Díjazták a rendőröket

Az esztendő utolsó nyílt testületi ülését december 13-án, csütörtökön tartotta a Jászapáti Városi Önkormányzat, amelyen sor került a településen szolgáló rendőrök rendszeres évi jutalmazására is.

Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a nyolc résztvevővel határozatképes testület tagjait, valamint kiemelten üdvözölte Vári-Nagy Juditot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatal vezetőjét, és a Jászapáti Rendőrőrs parancsnokhelyettesét. A napirendi pontokat megelőzően dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány engedélye alapján átadták a jutalmakat az arra érdemesnek talált rendfenntartók számára. Kispál Martinné rendőr főtörzsőrmester, Tajti Norbert rendőrőrmester, Nagy Sándor Márió rendőrőrmester, továbbá Heinrich Attila rendőr főtörzsőrmester részesült jutalmazásban az eredményesen végzett munkáért.

A következőkben a meghívóban kiküldött napirendi pontok kiegészítésre kerültek két egyöntetűen elfogadott előterjesztéssel, majd a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót ismertette a polgármester. A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről című tájékoztató tárgyalása közben érkezett meg Pádár Lászlóné. A képviselőasszony jelenlétével a továbbiakban teljes létszámban ülésezett a testület.

Birkás Ferenc a lakosság, illetve saját észrevételeit tolmácsolta a jelenlévőknek. Elsőként a tavalyi költségvetésben szereplő buszvásárlás projektje iránt érdeklődött, majd a répatároló bérlésével, a temetői vízelvezető tisztításával, a sírhelyváltás aktuális díjszabásával és a Hangya Szövetkezet éves beszámolójával kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket. Továbbá felhívta a figyelmet egy, a vasút mellé lerakott, vélhetően építőipari vállalat által hátrahagyott földkupacra, az ÉMÁSZ által el nem takarított gallyszemétre, valamint a városban szabadon garázdálkodó rókáról is említést tett.

A polgármester válaszában elmondta, hogy a buszvásárlás épp az ülés napján realizálódott, ugyanis a gépjármű jelentős felújításon esett át az eladó jóvoltából. A réparakodót az önkormányzat talajjavító anyag tárolására adta ki, egyéb bérbeadásról nincs tudomásuk, ezért kérte, hogy járjanak utána, ki az, aki a megkeresésük nélkül vette igénybe a területet. A temetői vízelvezető árkok kikotrására tavasszal kerül sor, a sírhelyekre kirakott matricákról pedig már Tótin Lóránt, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft ügyvezetője adott bővebb információt.

– A temető szabályzata rendezi azt, hogy egyes parcellákban mennyi a sírhelyek újraváltásának összege, ami megegyezik az első váltás díjával, ám az urnáknál már eltérő a szabályzat, ezért mindenképp érdemes hozzánk fordulni. Azon sírhelyeket, melyek nem kerülnek újraváltásra, meg kell hirdetni, majd fél vagy háromnegyedéves átfutási időt követően van lehetőség a megváltásra mások számára. A temetkezési díjtételek a tavalyi évivel megegyeznek, azonban mint mondtam, eltérő árak vannak az egyes parcellákra, így 25 ezertől fölfelé helytálló az intervallum.

A hátrahagyott földkupac esetében Farkas Ferenc kérte az ügyvezetőt, hogy a padkanyesést végző vállalkozóval egyeztetve számolják azt fel. A gallyazás a biztonságos áramszolgáltatás miatt valósult meg, a lemetszett ágakat a közfoglalkoztatottak folyamatosan gyűjtik, és rászorulók részére továbbítják. A Hangya Szövetkezet folytatásaként már a Jászapáti Szociális Szövetkezet működik, a következő testületi ülés napirendi pontjára felveszik éves beszámolójukat. A rókával kapcsolatban Biróné dr. Boros Anikó jegyzőasszony válaszolt. Az állatot csupán külterületen lőhetik ki a vadászok, de a figyelmüket fel tudják hívni, hogy tartsák szemmel, amennyiben a város szélére tévedne.

Pallagi Imréné a városban megszűnő háziorvosi praxisokkal kapcsolatban feltett kérdésére a polgármester elmondta, 2019-ben elég mozgalmas és nehéz éve lesz ennek a kis csapatnak. Összesen kilencen távoznak, és heten maradnak az alapellátásban. Április 30-ig a két fogorvos, Dr. Henics Zsuzsa és Dr. Gyenei Pál praxisa fog megüresedni. Jelen pillanatban tárgyalásban állnak az utódlás kérdésében. Dr. Pál István háziorvos augusztus 30-ig tölti be pozícióját két asszisztensével, december 31-ével pedig Dr. Deák Lehel praxisa fog megszűnni, így megoldást mindenképp találni kell.

Berente Éva a víztoronynál lévő felnőtt játszótérről érdeklődött, illetve panaszt tett a vállalati buszok szabálytalan megállására, az utasok lépten nyomon történő felvételére, ami akadályozza a forgalmat, és balesetveszélyes is. A sportpark kialakítása körülbelül másfél hónappal ezelőtt kezdődött, jelenleg a gépek felszerelése folyik. A műszaki átadásra akkor kerülhet sor, amikor a műszaki ellenőr javasolja – részletezte a polgármester, majd hozzátette, közterület-felügyelők irányítását fogja kérni a buszok ügyében. Az utak, illetve a szelektívgyűjtő környékének állapotát kifogásoló lakossági panaszra reagálva kifejtette, az önkormányzatnak kötelessége az utak karbantartása, amire leginkább pályázati keretből tudnak pénzt fordítani. Minden évben, tehát idén is megpályázzák az útépítést, addig is kis lépésekkel, például kavicsterítéssel, kátyúk javításával tudnak előre haladni. A szelektív hulladékgyűjtő esetében komolyabb megoldást kell találni, akár az elkövetők megtalálását is célul kitűzni, de ezzel meg kell várniuk a 2019-es költségvetést.

