Évindító körkérdés bizottsági elnökökhöz

A Jászkürt Újság mostani számában körkérdést intéztünk a város képviselő-testülete bizottsági elnökeihez az elmúlt év tényeiről, sikereiről, illetve az újabb esztendő terveiről. A három kérdés a következő: 1. Megvalósultak 2018-ban a bizottsága hatáskörébe tartozó feladatok? 2. Mit tart legnagyobb sikerüknek? 3. Milyen vállalásokat fogalmaz meg bizottsága számára, a város fejlődése érdekében az őszi választásokig hátralévő hónapokra?

VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

1. Úgy gondolom a bizottságunk 2018-ban is elvégezte a rábízott feladatokat, hiszen mintegy 70 alkalommal üléseztünk, ami adódott abból is, hogy a Városfejlesztési Bizottság egyben a Közbeszerzési Bizottság szerepét is ellátja kiegészülve a polgármesterrel és az alpolgármesterrel. Volt az ülések között munkaterv szerinti nyílt ülés, rendkívüli nyílt és zárt ülés is, melyek mindegyikén határozatképes volt a bizottság. Ez azt jelenti, hogy a munkaterv szerint tudtunk haladni, illetve a bizottság tagjai nagyon komolyan veszik a bizottságban betöltött szerepüket és az itteni tevékenységet.

A VFB az alábbiakkal kapcsolatban hozott döntéseket a 2018. évben:

VFB 2018. évi munkatervének elfogadásáról, év közbeni módosítások elvégzéséről; .

Jászberény Városi Önkormányzat költségvetési beszámolójáról

A pályázati és tervezési keret: 20 mFt + 10 mFt: építési engedélyek, kiviteli tervek, közműtelek kialakítása, szakvélemények, engedélyes tervek, auditok,

Egyéb infrastruktúra keret: 35 mFt: eszközfejlesztések, ingatlan felújítások, útfelújítások, útburkolat megerősítés, galambriasztó, önerő építéshez,

Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap: 20 mFt + 10 mFt: útburkolat, gyalogos feljáró szintbehozása, intézményi fejlesztések, építési pótmunkák, fűtéshez szelepcsere, villamos mérőhely kialakítás, gázmérőhely kialakítás, épület felújítások,

Körzeti fejlesztési keret: 60 mFt: közvilágítás-sűrítés, járdaépítés, csapadékvíz-, szennyvízelvezetés, játszótérépítés-, felújítás, fásítás, útjelző táblák,

Társasházhomlokzat-felújítási pályázati keret: 5 mFt.

Bizottságot érintő pályázatok kiírásáról, elbírálásáról (EFOP, TOP, egyebek).

A bizottság széles körben foglalkozott képviselő-testületi anyagok véleményezésével, melyek témáinál nem mindig fogalmazott meg egyöntetű álláspontot, volt néha egyéni vélemény, aminek természetesen helye van a demokratikus működés területén.

A bizottságnak a 2018-as évi városi költségvetésben induláskor 140 millió forint kerete volt, mely az év során még 20 millió forinttal lett megemelve. Ezen keretek felett átruházott hatáskörben önállóan rendelkezhetett és dönthetett a bizottságunk, természetesen ezekről a döntésekről a képviselő-testületi üléseken maradéktalanul beszámoltunk. 20 millió Ft a pályázat előkészítési és tervezési keret, egyéb infrastruktúra keret 35 millió Ft, önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap 25 millió Ft, körzeti fejlesztési keret 60 millió Ft, társasházhomlokzat-felújítási pályázati keret 5 millió Ft.

2. 2018-as esztendő legnagyobb sikere is (2017-hez hasonlóan) szerintem a megnyert pályázatok sikeres előkészítése és részbeni lebonyolítása volt, melyet remélem, 2019-ben eredményesen tudunk folytatni. Természetesen a kisebb körzeti megvalósult felújítások legalább ilyen fontosak voltak – főleg az ott lakó polgároknak és a választott körzeti képviselőiknek is.

A TOP-os és EFOP-os pályázatok mellett az önkormányzat 2018. évi sajáterős beruházásainak megvalósítása is folyamatban van, vagy már egy része teljesült. Többek között a Gróf Apponyi Albert általános iskola, és a Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése is befejeződött, melyekhez több mint 300 millió forintot nyert az önkormányzat TOP-os pályázaton.

