Közbiztonság és orvosi praxisok

Április 20-án, a Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácstermében tartotta soros ülését Jászapáti Város képviselő-testülete, amelynek mind a kilenc tagja jelen volt – a meghívottak mellett.

Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a plénumot, megkülönböztetett tisztelettel dr. Tóth Péter ezredest, Jászberény város – nota bene a Jászság – rendőrkapitányát, Hamar Gábor alezredest, a Jászapáti Rendőrőrs parancsnokát, illetve Urbán Jánost, a Jászapáti Szociális Szövetkezet elnökét.

A két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatójában a polgármester beszélt a Jásztánc alapítvány által szervezett civil fórumról, amelyen a téma a fiatalok civil életbe való bevonása volt, illetve helyben tartásuk, visszahívásuk szülővárosukba. Jászalsószentgyörgyre a Jászsági települések lengyel testvérvárosainak delegáltjait hívták meg, ahol a Lancuti küldöttséggel együtt képviselték apátit.

A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége ülésének tisztújító választásán Farkas Ferencet hatalmazták fel az elnöki feladatok ellátására. Március végén a foglalkoztatási paktum nyitórendezvényével a város első sikeres TOP-os pályázata indult el. A Jászapátin dolgozó háziorvosokkal is történt megbeszélés, a körzetek esetleges átalakítása miatt. A Jászberényben megalakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz csatlakozva, a kor súlyos problémájára keresik a megoldásokat.

Kérdések, bejelentések során Pádár Lászlóné, a Somos épület állami iskolának való átadásáról, az egyházzal folytatott tárgyalások állásáról érdeklődött. Farkas Ferenc elmondta, hogy a KLIK jelenlegi vezetése tudja megválaszolni a kérdést. Megjegyezte, az egyház a feladatai bővítését célozza meg, ezért nem szándékozik épületeket átadni más célra. Szabó Lajos bejelentést tett képviselői mandátumának április hónap végével történő lemondásáról.

Szociális szövetkezet. A továbbiakban a Jászapáti Szociális Szövetkezet elnökétől, Urbán Jánostól tájékoztató hangzott el a szövetség 2016. évi munkájáról. Az elmúlt esztendőben 450 m2-en gazdálkodtak a gróf Széchenyi István Szakképző Iskola által oktatási, nevelési célra biztosított földterületen, amelyen nagyobb részt fokhagymát, illetve fehérbabot termeltek. A szövetkezet tagjai ültették, gondozták és takarították be a termést, melyet a helyi termékboltban értékesítettek. A szakiskolában, a kezelésükben lévő iskolabüfé gazdaságos működtetését nem tudták biztosítani, így az év elején befejezték az üzemeltetést. Az árúsítható termékek behatárolt körét, a munkabér támogatásának megszűnését, a gyakorlatot külső helyszíneken töltő tanulók nagy számát, valamint az iskolai szünetek alatti bevételkiesést nevezte meg az okok között. Tisztújító közgyűlésre is sor került: az elnöki tisztségbe Urbán Jánost választották Bólya Györgyné helyett. Megfogalmazódtak távlati célok, tervek, fenntarthatósági pályázatok lehetőségei. Mivel a szövetkezet nem rendelkezik földterülettel, Jászapáti város tulajdonában lévő – jelenleg nem hasznosított – földterületen, szántón szeretnének mezőgazdasági tevékenységet folytatni. A jelenlegi 33 tag közül többen rendelkeznek az ehhez szükséges képzettséggel is, ami garanciát adhat a földterület hasznos művelésére. Termelnének napraforgót, búzát, esetleg gyógynövényt, hagymát, babot, mákot, amik helyben is értékesíthetők. Munkahelyteremtő sikeres pályázat esetén lehetőség nyílna nagyon jó kondíciókkal, öt álláshely megteremtésére.

A tájékoztatóval szoros összefüggésben – az abban már említett területet –, a képviselő-testület átadta működtetésre, valamint megszavazta a térítésmentes földhasználati szerződés megkötését a szociális szövetkezettel.

Közbiztonság. A testület a település közbiztonságának helyzetéről, az annak érdekében tett intézkedésekről és feladatokról hallgatott meg beszámolót. Bevezető gondolatként dr. Tóth Péter rendőrkapitány elmondta, hogy azok az eredmények, amelyeket a jászberényi rendőrkapitányság és elsősorban a Jászapáti Rendőrőrs állománya elért, mindenképpen figyelemre méltóak.

Mindezekről a legtájékozottabb és legszakavatottabb személy, Hamar Gábor alezredes, a rendőrőrs parancsnoka számolt be. A központilag és meghatározott tematika alapján készülő beszámoló ellenőrzött adatok alapján készült. A regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt évben 257 volt, ami 13,5%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. (Regisztrált bűncselekmény az, amikor befejeződik az eljárás, ezek adatai szerepelnek a beszámolóban – a szerk.) A rendőrőrs állományából a határ őrzésére jelentős számban küldtek megerősítő erőket, így helyben megnövekedett a túlórák, a közterületre vezényelt órák száma. A közrendvédelmi statisztikai adatok, melyek magasabb közterületi jelenlétet eredményeztek, azt is mutatják, hogy a jogsértőkkel szemben hatékonyan tudtak fellépni. Mind személyes szabadságot korlátozó intézkedések, – elfogások, előállítások –, mind a helyszíni bírságok száma jelentős emelkedést mutat.

