Pályázati kiírás jogi ügyintézői munkakör betöltésére

Jászberény Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Jegyzői Osztály munkavégzési helyre határozatlan idejű jogi ügyintézői munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

• felsőfokú szakirányú végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/22. pont szerint,

• magyar állampolgárság,

• büntetlen előélet, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

• cselekvőképesség,

• munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:

• a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),

• végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

• a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,

• a pályázó elérhetőségét (email, valamint telefon).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

• jogász végzettség,

• önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat,

• szerződések, megállapodások előkészítésével kapcsolatos gyakorlat,

• közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

Ellátandó feladatok: Szerződések, megállapodások, állásfoglalások és egyéb iratok előkészítése, jogi véleményezése és felülvizsgálata. Jogi szempontú együttműködés az egyes szervezeti egységekkel és az Önkormányzat által megbízott ügyvédi irodákkal, jogi kérdésekben felvilágosítás adása, a jogszabályok figyelemmel kísérése, jogszabályok értelmezésében segítségnyújtás.

A kinevezés határozatlan időre szól.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 16.

A munkakör legkorábban 2021. január 01-től tölthető be, a Kttv. 46. §-a alapján 6 hónap próbaidő kikötéssel.

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.

A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2797-21/2015. számú egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.

A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/7665/2020. iktatószám és a „Jogi ügyintézői pályázat” borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. Aki nem a Kttv. 39. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt nyújt be a pályázat mellékleteként annak a pályázata érvénytelen.

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Egyéb lényeges információ: Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a jogi ügyintézői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jegyzői Osztály illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az elbírálásban résztvevő, jegyző és polgármester ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén, amennyiben a pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik, önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében, legfeljebb 6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül. Ezt követően azokat megsemmisítjük. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu). A pályázatról bővebb információ kérhető Bobák Nóra Aljegyzői Osztály osztályvezetőjétől az 57/505-750-es; ill. a 70/419-80-92-es telefonszámon.

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.gov.hu weboldalon.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?