Befejeződött a Kerékpárosbarát Fejlesztések Jászberényben projekt, magyarul több kilométernyi új kerékpárutat építettünk nagyrészt pályázati pénzből. Sikeresen fel lett újítva a Kígyó utcai műemlék épület, melyet úgy gondolom, mindenkinek érdemes megtekintenie. A Gézengúz óvoda felújítása, a Magyar utca közművesítése a jövőre nézve is fontos megvalósítandó feladatok voltak 2018-ban.

3. A bizottságunk remélem ismételten nyugodt légkörben hozza meg döntéseit, melyek során mindenki kifejtheti önálló véleményét, tehet javaslatot jobbító szándékkal. A bizottsági ülések szerintem azok a fórumok, ahol még a testületi és bizottsági munkaanyagok tartalma változhat a tárgyalások során a többség akaratának megfelelően.
A bizottsági munka remélem 2019-ben is a munkaterv szerint történik, de természetesen az élet felülírhat dolgokat, melyek miatt lehet, hogy módosítani kell napirendeket, időpontokat, de eddig is rugalmasan kezelték a tagjaink ezeket a témákat.

Jelen pillanatban is aktívan részt veszünk az alakuló 2019-es városi költségvetés kialakításában. Bízom abban, hogy a 2019-es költségvetési évben sem csökkennek az új büdzsében a bizottsági és a képviselői keretek. 2019, úgy gondolom – és remélem is –, a város szempontjából a pályázatok befejezésének az éve lesz, és az év során a megvalósításban is aktívan részt vehetünk majd a város fejlődése érdekében. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak ezek közül: a piac és környékének a renoválása; a buszpályaudvar és környékének a felújítása; az új vagy meglévő ipari létesítményeink útjainak feltárása; az új hat csoportos városi bölcsőde kialakításának és udvarának befejezése; turizmusfejlesztés Jászberény és Jászdózsa összefogásával; a Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése; Zöld város kialakítása; önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése az SZMSZC Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola épületében és új iskolaépület felépítése; Szivárvány óvoda átalakítása, korszerűsítése; a piactér infrastrukturális fejlesztése. Ezek mellett útfelújítások, járdaépítések, csapadék, ivóvíz és szennyvíz elvezetési problémák megoldása mind fontos, előttünk álló megvalósítandó feladatok.

Tehát bőven lesz munkája az elkövetkező évben és években is a bizottságnak és a képviselőknek is, akik aktívan tenni szeretnének a város fejlődése érdekében.

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

1. A városüzemeltetési feladatok átölelik a hétköznapjainkat, mindennapi életünket, meghatározóak és fontosak egy település életében. Az e területen végzendő lelkiismeretes munka elégedettséggel és jó érzéssel tölt el bennünket, a hiányosságok, hanyagságok viszont bosszantóak. Többek között erre, az alapvetően kooperációs feladatra jött létre a Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága is.

A kiegyensúlyozott működés érdekében aktívan közreműködünk az önkormányzat üzemeltetési feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében, elsősorban az e feladatokkal megbízott cégünk, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-vel. Természetesen összehangoljuk, és döntéseket is hozunk a lakosság által jelzett gondok, problémák orvoslására is, erre elkülönített összeg áll a bizottság rendelkezésére a költségvetésen belül.

Kiemelten foglalkozunk a közvilágítással, a járdák és utak állapotával, tisztaságával, különféle közterületi problémákkal, parkfenntartással, zöldterületek, játszóterek létesítésével és gondozásával. Részt veszünk a fenntartással és kezeléssel kapcsolatos döntések előkészítésében, vagy éppen együttműködünk a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek előkészítése során a városi főépítésszel.

2018-ban is az éves munkaterv szerint üléseztünk, és hoztunk érdemi döntéseket – sokszor átruházott hatáskörünkben eljárva –, vagy éppen véleményeztük a képviselő-testület döntéseihez szükséges szakmai anyagokat.

A bizottsági munkát a konstruktív hozzáállás, a településért komoly felelősséget érző tevékenység és morál jellemzi továbbra is. A megalapozott munkához, a határozatokhoz szükséges szakmai előkészítéseket az elmúlt évben is megkaptuk a hivatal irodáitól.

