Tizenkét óvodai csoport indul

Március 21-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartotta rendes nyílt soros ülését Jászapáti Város Képviselő-testülete. Elhangzott többek között a városi könyvtár és művelődési központ, valamint a Jászapáti Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet éves beszámolója, meghatározták az óvodai beiratkozás rendjét, döntöttek felnőtt háziorvosi körzetek szerződés-bontásáról.

A teljes létszámban megjelent testület tagjait, a jegyzőket, iroda és intézményvezetőket, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, a Jászapáti Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet elnökét, Urbán Jánost Farkas Ferenc polgármester köszöntötte, majd megragadta az alkalmat, hogy a televízió nyilvánossága előtt is bemutassa az új aljegyzőt Koczáné Fehérvári Máriát. Az önkormányzati munkája révén már ismert munkatárs hamarosan átveszi Biróné dr. Boros Anikó jegyző helyét, aki anyai örömök elé néz a közeljövőben. Tóth Nóra jegyzői referenst ugyancsak bemutatta a polgármester.

A meghívóban megküldött napirendek sorát két újabb ponttal javasolta kiegészíteni Farkas Ferenc. A testület megszavazta a napirend-módosítást. A továbbiakban a két ülés között történekről számolt be a városatya. Ezek szerint a Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ éves szakmai tanácskozását tartotta, amelyen sok, a tevékenységi körükbe tartozó témát érintettek. Kilencvenéves lakost köszöntöttek jászapáti otthonában. Közel két évtized után távozott a városi vegyeskar éléről dr. Réz Lóránt karnagy, akinek megköszönték példaértékű munkáját. A Jászsági önkormányzatok szövetsége tartotta ülését 22-én, ahol Farkas Ferenc a szövetség elnökeként az önkormányzatot képviselte. A kommunizmus áldozataira színvonalas előadás keretében a Pájer Antal Művelődési Házban emlékeztek. A REGIO-KOM felügyelőbizottságában képviselte a várost a polgármester a társaság ülésén. Folyamatos szakmai egyeztetéseket tartanak a kivitelezőkkel, a menedzsmenttel, a műszaki ellenőrökkel a település pályázatairól.

Negyedikén a Városüzemeltető vezetőjével egyeztetett a polgármester a soron következő feladatokról. Nőnap alkalmából több intézményben is köszöntötte az önkormányzat a hölgyeket. A közétkeztetés aktuális ügyeiről volt egyeztetés 13-án, majd a Vízművekkel tárgyaltak a jövő megoldandó feladatairól. A nemzeti ünnep előestjén fogadták a testvértelepülések delegációit, majd másnap együtt ünnepeltek velük. A polgármester megragadta az alkalmat, hogy itt is köszönetét fejezze ki valamennyi műsorszervezőnek és fellépőnek a megemlékezés méltó lebonyolításáért.
A tájékoztatót, a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót kérdések és vélemények nélkül egyhangúlag elfogadta a testület.

A kérdezés, véleménynyilvánítás lehetőségével elsőként Birkás Ferenc képviselő élt. Örömének adott hangot, hogy a vasúttól elszállíttatta a város a sittet, ugyanakkor rákérdezett, hogy a másik oldalon kupacban álló építési hulladék kié és miért van ott? A szelektív hulladékgyűjtők környezetének rendezetlen állapotára is felhívta a figyelmet. Javasolta szemétszedő nap rendezését.

Kérdezett a Kossuth úti földsánc sorsáról, a Temető út, Lehel út helyzetéről. Figyelmeztetett az ismétlődő temetői lopásokra, amit véleménye szerint kamera felszerelésével meg lehetne előzni.
A polgármester válaszolt, aki kifejtette, hogy a réparakodó önkormányzati terület, az ott maradt földkupacot el fogják szállítani. Másnak szigorúan tilos oda bármiféle hulladékot lerakni. A szelektív edények környékét a város közfoglalkoztatás révén naponta takarítja. Térfigyelő kamera segíthet a helyzeten, a temetőbe viszont nem valószínű, hogy megoldaná a lopásokat – vélekedett a polgármester. A szemétgyűjtési nap felvetésre tájékoztatásként elmondta, hogy Apáti is csatlakozott az országos akcióhoz, évek óta civilek, önkéntesek takarítják a várost a Te szedd! napon. Hozzátette, egyéb napokon is nyugodtan lehet önkéntesen is tenni a város tisztaságáért. A Kossuth út kapcsán elmondta, az önkormányzati területen lévő földkupacot, – ami saját bontási hulladékból keletkezett – egyelőre letakarták. A továbbiakban hozzátette: a kérdéses utcákat, gyűjtő utakat terv szerint rendbe teszik tavasszal. A József Attila utat is padkázzák.