A közlekedésbiztonsági adatok pozitív változást hoztak, és szintén csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. A rendőrőrsnek több együttműködő partnere is van, kölcsönösen segítik egymás munkáját, és erről a kapcsolatról mindenki pozitívan nyilatkozik. dr. Tóth Péter ezredes elmondta, hogy igen nagy számban előfordulnak olyan közterületi bűncselekmények, mint garázdaság, testi sértés, melyek száma nagyobb, mint ami kívánatos lenne. A droghelyzet kapcsán végzett tevékenységüket is kiemelte, hozzáfűzve, hogy a helyzet megoldása nem lehet csak a rendőrség feladata. A központilag megállapított kvóták alapján a rendőrség kötelékében dolgozó kollégák a szolgálatot elsődlegesnek tekintik, pontosan tudják feladataikat, és ezek elvégzését a lakosság szubjektív biztonságérzetének megteremtésének rendelik alá. A rendőrőrs szervezeti teljesítmény értékelésénél 95% feletti hatásfokot sikerült megállapítani, azon adatok alapján, melyek tényszerűen jelentkeztek. Negatívumként megemlítette a rendőrőrs épületét, ami jelen pillanatban tulajdonképpen alkalmatlan arra a célra, amire szolgál. Keresik a megfelelő megoldást az épület helyreállítására vagy elcserélésére.

Rendeletek, előterjesztések. A következőkben rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről születtek döntések. Elsőként a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést a hiányzó hatályosított határidők megjelölésével változatlan feltételekkel fogadták el. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosításának nem alapvetően pénzügyi oka volt. Mivel a praxisban lévő gyerekek ellátása nem finanszírozott, így az csak a többi beteg terhére történhetett. Az adott körzetet vezető orvos több olyan tevékenységet is folytat, ahol megfelelő adatok, statisztikák biztosítása szükséges, és ha nem tudja elküldeni, ami a gyerekekre vonatkozik, pontatlan információkat közölhet.

A tisztánlátás érdekében dr. Völgyi István alpolgármester, mint érintett orvos világított rá a helyzetre, miért szükséges a felnőtt körzet vegyes körzetté való minősítése. Szabó Lajos képviselő elsődlegesen az „orvos pénzét” látja az ügyben, és szerinte ezzel a gyermekorvosi praxis felszámolása indul el. Borbás Zoltán képviselő a megoldást kutatva azt hangsúlyozta, hogy a szabályozó rendszer az önkormányzattól teljesen független. A polgármester szerint a lényeg az, hogy megfelelő adatszolgáltatás, és megfelelő mértékű forrás jusson a praxishoz. Hozzátette még, hogy tárgyaltak a felnőtt körzetekben praktizáló háziorvosokkal, akik úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak vegyes praxist működtetni. A szavazást követően hat igen szavazattal elfogadásra került a rendeletmódosítás.

A hulladékgazdálkodás rendszerének megváltozása miatt szükségessé vált a helyi rendelet módosítása is. A korábbi időszakban az üdülőtulajdonosoktól a városüzemeltetés emblémájával ellátott zsákokban szállították el a szemetet, ezzel megvásárolva a szolgáltatást. A változások miatt ez már nem valósítható meg. Az üdülőtulajdonosoknak két negyedévre kell hulladékszállítási díjat fizetni, amiért egy 120 literes kukában, vagy gyűjtőzsákban helyezhetnek el hulladékot, amit hetente elszállítanak.

Hatályon kívül helyezték a strandnál található parkoló használatának szabályozásáról szóló rendelet. A fizetős parkoló fenntartási költségét nem fedezték a bevételként befolyt összegek.

Valószínűsíthetően a szabályos parkolástól elriasztó volt a parkolási díj szedése, ami a strand látogatottságára is hatással lehetett. A jövőben a parkoló térítésmentesen vehető igénybe.

Előterjesztések sorában ellenszavazat nélkül elfogadták a Jásztér Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-vel kötött megbízási szerződés két évvel való meghosszabbítását, illetve a város helyi útjainak forgalmi rendjét szabályozó feladatok ütemezett végrehajtását, valamint a helyi közutak kezelői szabályzatát. Döntöttek a régi csecsemőotthon épületének ingyenes használatbavételi lehetőségéről is.

Az EUTAF ügy lezárásával kapcsolatos köszönetnyilvánítás vitát eredményezett. A visszafizetési kötelezettség ügyében a kormány helytállását, személyesen Lázár János miniszter segítő szándékát kívánták levélben megköszönni, amit csak a kormánypárti oldal támogatott.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?