A JVV Zrt.-vel 2018-ban is kiegyensúlyozott és jó színvonalú közös munkát sikerült végeznünk.

2. A mindennapi elvárásoknak való megfelelés, a folyamatosság és a szolgáltatások kiegyensúlyozott, jó színvonalon tartása a mi fokmérőnk, amit természetesen a lakosság „osztályoz”. Úgy gondolom, hogy az időközi minősítéseket leszűrhetjük a rendszeres lakossági fórumokon, melyek a lakossági véleményformálások fontos helyszínei. A végső megítéltetés területe pedig az őszi választások lehet.

Tavaly is jelentős összeggel gazdálkodhattunk, ami természetesen komoly feladatot és felelősséget jelentett számunkra. Jelentős tételt fordíthattunk környezetvédelmi feladatokra, fásításra, illetve zöldterület-kezelési támogatásokra.

Komolyan foglalkoztunk a lokális csapadékvíz-elvezetési gondokkal, utakkal, járdákkal és fontos közterületi problémákkal. Ezeket az idén is kiemelten fogjuk kezelni.
A bizottsági céltartalékba utalt összegek teljes egészében felhasználásra kerültek, a köz javát szolgálva hasznosultak.

3. A vállalásokat – ha képletesen tehetek ilyet –, a működési szabályzatunk alapján fogalmazzuk meg, melynek megnyilvánulási formája a kiegyensúlyozott, hatékony, lakossági igényeket kielégítő érdemi munka. Úgy vélem, bizottságunk a tőle elvárt feladatoknak megfelelt, és a megbízatásunk hátra lévő hónapjaiban is ezt fogjuk tenni.

Városunk 2019. évi költségvetési koncepciója elkészült, a decemberi ülésünkön fogadta el a képviselő-testület. Várhatóan februárban a végleges költségvetésünket is megalkotjuk. A megfogalmazott tervek ismeretében derűlátó vagyok, és biztos abban, hogy a Városüzemeltetési Bizottsághoz rendelt feladatokra kellő forrásunk lesz, alapvetően biztosítva a lakosság által is elvárt, elfogadott szinten tartást, vagy éppen javulást. Továbbra is eredményes munkát, együttműködést remélünk és várunk el a városüzemeltető cégünktől, biztosítva részükre az ehhez szükséges anyagi feltételeket.

HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁG

1. A múlt évben is teljesítettük a képviselő-testület SZMSZ-ében ránk bízott és munkatervében előre meghatározott, valamint az év közben felmerült feladatainkat. Működési körünkbe tartoznak bizonyos egészségügyi, kulturális, oktatási, sport és szociális témák, valamint a civil szervezetek figyelemmel kísérése is. Néhány éve állami fenntartásba kerültek az önkormányzati iskolák és a kórház, de maradt még sok feladatunk így is. Óvoda, bölcsőde, egészségügyi szolgálatok stb. Tavaly 29 ülést tartottunk – ebből 15 nyílt és 14 zárt –, ahol összesen 275 határozatot hoztunk.

Jelentős pénzügyi támogatásokról is döntöttünk. A sport- (18MFt), kulturális- (7,5MFt), civil- (7,5MFt) és táboroztató szervezetek részére kiírt (2MFt) pályázataink nyomán döntöttünk az egyes keretek felosztásáról. Ez évben először a kulturális szervezetek/csoportok támogatását a Kulturális Konzorcium javaslatát maradéktalanul elfogadva ítéltük oda. A civil keretnél szokásosan kértük külső, gyakorló szakemberek véleményét. A sportkeretet most is két részletben – első és második félévire bontva –, biztosítottuk a pályázóknak. A rászoruló tanulók nyári táboroztatása is sikeres volt. Mindösszesen 138 szervezetet, illetve rendezvényt támogattunk.

