Bérbe vennék az uszodát

Tizennégy képviselővel határozatképes létszámban zajlott az év első nyílt testületi ülése január 16-án, a Városházán.

Szabó Tamás polgármester köszöntötte a hivatal megjelent dolgozóit, és a napirendi pontokban érintetteket, majd a testület egyperces néma csenddel emlékezett az elmúlt ülést követően, december 19-én elhunyt id. Hagyó Miklósra, aki négy cikluson keresztül, 1994 és 2010 között töltött be önkormányzati képviselői posztot a városban.

A napirendi pontok elfogadása előtt Balogh Béla képviselő érdeklődött egy korábban benyújtott előterjesztési javaslatról – vezető tisztségviselőknek szóló utasítás rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban. Kérdésére Gottdiener Lajos jegyző válaszolt, miszerint a következő ülésen lesz lehetőség annak tárgyalására. A testület a továbbiakban tudomásul vette a két ülés között történt eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat, majd a Polgármesteri Hivatal 2018-as évi tevékenységét taglaló anyag következett. A beszámoló többek között az önkormányzat osztályainak, irodáinak, szervezeti egységeinek munkatervét, feladatait, költségvetésüket, beruházásokat, valamint külső szervek visszajelzéseit tartalmazta.

A napirendi ponttal kapcsolatban Gottdiener Lajos jegyző tett szóbeli kiegészítést, melyben megköszönte a hivatal munkáját és a beszámoló összeállítását, illetve pozitívan reflektált a környezetvédelem témáját érintő módosító javaslatra. Gedei József képviselő a Helyi Esélyegyenlőségi Program, a hulladéklerakás, a levegőtisztaság, a kutak nyilvántartása, valamint a fakivágások témakörében fogalmazott meg kérdéseket. A Jászság Közösségfejlesztési Stratégiáját, illetve Hagyó Miklós temetését illetően kért tájékoztatást korábbi, írásban megfogalmazott érdeklődésére.
A jegyző válaszában elmondta, hogy a helyi esélyegyenlőséggel, a hulladéklerakással, fakivágással kapcsolatban írásban kíván választ adni. Az illegálisan fúrt talajvízkutak engedélyeztetésének volt egy lejáró határideje, melyet meghosszabbítottak. A nyilvántartásba vétel kizárólag a megfelelő vízhozamú, háztartási vagy locsolói igényt kielégítő kutakat érinti, mely teljesen jogos állami igény, amíg az ivóvízkészlet a nemzeti vagyon része. A levegővédelem jegyzői hatáskörön kívül esik, de a megfelelő hatóság működteti szennyezettséget mérő eszközeit itt is. A temetés és az azzal kapcsolatos kérdések kapcsán elhangzott a jelenleg is alkalmazott gyakorlat, hogy amennyiben haláleset történik, akkor a temetésről szóló értesítés és a temetés napja között a fekete zászlót kihelyezik az önkormányzat épületére, egyéb kötelesség nincs jogszabályba foglalva.

Bobák Zsolt a hatósági ellenőrzések sűrítését kérte zenés-táncos eseményeken, miután az anyagban egyetlen ilyen alkalomról tettek említést. A jegyző elmondta, azért volt csak egy esetben ilyen ellenőrzés, mert egyetlen olyan hely van a városban, ahol bejelentetten, a jogszabályoknak megfelelően zajlanak zenés-táncos estek, az egyedi esetek (szalagavató, nyári diszkó) nem tartoznak ezen szabály hatálya alá.

Kérdések merültek fel az ASP rendszerbe való belépést – az önkormányzatok egységes felületen érhetik el a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat –, valamint az önkormányzati dolgozók béremelését illetően. A jegyző szerint 2019. január elsejétől érvényes az új rendszer bevezetése, míg a dolgozók bérével kapcsolatban kifejtette, a polgármesteri hivatalban magas szintű béremelést igyekeztek végrehajtani, de az alapfokú végzettségűeknél állami rendbetételre lesz szükség. Kritika hangzott el a beszámolót illetően, miszerint abban csak az irodák, az egyes szervezeti egységek éves összegzése olvasható, a hivatal átfogó értékelése nem, holott igény volna irodákon átívelő kérdések megválaszolására is. Gottdiener Lajos tájékoztatta a jelenlévőket, hogy csak az irodák hivatalos éves működéséről tudnak beszámolni, olyanról nem, amire nincs kiírva feladat. Az anyag formája évek óta változatlan, nincsenek előírt követelmények annak elkészítésére, így nem kívánja kiegészíteni.