Pádár Lászlóné a polgármesteri hivatal nehézkes telefonos elérésére tolmácsolt lakossági panaszt. Szintén lakók jelezték a buszparkolások zavaró mivoltát. Farkas Ferenc tájékoztatott, hogy a nehézgépjárművek parkolási rendjét rendező táblákat már megrendelték, azokat hamarosan ki fogják helyezni. A telefonos elérhetőség megkönnyítése céljából megbeszélik a lehetőségeket az informatikussal.

Borbás Zoltán képviselő gratulációját fejezte ki a március 15-i méltó műsorért. Köszönetet mondott a Hevesi úti platánsor gondos rendbetételéért. Javasolta a gesztenyesorban is a gallyazást, illetve a hiányzó fák pótlását, valamint az akácfák nemesebbre cserélését. Az üdvözlő táblák és a ravatalozó fafelületei is megérettek a felújításra.

A továbbiakban rendeletek megalkotásáról döntött a testület. Elsőként a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szavaztak. A jegyzőasszony egészítette ki szóban a javaslatot. A gyermekek napközbeni ellátásának önköltségét április 1-ig kell felülvizsgálni. A gondozási díjat 438 forint/gondozási nap/fő összegben állapították meg erre az évre vonatkozóan. A következő pontban a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003 (XII.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek.

Az előterjesztéseket a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ nyilvános könyvtári ellátás 2018. évre vonatkozó és 2019. évi munkatervének elfogadásáról szóló beszámoló, valamint a Művelődési Központ 2018. évre vonatkozó és 2019. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról szóló beszámoló nyitotta. Elfogadták a 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, valamint a beiratkozás időpontját. Az önkormányzat óvodai intézményébe május 13-14. napján 8 és 15 óra között van lehetősége beíratni a szülőknek azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Május 10-én a három tagóvoda nyílt napot tart. A prognosztizált létszámok alapján terv szerint 12 óvodai csoport indul a következő nevelési évben.

Beszámolót kaptak kézhez a képviselők a Jászapáti Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 2018. évéről. A szövetkezet 33 tagot számlál. Három hektár területen 9760 kilogram napraforgót takarítottak be, amelynek bevétele közel hétszázezer forint volt. Ősszel három hektáron búzát vetettek 166 ezer forint költséggel. A 2018. évi összkiadás 412 609 Ft, a bevétel 698 530 Ft volt. A szövetkezet jegyzett tőkéje tárgyév végén 1 600 000 forint. Birkás képviselő kérdésére Urbán János elnök elmondta, hogy a tagok nem kapnak bért a tevékenységükért, társadalmi munkában végzik azt.

Két háziorvosi körzet, a II. és a III. szerződéséről is döntött a testület. Mindkét körzetben a háziorvosok – dr. Pál István és dr. Deák Lehel Imre –, nyugdíjba vonulása ad okot a szerződések felbontására augusztus, illetve december utolsó napjának hatályával. Szintén az egészségügyet érintette a „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó előterjesztés. A projekt megvalósításának feltétele logopédus szakember alkalmazása. A szolgáltatás célja a beszéd-rendellenességek kialakulásának megelőzése, kiszűrése, vizsgálata, az elmaradással küzdők fejlesztése. Móczó Zsófia projekt koordinátor elmondta, hogy a bevonás intézményi szinten valósul meg, és a rászorulók számára ingyenesen igénybe vehető. Pallagi Imréné hozzátette, hogy felmérésekből ismerik a szolgáltatásra jogosultak körét. Szintén ehhez a projekthez kapcsolódóan szavaztak, amikor pszichológus és mediátor szakember, valamint a következő pont szerint gyógytornász biztosításáról döntöttek. Farkas Ferenc tájékoztatott, hogy a program száz százalékban támogatott. A szegregációt érintette a következő, a projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló előterjesztés „A Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása lakófunkciós és infrastrukturális fejlesztések segítségével” c. projekt kapcsán. A projekt keretében a Temesvár szegregátum infrastrukturális fejlesztésére 333 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város. A projektmenedzsment feladatok ellátására négy ajánlat érkezett. A képviselő-testületi határozati javaslat szerint a testület szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó szolnoki székhelyű JNSZ Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft –vel.

A nyílt ülés előterjesztései közé a polgármester javaslatára vették fel a következő pontokat. Elsőként a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére turisztikai szolgáltatások és kínálatfejlesztések című pályázathoz szükséges önerő biztosításához nyújtandó beruházási támogatásról szavaztak a képviselők. A pályázat kapcsán Tótin Lóránt igazgató kérdésre válaszolva elmondta, hogy különböző izgalmas vízi és szárazföldi játszóeszközöket szándékoznak telepíteni a pályázatból, amelynek elbírálása még folyamatban van. Várhatóan a projekt első eleme, egy izgalmas vízi kalandpálya már ebben az évben meg tud valósulni. További eszközök telepítése is tervben van a következő szezonra. Utolsóként egy napelem park számára terület bérbeadását fogadta el a testület a zárt ülés előtt.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?