2. Ismét elfogadta a testület a sportkoncepció teljesüléséről szóló éves beszámolónkat. A kiemelt sportegyesületek hároméves szerződés alapján történő finanszírozásáról és annak eredményeiről szóló tájékoztatónkat úgyszintén. Az ebben foglalt – szerintem merész vállalásokat –, a testületünk mindvégig teljesítette. A kiemelt egyesületekhez három összekötő személyt bizottságunk is „adott”. Idén viszont célszerű mérlegelni – a közelgő önkormányzati választások miatt –, egy újabb középtávú megállapodás idei megkötését. A diákolimpikonok decemberi, városi kitüntető ünnepségén kitörő örömmel fogadták a fiatalok, hogy már nem csak a diákolimpiák, hanem az országos, vagy nemzetközi bajnokságok dobogósait is jutalmaztuk az edzőikkel/testnevelőikkel együtt. A HEB tagjai – köztük ketten munkacsoport vezetőként is –, segítették a helyi esélyegyenlőségi program elmúlt öt évi megvalósítását. Az „Idősek munkacsoport” komoly és hasznos felmérést végzett a helyi érintettek körében.

Örvendetes, hogy az „izmosodó” városi Ifjúsági Önkormányzat egyre önállóbb. Jó kapcsolatunk révén már ők szervezték a hagyományos, városi Gyermekek Karácsonya ünnepségünk műsorát is. Két HEB tagunk a nem régen alapított városi önkormányzati Ifjúsági Munkacsoport munkájában is részt vesz. A munkacsoport aktivitásának köszönhetően már a helyi fiatalok helyzetéről, elképzeléseiről végeztek is egy hasznos kérdőíves vizsgálatot. Jó látni, hogy az általunk korábban javasolt rendelet módosítások továbbra is hasznosak, kedvezőek a lakosoknak. Gondolok itt az újszülöttek életkezdési támogatására, az önkormányzati védőoltás programra, a Bursa Hungarica Felsőfokú Tanulmányi Ösztöndíj Program részvételi feltételeinek javítására. Ezek is mind Jászberény lakossága számának növelését célozzák.

3. Bizottságunk tevékenysége igen széleskörű. Ezért továbbra is kiemelten fontos, hogy a „hozzánk tartozó” intézményekkel, egyesületekkel, körökkel továbbra is jó kommunikációs, sőt jó munkakapcsolatot tartsunk. Ehhez elengedhetetlenül fontos a folyamatos tájékozódásunk, és a rendezvényeiken való részvételünk. Nagy csapás volt a HEB számára is a példás aktivitású Keresztesi János tagtársunk szomorú halála. De biztató, hogy igen aktívan és felelősen kezdte nálunk a munkáját dr. Sebők Balázs, az új külsős tagunk. Tovább akarjuk a pénzügyi döntéseinket „társadalmasítani”. Így a kulturális szervezetek, csoportok működési támogatása odaítélésénél is számítunk a konzorcium javaslataira. A kulturális területen ugyanis jelentős külső, CLLD források is bevonhatók lesznek, amelyekről nem a HEB dönt.

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG

1. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2018-ban tizenegy ülésen kilencvennégy határozatot hozott. A Bizottság 2018. évi munkatervében vállalt feladatokat elvégezte, valamint az SZMSZ-ben rögzített feladatait ellátta.

Jellemző a Bizottságra, hogy az előírt feladatain túl is megtárgyal olyan anyagokat, előterjesztéseket, melyek eredetileg nem voltak számára tárgyalásra kijelölve. Ez persze csak akkor volt lehetséges, ha külső – elsősorban polgármesteri – utasításra a bizottság fideszes tagjai le nem veszik az elnök által napirendre venni javasolt témákat.

Figyelemmel kísértük, negyedéves rendszerességgel áttekintettük a város általános- és céltartalékának alakulását. A céltartalékok a többi bizottság döntési körébe rendelt pénzügyi források, amelyek felhasználásáról a bizottságok saját hatáskörben döntenek. Megvitattuk a költségvetés előkészítésének, majd készítésének és elfogadásának legfontosabb kérdéseit.

2. Az elmúlt évekhez hasonlóan sikerült megőrizni a bizottság azon jellegét, hogy az üléseken a napirendi pontokat alaposan, minden összefüggésében megtárgyalja. Ez persze azt is jelenti, hogy az ülések nem csupán formális összejövetelek voltak, melyek aztán rövid idő múlva a szükséges szavazások után véget is értek, hanem olykor egy-egy témára bizony hosszabb időt szántunk, alaposan megvitattuk, konstruktív megbeszélések formájában. A többség által megszavazott döntések sokszor nem tükrözték a tényekből és a vitából kialakított optimális megoldást. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére a vita hasznos, mert csak így lehet a problémákra érdemi válaszokat adni. Nem csökkent azon előterjesztések száma, amelyet az „utolsó pillanatban” kapunk meg, ezért nincs idő ezekre alaposan felkészülni. Ez a vezetők döntési hiányosságait mutatja. Problémának tartom azt is, hogy nincs saját, főállású belső ellenőr a hivatalban.

