságunk végzi.

Köszönjük az adózóinknak, hogy a gépjárműadó kötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárultak a városunk fejlődéséhez.

 

Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága

 

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?