Elfogadták a zárszámadást

Május 16-án, szerdán délután három órai kezdettel tartotta soros ülését Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testülete. Többek között szóba került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása, három közalapítvány tavalyi tevékenysége, közműfejlesztések, és a tavalyi zárszámadás is.

Az ülés néhány perces késlekedés után vette kezdetét 13 képviselővel, tehát határozatképesen. Szabó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük Pócs János országgyűlési képviselőt, aki az új ciklusban első alkalommal tette tiszteletét a testület előtt. Az újonnan megszerzett mandátum birtokában megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a támogatásért, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben is a felhatalmazás szerint képviseli térségünket a Parlamentben.

A szavazásra bocsátott és elfogadott napirendi javaslatot követően a két ülés között történt tájékoztatóhoz érkezett az első kérdés Balogh Béla képviselőtől. A szeptember 3-ára tervezett jász ünnepről érdeklődött. A polgármester válaszában kifejtette, hogy az eseményre Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban és annak környékén, a Városligetben kerül sor. Régiónk a második, amely lehetőséget kapott bemutatkozásra ezen az országos rendezvényen, ahol karakteres magyar tájegységek hagyományait, kultúráját, gasztronómiáját ismerhetik meg az érdeklődők. A Jászság 18 települése mellett az elszármazott jászok alkotta települések képviselői is jelen lesznek a jeles napon a fővárosban.

A tájékoztatók kapcsán Gedei József a Kígyó utca 12 szám alatti ház felújításáról kérdezett, melynek igen magasak – mintegy 31 millió forint – a felújítási költségei. Tamás Zoltán bizottsági elnök válaszában kifejtette, hogy egyrészt a ház keskeny utcában fekszik, munkagépekkel nem lehet megközelíteni, másrészt a műemlékvédelmi épületben minden felújítási munkafolyamat kézi erővel történik. A geotermikus fűtés kialakítását az indokolja, hogy ez a módszer lehetővé teszi az épület állandó temperálását, így alkalmassá téve látogatócsoportok bármikori fogadását.

A 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról való tájékoztató beszámolt a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről, amely többek között a rászoruló családok részére rendkívüli települési támogatást biztosított a gyermek óvodáztatásának, iskoláztatásának, egészséges fejlődése biztosításának költségeihez, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz.

A beszámoló a demográfiai mutatókat is tartalmazza. A lakosság 24%-a 62 év feletti, 19-62 év közötti Berény lakóinak 59%-a, a 0-18 év közöttiek aránya 17%. Ez azt jelzi, hogy lényeges változás nem történt az elmúlt időszakhoz képest városunk korösszetételében. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 636 ember számára állapítottak meg, elutasítás nem történt.

A múlt évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de nem hátrányos helyzetű gyermekek alapösszegű természetbeni támogatása 6.000.- Ft-ra emelkedett alkalmanként, gyermekenként, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek – a költségvetési törvény 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – emelt összegű természetbeni támogatásra voltak jogosultak fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, melynek összege 6.500 forint volt alkalmanként és gyermekenként. A gyermekvédelmi támogatások összege 3,8 millió forint volt az elmúlt évben.

Három közalapítványi beszámoló került a testület elé az ülés alkalmával. A Folklór Kulturális Közalapítvány, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány, illetve a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány számolt be tavalyi tevékenységéről. A magas szintű szakmai munkát tartalmazó anyagokat többek között az illetékes Human Erőforrás Bizottság elnöke, Nagy András, illetve a polgármester méltatta és köszönte meg a testület nevében. A gazdálkodásra vonatkozó beszámolóhoz Bernhard András, a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány kuratóriumának elnöke tett szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy érzékenyen érintette az alapítványt, hogy ebben az évben ötven százalékkal visszaesett az önkormányzattól kapott támogatás összege, így az egymillió forint kevésnek bizonyul a tervek megvalósításához. Nagy András felhívta a figyelmet a pályázati lehetőségek kihasználására, mindamellett kérte, fontolja meg a testület az önkormányzati támogatást, mert jelentős, sok embert érintő alapítványról beszélünk. Balogh Béla Pénzügyi Bizottsági elnök szintén javasolta az eddigi kétmillió forint juttatását a város közösségét szolgáló alapítvány számára. Szabó Tamás hozzászólásában kifejtette, hogy az alapítványok esetében elsősorban a civilek közreműködésére kell számítani az önkormányzati és pályázati támogatások mellett. A polgármester javasolta, hogy a költségvetési előirányzat megállapításáról szóló mai nap tárgyalandó előterjesztéshez nyújtsák be a módosító javaslatot, és az általános tartalékból irányozzanak elő az alapítvány működése számára plusz egymillió forintnyi összeget. Ez a későbbiekben még ezen az ülésen meg is történt.