A 2018. évi helyi adókról és az adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló következett, ami a tervezetten felüli, 170 milliós adóbevételről adott számot. Budai Lóránt a többletpénz hasznosítása után érdeklődve megjegyezte, szerinte nem történt olyan nagy volumenű beruházás, ami a város saját költségét érintette volna, másrészt a növekvő értékek ellenére ahelyett, hogy a lakosság terheinek csökkentését tűzné ki célul az önkormányzat, milliárdos hitelfelvéltekről döntenek. Válaszában a polgármester kifejtette: minden józan értékítélettel rendelkező ember látja a városban folyó fejlesztéseket, változásokat, amelyek az elmúlt évek során folyamatosan végbementek. Kiemelte a három éve tartó jelentős béremelést, és a fejlesztésekhez szükségszerűen hozzárendelendő összegeket is. Úgy véli, egy aránylag gyors, rövidtávú infrastrukturális fejlesztésnek a feltételeit csak hitel biztosításával lehet megteremteni, különösen, ha évente nem csak egy kis lépést szeretnénk előremozdulni.

Észrevétel érkezett a posta előtt nemrég felújított útszakaszt illetően, miszerint máris pocsolyák jelentek meg az említett területen, így nem csak az merül fel, hogy milyen beruházások valósulnak meg, hanem az is, hogy ezek milyen minőségben készülnek el. Szabó Tamás a Gyöngyösi úti beruházásról elmondta, hogy az nem városi beruházás volt, tehát nem is a jászberényi adóbevételekből valósult meg. Amennyiben az önkormányzatot érintő területről van szó, akkor érvényesíteniük kell a garanciát, az említett esetben pedig jelzik a beruházónak és a kivitelezőnek a használat során tapasztalt észrevételeket.

Az előterjesztések sorában a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás került elsőként felülvizsgálatra, melyet minden év január 31. napjáig kell megtenni. Miután a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét jóváhagyta a testület, a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás két gazdasági társaságának egyesüléséről tárgyaltak. Az egyesülésre azért van szükség, mert a második társaság a hulladékszállítás feladatára jött létre, a rendszer azonban megváltozott, így a szállítás és a lerakás is egy egységes alvállalkozói szolgáltató által működik tovább.

Az V. számú gyermekkörzet helyettesítésének finanszírozásáról szóló döntés meghozatalát követően a városi bölcsőde udvarának fejlesztését, a beruházás pénzügyi biztosítását szavazták meg. Az új bölcsőde-épület üzemeltetéséhez szükséges elkészíteni az épülethez tartozó parkolót, kerítést, udvari burkolatokat, és ugyancsak szükséges a kertépítés, növények ültetése, játszóeszközök telepítése is, amit a Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. valósít meg.

A továbbiakban sor került az uszoda bérbeadására irányuló nyilvános pályázat kiírására, mellyel kapcsolatban a polgármester szóbeli kiegészítést tett. Elmondta, hogy a strandok jelene és jövője folyamatos téma volt évtizedekre visszamenőleg, most pedig adódott egy bérbevételi érdeklődés elég határozott elképzelésekkel kiegészülve, ami a fejlesztést és az üzemeltetést illeti. Az előterjesztő azon a véleményen van, hogy ezt a lehetőséget meg kell ragadni, és a megfelelő garanciák, a folyamatos kontroll mellett lehetőséget kell adni mindenkinek a nyílt pályázat során.

