Emlékek a város életéből

„A tehénre való. Mulatságos eset történt a mult hét egyik napján a jó hirü czigány primásunkkal, Rácz Barnával. Egy vidéki uriember be jött Jászapátira, dolgait elvégezve bement a nagyvendéglőbe, ott magában csendesen idogált, mig végre kedve kerekedvén hozzáfogott mulatni. Erre odahivatja Barnát és felszólítja, hogyha elhuzza neki az ő nótáját szépen, keservesen akkor kap tőle egy tehénre valót. Barna kapván az alkalmon, zenekarával együtt huzza szépen szivhez szólóan a mulató ember nótáját. Reggel felé, mikor már az illető uri ember jól kimulatta magát, czehhét kifizetve, veszi kabátját és távozni akar, azonban eszébe jut, hogy igéretét még nem teljesitette. Benyul kabátja belső zsebébe, onnan egy kis alaku csomagot kivéve, átadja Barnának és eltávozott. Barna zenekarának minden tagja által a kiváncsiságtól izgatottan körül fogva – hozzá fog a csomag felbontásához. – mi azonban igen sok papirba volt becsomagolva – szinte már türelmetlenül várják annak tartalmát, mig végre azt felbontva – uram fia! Egy tehenre való – de nem pénz – ha nem csengettyü került ki belőle.”
Jászapáti és Vidéke 1903. január 3.

„Legényvirtus. Folyó hó 3-án este 8 órakor nyolcz verekedéseiről hires legény, Radovány György fűszerkereskedő kapuját feltörték és azután a lakást egész éjfélig ostromolták és a zajra kimenő cselédet fejbe vágták és csak akkor távoztak el midőn a háztulajdonos revolveréből a levegőbe lőtt.”
Jászapáti és Vidéke 1903. január 17.

„Korán kezdi. Folyó hó 17-én délután Ádám János III. oszt. elemi iskolai tanuló Kohn Gyula szintén elemi iskolai tanulót, midőn az iskolából kijöttek egy rozsdás késsel hátba szurta. A késelő csemete a biroságnak feljelentetett.”
Jászapáti és Vidéke 1903. január 24.

„Községi árvaház. Mint értesülünk községünk képviselő testülete még a mult hóban megszavazott 20000 koronát a tartalék alapból az épitendő árvaház javára. – E nemes s humánus cselekedetért megérdemlik város atyáink a választó polgárok bizalmár. Csak még a belügyminiszter jóváhagyása hiányzik.”
Jászapáti és Vidéke 1903. január 24.

„Lárma az utczán. Ezen a héten nettó négy panaszos levelet kaptunk, melyekben a város békés polgárai panaszkodnak ama botrányos lárma, kurjongatás miatt, amit a város utczáin részeg és garázda legények véghez visznek, mely már a délutáni órákban utczo hosszat elkezdődik. Felhivjuk erre az illető hatóság figyelmét kérve, hogy utasitsa embereit kissé nagyobb buzgalomra, mert egy kis szigorral minden esetre hamarosan véget lehetne szakitani minden botrányos csendháboritásoknak.”
Jászapáti és Vidéke 1903. január 24.

A könyvtár helytörténeti anyagából válogatta: Csintalan Dóra könyvtáros

Vélemény, hozzászólás?