3. A bizottság munkaterve – hasonlóan a képviselő-testülethez –, csak 2019 szeptemberéig szól. Ez idő alatt – hasonlóan az elmúlt évekhez –, szeretnénk elvégezni a munkatervben vállalt feladatainkat. A hátralévő időszak cikluszáró is az önkormányzat és így a bizottság életében, ezért a még le nem zárt önkormányzati és bizottsági ügyeket is szeretnénk megvitatni, lezárni. Megvitatjuk az önkormányzat pénzügyeket – és a bizottságot – érintő döntéseit, és megvizsgájuk, hogy az ígéretek hogyan, milyen mértékben teljesültek, vagy netán nem teljesültek. Értékeljük majd a bizottság ebben a ciklusban végzett munkáját is.

Ezek fontos és tanulságos kiindulási alapjai lehetnek az őszi választások után megalakuló testületnek és bizottságainak.

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

1. Kijelenthetjük, hogy az SZMSZ-ben rögzített feladatainknak teljes mértékben eleget tettünk, emellett természetesen több izgalmas „probléma” is a bizottság elé került, és az adott helyzetben a legjobb tudásunk szerint igyekeztük meghozni döntéseinket. Több esetben döntöttünk vagyontárgyak átminősítéséről, nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról, de folyamatosan véleményeztük a hatáskörünkbe tartozó előterjesztéseket is a képviselő-testület ülése előtt. Egy-két rendkívüli ülés kivételével az előre tervezett munkaterv szerint tudtunk a bizottsági munkával haladni, ami jól mutatja, hogy a közös munka – az elmúlt évekhez hasonlóan –, hatékonyan működik.

2. A „legnagyobb siker” kiemelése mindig erősen szubjektív dolog. Ha egy bizottság hatékonyan működik, támogatást nyújt a testületi döntésekhez, a bizottsági ülések előremutató közös gondolkodással – akár vitákkal – zajlanak, akkor ezeket mind-mind sikernek könyvelhetjük el. Továbbra is úgy gondolom, hogy döntéseink java része nem az adott évre lesz hatással, hanem évekkel később fogjuk látni, hogy az adott döntés milyen irányba terelte a városi életet. Bízom benne, hogy évek múlva is úgy fogjuk értékelni, hogy jó döntéseket hoztunk.

Az elmúlt évben jelent meg először a bizottsági keretek között a mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások támogatása, itt szükség volt egy teljesen új pályázati forma létrehozására, ami nagyon szép feladata volt a bizottságnak. Több formális és informális ülésen foglalkoztunk a témával és végül sikerült kialakítani egy elég jó feltételrendszert. Természetesen a tavalyi tapasztalatok birtokában ezt újra meg fogjuk tárgyalni, és ahol kell, megtesszük a szükséges változtatásokat.

3. Minden év elején kiemelkedő fontosságú az adott évi költségvetés megtervezése, kialakítása, és ebben természetesen a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak is aktív szerepet kell vállalni. A költségvetés elfogadása után koncentrálhatunk a többi feladatunkra. Bízom abban, hogy a különböző bizottsági kereteink lehetőség szerint emelkedni fognak, de legalábbis a 2018-as évhez képest nem fognak csökkenni. Arra számítok, hogy a már említett mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások támogatási kerete idén is megmarad, és így idén is tudunk tenni az ökológiai gazdálkodás népszerűsítéséért, mert „a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”.

Fontos, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek idén is stabil anyagi háttérrel tudjanak működni úgy, hogy közben a feladataikat is a lehető legjobban látják el. Most is vannak már megnyert pályázataink, vagy olyanok, amelyekről még várjuk a pozitív döntést, és ezek is az idei költségvetést terhelik, illetve a megvalósításuk is erre az évre ad feladatokat.

Polgármesteri Hivatal fotó: Nagy Tamás

Vélemény, hozzászólás?