Pályázati felhívás a jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására

„A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című pályázat alapvető célja az, hogy a településen élő, illetve letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegye a helyi életlehetőségek felismerésére, felkutatására, azok kiaknázására. E képességek birtokában a fiatal generáció tagjai a településen maradjanak, itt alapítsanak családot, hozzanak létre egzisztenciát, vállalkozást.

A pályázat tevékenységéhez kapcsolódó ösztönző rendszer keretében az alábbi pályázat kiírására kerül sor:

I. Célterület: Települési Fiatalok Ösztönző Programja középiskolai tanulók, főiskolai vagy egyetemi hallgatók részére

Célcsoport: 16 – 25 évesek

Ösztöndíjban részesíthetők száma: 6 fő

Az ösztöndíj mértéke: 20 000 Ft/fő/hó. Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra.

Ösztöndíj támogatás időtartama: 24 hónap
A pályázaton részt vehet az a tanuló, aki középiskolai, vagy felsőfokú tanulmányait végzi és 2017-2018-as tanév első félévi lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy a tanév első szemeszterét sikeresen elvégezte.

Középiskolás tanulók:
A tanulónak állandó bejelentett jászapáti lakóhellyel kell rendelkeznie, és az előző félévi tanulmányi átlaga legalább 4,0 (az átlagszámításhoz az alábbi tantárgyak közül 4 tantárgy érdemjegyét kell figyelembe venni a pályázó döntése szerint: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, szakmai tárgyak (maximum 2 tárgy).
Példás magatartás, minimum jó szorgalom, eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység

Nem pályázhat az a tanuló:
akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel, igazolatlan hiányzása meghaladja az 5 órát, fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene, aki az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, vagy a képviselő-testület tagjának, PTK szerinti hozzátartozója.

Főiskolai, egyetemi hallgatók:
A hallgatóknak állandó bejelentett jászapáti lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga főiskolai, vagy egyetemi hallgatók esetén legalább 3,5 (az átlagszámításnál figyelembe veendő tantárgyak főiskolások esetén: az adott szemeszterben felvett, félév végén vizsgával záruló tantárgyak).

Nem pályázhat az a tanuló:
akinek a félévi indexében elégtelen osztályzat szerepel , fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene, aki az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, vagy a képviselő-testület tagjának PTK szerinti hozzátartozója.

A pályázati anyagok letölthetők a http://jaszapati.hu/index.php/palyazatok/itemlist/category/104-jaszapati-fiatalok-helyben-maradasanak-tamogatas.html weboldalról, illetve igényelhetők személyesen vagy írásban Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. 10. számú terem).

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 19., 10 óra

A pályázat benyújtásának módja:
személyesen, zárt borítékban Jászapáti Polgármesteri Hivatal (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 2) titkárságán. A borítékra ráírandó: EFOP 1.2.11-16-2017-00014 ösztönző rendszer pályázat. levélben, Jászapáti Város Polgármesterének címezve. A borítékra ráírandó: EFOP 1.2.11-16-2017-00014 ösztönző rendszer pályázat.

További információt az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Farkas Renáta szakmai vezető: 06-57/540-100/111 mellék, farkas.renata@ejaszapati.hu
Kocsis Mariann szakmai asszisztens 06-70/459-2187, kocsismariann86@gmail.com

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?