Máriával együtt kérünk

Október első vasárnapján tartja a Barátok temploma hívő közössége hagyományosan nagybúcsúját. Rózsafüzér Királynője tiszteletére dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya mutatta be az ünnepi szentmisét a több egyházmegyéből érkező zarándokok számára, akik zsúfolásig megtöltötték a ferences templomot és a templom előtti teret.

A bátor közéleti szerepvállalásáról ismert főpásztort Gattyán Márton ministráns köszöntötte Árpád vezér honfoglalás kori imájával, majd Lantos Tiborné, az egyháztanács elnöke üdvözölte a vendéget a jászok fővárosában. A szentmise elején a Benke László művésztanár által készített festmény megáldására került sor, amely Kalkuttai Szent Teréz anyát ábrázolja, és a templom falát fogja díszíteni.

Az igeliturgia olvasmányában Mikeás próféta jövendölése szerint hallhattuk, hogy „…te, Efrata, Betlehem, bár a legkisebb vagy Júdea nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.”

A Megváltó születési helyének jövendölése után a szentlecke tanúsága szerint Mária együtt várta az apostolokkal a Szentlélek kiáradását Jézus halálát követően. Az evangélium szövegrészletében pedig az Angyali üdvözlet hangzott el. Az üdvtörténet három kulcsmozzanatára hívta fel tehát a figyelmet az igeliturgiai rész, és mindhez lényegi köze van Jézus anyjának, Máriának.

Szentbeszédében a püspök atya a váciak üdvözletét hozta el nekünk, és kifejezte örömét, hogy nemcsak átutazóban van városunkban, hanem végre láthatja a zsúfolásig megtelt ferences templomot. Prédikációját rózsafüzér titkokon való elmélkedésre építette fel. A Világosság Rózsafüzér Szent II. János Pál pápa újító kezdeményezése volt, és ennek ötödik titka: „aki az Oltáriszentségben nekünk adta önmagát.” Hogyan élte meg Mária az Eucharisztiát? A Szűzanya élő tabernákulum, élő szentségház, ahogyan Szent II. János Pál hívja egyik apostoli buzdításában. Magában hordozta az Urat, gondoljunk csak az Erzsébettel való találkozására, amely jelenet a váci székesegyház főoltárképén is látható.

Elválaszthatatlan rózsafüzér titok a következő is: „aki nekünk elküldte a Szentlelket.” A Szentlélek kiáradásakor értették meg az apostolok a feltámadás örömhírét, azt a jézusi ígéretet, hogy „Itt maradok veletek a világ végéig!” Arra buzdít minket mindkét titok, hogy fedezzük fel újra a Jézussal való találkozás örömhírét, éljük együtt Máriával a Szentlelket és fogadjuk hálás örömmel az Élet Kenyerét. Krisztushordozóvá kell válnunk nekünk is, kérni, hogy alakítson át minket a lelkületével, hogy visszamenve a világba ráismerjenek bennünk Jézusra. A templomajtóban nem ér véget a krisztuskapcsolat, az igazi kihívás a két vasárnap között hitelesen, igazi hitben eltöltött idő. – Nekünk nem szabad félnünk. Jézus megígérte, hogy velünk marad. Segítsünk a világnak, hogy olyanná váljon, amilyennek Isten akarja látni! Legyünk Jézus képmásai, kérjük, hogy segítsen, alakítson, formáljon, finomítson szüntelenül! A Szűzanya segítségével Jézus-hordozókká kell érnünk, és erre képessé tesz minket a mi Urunk – foglalta össze az ünnep üzenetét a püspök atya.

Felhívta a figyelmünket a Szent István-i örökségre is. Történelmi hagyatékunk is arra bátorít, különösképpen itt, jász földön, és most, a még folyó Szent László-évben, hogy reménykedve tekintsünk a jövőbe! A 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra készülve emlékezett az 1938-as előző eseményre, a két világháború közti élénk hitéleti, mozgalmi életre, a romokból is építkezni tudó magyar néplélekre. Szeretettel említette az akkor tevékeny szerepet vállaló cserkészmozgalmat, a megújulás előmozdítóinak nevezte őket és szeretettel köszöntötte a jászberényi csapatot, lévén a püspök atya is cserkész.

A szentmise ünnepi fényét emelte a Liska József Katolikus Középiskola Vegyeskarának szereplése és Sisa Menyhért kántor orgonajátéka, aki erre az alkalomra szánt Mária-énekekkel segített imádkozni: „Máriával együtt kérünk, Szentlelkedet küldd el nékünk!” és „Rózsafüzér Királynéja, / mindnyájunknak édesanyja, / bajainkban, bánatunkban / ne hagyj el soha!” A szentségi körmenet, az áldás és a himnuszok előtt Lantos Tiborné egy Lehel-kürtöt ajándékozott dr. Beer Miklósnak, hogy tartsa meg a jászokat jó emlékezetében. Vidovich Kálmán a 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapat nevében a Jász Cserkészek Daloskönyvét adta neki ajándékba. Végül dr. Novák István plébános atya Isten áldását kérte bátor és őszinte közéleti szerepvállalására.

Taczman Mária

Taczman Mária

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?