Pályázati kiírás Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérbeadására

A pályázatra kiírt helyiség adatai:
– helyrajzi száma 3907/3/A/10
– címe: Jászberény, Szövetkezet u. 5. (alagsori helyiség)
– alapterülete: 26 m 2
– műszaki állapota: átlagos; üzlethelyiség + vizesblokk (hideg, meleg víz)
– felszereltsége: gázfűtés (konvektor); áramerősség 20 A;

A pályázónak lehetősége van az ingatlan értéket növelő felújítás, átalakítás, beruházás vállalására.
A pályázó által vállalandó munkálatokat a pályázatban kell megjelölni. A szerződés kötésétől
számított 1 éven belül vállalt felújítás, átalakítás, beruházás a pályázat értékelésénél a rendelet
szerint kerül figyelembe vételre. Figyelembe csak azok a munkák vehetők, melyek a helyiség
jelenlegi állapotához képest valós értéknövekedést eredményeznek.

Helyiség megtekinthető: a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel történő előzetes egyeztetés alapján
(Virág Ildikó, tel.: 30/946-0598.

Helyiségben folytatható tevékenység: Szolgáltatási tevékenység (2009. évi LXXVI.
törvényben szabályozottak szerint, kivéve pénzügyi
szolgáltatás)

Pályázati induló bérleti díj: 1.200 Ft/m2 + ÁFA /hó
Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj): bruttó 118 872 Ft
A bérleti szerződés időtartama: 5 év

A pályázat kiírására az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011.(VI.9.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján kerül sor. A pályázat nyertese a Rendelet
alapján a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó.
A pályázatokat a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. – 5100 Jászberény Margit sziget 1. – részére postai
úton, vagy személyesen – a Titkárságra leadott  zárt borítékban –2 nyomtatott példányban és 1
elektronikus példányban (CD-n) kell eljuttatni.
A pályázatnak meg kell felelnie a Rendelet, különösen az annak 31. §, 32. §foglalt előírásoknak. A
pályázatnak tartalmaznia kell:
-Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó esetén a pályázó
nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartásba vételével összefüggő numerikus azonosítóját
(cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát, stb.), a képviselő nevét és személyi
adatait (születési név, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme). A pályázathoz 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot kell csatolni, melyből kitűnik, hogy a cég fő tevékenysége vagy a
cégjegyzékben szereplő további tevékenységi köre megfelel a helyiségben végzendő profilnak.
– Csatolni kell továbbá az eddigi tevékenységről szóló referenciát, és a pénzügyi háttér
igazolását a gazdálkodó szervezet előző 3 évre vonatkozó gazdasági adatai alapján (mérleg,
eredmény kimutatás, szöveges értékelés, éves beszámoló). Amennyiben a pályázó nem
rendelkezik az előírt teljes időszakra vonatkozó beszámolóval, elegendő a működését követő
időszakra vonatkozó háttér igazolás bemutatása. A fentiek hiányában az árbevételről szóló
nyilatkozatot köteles csatolni. Csatolni kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
pályázónak nincs, köztartozása és helyi adó tartozása.
– A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat, a nyitva tartás idejét, végezni kívánt
tevékenység, illetve a forgalmazni kívánt árucikkek illetve a végzendő szolgáltatási
tevékenység körét, részletesen bemutató szöveges és grafikus tájékoztatót, melynek az
üzletberendezésen túl ki kell terjednie a kirakatra, a portálra és a homlokzati reklám
megjelenésre is.
-Természetes személy esetén a pályázó személyes adatait (név, születési név, anyja neve,
születési hely és idő, lakhely, személyi szám) Aláírva csatolni kell egy hozzájáruló
nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a pályázó a személyes adatainak kezeléséhez.

– Cégszerű nyilatkozatot a pontozásra kerülő vállalások betartásáról, a pályázatban szereplő
adatok valódiságáról.
A pályázati ajánlat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a biztosíték 20 %-át, 23 774 Ft-ot a
Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. részére, a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10104569-47783000-
01005007 számú számlára átutalással fizesse be, és ennek pályázati díjként történő megfizetését
bizonyító dokumentum bemutatásával igazolja. Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti szerződés
megkötésére jogosultságot nem szereztek, a pályázati díjat a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. a
pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül visszatéríti. A pályázat nyertese által befizetett
pályázati díj Rendelet 32.§ (2) bekezdése alapján a pályázati kiírásban feltüntetett 3 havi
biztosítékba kerül beszámításra. A különbözetet a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. számlájára a
bérleti szerződés aláírása előtt be kell fizetni.

A pályázati kiírás időpontja: 2020. november.5
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 26. 12 00 óra
Az elbírálás várható időpontja: a pályázat benyújtásának határidejét követő PGTB ülés

A beérkezett pályázati ajánlatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban:
PGTB) bírálja el a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. által készített előterjesztés alapján. A pályázati
ajánlatok benyújtói közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevővel kell a szerződést kötni.
A nyertes pályázó visszalépése esetén a rendelet 32.§ (6) bekezdése alapján – amennyiben a PGTB
így dönt – a második legtöbb pontot elérő pályázóval köthető meg a bérleti szerződés.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot érvényes pályázat(ok) beérkezése esetén is
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat nyertese a PGTB döntése után a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. írásbeli értesítésének
kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertesének

mulasztása miatt a bérleti szerződés az erre nyitva álló 8 napos határidőn belül nem jön létre, a
Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. szerződéskötési kötelezettsége megszűnik
Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződésben megjelölt időpontban az ingatlant nem veszi
birtokba, az a bérleti szerződéstől való elállásnak minősül.

Jászberény, 2020. október 29.

Horgosi Zsolt sk.
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.

vezérigazgató

 

A pályázati kiírást jóváhagyom.

Jászberény, 2020. október 29.

Budai Lóránt
polgármester

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?