A továbbiakban Borbás Zoltán foglalta össze a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság 2018-as évi munkáját, mely alapján összesen háromszázhét határozatot hoztak döntően a pénzügyi szférát és a vagyongazdálkodást illetően. Hatvan alkalommal sikerült támogatniuk civil szervezeti kezdeményezéseket 3 millió forint összegben, illetve az első lakáshoz jutó fiatalokat is több mint 3 millió forinttal tudták támogatni.

A napirendek sorában a rendeletek következtek. Elsőként a Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről szóló 11/2009.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyaltak. A rendeletmódosítást az indokolta, hogy a Jászapáti Hősök tere 7. szám alatt, a volt Járásbíróság épülete felújításra kerül, pontosabban iskolaépületté alakul. A parkolás megfelelő biztosítása érdekében az Árvai utcát is be kell venni a rendeletbe, hogy biztosítva legyen megfelelő mennyiségű parkoló használata az iskola környékén.

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 17/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítását az indokolta, hogy új hulladékszállító alvállalkozó lép be a területre, ezért megváltozik a szállítás távolsága, a bevont települések száma és struktúrája is. A gazdaságosabb szállítás érdekében a Regio-Kom kezdeményezte a hozzájárulást a hét öt napjára történő járatterv kidolgozásához. A változásról a szolgáltató szórólapok kiosztásával tájékoztat, továbbá a város honlapján és egyéb közösségimédia oldalakon is megjelennek majd.

A továbbiakban az előterjesztésekről döntött a testület. A Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtását szavazták meg. A Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről a 2017. novembere óta eltelt időszak eredményeit, a kitűzött és elvégzett feladatokat tartalmazta az anyag.

Másodikként a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról című előterjesztést fogadta el a testület, melynek kiegészítésére jogszabályi változások miatt volt szükség.
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról című anyag következett. – Minden olyan esetben, amikor önkormányzatunk tagja egy társulásnak, a társulás döntéseit megelőzendő vagy jóváhagyandó képviselő-testületi döntésre van szükség. Ezzel összhangban az alapszolgáltatással kapcsolatos döntés, illetve annak módosítása szerepel az előterjesztésben. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás zárja az anyag végét – részletezte a megszavazott előterjesztést a polgármester.

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2019. évre vonatkozó célok meghatározásáról a jegyző asszony adott bővebb információt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezik a teljesítményértékelésről, melynek kötelező és ajánlott elemei vannak. A teljesítményértékelés évenkénti együttes eredménye adja a közszolgálati tisztviselők minősítését. A rendelet szerint minden érdekelt személy részére meg kell határozni legalább három, legfeljebb négy munkaköri egyéni teljesítménykövetelményt, valamint elő kell írni a kompetencia alapú munkamagatartási tényezőket, melyek egységesen mindenkire vonatkoznak.

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft folyószámla hitelkérelmének megtárgyalása után a Településrendezési terv 2018. évi I. számú módosításának elfogadásáról döntöttek. A Jászberényi Tankerületi Központ sikeresen pályázott, így az EFOP-4.1.2-17-2017-00111 kódszámú forrásból lehetőség nyílik a Jászapáti, Hősök tere 7. szám alatti, volt Járásbíróság épületében általános iskolai tantermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása, továbbá harminc parkoló biztosítása. Azonban az épület elhelyezkedése és telekmérete nem teszi lehetővé a parkolók telken belüli kialakítását, továbbá a Jászberényi Tankerületi Központ nem rendelkezik forrással a megépítésre, ezért a felmerülő költségeket az önkormányzat átvállalja.

A Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött Villamosenergia továbbadási szerződés módosításáról is határoztak, és javasolták, illetve engedélyezték a többlet energiafelhasználást az ipari parkban dolgozó vállalkozás számára.

Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról című előterjesztés után a TOP-1.1.1.-15-JN1-2016-00003-Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése című projekt kapcsán „Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése – Építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás anyaga következett, melyben iparterületek fejlesztését szavazták meg a képviselők.
Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó minőségi szolgáltatásfejlesztést, óvodai és bölcsődei szakemberek továbbképzését is elfogadták. Jászapáti Városi Önkormányzat a projekt kapcsán, 2017. november 7-én pozitív támogatói döntést kapott. A projekt megvalósításának elengedhetetlen feltétele az anyagban szereplő költségvetési sor megvalósítása, minőségi szolgáltatásfejlesztés, óvodai és bölcsődei szakemberek továbbképzése. A képzések projekt szinten valósulnak majd meg, 120 fő részére.

Az előterjesztéshez tartozott a sorban következő, Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó óvodai + programok szervezéséről című anyag, melyről Móczó Zsófia, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft ügyvezetője tájékoztatott.

– Arra irányul a szerveződés, hogy a jelenleg is futó óvodai programokhoz igazítva támogatnánk nemcsak Jászapáti, de járási szinten is a rendezvényeket. Tehát ünnepnapokhoz, megmozdulásokhoz, és olyan eseményekhez szeretnénk támogatást nyújtani, melyeket egyébként is lebonyolítanak, de így színesebben, vagy szélesebb körben lehet őket megvalósítani.
Az előterjesztéseket kivétel nélkül, kilenc igen szavazattal fogadta el a tanácskozást zárt ajtók mögött folytató testület.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?