A 2017-ben megvalósult önkormányzati beruházásokról ugyancsak beszámoló alapján tájékozódtak a testület tagjai. Hozzászólás, kérdés és elhangzó vélemények nélkül elfogadták az anyagot.

Az előterjesztések sorát a lakossági kezdeményezésű és az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló útépítésekről, az útépítések lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása követte. A polgármester kiegészítésképp hozzátette a rendelet azokra az új lakóövezetként bevonásra került területekre vonatkozik, ahol az ingatlantulajdonos rendelet nélkül is hajlandó lenne útépítésre áldozni. Szabó Tamás kifejtette, amennyiben az utca egyes lakói nem hajlandóak hozzájárulást fizetni, úgy logikus, hogy esetleg jelzálog is kerülhet az érintett ingatlanokra. Lányi László hozzáfűzte, a rendelettervezet megengedi, hogy a hozzájárulási kötelezettség terhét hozzátartozó, de akár a szomszéd is átvállalja. A közműfejlesztések mindig lakossági hozzájárulással történtek, a közteherviselés indokolja a fenti megoldást. Dr. Gottdiener Lajos jegyző elmondta, kamatmentes részletfizetésre is lehetőséget adnak.

Szünetet követően a város közterületeinek rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról, majd az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szavaztak pozitívan a városatyák.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapítása ugyancsak rendeletmódosítási szavazásra várt. A módosított bevételi előirányzat: 9.039.206.725 Ft, amivel a módosított kiadási előirányzat természetszerűen forintra megegyezik. A továbbiakban elfogadták az önkormányzat 2017. évi zárszámadását, illetve a beszámolót a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről.

A Jász Múzeum igazgatói posztjára ismét Hortiné dr. Bathó Editet választotta a testület a benyújtott pályázata alapján.

Az elfogadott költségvetési rendeletben év elején egyes költségvetési igények nem, vagy csak részben kerültek tervezésre, illetve a költségvetési rendelet megalkotását követően korábban előre nem látható jogos igények is megjelentek, ezért a költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról, fedezet biztosításáról szavaztak a képviselők a továbbiakban. A támogatási összeg módosítása az általános tartalékból átcsoportosítva az előterjesztési javaslat szerint 90.510.000 forint. Mindemellett a fejlesztési hitel emeléséből további 13.800.000, illetve további módosítások az általános tartalékból 21.500.000 forint.

Nagy András előterjesztést nyújtott be iskolai nyári táborok pályázati kerete előirányzatból alapítványok támogatására, illetve a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítvány támogatására, melyeket az időközben bővült létszámú testület 14 egybehangzó igennel elfogadott. Kiss József irodavezető előterjesztését, a tiszteletdíjról történő lemondást ugyancsak elfogadták. Ennek értelmében Ferencvári Csaba bizottsági elnök a Talentum Alapítvány, valamint „A harmadik évezred jászberényi gyermekiért” Alapítvány részére egyaránt 142.802 forintot adományozott.

Egy újabb előterjesztés a Táncsics utca 2. szám alatti úgynevezett Csángó Ház kapcsán, annak a Csángó Fesztivál Alapítvány javára történő ingyenes bérbeadására vonatkozott. Dr. Gedei József képviselő szerint a bemutatóterem működhetne a táncosok házában is. A polgármester ennek kapcsán kifejtette, hogy a táncosoknak megfelelő irodahelyiségre sincs lehetőségük a székházban, így a képviselő javaslata nem kivitelezhető.

Szabó Tamás nyújtott be előterjesztést a jászberényi ingatlanok kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását nem szolgáló jellegének megállapításáról, valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Sün Sámuel óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtásáról, valamint a kapcsolódó saját erő biztosításáról. Mindkét előterjesztést megszavazta a testület. Az izraelita temető felújítását célzó pályázatot ugyancsak egybehangzó igennel fogadták el a képviselők.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?