Vitás testületi ülés

Hosszadalmas és vitákkal tűzdelt volt a Jászberényi Városi Önkormányzat október 21-i rendes nyílt képviselőtestületi ülése. A legparázsibb disputa a testületi ülések helyszínének megválasztása, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása körül alakult ki.

A napirendi javaslatokat sürgősségi indítvány nyitotta, amelynek témája az illegális hulladéklerakók megszüntetése volt. „Az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” tárgyban kiírt pályázatot a testület egyhangú igennel elfogadta. A Korm. határozat szerint 2020 és 2022. között négy ütemben kerül sor a közforgalmú területek megtisztításának támogatásra. A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen található, illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése. Igényelhető maximális egyszeri, vissza nem térítendő támogatás – amely a lakosságszám szerint meghatározott kategória alapján – Jászberény estében 15.000.000 Ft. A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előfinanszírozással történik és a támogatás intenzitása 100 %. Az önkormányzat előzetes kalkulációk alapján a maximális 15.000.000 Ft-os támogatást kívánja megpályázni.

Tájékoztató keretében előtérbe került a Malom projekt. A polgármester kérdésre válaszolva tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 300 millió forintot ki kellett fizetni a vállalkozónak. A munkaterületre való bejutás kapcsán elmondta, akadályoztatva van a városvezetés. Az őrzést továbbra is a kivitelező cég végzi. A városvezetés felszólította a vállalkozót, végezze el az állagmegőrző munkálatokat, amely levélre válasz nem érkezett. Dr. Gedei József hozzátette, a számla kifizetésének jogosságát a szerződésben kell keresni. Jó lenne, ha a vállalkozóval peren kívül sikerülne megegyezni és befejezni a projektet. A város kényszerpályán van, amelyből jelenleg keresi a kiutat. A büntetőeljárás folyamatban van, ezért bizonyos adatok nem hozzáférhetőek. Az előző és a jelenlegi városvezetés közös érdeke a beruházás előmozdítása.

Nagy András képviselő a rendszeresen előforduló, három percet túllépő hozzászólások terjedelmét kifogásolta. A nézeteltérést kiváltó hozzászólás végére Baloghné dr. Seress Krisztina jegyző tett pontot, aki az SZMSZ-t idézve hangoztatta, az egyszeri három perces felszólaláson túl az ülést vezető elnöknek lehetősége van időkereten túl engedélyezni a hozzászólást, amit a képviselőknek kérni kell.

Bethlendy Béla előterjesztésében a Jászberény Város 2020-2024. évekre vonatkozó sportkoncepciójának elfogadására tett javaslatot, illetve beszámolót fogadtak el a Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról. A képviselő elsősorban a széles körű sportéletben tevékenykedőkhöz és a beszámoló elkészítésében aktivitást nyújtó munkatársakhoz szólva a köszönet hangján szóban is kiegészítette a terjedelmes beszámolót. Kiemelte, a bizottság nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre, az iskolai sportéletre, a szabadidő és tömegsport tevékenységre. Ingatlanok sorsáról is döntöttek a testületi ülésen.

Fontos, jövőbeni beruházás a napelem park, amely külterületi rekultivált szemétlerakó, illetve szántóföldi területen valósulna meg. A Rákóczi úton működő sportlétesítményként használt épület közelében parkolók vagy zöldfelület létesítéséről vitáztak.  A polgármester és a jegyző által benyújtott a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására szóló előterjesztéshez négy módosító indítvány érkezett. Egyet Budai Lóránt, hármat Tamás Zoltán nyújtott be. Az eredeti előterjesztés tájékoztatta a testületet, hogy Kis-Némethné Király Éva október 10-i hatállyal lemondott a Városfejlesztési Bizottságában betöltött külsős bizottsági tagságáról, mely miatt szükséges a bizottságba új tag megválasztása, valamint az SZMSZ 2. függelékének módosítása.

A testület Verderber Gyulát a Városfejlesztési Bizottság (külsős) tagjává választotta. Bethlendy Béla előzetesen kifejtette, hogy a konszenzusra hivatkozva bizottsága támogatja a Fidesz által delegált új tag kinevezését. Verderber Gyula a testület előtt felesküdött a feladatra. Budai Lóránt szerint nem az együttműködést tükrözik a frakcióvezető módosító beadványai, amelyben Bobák Zsolt városüzemeltetési bizottsági elnök helyére Bódis Bélát javasolta, tagnak pedig a közbiztonsági tanácsnoki tisztét megszüntető Dobrán Gyulát kérték. Ezen módosítóit befogadta a testület, a közbeszerzési bizottság megszüntetésére tett javaslatot viszont nem.

A testületi ülések helyszínére vonatkozóan is benyújtott egy módosító indítványt Tamás Zoltán. Ebben javaslatot tesz arra, hogy az ülések helyszíne kizárólag a Városháza lehessen, mert véleménye szerint a Déryné díszterméről már bebizonyosodott, hogy technikailag alkalmatlan testületi ülések megtartására. A jegyző szóbeli kiegészítésben a kúria állásfoglalását és az önkormányzati törvényt idézve a törvényességre hívta fel a figyelmet. Mivel véleménye szerint az elhangzottak törvénysértést feltételeznek, kérte az indítvány visszavonását. Gondolkodási szünetet követően a frakció nem vonta vissza a módosítót és a testület többsége megszavazta azt.

A polgármester vétójogával élve november 4-re újabb ülést írt ki a javaslat újratárgyalásához. Az ülés a rendkívüli jogrend bevezetése miatt elmaradt. Fontos momentuma volt az ülésnek a Faiskola utcai munkásszálló kérdése, amely projekt lezárását megszavazták és ezzel lemondtak az elnyert 267 millió forint támogatásról.

Kárpáti Márta
Latest posts by Kárpáti Márta (see all)

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?