A felvetődött képviselői kérdésekre válaszolva hozzátette: a bérbeadás egyértelmű színvonal-emelkedést eredményezne, különösen úgy, hogy a kiírás minden fejlesztési elemet tartalmaz, amit elvár a bérbeadó. Amennyiben a színvonal emelkedik, számítani lehet az árak emelkedésére is, de ezt a piac dönti el, és nem az üzemeltető, hiszen senkinek sem érdeke, hogy a térségben versenyképesen működő strandokra pártoljanak át a városban élők. Nehezen tudnák elképzelni a drasztikus áremelkedést, de a szabad mozgás területét fent kell tartani a jövőbeni szereplőnek. A polgármester szerint érdemes mértékletességet tanúsítani az évtizedek óta egyedüliként jelentkező bérlővel, ne riasszunk el senkit, aki fantáziát lát ebben az ügyben. Természetesen vannak követelmények, amelyeket az önkormányzatnak érvényesíteni is kell. Hangsúlyozta: már az is nagyszerű, hogy az uszoda által termelt harmincmilliós veszteséget nem a városnak kell állnia. Az előírt kaució érvényben lesz a bérbeadás pillanatától, így nem kell további veszteségtől tartani, hiszen minden beavatkozás pontosan ütemezve, dokumentálva lesz, fenntartva a helyreállíthatóság lehetőségét. A dolgozói kör ismeri a bérbeadás szándékát, mely folyamat elindításával a munkaerőhiányt a vállalkozás szintén kezelni tudná. Attól sem kell tartani, hogy a sportegyesületeknek ne adná meg a város a működésükhöz szükséges támogatást, ahogy a jégcsarnok esetén is változatlanul támogatják a szereplőket.

Érkezett kérdés arra vonatkozóan, hogy a potenciális érdeklődő rendelkezik-e strandüzemeltetési referenciákkal, illetve miként tudja majd biztosítani egyszerre a veszteséggel, a fejlesztéssel és a bérlettel járó költségeket? Szabó Tamás a referenciára vonatkozóan kifejtette, bár nincs ilyen jellegű tapasztalata a társaságnak, egy projektcégről van szó, akiknek a rendelkezésükre bocsátott anyagok és adatok alapján üzletiterv-szerű víziójuk már van. Határozott elképzelésük, hogy ezen a strandon sok minden egyebet is érdemes lenne megvalósítani, akár a terület környezetét is kihasználva. Egészen más működésből keletkezett, szabadon felhasználható tőkével rendelkeznek, melyről úgy gondolták, hogy itt a térségben, egy közösségi aspektussal rendelkező városban szeretnék befektetni.

A testület kételyei ennek ellenére nem oszlottak el a témát illetően. Elhangzott, hogy a pénz még nem jelenti azt, hogy valaki ki is tudja gazdálkodni a veszteséget, és az üzemeltetési minőség sem garancia. Egy minőségileg jobb strand még több költséget jelent, a fenntartása is többe kerül, tehát a költségek nem hogy csökkennének, inkább nőhet az uszoda vesztesége. Remélik, hogy a pályázat kiírása és annak elemei megadják a biztonságos döntés lehetőségét.

– Továbbra is azt mondom, hogy nyúljon hozzá valaki, mi pedig nézzük meg, hogy ez megfelel-e nekünk. Az, hogy van érdeklődés, a történetnek csak az informális része, a formális ott kezdődik, hogy döntünk a bérbeadásról. Javaslom, hogy pályázat útján induljunk el, fogadjuk el az ajánlatot, és nézzük meg, mit tudnak kihozni belőle. Meglátásom szerint csak nyerhetünk ezen a történeten – zárta le a vitát a polgármester.

A továbbiakban a jászberényi 3948/59 hrsz-ú ingatlan részterületének vételáráról döntöttek, majd a Fürdő utca 4. szám alatt található épület, az egykori Főnix Fészek Műhelyház ingyenes használatba adását szavazta meg a testület. Az ingatlan továbbra is a Jászkerület Nonprofit Kft. tulajdonában marad, közcélú kulturális események megszervezését lehetővé téve.

Végezetül a Liliom utcában található ingatlanok ingyenes használatba adása, illetve a jászberényi 3932/5 hrsz-ú ingatlan részterületének üzleti vagyonná történő átminősítése került a testület elé.
Napirenden kívüli felszólalásokon belül merült fel az Üstökös utca zavaró forgalma, az útburkolati festések javítása, maradandóbbá tétele, továbbá a megszűnő takarékszövetkezetek kérdésköre. A polgármester megoldást javasolt az utakkal kapcsolatos problémákra, míg a szövetkezetek kapcsán elmondta, gazdaságilag nem éri meg a fiókok fenntartása, így Jászberényben is megszűnnek ezek az intézmények. Szerencsére még számos pénzügyi szolgáltató áll a helyiek rendelkezésére. Az ülés végén a Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár által adományozott díjat mutatta be, melyet a 2018-as Európai Mobilitási Hét és nemzetközi Autómentes Nap megszervezésének elismeréseként kapott az önkormányzat. Ezúton is megköszönte valamennyi szervezésben résztvevő munkáját.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?